Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

145. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 11/16.) daje se slijedeći:

 

I S P R A V A K

tehničke pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika,

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

 

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere ispravlja se tehnička pogreška na način da  u članku 14.  umjesto broja  “8„ treba stajati broj „15“

 

 

Ispravljeni  tekst glasi

 

Članak 14.

 

Rokovi za izradbu pojedinih faza Plana sukladni su odredbama Zakona o prostornom

uređenju. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere održat će se u trajanju od 15 dana. Planirani rok za izradbu Plana je najviše 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke s time da se u slučaju ponavljanja javne rasprave rok produžuje za 6 mjeseci.”

 

KLASA: 350-02/16-01/07

URBROJ: 2117/01-09-16-11

Dubrovnik, 22. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------