Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

55. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članaka 86., 87., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI

IV. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

GRADA DUBROVNIKA

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik grada Dubrovnika", broj 5/18).

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. stavku 1. iza riječi „Sustjepan“ briše se riječ „i“, stavlja se zarez, iza riječi „Mokošici“ briše se točka, dodaje se riječ „i“ te se nakon alineje 2. dodaje alineja 3. koja glasi:

„ – rekonstrukcije ceste (ulice) kardinala Stepinca.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 4. se mijenja i glasi:

„IDGUP-a Grada Dubrovnika koje su predmet ove Odluke odnose se isključivo na planiranje ribarske luke na lokaciji „Shell“ u okviru luke otvorene za javni promet u Sustjepanu, planiranje prijemosnice ceste (ulice) Bartola Kašića u Mokošici i planiranje rekonstrukcije ceste (ulice) kardinala Stepinca. Granica obuhvata načelno je prikazana u grafičkom prilogu ove Odluke. Predviđene izmjene donose se u skladu s navedenim u članku 3. ove Odluke, a korigirat će se elaborati GUP-a Grada Dubrovnika u tekstualnom dijelu – Odredbama za provođenje, grafičkom dijelu te u Obrazloženju plana. Ostala planska rješenja GUP-a Grada Dubrovnika nisu predmet ove Odluke.

 

Članak 4.

 

U članku 5. iza riječi „Mokošice“ dodaju se riječi: „i Babina kuka“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 6. stavku 1. iza riječi „moru“ briše se riječ „i“, stavlja se zarez, iza riječi „naselja“ briše se točka, dodaje se riječ „i“ te se nakon alineje 2. dodaje alineja 3. koja glasi:

„ – osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste (ulice) kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.“

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavit će se svim javnopravnim tijelima radi dostave zahtjeva. Rok za dostavu zahtjeva je 8 dana od dostave Odluke.

 

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 350-02/18-01/02

URBROJ: 2117/01-09-18-12

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------