Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

133. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Članak 1.

 

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

 

ZONA

I.

II.

III.

IV.

Javne površine

10,00

8,00

6,00

2,00

Nerazvrstane ceste

100,00

88,00

58,00

14,00

Javna rasvjeta

20,00

16,00

10,00

2,00

Groblja

8,00

8,00

6,00

2,00

Ukupno:

138,00

120,00

80,00

20,00

 

 

Članak 2.

 

U članku 8a. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Za građevine koje su u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj: 86/12 i 143/13), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

 

 

ZONA

  I.

 II.

   III.

 IV.

Javne površine

10,00

8,00

6,00

2,00

Nerazvrstane ceste

94,00

70,00

46,00

10,00

Javna rasvjeta

18,00

12,00

8,00

2,00

Groblja

9,00

6,00

4,00

2,00

Ukupno:

131,00

96,00

64,00

16,00

 

 

Članak 3.

 

Postupci donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu, koji su započeti prije stupanja na snagu ove odluke, dovršit će se prema odredbama ove odluke.

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/15-09/05

URBROJ: 2117/01-09-16-16

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------