Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

27. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.), a sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 25/18.) gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrđuje sljedeći

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

(kratkoročni plan)

 

Članak 1.

 

Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu (kratkoročni plan) - u daljnjem tekstu Plan, utvrđuje se plan prijma službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

 

Članak 2.

 

Plan prijma u službu službenika i namještenika u upravna tijela Grada Dubrovnika sadrži:

   stvarno stanje popunjenosti;

   potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme;

   potreban broj vježbenika.

 

Članak 3.

U Gradu Dubrovniku na neodređeno vrijeme zaposleno je 235 službenika i 16 namještenika, a koji su raspoređeni na radna mjesta sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika i sistematizaciji radnih mjesta upravnih tijela. 

 

Struktura službenika i namještenika u službi na neodređeno vrijeme po upravnim odjelima i službama je sljedeća:

1.    u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika - 51 službenik i 16 namještenika

2.    u Službi gradskog vijeća - 2 službenika

3.    u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu – 10 službenika

4.    u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu - 20 službenika

5.    u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more - 9 službenika

6.    u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo - 13 službenika

7.    u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom - 15 službenika

8.    u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu - 46 službenika

9.    u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornoga uređenja i gradnje - 20 službenika

10.  u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - 11 službenika

11.  u Službi za unutarnju reviziju - 2 službenika

12.  u Upravnom odjelu za promet- 20 službenika

13.  Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima - 8 službenika

14.  Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju – 8 službenika.

 

 

Članak 4.

 

Utvrđuje se potreban broj službenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 2019. godinu:

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist javnih medija, odnosa s javnostima, pravne ili ekonomske struke na radno mjesto Savjetnik I- tajnik gradonačelnika u Upravni odjel za poslove gradonačelnika

      1 službenik/ca sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravno pravne ili tehničke struke na radno mjesto Stručni suradnik I za zaštitu na radu i zaštitu od požara

      1 namještenik/ca srednja stručna sprema tehničke struke na radno mjesto Tehničar za održanje u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove

      1 namještenika/ce niža stručna sprema ili osnovna škola na radno mjesto čistačica u Upravni odjel za poslove gradonačelnika; Odsjek za opće poslove

      1 službenik/ca srednja stručna sprema ekonomske, pravne ili turističke struke ili gimnazija na radno mjesto referent-računovodstveni referent u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun

      1 službenik/ca srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija na radno mjesto referent-računovodstveni referent u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu

      1 službenik/ca magistar struke, ili stručni specijalist tehničke struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III za održavanje oborinske odvodnje u Upravni odjel za promet

      5 službenika/ca srednja stručna sprema ekonomske, građevinske, prometne ili druge tehničke struke na radno mjesto Referent – prometni redar u Upravni odjel za promet; Odsjek za prometno redarstvo

      1 službenik /ca magistar struke ili stručni specijalist garđevinske ili arhitektonske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III  u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist elektrotehničke struke na radno mjesto Viši savjetnik - specijalist za javnu rasvjetu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, humanističke, društvene ili tehničke struke na radno mjesto Voditelj odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za komunalno redarstvo

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, politološke ili tehničke struke na radno mjesto Savjetik III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

      1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

      1 službenik/ca magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke na radno mjesto viši stručni suradnik III za komunalnu naknadu i komunalni doprinos u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

      1 službenika/ca srednja stručna sprema pravne, ekonomske ili tehničke struke ili gimnazija na radno mjesto referent gradskog kotara i/ili mjesnog odbora u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za mjesnu samoupravu

      3 službenika/ce srednja stručna sprema, IV stupanj stručne spreme, trgovinske, pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske ili tehničke struke ili gimnazija na radno mjesto referent- komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu; Odsjek za komunalno redarstvo

 

 

Članak 5.

 

Utvrđuje se potreban broj vježbenika za 2019. godinu:

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije, novinarstva ili odnosa s javnostima ili pravne, politološke ili ekonomske struke na radno mjesto Viši stručni suradnik III  za europske fondove u u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

 

 

Članak 6.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili na drugi način sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravu („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.).

 

 

Članak 7.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“  te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

KLASA:112-01/18-01/12

URBROJ:2117/01-01-19-13

Dubrovnik, 09. siječnja 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------