Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

134. Odluka o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

Na temelju članka 91. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 55/09., 139/10.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

 

 

Članak 1.

 

Grad Dubrovnik daje jamstvo Vodovodu Dubrovnik d.o.o. kao instrument osiguranja za dugoročni kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 1209361, OIB: 26702280390, za financiranje investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbe i odvodnje Grada Dubrovnika -EU projekt. Jamstvo se daje na ukupan iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove, čime se jamči povrat ukupno odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove kredita koji uzima Vodovod Dubrovnik d.o.o. po sljedećim uvjetima

 

Korisnik kredita:                                                         Vodovod Dubrovnik d.o.o., OIB: 00862047577

Iznos kredita:                                                       50.000.000,00 kn

Kreditor:                                                              Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Vrsta kredita:                                                       Dugoročni kunski kredit

Metoda obračuna kamata:                                     Proporcionalna metoda obračuna prema kojoj  

                                                                          godina ima 360 dana, a dani u mjesecima  

                                                                          obračunavaju se prema kalendaru

Kamatna stopa za korisnika kredita:                       3,00 (slovima: tricijela) % godišnje fiksna na

                                                                          iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i 

                                                                          naplaćuje polugodišnje

Interkalarna kamata:                                           U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni    

                                                                          iznos kredita obračunavat će se kamata u visini  

                                                                          redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju 

                                                                          kvartalno

 

Krajnji rok i način korištenja kredita:                      Do 30.06.2020. godine, koji je ujedno i datum

                                                                           prijenosa kredita u otplatu. Broj pojedinačnih

                                                                           korištenja kredita ograničava se na ---

                                                                           korištenja. Korištenje kredita je sukladno  

                                                                           dinamičkom planu korisnika kredita koji je i

                                                                           HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnik

                                                                           kredita u obvezi najmanje 15 dana prije

                                                                           povlačenja sredstava pisanim putem

                                                                           obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava

                                                                           kredita

Rok i način otplate kredita:                                    U 20 (dvadeset) jednakih uzastopnih

                                                                           polugodišnjih rata od kojih  prva dospijeva na

                                                                           naplatu 30.06.2022. godine (Poček 1 godina i 6

                                                                           mjeseci, do 31.12.2021.g.)

Zatezna kamata:                                                   12% godišnje promjenjiva sukladno Odluci o

                                                                           kamatnim stopama HBOR-a

Naknada za rezervaciju sredstava:                          HBOR neće na neiskorišteni iznos kredita

                                                                           obračunavati i naplaćivati naknadu za rezervaciju.

Naknada za obradu zahtjeva.                                 HBOR će Korisniku kredita, jednokratno, prije

                                                                           ili istovremeno s prvim korištenjem kredita

                                                                           naplatiti naknadu u visini 0,8% na iznos

                                                                           odobrenog kredita.

Instrumenti osiguranja:                                     Vodovod Dubrovnik d.o.o.:

          −     5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih mjenica s odredbom ''bez protesta'' i mjeničnim očitovanjem,

          −     1 (jedna) zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove, bjanko zadužnica s naznakom maksimalnog iznosa 1.000.000,00 kn, u obliku i sadržaju                 prihvatljivom  za HBOR,

       ―   založno pravo 2. reda u korist HBOR-a na sljedećoj pokretnini: cisterna za prijevoz fekalija, marka Mercedes N3, diesel, 240kW reg.oznaka: DU649DF, broj šasije: WDB9505021L049930;  tip, model: 1833 C-149530, AXOR, u vlasništvu Vodovod Dubrovnik d.o.o.

                                                                           Grad Dubrovnik – jamstvo na iznos   odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove

 

 

Članak 2.

 

Nakon dobivanja suglasnosti ministra financija daje se suglasnost gradonačelniku za potpisivanja jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o. na iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove kreditnog zaduženja Vodovoda Dubrovnik d.o.o

 

 

Članak 3.

 

Vodovod Dubrovnik d.o.o. dužan je odmah nakon sklapanja ugovora o kreditu dostaviti Gradu Dubrovniku – Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu – jedan primjerak sklopljenog ugovora.

O izvršenju obaveza uplate kredita po ugovoru iz stavka 1. ovoga članka, Vodovod Dubrovnik d.o.o. dužan je Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu dostavljati tromjesečna izvješća.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka, sukladno članku 15. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.55/09, 139/10), stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministra financija.

 

Ova odluka će se objavit u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/16-03/15

URBROJ: 2117/01-09-16-11

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------