Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

59. Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15.)  i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.    Prihvaća se Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika.

 

2.   Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika sastavni je dio ovog Zaključka.

 

3.   Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 810-01/18-02/01

URBROJ: 2117/01-01-18-03

Dubrovnik,  9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------