Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

142. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dubrovačkih muzeja

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

                                                     

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju ravnateljice

Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji

 

 

  1. Pavica Vilać, iz Dubrovnika imenuje se ravnateljicom Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji, na mandatno razdoblje od 23. prosinca 2016. do 23. prosinca 2020.    

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

                                                                                               

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Muzejsko vijeće Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji, koji je objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji i u Narodnim novinama 28. rujna 2016. U zakonskom roku za natječaj je pristigla jedna prijava, i to prijava dosadašnje ravnateljice gđe. Pavice Vilać.

 

Prijavu je otvorilo i pregledalo Muzejsko vijeće Dubrovačkih muzeja, na sjednici održanoj 25. listopada 2016., i utvrdilo da kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.

 

Muzejsko vijeće je sukladno Zakonu o muzejima i odredbama Statuta Javne ustanove Dubrovački muzeji zatražilo prethodno mišljenje Stručnog vijeća koje je dostavljenim mišljenjem podržao predloženi program kandidatkinje Pavice Vilać.

 

Muzejsko vijeće je na sjednici održanoj 26. listopada 2016. jednoglasno predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Pavicu Vilać za ravnateljicu Jave ustanove u kulturi

Dubrovački muzeji jer je po mišljenju Muzejskog vijeća u prethodnom ravnateljskom mandatu uspješno vodila Dubrovačke muzeje te je svojim predanim radom doprinijela razvoju ustanove.

 

Kulturno vijeće, na sjednici održanoj 28. listopada 2016., pregledalo je natječajnu dokumentaciju, kao i prijedloge Muzejskog vijeća i Stručnog vijeća Dubrovačkih muzeja, i  predložilo Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Pavicu Vilać za ravnateljicu Dubrovačkih muzeja.

 

Odbor za izbor i imenovanje, na sjednici održanoj 19. prosinca 2016., vodeći računa o svim gore navedenim činjenicama, jednoglasno odlučio je predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika imenovati Pavicu Vilać ravnateljicom Dubrovačkih muzeja.

 

Odbor je mišljenja da je Pavica Vilać obavljala dužnost ravnateljice Dubrovačkih muzeja u protekla dva mandata i da dobro poznaje sve specifičnosti upravljanja kulturnom ustanovom toga tipa, te je do sada pokazala izvrsnost u upravljanju ovom kulturnom ustanovom ostvarivši niz izložbenih i izdavačkih projekata koji su Dubrovačke muzeje pozicirali kao jednu od najrespektabilnijih muzejskih ustanova u Hrvatskoj što potvrđuje čitav niz stručnih nagrada koje su Dubrovački muzeji dobili u dva mandata gđe. Vilać, a predloženi program za četverogodišnje razdoblje predviđa intenziviranje istraživačkih, sabirateljskih, izlagačkih, konzervatorskih i izdavačkih projekata.

 

Vijećnicima Gradskog vijeća dostavljena je cjelokupna dokumentacija, te je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., podržalo prijedlog Odbora za izbor i imenovanje i donijelo Rješenje kao u izreci

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može u zakonskom roku pokrenuti upravni spor.       

 

KLASA: 013-03/16-03/12

URBROJ: 2117/01-09-16- 4                                        

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------