Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

143. Rješenje o imenovanju ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnatelja

Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik

 

 

1.  Marin Ivanović, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljem Javne ustanove u kulturi   

     Umjetnička galerija Dubrovnik na mandatno razdoblje od 23. prosinca 2016. do 23.

     prosinca 2020.

 

1.      Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

   

                                                                                             

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Muzejsko vijeće Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik, koji je objavljen je u Dubrovačkom vjesniku i u Narodnim novinama 21. listopada 2016. U zakonskom roku za natječaj su pristigle tri prijave sljedećih kandidata:

  1. Vesna Delić Gozze
  2. Rozana Vojvoda
  3. Marin Ivanović.

 

Prijavu je otvorilo i pregledalo Muzejsko vijeće Dubrovačkih muzeja, na sjednici održanoj 11. studenoga 2016., i utvrdilo svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja.

 

Muzejsko vijeće je sukladno Zakonu o muzejima zatražilo prethodno mišljenje Stručnog vijeća koje je dostavilo zapisnik koji utvrđuje kako Stručno vijeće nije u mogućnosti donijeti stručno mišljenje o najboljem kandidatu budući su dvije članice i kandidatkinje u natječaju.

 

Muzejsko vijeće je na sjednici održanoj 16. studenoga 2016. jednoglasno predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Marina Ivanovića za ravnatelja Jave ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik jer je po mišljenju Muzejskog vijeća program Marina Ivanovića cjelovit, jasan realan, unosi novitete i u potpunosti odgovara potrebama i zahtjevima Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

Kulturno vijeće na sjednici održanoj 22. studenoga 2016., pregledalo je natječajnu dokumentaciju svih kandidata, kao i prijedlog Muzejskog vijeća, i većinom glasova predložilo je Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Marina Ivanovića za ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 19. prosinca 2016., vodeći računa o svim gore navedenim činjenicama, većinom glasova odlučio je predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Marina Ivanovića za ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Odbor je mišljenja kako je program Marina Ivanovića najopsežniji najdetaljniji, u njemu su izneseni mjerljivi ciljevi i obrazložen je svaki pojedini predloženi projekt, te da nudi veću otvorenost prema građanima koje je potrebno privući u Galeriju. Njegov je program dvostruko opsežniji od programa ostalih kandidata, sve je u tom programu detaljno obrazloženo, mjerljivo je i vremenski određeno, kao što je stalni postav, izložbena djelatnost s naglaskom na međunarodne izložbe, izdavačka djelatnost, pedagoška djelatnost, međunarodni projekti, aktivnosti financijskog poslovanja koje predviđaju porast vlastitih prihoda, komunikacija s publikom, participacija građana, djece i stručnjaka, te otvorenost prema svim oblicima likovnih umjetnosti.

 

Vijećnicima Gradskog vijeća dostavljena je cjelokupna dokumentacija, te je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., podržalo prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i donijelo Rješenje kao u izreci

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor.       

 

 

KLASA: 013-03/16-03/15

URBROJ: 2117/01-09-16-4                                         

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------