Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

19. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Lucianu Capursu – Lučiju

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. –  pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) i članka 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 6/97.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli „Nagrade Dubrovnika“

 

 

Lucianu Capursu dodjeljuje se „Nagrada Dubrovnika“ za 2018. godinu.

 

 

KLASA: 061-01/19-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-1

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------