Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

54. Odluka o dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima

Na temelju članka 35. i 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 1237/17.), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13, 92/14., 64/15 i 108/17), članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Broj: 511-03-03/2-7/32-18 od 5. travnja 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1)

u zoni posebnog prometnog režima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/14., 8/15., 5/16. i 8/16. – u daljnjem tekstu: Odluka) dodaje se članak 2a i glasi:

 

 Ova Odluka ne odnosi se na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji koriste usluge žičare za prijevoz osoba  (koja za to ima dodijeljenu koncesiju sukladno pozitivnim propisima) kada se zaustavljanje u svrhu ukrcaja odnosno iskrcaja putnika obavlja ispred donje postaje žičare  (Ploče) pod uvjetom da je kumulativno ispunjeno sljedeće:

-           na turističkom autobusu istaknuto kako se radi o prijevozu putnika koji koriste usluge žičare

-          Izjavu koja se nalazi u Prilogu 3. ove Odluke ispunjenu  i dostavljenu na način kako je navedeno u  stavku 2.  i 3. ovog članka.

 

Izjava iz Priloga 3. ove Odluke popunjena i ovjerena od ovlaštene osobe dostavlja se prilikom ukrcaja ili iskrcaja putnika osobi koja vrši naplatu ulaznica za korištenje usluge žičare za prijevoz osoba  na donjoj postaji žičare (Ploče), a koja svojim potpisom i pečatom pravne osobe potvrđuje istinitost podataka na navedenoj Izjavi.

 

Pravna osoba ovlaštena za naplatu ulaznica za korištenje usluga žičare za prijevoz osoba na donjoj postaji žičare (Ploče) dužno je prvi radni dan u tjednu dostaviti originale svih prikupljenih izjava u prethodnom tjednu, Gradu Dubrovniku, upravnom odjelu nadležnom za komunalno redarstvo uz popratni dopis ovjeren od strane ovlaštene osobe.

 

Grad Dubrovnik ovlašten je prikupljati sve relevantne informacije u svrhu provjere podataka dostavljenih u Izjavi iz Priloga 3.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 14. stavku 1. dodaje se alineja 7. i glasi:

“- ako se koristi pravom iz članka 2a. ove Odluke na temelju neistinite dokumentacije.”

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/14-09/02

URBROJ: 2117/01-09-18-43

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------