Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 15 - 23. prosinca 2016.Objavljeno: 04.01.17.

146. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena za područje Grada Dubrovnika 2016. – 2020.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

  1. Prihvaća se Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena za područje Grada Dubrovnika 2016. – 2020.

 

  1. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena za područje Grada Dubrovnika 2016. – 2020, čini sastavni dio ovog zaključka.

 

 

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Dubrovnika 2016. - 2020. god.pdf

 

 

KLASA: 351-01/16-01/43

URBROJ: 2117/01-09-16-12

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------