Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

57. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                          

 

 ­                                                               

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/17.)  u članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:                                                

                                                                    

„1. Marko Potrebica – predsjednik“.

 

 

Članak 2.

                                                                     

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

                   

 

KLASA: 013-03/17-03/09

URBROJ: 2117/01-09-18-2

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------