Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

139. Pravilnik o subvencioniranju cijene studentske/srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 25. sjednici, održanoj 19. i 25. prosinca 2016., donijelo je

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

o subvencioniranju cijene studentske i srednjoškolske autobusne karte

na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno

 

 

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom se uređuju uvjeti i postupak za subvencioniranje cijene  autobusne karate na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno , a koje subvencioniranje će se vršiti iz proračuna Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Pravo na subvenciju cijene autobusne karte iz točke 1. ovog pravilnika imaju svi studenti koji studiraju izvan mjesta prebivališta i učenici srednjih škola koji se ne mogu obrazovati za zanimanja jer ista nisu u programu srednjih škola na području Grada Dubrovnika, s prebivalištem na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

 

Pravo iz točke 1. Ovog pravilnika ne mogu koristiti studenti/učenici koji putuju organizirano (studijska putovanja i slično) ili im se pak naknada ili dio naknade za putovanje plaća iz neke druge osnove ili se naknađuje iz proračunskih sredstava bilo kojeg tijela javne vlasti.

 

 

Članak 4.

 

Grad Dubrovnik će subvencionirati cijenu autobusne karte u iznosu od 50% od cijene koštanja karte, odnosno najviše do maksimalnog iznosa od 250,00 kn za povratnu katu ili 125,00 kn za jednosmjernu kartu.

 

 

Članak 5.

 

Maksimalan broj subvencija autobusne karte tijekom jedne akademske/školske godine  koje će Grad Dubrovnik isplaćivati jest 4 (četiri) povratne karte, odnosno 8 (osam) jednosmjernih karata i to samo na relaciji iz članka 1. ovog pravilnika po korisniku.

 

Grad Dubrovnik nije u obvezi subvencionirati autobusne karte podnositeljima zahtjeva ukoliko u gradskom proračunu ne bi bilo  osiguranih sredstava za navedenu svrhu, odnosno ukoliko bi za tu akademsku/školsku godinu na navedenoj poziciji proračuna bila potrošena sva predviđena i osigurana sredstva.

 

 

Članak 6.

 

Zahtjev za sufinanciranje autobusne karte na relaciji Dubrovnik-mjesto studiranja/učenja i obratno podnosi se Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika.

 

Podnositelj zahtjeva je dužan podnijeti nadležnom upravnom odjelu sljedeću dokumentaciju:

 

  1. potpisan i uredno ispunjen obrazac zahtjeva za sufinanciranje autobusne karte,
  2. autobusnu kartu (račun),
  3. dokaz o prebivalištu na području Grada Dubrovnika (preslik osobne iskaznice),
  4. potvrda fakulteta/srednje škole  o upisu u akademsku/školsku  godinu za koju se traži subvencija,
  5. kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva

 

Zahtjev je potrebno predati u roku od 90 dana od završetka putovanja.

 

 

Članak 7.

 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika će nakon obrade zaprimljenog zahtjeva u slučaju odobrenja zahtjeva dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika nalog za uplatu subvencioniranog iznosa na tekući račun podnositelja zahtjeva.

 

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika će voditi evidenciju svih zaprimljenih zahtjeva za odobrenje subvencioniranja autobusnih karata, te po potrebi vršiti provjeru eventualnih zlouporaba prava iz ovog pravilnika.

 

U slučaju zlouporabe ili pokušaja zlouporabe podnositelja zahtjeva za korištenjem prava na novčanu naknadu iz ovog pravilnika, isti će trajno izgubiti pravo na korištenje naknade iz članka 1 i članka 4 ovog pravilnika, a o čemu odlučuje rješenjem nadležni Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 8.

 

Sastavni dio ovog pravilnika je Obrazac iz članka 6. stavka 1. točke 1. istog pravilnika.

 

 

Članak 9.

 

Početak provedbe ovog Pravilnika je 1. siječnja 2017.g.

 

 

Članak 10.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“

 

 

KLASA: 340-01/16-01/66

URBROJ: 2117/01-09-16-6

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

  

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------