Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

17. Zaključak o poništenju javnog poziva za izbor članova Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je  

 

                  

Z A K L J U Č A K

 

  1. Poništava se javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za izbor članova/članica Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo da u što kraćem roku pripremi prijedlog nove odluke.

 

KLASA: 550-01/18-02/07

URBROJ: 2117/01-09-19-04

Dubrovnik, 14. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------