Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

25. Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) i  članka  8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 19/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika

 

 

I.

 

U Savjet mladih Grada Dubrovnika imenuju se:                                                                                                                                                                                             

 1. Paula Šutić, član  

Margarita Koši, zamjenica člana;

 1. Rafael Barjiđija, član  

Marko Ljutić, zamjenik člana;

 1. Tomislav Vukšić, član

Ivan Vukšić, zamjenik člana;

 1. Karmen Žuvela, član  

Mislav Čagalj, zamjenik člana;

 1. Paulo Milić, član  

Luka Lazibat, zamjenik člana;

 1. Ana Butigan, član  

Jelena Majkovica, zanmjenik člana;

 1. Kristina Raguž Vodenac, član  

Đuro Rajković, zamjenik člana;

 1. Nikša Rajevac, član  

Tomislav Wokaunn, zamjenik člana;

 1. Tea Lenz, član  

Maris Gavranić, zamjenik člana;

 1. Hrvoje Njavro, član

Borna Kaznačić, zamjenik člana;

 1. Stjepan Srhoj, član

Mirnes Đugum, zamjenik člana.

 

 

II.

 

Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“:

 

KLASA: 550-01/18-02/06

URBROJ: 2117/01-09-19-09

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------