Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.Objavljeno: 31.12.16.

132. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 82/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnika Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

na području i s područja Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj¸10/16.) u članku 5. stavku 4. alineji 2. Odluke, riječi: “ … vodeći računa i o turističkim potrebama Dubrovnika.“ – brišu se.

 

U članku 5. stavku 4. alineja 5. Odluke mijenja se i glasi:

 

„- utvrđuje listu prvenstva.“.

 

 

Članak 2.

 

Članak 6. Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik grada Dubrovnika“, broj: 10/16.), (dalje u tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

 

„Mjerilo na temelju kojih se utvrđuje broj autotaksi prijevoznika i vozila na području Grada Dubrovnika je:

 

     broj stanovnika Grada Dubrovnika.

 

Podaci za utvrđivanje mjerila iz st. 1. ovoga članka, pribavljaju se na temelju posljednjeg popisa stanovništva.

Broj vozila za područje Grada Dubrovnika sukladno stavku 1. ovog članka utvrđuje se u omjeru jedno (1) vozilo na svakih započetih 190  stanovnika.“.

 

 

Članak 3.

      

U članku 7. st. 3. Odluke, brojka: „8“, mijenja se u brojku „15“.

 

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavku 1. alineja 10. Odluke mijenja se i glasi:

 

„ –  naznaku  da se nepravovremeni, nepotpuni zahtjevi, zahtjevi koji nisu podneseni od ovlaštene osobe, kao i zahtjevi podnositelja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu  Dubrovniku do dana objave javnog natječaja, neće razmatrati, te će se s njima postupati kao da nisu ni podneseni.“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 9. stavku 1. alineja 4., 9. i 22. Odluke brišu se, a alineja 12. mijenja se i glasi:

 

“- obrazac kartona izvršenih preventivnih, tehničkih pregleda vozila i obrazac prometne dozvole sa namjenom taksi prijevoz, (ovjereni preslik).

 

 

Članak 6.

 

U članku 9. stavku 1.  Odluke alineja 21. mijenja se i glasi:

 

„- potvrda o otvorenom računu putem kojeg će obavljati poslovanje registriranog obrta ili trgovačkog društva,“

 

U članku 9. stavku 1.  Odluke dodaju se nove alineje koje glase:

 

„- ima potvrdu o stanju duga s osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a ukoliko postoji dug koji je reguliran s poreznom upravom potrebno je uz potvrdu dostaviti upravni ugovor, (original)

 

 -  ima potvrdu o stanju poreznog duga, a ukoliko postoji dug koji je reguliran s poreznom upravom potrebno je dostaviti potvrdu i rješenje o obročnoj otplati duga, (original).“.

 

- da donese potvrdu da nema duga sa osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za sebe i za vozača, a ako je trgovačko društvo ili obrtnik da ima prijavljenog i zaposlenog vozača. Ako je trgovačko društvo ili obrtnik potpisao ugovor s Poreznom upravom o obročnom plaćanju duga potrebno je dostaviti upravni ugovor (original) i potvrdu da se obveze iz ugovora o obročnom plaćanju uredno podmiruju, tj. da nema duga većeg od jednog (1) mjeseca.“

 

 

Članak 7.

 

U članku 11. točka c) Odluke mijenja se i glasi:

 

„Odredba iz točke b) ovoga članka primjenjuje se i u slučajevima postojanja duga autotaksi prijevoznika sa izdanim dozvolama za obavljanje autotaksi prijevoza od 2011.g. do 2016.g. sa osnova mirovinskoga i zdravstvenoga osiguranja ukoliko postoji potpisani Upravni ugovor između obveznika i porezne uprave po kojemu se obveze uredno izvršavaju, te da nemaju dugovanja prema Gradu Dubrovniku po svim osnovama.

 

U članku 11. dodaje se nova točka k) koja glasi:

 

„k)  prethodno zaposlenje kao vozač kod autotaksi prijevoznika sa radnim stažom od najmanje 18 mjeseci sa izdanim dozvolama za obavljanje autotaksi prijevoza od 2011.g. do 2016.g , sa dokazom da je podmirio sva davanja prema mirovinskom i zdravstvenom (dok je bio prijavljen kod poslodavca) i Gradu Dubrovniku ……………………...     10 bodova.“

 

 

Članak 8.

 

U članku 12. stavku 1. Odluke riječi: „ , a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće“ – brišu se.

 

 

Članak 9.

 

U članku 13. stavak 2. Odluke  – briše se.

 

 

Članak 10.

 

U članku 13. stavku 3. Odluke, riječi: „ koji isto predlaže Gradskom vijeću na usvajanje.“ – brišu se.

 

 

Članak 11.

 

U članku 19. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

 

 „ - ima potvrdu o stanju duga s osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a ukoliko postoji dug koji je reguliran s poreznom upravom potrebno je uz potvrdu dostaviti upravni ugovor, (original)“,

 

i dodaje se nova alineja koja glasi:

 

 „ -  ima potvrdu o stanju poreznog duga, a ukoliko postoji dug koji je reguliran s poreznom upravom potrebno je dostaviti potvrdu i rješenje o obročnoj otplati duga, (original).“.

 

 

Članak 12.

 

U članku 24. stavku 1. u alineji 4. iza riječi: „svijetliti“ dodaju se riječi:

 

„ u zaštitnoj boji autotaksi udruženja čiji je autotaksi prijevoznik član“. 

 

U članku 24. stavku 1. u alineji 4. iza riječi: „oznaku“ dodaju se riječi „dimenzije 46x12x12 cm“.

 

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

 

 

Članak 13.

 

U članku 24. stavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

 

„ -  ima na bočnim i stražnjim stranama vozila istaknuta obilježja autotaksi vozila Grada Dubrovnika, na način prikazan u shemi koja je sastavni dio ove odluke, sa istaknutim telefonskim brojem pozivnog centra kojemu autotaksi prijevoznik pripada.

 

U članku 24. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

 

„- Grad Dubrovnik zadržava pravo regulirati izgled tablica sukladno Zakonskim regulativama.“.

 

 

Članak 14.

 

Iz članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

 

„Članak 29.a

 

Autotaksi prijevoznik koji želi sudjelovati u programu dubrovačke autotaksi kartice daje izjavu o sudjelovanju u programu sljedećeg sadržaja: „ izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ću sudjelovati u programu dubrovačke autotaksi kartice sukladno odredbama Odluke.“.

 

Autotaksi prijevoznik koji je uz zahtjev iz članka 9. Odluke dostavio ovjerenu izjavu iz prethodnog stavka ovoga članka, dužan je omogućiti korisniku dubrovačke autotaksi kartice  ostvarivanje prava na cijenu autotaksi prijevoza sukladno članku 29. Odluke.“.

 

 

Članak 15.

 

U članku 38. stavku 1. dodaje se nova alineja 13. koja glasi:

 

„ – traži višu cijenu za pojedinu uslugu od one predviđene cjenikom (čl. 29.)“.,

a alineja 13. postaje 14., 14. postaje 15., 15. postaje 16., 16. postaje 17. alineja.

 

 

Članak 16.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-05/16-02/36

URBROJ: 2117/01-09-16-18

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------