Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

58. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2018. godinu

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/96 i 110/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“  broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja

Stanica Dubrovnik za 2018.

 

 

 

I.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2018. (u daljnjem tekstu : Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna grada Dubrovnika za 2018. godinu koji se odnosi na financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  - Stanica Dubrovnik (u daljnjem tekstu: HGSS - Stanica Dubrovnik).

 

 

II.

 

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanja potreba Grada Dubrovnika u aktivnostima HGSS – a Stanica Dubrovnik za 2018. godinu, i to kako slijedi:

      akcije spašavanja i intervencije

      pružanje pomoći unesrećenim i njihovim obiteljima u kriznim stanjima

      redovita djelatnost, održavanje i provjera znanja i tjelesne spremnosti članstva

      održavanje opreme u vlasništvu Stanice te osobne opreme spašavatelja

      preventivna djelatnost na sprječavanju nesreća

      održavanje hladnog pogona

      edukacija izvan sustava HGSS.

 

 

III.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu u okviru programa 010-civilna zaštita, aktivnost 010004-zaštita i spašavanje, na kontu 381-tekuće donacije u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn.

 

 

IV.

 

Za obavljanje javnih potreba iz točke II. ovog programa Grad Dubrovnik će u 2018. financirati:

 

  1. Zajedničku spašavateljsku opremu 50.000,00 kuna
  2. Opremu, odjeću i obuću za opremanje Stanice kao operativne snage CZ-a 50.000,00 kuna
  3. Putne troškove (za savezne obuke, tečajeve, seminare) 20.000,00 kuna.
  4. Troškove akcija spašavanja (prehrana, smještaj) 30.000,00 kuna
  5. Medicinski materijal 50.000,00 kuna
  6. Pripremne vježbe za tečajeve HGSS-a 30.000,00 kuna
  7. Predavanja, susrete, radionice o prevenciji za fizičke i pravne osobe 20.000,00 kuna.

 

 

V.

 

Grad Dubrovnik i HGSS -  Stanica Dubrovnik sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti ovog Programa.

 

 

VI.

 

HGSS Stanica Dubrovnik obvezna je Gradu Dubrovniku podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa u roku od 60 dana od isteka 2018. godine odnosno do 1.ožujka 2019. godine.

 

 

VII.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 810-01/17-02/01

URBROJ: 2117/01-09-18-09

Dubrovnik, 9. travnja 2018

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------