Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

46. Zaključak o proglašenju 2019. godine „Orlandovom godinom“ u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i (područnoj) regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

  1. U povodu 600-te obljetnice postavljanja Orlandovog stupa, godina 2019. proglašava se ''Orlandovom godinom'' u gradu Dubrovniku.

 

  1. Imenuje se Povjerenstvo za proslavu obljetničke godine u sastavu:

 

      Jelka Tepšić, zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika, predsjednica

      Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture Republike Hrvatske, počasna predsjednica

      Zrinka Raguž, pročelnica gradskog Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, član

      Ana Hilje, pročelnica gradskog Upravnog odjela za kulturu i baštinu, član

      Dživo Brčić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, član

      Maja Nodari, povjesničarka umjetnosti, član

      Nikša Selmani, prof. povijesti i filozofije, član

      Katja Bakija, povjesničarka književnosti, predsjednica stručnog vijeća Studija Povijesti Jadrana i Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku, član

      Adriana Kremenjaš Daničić, predsjednica Europskog doma Dubrovnik, član

      Blaženka Kordić Aleksić, Voditeljica odjela za razvoj turističkog proizvoda Turističke zajednice Grada Dubrovnika, član.

 

  1. Grad Dubrovnik će raspisati natječaj  za dizajn vizualnog identiteta: 2019. – „Orlandova godina“.

 

  1. Grad Dubrovnik raspisat će javni Poziv za predlaganje programa kojima će se obilježiti ''Orlandova godina'' u gradu Dubrovniku te će se u tu svrhu u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osigurati potrebna sredstva.

 

KLASA: 612-01/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------