Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

60. Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

                                                    

              

R  J  E  Š  E  NJ  E

o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja

Javne ustanove Rezervat Lokrum

 

 

 

  1. Marija Crnčević, iz Dubrovnika razrješuje se dužnosti vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum zbog imenovanja novog ravnatelja.

 

  1. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/11

URBROJ: 2117/01-09-18-03                                         

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------