Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

137. Odluka o davanju suglasnosti vezanih za zbrinjavanje otpada

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13-pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika  na 25. sjednici, održanoj 19. i 25. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti vezanih za zbrinjavanje otpada

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost:

     da Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika  putem društva Čistoća d.o.o. (dalje u tekstu: Čistoća) pristupi postupku konačne sanacije i zatvaranja odlagališta Grabovica.

     Gradonačelniku Grada Dubrovnika da u svojstvu predsjednika Skupštine društva Čistoća  izda suglasnost za provedbu otvorenog postupka javne nabave za usluge prijevoza miješanog komunalnog otpada  u cilju trajnog zbrinjavanja putem ovlaštenog oporabitelja i to na odlagalište izvan Dubrovačko – neretvanske županije, a sve sukladno odredbama Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

     Gradonačelniku Grada Dubrovnika  da u svojstvu predsjednika Skupštine društva Čistoća  izda suglasnost Čistoći za sklapanje ugovora o zakupu lokacije sa neophodnom infrastrukturom za privremeni pretovar miješanog komunalnog otpada.

     Gradonačelniku Grada Dubrovnika  da u svojstvu predsjednika Skupštine društva Čistoća  izda suglasnost Čistoći za nabavu i ugradnju pretovarne stanice sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

     da Grad Dubrovnik sklopi  ugovor odnosno sporazum  o zakupu odlagališta za zbrinjavanje  miješanog komunalnog otpada između grada Dubrovnika  i Općine Gunja  i to do 20.000 tona, te ovlašćuje Gradonačelnika Grada Dubrovnika da isti potpiše.

     da Grad Dubrovnik osigura sredstva u proračunu za društvo Čistoća za potrebe nabave pretovarne stanice, prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u iznosu od 10.000.000,00 kuna;

     da Čistoća odmah po sklapanju odgovarajućih ugovora  i osiguranju neophodnih uvjeta privremene pretovarne zone prestane odlagati miješani komunalni otpad na odlagalište Grabovica, a najkasnije do 30.04.2017.godine.

     Čistoći da ishodi prethodnu suglasnost načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) na području kojih se isporučuje usluga ,a za izmjenu Cjenika usluge za odvoz i deponiranje otpada.. Spomenuti JLS će o istome izvijestiti ministarstvo u čijem su djelokrugu cijene i županijski ured u čijem su djelokrugu poslovi gospodarstva. Izmjena Cjenika će se pripremiti s ciljem pokrivanja neophodnih troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada koji će nastati zbog nemogućnosti daljnjeg korištenja odlagališta Grabovica.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 363-01/16-09/26

URBROJ: 2117/01-09-16-4

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------