Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

48. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

Na temelju članka 41. Statuta  Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnik“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13. i 6/13.) i članka 15. i 21. Statuta Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“

 

 

Članak 1.

 

1.    Andrej Drobac, imenuje se članom Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

2.    Nikolina Korać imenuje se članom Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

            

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/18-03/09

URBROJ: 2117-01-01-18-2

Dubrovnik, 12. ožujka 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------