Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokalne brodske linije na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) - otok Koločep

Na temelju članka 9. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U   

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokalne brodske linije

na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) – otok Koločep

 

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o utvrđivanju lokalne brodske linije na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) – otok Koločep („Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj: 5/13) riječ: „klasična“ - briše se.

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. zamjenjuje se riječ „40“ sa riječju „20“.

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. briše se.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 342-01/18-01/12

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovniku, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------