Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

53. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna

Grada Dubrovnika za 2018. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj  25/17 i 2/18),   u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2018.  godinu  ne  smiju biti veći od  649.329.700 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

 

 

KLASA: 400-06/17-02/04  

URBROJ: 2117/01-09-18-41

Dubrovnik,  9. travnja 2018.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------