Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.Objavljeno: 17.04.18.

52. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 10. sjednici, održanoj 9. travnja 2018., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu sastoji se od:

Izmjene i dopune proračuna za 2018.g. - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 638.990.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.339.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Izmjene i dopune proračuna za 2018.g. - POSEBNI DIO.pdf 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

 

Članak 4.

 

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-09-18-40

Dubrovnik, 9. travnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------