Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

138. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu

 

 

Članak 1.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 21/15. i 1/16.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od   32.525.526 kuna  za namjene kako slijedi:

 

 

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2016.

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Neutrošeni komunalni doprinos iz 2015.

ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA

2.960.000

20.000

2.940.000

 

PROTUPOŽARNI PUTEVI

470.000

190.000

280.000

 

VOLANTINA

1.300.000

1.200.000

100.000

 

CESTE ROŽAT - PRIJEVOR - MOKOŠICA

400.000

 

100.000

300.000

BARTOLA KAŠIĆA

360.000

 

160.000

200.000

OD IZVORA

200.000

100.000

100.000

 

PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA

1.000.000

 

500.000

500.000

VINOGRADARSKA

490.000

 

152.000

338.000

JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA

900.000

400.000

500.000

 

MILJENKA BRATOŠA

830.000

50.000

700.000

80.000

CESTA TRSTENO

300.000

 

300.000

 

SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA

1.700.000

200.000

1.400.000

100.000

CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK

2.000.000

 

2.000.000

 

ZAGREBAČKA ULICA

1.100.000

 

100.000

1.000.000

Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

4.010.526

327.526

3.683.000

 

LAPADSKA OBALA

250.000

150.000

100.000

 

MATA VODOPIĆA

670.000

 

670.000

 

JTC - KOMOLAC

700.000

200.000

 

500.000

KRUŽNI TOK - IVA VOJNOVIĆA

3.085.000

3.000.000

85.000

 

ZATON PINJI-NOGOSTUP

730.000

30.000

700.000

 

CESTA DUBRAVICA

500.000

 

500.000

 

PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA

900.000

550.000

150.000

200.000

VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA

1.470.000

680.000

 

790.000

ODVODNJA KOMOLAC

500.000

400.000

100.000

 

PRISTUPNA CESTA ZA PROČISTAČ

1.330.000

700.000

630.000

 

ZATON-BUNICA

300.000

20.000

280.000

 

RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA

570.000

250.000

320.000

 

MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO

3.200.000

2.260.000

 

940.000

ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA

300.000

260.000

40.000

 

UKUPNO

32.525.526

10.987.526

16.590.000

4.948.000

 

 

1. Šetnica Nika i Meda Pucića

Završetak postupka ugovaranja te početak izvođenja radova dovršetka uređenja šetnice, rukohvata, rasvjete i podloge sukladno projektu.

2. Protupožarni putevi

Ulaganje u izgradnju novih protupožarnih puteva

 

3. Rekonstrukcija dijela Volantine i Boškovićeve ulice duljine cca 300 m

Ovi se rashodi odnose na prometno rješenje izlaza iz garaže na Ilijinoj glavici prema raskrižju na Ilijinoj glavici kao i na nesmetano okretanje prometa kroz ulicu Bogišićevu i Volantinovu zbog nove regulacije na Zagrebačkoj vezano za prometovanje turističkih autobusa. Potrebno je urediti horizontalne elemente trase , visinski je prilagoditi i riješiti oborinsku odvodnju.

 

Gdje je moguće napraviti nogostup za pješake a gdje gabariti ne dopuštaju potrebno je napraviti nogostup u istoj razini i odvojiti rubnom crtom . Prometnica je projektirana kao jednosmjerna širine kolnika 3,2 m radi prometovanja autobusa a uz rub kolnika izvesti će se oborinska odvodnja u vidu betonske kanalice kojom se voda odvodi dalje do recipijenta.

 

4. Cesta Rožat - Prijevor - Mokošica

Rashodi se odnose na nastavak izvođenja radova sanacije kritičnih dijelova pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste od Komolca do Mokošice u svrhu povećanja sigurnosti pješaka.

 

5. Ulica Bartola Kašića

Rashod se odnosi na nastavak sanacije predmetne ulice.

 

6. Ulica Od izvora

Rashod se odnosi na nastavak ulaganja u predmetnu prometnicu, njen pješački i kolnički dio. Planirana je također ugradnja opreme (led markeri) u svrhu povećanja sigurnosti pješačkog prometa.

 

7. Proširenje ceste Kliševo - Riđica

Rashod se odnosi na sufinanciranje radova kojih je nositelj Vodovod Dubrovnik  u segmentu proširenja krivina- pojačanog održavanja i zaštite pokosa - kako bi cesta imala širinu potrebnu za sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova vodoopskrbnog sustava  druge faze Gornjih sela.

 

8. Ulica Vinogradarska

Nastavak izvođenja radova sanacije postojećih instalacija u nogostupu predmetne ulice kao i sanacije kolnika.

 

9. JTC – Mokošica – Lozica

Izrada projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u naselju Lozica te početak izvođenja radova.

 

10.Ulica Miljenka Bratoša

Uređenja nogostupa i uređenje Trga na pošti – projekt i izvođenje radova.

 

11. Cesta Trsteno

Nastavak ulaganja u nerazvrstanu cestu na području naselja Trsteno

 

12.Spojna cesta Liechtensteinov put – Josipa Kosora

Izgradnja nove prometnice planirana je u prvoj polovici godine sa kompletnom infrastrukturo u duljini cca 250m. Radovi koji se izvode su : građevinski radovi ceste, elektroinstalaterski radovi , hortikulturno uređenje,radovi vodoopskrbnog , fekalnog i oborinskog kolektora. 

 

13. Cesta OS-3 Glavica Babin kuk

Grupa investitora poslala je Gradu Dubrovniku pismo namjere o investiranju izgradnje objekata na predjelu Babina kuka za što bi bili obveznici plaćanja komunalnog doprinosa tijekom 2016.g u iznosu od cca. 2.000.000 kn. Grad Dubrovnik sukladno ''Odluci  o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture'' planira predmetna sredstva uprihodovanog komunalnog doprinosa utrošiti u izgradnju predmetne prometnice sukladno GUP-u Grada Dubrovnika.

 

14. Zagrebačka ulica

Rashod predstavlja sanaciju ceste do ulice Uz posat sukladno provedenom javnom nadmetanju za izvođenje radova.

 

15. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

Tijekom 2016. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu glavnice kredita.

 

16. Lapadska obala

Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa kompletnom infrastrukturom.

 

17. Mata Vodopića

Izvođenje radova sanacije nogostupa sa instalacijama u predmetnoj ulici.

 

18. JTC – Komolac

Izgradnja nogostupa i sanacija propusta oborinske odvodnje od mosta preko Omble do ''Velpro-a'' u Komolcu.

 

19. Kružni tok - Iva Vojnovića – kružni tok

Sredstva u iznosu od 3.085.000 kn su potrebna za nabavu radova i sklapanje ugovora te izvođenje dijela radova u 2016.g. s ciljem povećanja protočnosti prometa i povećanja sigurnosti pješaka.

 

20. Zaton Pinji – nogostup

Izgradnja novog nogostupa u Zatonu na lokalitetu Pinji uz državnu cestu D8.

 

21. Cesta Dubravica

Izvođenje radova pojačanog održavanja ceste u mjestu Dubravica.

 

22. Petra Krešimira IV – Frana Supila – Iza Grada 

Izgradnja nogostupa na relaciji ''Viktorija'' – Hotel Argentina'' te izrada projektne dokumentacije dovršetka rekonstrukcije predmetnih ulica sa izgradnjom nogostupa i sustava oborinske odvodnje.

 

23. Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica

Ukupna planirana sredstva ovog projekta iznose 1.470.000 sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovod Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje  sa 10 % potrebnog iznosa.

 

24. Odvodnja Komolac

Izgradnja sustava odvodnje atmosferskih voda na području Komolca i gravitirajućih naselja.

 

25. Pristupna cesta za pročistač za vodu

Sredstva u iznosu od 1.330.000 kn su predviđena za otkup zemljišta i izgradnju ceste koja je potrebna za realizaciju izgradnje pročistača za vodu.

 

26. Zaton – Bunica

Izvođenje radova izgradnje potpornog zida u naselju Zaton, lokacija Bunica na mjestu gdje je u tijeku izvođenje radova izgradnje kanalizacijskog sustava od strane Vodovoda.

27. Raskrižje Ilijina glavica

Rashod se odnosi na sanaciju dijela ceste koja se oštetila za vrijeme velikih oborina te na izradu dokumentacije potrebne za procjenu prometnih parametara utjecaja regulacije prometa u zoni Zagrebačke ulice i ulice Volantina.

 

28. Moluntska – Riječka – Solitudo

Rashodi se odnose na sredstva za izvođenje radova izgradnje predmetne prometnice sa infrastrukturom-faza I u Solitudu

 

29. Ilijina glavica – Vukovarska – Batala

Izrada projekta četverotračne Vukovarske ulice sa priključcima oborinske odvodnje iz poprečnih ulica i uključenim projektom Kolektor oborinske Vukovarska II.“

 

 

Članak 2.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.400.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

Red. Br.

Naziv projekta

Ukupno

IZVORI SREDSTAVA

 

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

 

1

Proširenje mreže javne rasvjete

1.400.000

 

1.400.000

 

UKUPNO

1.400.000

 

1.400.000

 

 

 

1. Proširenje mreže javne rasvjete

 

Ovim projektom planira se izrada rasvjete kroz naselje Lozica uz nerazvrstanu cestu kroz Lozicu, postavljanjem 48 rasvjetnih stupova i svjetiljki, te pripadajućom podzemnom mrežom u dužini od 1.680,00 m.

 

Također, u ovom projektu uračunati su i troškovi vanjskog stručnog nadzora (troškovi ispitivanja instalacije i izrada atesta o ispravnosti iste podmiriti će se iz stavke 1. Optimalizacija i kontrola upravljanja JR).“

 

 

Članak 3.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 4. mijenja se i glasi:

 

„Građenje groblja financirat će se iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  5.725.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

 

ULAGANJA U GROBLJA 2016.

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Nepotrošeni komunalni doprinos iz 2015.

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

5.725.000

965.000

3.110.000

1.650.000

 

 

 

 

 

UKUPNO

5.725.000

965.000

3.110.000

1.650.000

 

1. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom   ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2016. je planiran završetak otkupljivanja zemljišta kao i nastavak izgradnje pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja.

Projekt će se nastaviti i u 2017. i 2018.“

 

Članak 4.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 5. mijenja se i glasi:

 

„Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnjom objekata  te se financira iz sredstava neutrošenog komunalnog doprinosa iz 2015.g., komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  2.600.000 kuna i to:

 

 

Ulaganja u javne površine

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Neutrošeni komunalni doprinos iz 2015.

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE

900.000

200.000

200.000

500.000

Kupnja zemljišta za izgradnju azila za pse

1.200.000

 

1.200.000

 

Dječja igrališta

500.000

100.000

400.000

 

UKUPNO

2.600.000

300.000

1.800.000

500.000

 

 

1. Sklonište za životinje

Rashod se odnosi na izvedene radove izgradnje skloništa za životinje, odnosno I fazu koja predstavlja nabavu montažnih objekata budućeg skloništa za životinje.

2. Kupnja zemljišta za izgradnju azila za pse

Planirani iznos predstavlja osigurana sredstva za kupnju zemljišta za buduću izgradnju azila za pse. Sredstva su planirana unutar proračuna UO za gospodarenje nekretninama

 

3. Dječja igrališta

Rashodi planirani za nabavu opreme i uređenje dječjih igrališta.“

 

 

Članak 5.

 

U  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 21/15. i 1/16.) članak 6. mijenja se i glasi:

 

„Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 42.250.526 kuna i to:

 

Red. Br.

Izvor financiranja

IZNOS

1

Iz komunalnoga doprinosa

22.900.000

2

Iz  proračunskih sredstava

12.252.526

 

Nepotrošeni komunalni doprinos iz 2015.

7.098.000

SVEUKUPNO 

42.250.526

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-09-16-9

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------