Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

140. Zaključak o imenovanju posebnog Povjerenstva za verifikaciju Programa za provođenje UA natječaja „Mali Stradun“

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.) i članka 4. stavka 2 Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/15.),  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je                                                 

                                                                              

                                                                               

Z A K LJ U Č A K

                                                                                          

1.        U Povjerenstvo za verificiranje Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja Mali Stradun na Babinom kuku  imenuju se:

 

       1. Ljubomir Nikolić,.

       2. Olga Muratti,

       3. Lukša Matušić,

       4. Mladen Gojun,

       5. Sanja Putica.

 

2.        Za člana Ocjenjivačkog suda kao predstavnika Grada imenuje se :

 

1.  Lovel Giunio, dipl.ing.arh.

 

 3. Ovaj zaključak stupa na snaga osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

     Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-01/16-01/14

URBROJ: 2117/01-09-16-6

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------