Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

15. Zaključak o usvajanju Strategija razvoje športa u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

  1. Prihvaća se  Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018-2028. godina.

 

  1. Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018-2028. godina čini sastavni dio ovog zaključka i biti će objavljen na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 620-01/19-03/01

URBROJ: 2117/01-09-19-02

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------