Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

136. Odluka o davanju suglasnosti za davanje založnog prava 2. reda u korist HBOR-a na pokretnini Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za davanje založnog prava 2. reda

u korist HBOR-a na pokretnini Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost Vodovodu Dubrovnik za davanje založnog prava 2. reda u korist HBOR-a na sljedećoj pokretnini: cisterna za prijevoz fekalija, marka Mercedes N3, diesel, 240kW reg.oznaka: DU649DF, broj šasije: WDB9505021L049930; tip, model: 1833 C-149530, AXOR; u vlasništvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. kao instrument osiguranja za zaduživanje Vodovod Dubrovnik d.o.o., OIB: 00862047577, putem dugoročnog kunskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 1209361, OIB: 26702280390, za financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika -EU projekt u iznosu od 50.000.000 kuna,

 

Procijenjena vrijednost vozila na dan 12. lipnja 2015. je iznosila 668.706,06 kuna: Procijenjena vrijednost vozila je izvršena putem Elaborata procijene vrijednosti vozila izrađene od strane diplomiranog inženjera Ivice Hrdala, stalnog sudskog vještaka za strojarstvo, cestovni promet, procjene vozila i plovila. Založno pravo 1. reda je dano na isto vozilo 2015.godine kao jedan od instrumenata osiguranja za financiranje Projekta izgradnje uređaja za pročišćavanja vode-EU projekt u iznosu od 50.000.000 kuna.

 

Založno pravo se daje na cijeli rok korištenja i otplate kredita gdje zadnja rata dospijeva na naplatu 31.12.2031.g.

 

 

Članak 2.

 

Obvezuje se Vodovod Dubrovnik d.o.o. odmah po provedbi založnog prava na predmetnoj pokretnini na način da se s vlasnikom pokretnine provede javnobilježničko ili sudsko osiguranje novčane tražbine uknjižbom založnog prava na temelju sporazuma stranaka, slijedom odredbi Ovršnog zakona, izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/16-03/15

URBROJ: 2117/01-09-16-13

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------