Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

144. Rješenje o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je                                                 

                                                                              

                                                                              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za

izbor ravnatelja javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

                      

                                                                 

I.

 

Za članove natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja imenuju se:

 

1. Nikša Selmani,

2. Ivo Gjaja.

 

II.

 

Ovo rješenje stupa na snaga danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/16-03/17

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------