Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

135. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduživanje Vodovod Dubrovnik d.o.o., OIB: 00862047577, putem dugoročnog kunskog kredita kod Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 1209361, OIB: 26702280390, za financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika -EU projekt,

 

Korisnik kredita:                                                                Vodovod Dubrovnik d.o.o., OIB:

                                                                                 00862047577

 

Iznos kredita:                                                             50.000.000,00 kn

 

Kreditor:                                                                    Hrvatska banka za obnovu i razvoj

 

Vrsta kredita:                                                             Dugoročni kunski kredit

 

Metoda obračuna kamata:                                          Proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 360 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru

 

Kamatna stopa za korisnika kredita:                             3,00 (slovima: tricijela) % godišnje fiksna na iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i naplaćuje polugodišnje

 

Interkalarna kamata:                                                  U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno

 

Krajnji rok i način korištenja kredita:                       Do 30.06.2020. godine, koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu. Broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na --- korištenja. Korištenje kredita je sukladno                      dinamičkom planu korisnika kredita koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnik kredita u obvezi najmanje 15 dana prije povlačenja sredstava pisanim putem obavijestiti HBOR o           povlačenju sredstava kredita

 

Rok i način otplate kredita:                                       U 20 (dvadeset) jednakih uzastopnih polugodišnjih rata od kojih  prva dospijeva na naplatu 30.06.2022. godine (Poček 1 godina i 6 mjeseci, do 31.12.2021.g.)

 

Zatezna kamata:                                                       12% godišnje promjenjiva sukladno

                                                                               Odluci o kamatnim stopama HBOR-a

 

Naknada za rezervaciju sredstava:                            HBOR neće na neiskorišteni iznos kredita obračunavati i naplaćivati naknadu za rezervaciju.

 

Naknada za obradu zahtjeva.                                     HBOR će Korisniku kredita, jednokratno, prije ili istovremeno s prvim korištenjem kredita naplatiti naknadu u visini 0,8% na iznos odobrenog kredita.

 

1.       Instrumenti osiguranja:                                       Vodovod Dubrovnik d.o.o.:

        5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih mjenica s odredbom ''bez protesta'' i mjeničnim očitovanjem,

        1 (jedna) zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove, bjanko zadužnica s naznakom maksimalnog iznosa 1.000.000,00 kn, u obliku i sadržaju prihvatljivom  za HBOR,

   založno pravo 2. reda u korist HBOR-           

                                                                                        a na sljedećoj pokretnini: cisterna za        

                                                                                          prijevoz fekalija, marka Mercedes

                                                                                          N3, diesel, 240kW reg. oznaka:

                                                                                          DU 649 DF, broj šasije:

                                                                                          WDB9505021L049930; tip, model:            

                                                                                         1833 C-149530, AXOR, u vlasništvu

                                                                                          Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Grad Dubrovnik – jamstvo na iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove

 

 

Članak 2.

 

Odmah po sklapanju Ugovora o zaduživanju, Vodovod Dubrovnik d.o.o. dužan je izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 363-01/16-03/15

URBROJ: 2117/01-09-16-12

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------