Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

141. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i postupka davanja u zakup prostora i opreme školskih ustanova

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom imenuju se članovi Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i postupka davanja u zakup prostora i opreme školskih ustanova ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

U Povjerenstvo se imenuje po jedan predstavnik Osnovne škole Mokošica, Osnovne škole Lapad, Osnovne škole Marina Getaldića, Osnovne škole Marina Držića, Osnovne škole Ivana Gundulića, jedan predstavnik Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, jedan predstavnik Dubrovačkog saveza športova, jedan predstavnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo te po jedan predstavnik svih klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

 

  1. Ravnatelj Osnovne škole Mokošica
  2. Ravnatelj Osnovne škole Lapad
  3. Ravnatelj Osnovne škole Ivana Gundulića
  4. Ravnatelj Osnovne škole Marina Držića
  5. Ravnatelj Osnovne škole Marina Getaldića
  6. Ravnatelj Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik
  7. Alen Bošković – Dubrovački savez športova
  8. Miho Katičić – pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

9.  Ivo Lučić,

10. Davor Mrša,

11. Olga Muratti,

12. Maro Vodopić,

13. Ljubomir Nikolić.

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su utvrditi uvjete, kriterije i smjernice za izradu teksta prijedloga odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme školskih ustanova Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo je dužno predložiti uvjete, kriterije i smjernice za izradu teksta prijedloga odluke o uvjetima i postupku za davanje u zakup prostora i opreme školskih ustanova Grada Dubrovnika Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo do kraja veljače 2017. godine.

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 602-01/16-02/11

URBROJ: 2117/01-09-16-3

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------