Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

61. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 29. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja/ice

Javne ustanove Rezervat Lokrum

 

 

 

  1. Ivica Grilec, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljem Javne ustanove Rezervat Lokrum na mandatno razdoblje od četiri godine.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                                   

OBRAZLOŽENJE:

 

Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen 17. veljače 2018. u Slobodnoj Dalmaciji.

 

U zakonskom roku na natječaj je pristiglo šest (6) prijava, i to prijave Ivice Grileca, Nikše Matića, Marlene Ćukteraš, Laure Zoranić, Igora Bulića i Mislava Bilića.

 

Upravno vijeće Javne ustanove Rezervat Lokrum, na sjednici održanoj 30. ožujka 2018., otvorilo je i pregledalo sve prijave i utvrdilo da prijave sadrže sve potrebne dokumente po raspisanom natječaju, te je jednoglasno donijelo zaključak kojim predlaže Gradskom vijeću Grada Dubrovnika za ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum imenovati gospodina Ivicu Grileca.

Upravno vijeće smatra da gosp. Ivica Grilec, pregledom životopisa i uvida u stručnu spremu i radno iskustvo, ima najbolje reference u odnosu na životopise ostalih kandidata. Ističu kako gosp. Grilec ima završena dva fakulteta (pomorski i ekonomski) što mu daje prednost u odnosu na ostale kandidate jer Rezervat Lokrum u okviru svoje djelatnosti ima pomorski odjel, a i veliki komercijalni dio, a isto tako predloženi kandidat obnaša dužnost ravnatelja županijske Ustanove za zaštitu prirode što mu omogućava veoma kratki period u kojem bi gosp. Grilec u cjelosti odgovorio svim poslovnim izazovima. Program gosp. Grileca najviše reflektira dugoročnu strategiju razvoja Rezervata Lokrum i najbolje pomiruje komercijalne aktivnosti sa zaštitom prirode. U tome se jasno vidi njegovo ravnateljsko iskustvo, srodne županijske ustanove za zaštitu prirode te iskustvo koje je imao u realnom sektoru.

 

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 9. travnja 2018., razmotrio je prijedlog Upravnog vijeća, kao i dokumentaciju svih kandidata te je donio zaključak da prijedlog Upravnog vijeća nije dobio potrebnu većinu i da se prijedlog i sva dokumentacija prosljeđuje Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje, sukladno članku 29. Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., razmotrilo je svu dostavljenu dokumentaciju. Pregledom životopisa i uvida u stručnu spremu i radno iskustvo Gradsko vijeće je utvrdilo da gosp. Ivica Grilec ima najbolje reference u odnosu na životopise ostalih kandidata. Gosp. Grilec ima završen pomorski i ekonomski  fakultet što mu daje prednost u odnosu na ostale kandidate jer Rezervat Lokrum u okviru svoje djelatnosti ima pomorski odjel, a i veliki komercijalni dio. Isto tako predloženi kandidat obnaša dužnost ravnatelja županijske Ustanove za zaštitu prirode što mu omogućava da u kratkom razdoblju može u cijelosti odgovoriti svim poslovnim izazovima. Program gosp. Grileca najviše reflektira dugoročnu strategiju razvoja Rezervata Lokrum i najbolje pomiruje komercijalne aktivnosti sa zaštitom prirode. U tome se jasno vidi njegovo ravnateljsko iskustvo, srodne županijske ustanove za zaštitu prirode te iskustvo koje je imao u realnom sektoru. Slijedom izneseno Gradsko vijeće na sjednici održanoj 9. travnja 2018. donijelo je rješenje kao u izreci.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.                    

 

 

KLASA: 013-03/18-03/11

URBROJ: 2117/01-09-18-04                                         

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------