Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 29. prosinca 2016.Objavljeno: 04.01.17.

147. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnika Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 28. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

na području i s područja Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području i sa područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, broj 10/16, 14/16.), (dalje u tekstu: Odluka) u članku 5. stavak 4. alineje 2. 3. 4. i 5. brišu se.

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 1. Odluke, nakon riječi „more“ brišu se riječi „na temelju dostavljenog konačnog teksta javnog poziva Povjerenstva“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 7. stavak 2. Odluke, nakon riječi „gradonačelnik“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika.“

 

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavak 2. Odluke, nakon riječi „se“  riječ „Povjerenstvu“ – briše se i dodaju se riječi: „Upravnom odjelu za poduzetništvo turizam i more  ili povjerenstvu koje predloži osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika“ a nakon riječi „radi“ dodaje se riječ „javnog“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 10. stavak 2. briše se.

 

 

Članak 6.

 

U članku 11. stavak 4. točka k)  Odluke  broj „10“ mijenja se brojem „30“.

 

 

Članak 7.

 

U članku 12. stavak 1. Odluke riječ „Povjerenstvo“ -  briše se i dodaju riječi „Upravni odjel, ili povjerenstvo koje predloži osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika .“

 

 

Članak 8.

 

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel sastavlja izvješće o provedenom postupku bodovanja, s naznakama osnova temeljem kojih su bodovi dodijeljeni za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva, koje se objavljuje u medijima, web stranicama i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.“

 

 

Članak 9.

 

U članku 24. stavku 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

„- ima na krovu vozila „TAXI“ oznaku dimenzije 46x12x12 cm s brojem dozvole prikazanoj na shemi koja je sastavni dio ove odluke, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju, a na kojoj se nalazi natpis „TAXI“,“

 

 

Članak 10.

 

U članku 35. st. 2. Odluke  nakon riječi „gradonačelnik“ dodaje se zarez i riječi: „ odnosno osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Grada Dubrovnika.“.

 

 

Članak 11.

 

U članku 40. nakon st. 1. Odluke, dodaje se stavak 2.; „U slučaju raspuštanja gradskog vijeća ovlasti Povjerenstva iz ove Odluke na odgovarajući način izvršava Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more.“

 

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-05/16-02/36

URBROJ: 2117/01-09-16-20

Dubrovnik, 28. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------