Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

14. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj  23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019.

 

 

UVOD

 

Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost, a Programom javnih potreba u športu Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti.

 

Šport pridonosi zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, te gospodarskom razvoju društva. Bavljenje športom, njegova promidžba športskim priredbama i postizanjem vrhunskih rezultata temeljni su motivi ulaganja u šport, a održavanje tradicionalnih športskih priredbi od posebne važnosti za Grad Dubrovnik pridonosi i raznolikosti turističke ponude. Šport je društvena djelatnost koja uspješno promovira Grad Dubrovnik na raznim natjecanjima u  Republici Hrvatskoj te kroz razna međunarodna natjecanja, na kojima uspješno, pojedinačno ili ekipno, nastupaju dubrovački športaši.

 

Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna kroz  Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6.  Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine)

 

Javne su potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu, programi odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

 

1.    poticanje i  promicanje športa,

2.    provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata,

3.    djelovanje športskih udruga i športskih saveza,

4.    športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,

5.    zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,

6.    športsko-rekreacijske aktivnosti građana,

7.    športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

8.    planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Dubrovnik i

9.    provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

 

Dubrovački savez športova kao zajednica športskih udruga Grada Dubrovnika, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o športu predlaže Program javnih potreba u športu Gradonačelniku i Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo koji prijedlog upućuju Gradskom vijeću na usvajanje, te se nakon usvajanja utvrđuje Program i Financijski plan javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019.

 

Sredstva proračuna namijenjena financiranju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju Programa.

 

 

PROGRAMSKI CILJEVI

 

Programski ciljevi dubrovačkog športa u 2019. temelje se na unaprjeđenju razvoja  športskog  sustava,  u čemu vrhunski i kvalitetni šport treba biti poticajan ukupnom razvoju Dubrovnika, što znači da treba poduzeti sve da se ta razina sačuva i unaprijedi te da se športskim djelovanjem nastave uspjesi dubrovačkih športaša na državnim, europskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva bitna su tri osnovne zadaće: potpora razvoju mladih perspektivnih športaša u klubovima i športskim školama, potpora vrhunskim kolektivima i pojedincima te poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece, mladeži i građana. Dubrovački športaši najbolje su lice Grada Dubrovnika na nacionalnom i međunarodnom planu, koji promidžbom športa i Grada doprinose njegovom ukupnom razvoju.

 

Polazno programsko određenje u ostvarivanju ciljeva je podmirenje zahtjeva vrhunskog športa, koji je promicatelj gradskog i nacionalnog športa i unaprjeđenje tradicionalnih dubrovačkih športova na  vodi i moru te drugih razvijenih kvalitetnih športova, za koje vlada javni interes i zajedničkih potreba u športu, radi očuvanja i razvoja cjelovitosti sustava športa.

 

Programski ciljevi su:

 

   ulaganja u razvoj mladih športaša

 

Ulaganje u športski razvoj mladih provodi se kroz rad športskih škola i mlađih selekcija klubova, uz nadzor  stručnog kadra, radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta za postizanje boljih športskih rezultata. Poticat će se uključivanje što većeg broja mladih u različite športske programe, čime će se stvoriti mogućnost selektiranja onih koji svojim motoričkim sposobnostima imaju preduvjet za bavljenjem vrhunskim športom. Provedbom športskih programa u klubovima omogućit će se natjecateljski kontinuitet svih dobnih skupina športaša i mogućnost napredovanja i športskog usavršavanja. Temelj za odabir nadarenih mladih športaša je u kvaliteti stručnog trenerskog  kadra koje klub posjeduje.

 

   stručni rad u športu

 

Prvi preduvjet da bi se mladi športaši pravilno i uspješno razvijali je kvalitetan stručni rad  i stručnost trenera koji svakodnevno rade na njihovom športskom obrazovanju. Ujedno, stručni rad  je jedan od najvažnijih elemenata u klupskoj hijerarhiji i temelj je svakog kluba koji želi ulagati i stvarati športaše. Zadaća Dubrovačkog saveza športova je sufinancirati stručni rad trenera u klubovima koji imaju razrađen sustav mlađih selekcija, a koje se natječu u obveznom sustavu natjecanja. Programski cilj Saveza obuhvaća i stručno usavršavanje te školovanje trenera u funkciji razvoja postojećeg trenerskog kadra  dubrovačkog športa.

 

   očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete

 

Očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete u Gradu Dubrovniku kao programski cilj zahtjeva ostvarenje športskih programa klubova kroz optimalno korištenje športske infrastrukture kao i osiguravanja sredstava iz Programa javnih potreba u športu za  sufinanciranje  klubova, kako bi se održao njihova kvalitativna razina. Potrebno je, u suradnji svih dionika, planirati budući razvoj športske infrastrukture čime bi se zadovoljile potrebe i uvjeti za kvalitetniji rad  športskih klubova. Vrhunski šport i dubrovački športaši su prepoznata vrijednost  na svim velikim športskim događajima te potiču ukupni  razvoja športa i doprinose promidžbi i ugledu Dubrovnika i Hrvatske.

 

   ulaganja u razvoj kvalitetnih i tradicionalnih dubrovačkih športova

 

Ovaj  programski cilj nadopunjuje prethodni, a prvenstveno se odnosi na športove na vodi i moru te na kvalitetne športove u Gradu Dubrovniku. Razvoj ovih športova i klubova te uspjesi športaša preduvjet su za širenje postojeće športske baze.

 

   poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana

 

Stručan rad trenera u klubovima, kvalitetni i vrhunski rezultati športaša privlače i veći interes mladih za bavljenje športom. Cilj je šport programski približiti djeci i mladima kroz što veći broj športskih aktivnosti, razvoj novih športskih grana i još bolju komunikaciju sa športskim udrugama kroz razvoj informatičkih aktivnosti Saveza. Krajnji cilj je bavljenje športom svih dobnih skupina građana Grada Dubrovnika i tako stvoriti uvjete za bavljenje športom što većeg broja rekreativaca.

 

 

ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Športski su programi podijeljeni u osam točaka:

Međunarodna športska natjecanja;

Tradicionalne športske priredbe od značaja za Grad Dubrovnik;

Poticajni športski programi;

Razvojni športski programi;

Programi od zajedničkog interesa;

Programi športskih klubova;

Djelovanje dubrovačkog saveza športova;

Ostali programi/Programska pričuva.

 

MEĐUNARODNA ŠPORTSKA NATJECANJA

 

Program podržava sudjelovanje dubrovačkih športaša, posebno mlađih uzrasta, na međunarodnim natjecanjima. Sufinanciraju se nastupi na raznim međunarodnim turnirima i regatama, na kojima se natječu dubrovački športaši u svrhu priprema ili održavanja dugogodišnje uspješne suradnje sa športskim klubovima u inozemstvu. Važnost kontinuiranog održavanja ovakvih športskih priredbi je u tome što na takvim međunarodnim natjecanjima športaši stječu važna športska i kulturna iskustva, a to se posebice odnosi ma mlađe dobne uzraste. Suradnja dubrovačkih klubova s inozemnim športskim društvima i klubovima pridonosi i uspješnom  prezentiranju Grada Dubrovnika izvan granica Hrvatske.

 

TRADICIONALNE ŠPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK

 

Program podržava sufinanciranje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad u svrhu unapređenja dubrovačkog športa. Održavanje tradicionalnih športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik osigurava i turističku promidžbu dolaskom velikog broja inozemnih športaša i športskih djelatnika. Dubrovački  šport  može kroz ovakve športske priredbe pridonijeti boljem razvoju športsko rekreativnog turizma. Cilj je zadržati i još više poticati ove programe kako bi  međunarodno športsko djelovanje klubova i ubuduće zadržalo status od posebnog interesa za Grad Dubrovnik.

 

 

POTICAJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Poticajni športski programi podržavaju stipendiranje športaša te pomažu u razvoju mladih perspektivnih športaša i mladih športaša s invaliditetom. Točku sačinjavaju: „Potpora perspektivnim mladim športašima“, „Stipendije športaša“ te „Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja s športašima s invaliditetom“. Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana pravila i razrađena mjerila.

 

POTPORA PERSPEKTIVNIM MLADIM ŠPORTAŠIMA

 

Športski program „Potpora perspektivnim mladim športašima“ jedan  je od četiri osnovna programska cilja Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, a to je ulaganje u razvoj mlađih sportaša radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete dubrovačkog športa.

 

Za kvalitetnu provedbu ove programske točke za korisnike su zadana sljedeća pravila:

1.      Financiranje programa perspektivnih sportaša vrši se na temelju mjerila i normativa donesenih za točku „Poticajni športski programi“;

2.      Sredstva su namijenjena  isključivo dubrovačkim športašima u sastavu dubrovačkih klubova, a iznimno dubrovačkih športaša u sastavu nacionalnih reprezentacija, ako se dokaže opravdanost za dubrovački šport i to u športovima pojedinačnog karaktera;

3.      Program se usklađuje sa proračunskim mogućnostima sukladno programskoj orijentaciji za tekuću godinu;

4.      Kriterije za odabir perspektivnih sportaša pojedinog športa utvrdio je Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova, na temelju kojih se utvrđuje popis perspektivnih športaša koji se uvrštavaju u  ovu programsku točku;

5.      Klub je dužan dostaviti i programe rada svojih perspektivnih mladih športaša za tekuću godinu koji su ušli u program;

6.      Program „Potpora perspektivnim mladim športašima“ vrednuje se na temelju zadanih mjerila, a ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva. Sredstva se doznačavaju na račun kluba koji ih dalje dostavlja krajnjem korisniku ili na račun samog kandidata;

7.      Svaki zahtjev upućen od strane kluba mora sadržavati:

       -  ime i prezime korisnika financijskih sredstava programske točke,

       -  cilj i svrhu programa,

       -  kratki opis programa te

       -  specifikaciju troškova.

8.   Nakon realiziranog programa podnositelj zahtjeva dužan je Dubrovačkom savezu  

      športova dostaviti izvješće o realizaciji programa ili u protivnome prestaje biti  

      korisnikom ove programske točke.

 

U  Programu javnih potreba u športu Grada Dubrovnika ova se programska točka vodi u dva dijela te je u Programu za 2019. godinu obuhvaćeno više mladih športaša koji udovoljavaju zadanim kriterijima. Savez kroz kriterijske tablice prati potencijalne kandidate, a zahtjeve za sufinanciranjem športskog programa podnose klubovi predloženih športaša. Ukoliko je kandidat u sustavu praćenja, odnosno ima osigurana sredstva od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, klub je dužan u zahtjevu navesti i dostaviti popis tih programa. Športaš može konkurirati samo za onaj program koji se ne podudara s programima Hrvatskog olimpijskog odbora.

 

   Natjecateljski programi  perspektivnih mladih športaša

 

Temeljem mjerila i  zadanih normativa, potencijalnim korisnicima ove točke Programa odobravaju se  financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Sredstva će se realizirati temeljem zahtjeva za svaku pojedinu akciju u suradnji sa Savezom, a korisnici su dužni nakon natjecanja dostaviti izvješće. S tim u vezi, potrebna je kvalitetna izrada dvogodišnjih i četverogodišnjih programa treninga, priprema i nastupa, za čiju su izradu potrebni educirani kadrovi. Bolja povezanost s Hrvatskim olimpijskim odborom, koji također prati najdarovitije mlade športaše kroz program individualne skrbi o perspektivnim športašima, omogućilo bi precizniji pristup u planiranju financiranja dubrovačkih perspektivnih mladih  športaša. Jednako tako, važna je suradnja i sa obrazovnim institucijama (osnovne i srednje škole), kako bi športaši mogli pratiti obvezne obrazovne programe, jer je to od izuzetne važnosti u ukupnom životu i radu perspektivnog mladog športaša. Odluku o  korisnicima programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

   Stipendije perspektivnim mladim športašima

 

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima upotrebom  zadanih mjerila i  parametara. Odluku o korisnicima stipendija perspektivnim mladim športašima donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

STIPENDIJE ŠPORTAŠA

 

   Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a

 

Program podržava osiguranje dijela sredstava za stipendije vrhunskih športaša u skladu s rješenjima  HOO-a o kategorizaciji vrhunskih športaša. Planirana financijska sredstva za stipendije športaša utvrđuju se upotrebom  zadanih mjerila i  normativa. Odluku o stipendijama športaša  donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

RAD S OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA KOJE SE ŽELE BAVITI ŠPORTOM I SURADNJA SA ŠPORTAŠIMA S INVALIDITETOM

 

Programska točka „Rad s osobama s posebnim potrebama koje se žele baviti športom i suradnja sa športašima s invaliditetom“ potpora je u bavljenju športom osobama s invaliditetom. Također se želi omogućiti udrugama koje se bave takvim pedagoškim radom lakše športsko djelovanje, kao i  korištenje termina na  malom gradskom bazenu u Gružu.

 

Daljnjim kvalitetnim  razvojem ovog programa želi se unaprijediti njihova bolja socijalizacija u športsku obitelj Grada Dubrovnika. Također Program podržava razvoj natjecateljskog paraolimpijskog športa. Programi se planira u financijskom planu sukladno potrebama športaša s invaliditetom.

 

   Redoviti športski programi športaša s invaliditetom (natjecateljski program i stručni rad)

 

Temeljem mjerila i  zadanih normativa, potencijalnim korisnicima odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje sudjelovanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Odluku o  korisnicima programske točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

   Stipendije perspektivnih mladih športaša s invaliditetom

 

Program podržava i planira financijska sredstva za stipendije perspektivnim mladim športašima s invaliditetom upotrebom  zadanih mjerila i  parametara. Odluku o sufinanciranju krajnjih korisnika športskih programa programske točke  donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

RAZVOJNI ŠPORTSKI PROGRAMI

 

Razvojni športski programi obuhvaćaju programske zadaće usmjerene kvalitetnijem razvoju dubrovačkog športa:

Organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića Grada Dubrovnika;

Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša;

Promidžbena djelatnost;

Informatička djelatnost u športu.

 

OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA GRADA DUBROVNIKA

 

Program podržava organizaciju 18. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, kojeg u cijelosti organizira Dubrovački savez športova. Na Olimpijskom festivalu sudjelovat će dječji vrtića Grada Dubrovnika, a najuspješnija dva vrtića nastupit će na županijskoj završnici. Mali natjecatelji se u duhu olimpizma nadmeću u nekoliko disciplina te tako razvijaju športsku kulturu u duhu fair playa.

 

ŠKOLOVANJE KADROVA

 

Osnova za razvoj športa, posebno mlađih uzrasnih kategorija, je kvalitetan trenerski kadar. To je ujedno i jedan od najvažnijih ciljeva Programa javnih potreba u športu, koji podrazumijeva podupiranje mladih, perspektivnih i motiviranih trenera u školovanju i daljnjem stručnom usavršavanju. Program osigurava troškove semestralnih kotizacija kandidata za zvanje višeg športskog trenera (izvanredni studij) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te troškove kotizacija za stručno usavršavanje na športskim akademijama u organizaciji nacionalnih športskih saveza. Program podržava i stipendiranje športaša na Visokom školom za sportski menadžment “Aspira” iz Splita. Odluku o stipendistima te namjeni i rasporedu sredstava  donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

PROMIDŽBENA DJELATNOST

 

   Športski godišnjak

 

Program podržava izdavanje već tradicionalnog dubrovačkog športskog godišnjaka, u kojem su prikupljeni podaci o svim nastupima i uspjesima športaša kroz godinu. Promidžbena djelatnost također je vezana za sređivanje arhivske građe o dubrovačkom športu i ostale aktivnosti važnih za promociju dubrovačkog športa.

 

   Informatička djelatnost u športu

 

Program podržava redovito ažuriranje, obradu podataka i informatičku podršku za korištenje softverskih programa za pripremu aplikacije Informatičkog sustava Saveza, čime se omogućuje kvalitetnije praćenje športskih programa klubova.

 

SVEČANOST PROGLAŠENJA NAJUSPJEŠNIJIH DUBROVAČKIH ŠPORTAŠA

 

Program podržava tradicionalnu svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša koju organizira Dubrovački savez športova. Ova svečanost je prigoda za okupljanje i druženje dubrovačkih športaša uz podsjećanje na športske uspjehe u protekloj godini.

 

PROGRAMI HOO  I ŠPORTSKIH ZAJEDNICA (PROGRAM AKTIVNE ZAJEDNICE ZA 2019.)

 

Program „Aktivne zajednice“ provodi se sa svrhom poticanja razvoja športa u zajednicama. Program se provodi u suradnji sa športskim zajednicama koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa športašima. Hrvatski olimpijski odbor potiče razvoj športa u zajednicama na način da dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu za ulaganje u osnovne materijalne uvjete za razvoj športa u zajednicama. Korisnici ovog programa mogu biti športski klubovi koji kontinuirano tijekom čitave godine rade sa mladim športašima koji su registrirani u športskom klubu i natječu se za svoj športski klub. Da bi predloženi korisnik mogao ući u konkurenciju za dodjelu novčane potpore, mora zadovoljiti sljedeće preduvjete:

 

1. športski klub mora imati amaterski status;

2. športski klub mora biti registriran za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima:

3. športski klub mora biti učlanjen u nacionalni športski savez - punopravnu članicu Hrvatskog olimpijskog odbora;

4. športski klub mora biti učlanjen u gradsku ili općinsku športsku zajednicu koja je član županijske športske zajednice - punopravne članice Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno ako se radi o manjoj sredini ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je športski klub - kandidat za korištenje programa  član pripadajućeg saveza istog športa grada i/ili županije, a koji je učlanjen u pripadajuću športsku zajednicu.

 

Športske zajednice  predlažu korisnike ovog programa Hrvatskom olimpijskom odboru. Ova točka nije planirana Financijskim planom, a može se sufinancirati iz Programske pričuve ukoliko za to bude dostatno sredstava. Odluku o sufinanciranju donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

PROJEKT „ODABERI ŠPORT“

 

Športski projekt „Odaberi šport“ promiče športsku kulturu i olimpijska načela, te uz demonstraciju pojedinih športova i uz gostovanje poznatih športaša, motivira uključivanje djece u šport. Cilj je djecu motivirati i educirati tako da i sama, zajedno s roditeljima, odaberu šport koji će im najviše odgovarati.

 

Osnovna vodilja je tjelesna aktivnost odnosno tjelesno vježbanje kroz dimenziju športa kao zaštita zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti. Program motivira, educira i pomaže djeci trećeg razvojnog razdoblja, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, da pronađu optimalni način kontinuiranog vježbanja, tj. šport u kojem će uživati i dobro se zabaviti, stvarajući pozitivnu naviku tjelesnog vježbanja od rane mladosti do duboke starosti te tako razvijati svijest o športskoj kulturi kao jednom od temelja kvalitetnog društva.

 

Dubrovački savez športova sudjeluje u razvoju projekta te se planira organizacija športske priredbe za predškolski uzrast, čime će se program usmjeriti ka djeci te dobi u svrhu najranijeg upoznavanja sa raznim vrstama športova. U tome će im pomoći serijal knjiga „Mali športaši“, nudeći im preporuke kod odabira. Program se odvija uz potporu HOO-a te bi trebao biti poveznica između osnovnih škola i športskih klubova, s ciljem poticanja aktivnosti kod djece, tj. tjelesnog vježbanja kao najbolje zaštite zdravlja, osnove svih ljudskih djelatnosti.

 

PROGRAMI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

 

Programe od zajedničkog interesa čine:

Zdravstvena zaštita športaša;

Školovanje kadrova;

Športski rekviziti i oprema;

Nagrađivanje najboljih športskih rezultata ostvarenih u protekloj godini i

Korištenje športskih objekata.

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠPORTAŠA

 

   Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše u ordinaciji dr. Jadranka Madunovića

 

Program osigurava preventivnu zaštitu športaša, sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja športom za sve registrirane športaše članica Dubrovačkog saveza športova. Zakonska obaveza svih športaša u sustavu natjecanja je šestomjesečni liječnički pregled.

 

Zdravstvena zaštita športaša osigurana je u okviru  zdravstvene ambulante liječnika športske medicine Jadranka Madunovića.                                  

 

   Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

 

Program planira i  podržava rehabilitaciju športaša, obavljanje terapija za saniranje športskih povreda pod stručnim nadzorom fizioterapeuta Tonija Zoranića. Klubovima i športašima se omogućuje korištenje fizioterapeutske usluge kako bi se što prije vratili u trenažni i natjecateljski proces.

 

ŠPORTSKI REKVIZITI  I OPREMA

 

Sufinancira se  nabavka športskih rekvizita i opreme u skladu s financijskim mogućnostima. Pri planiranju i provedbi športskog programa klubova te treniranju športaša nužna je odgovarajuća športska oprema, odnosno  potrebni rekviziti koji ovise o tehnologiji športa. Odluku o financijskoj potpori za športske rekvizite i opremu donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH ŠPORTSKIH REZULTATA OSTVARENIH U PROTEKLOJ GODINI

 

Športski sustav godišnje se valorizira kroz uspješnost športskog rada, odnosno postignute  rezultate  športaša koji sudjeluju u natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini. Ovom se programskom točkom novčano stimulira klubove koji tijekom godine najuspješnije predstavljaju dubrovački i hrvatski šport, s posebnim naglaskom na velika međunarodna natjecanja na kojima se natječu dubrovački športaši. Nagrađuju se vrhunski rezultati pojedinaca i športskih klubova koji dostojanstveno pridonose ugledu športa Grada Dubrovnika. Stimulira se i stručni rad, osobito najuspješnijih trenera koji su svojim radom pridonijeli ostvarenju uspješnih postignuća svojih športaša. Program će se izvršiti u skladu s mogućnostima gradskog Proračuna, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA

 

Postojeća športska infrastruktura ne zadovoljava sve potrebne uvjete za kontinuirani športski rad klubova. To se posebno odnosi na dvoranske športove kojima nedostaju potrebni termini za treninge mlađih selekcija. U suradnji s obrazovnim ustanovama, pojedinim klubovima djelomično je omogućeno korištenje školskih športskih dvorana u večernjim terminima, čime se pomaže rad športskih klubova. Ovom programskom točkom podržava se suradnja s ostalim športskim objektima na dubrovačkom području u kojima klubovi treniraju. Odluku o korisnicima ove točke donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

PROGRAMI ŠPORTSKIH KLUBOVA

 

Programe športskih klubova sačinjavaju dvije stavke:

- Troškovi obveznog sustava natjecanja i

- Stručni rad u športu.

 

Troškovi obveznog sustava natjecanja podrazumijevaju sufinanciranje redovite djelatnosti klubova pri sudjelovanju u obveznim sustavima natjecanja sukladno propisima matičnih nacionalnih te međunarodnih saveza, što obuhvaća sudjelovanje na natjecanjima sa svim klupskim selekcijama. Mjerilima za vrednovanje programa sufinanciraju se troškovi nastupa na državnim i međunarodnim natjecanjima, odnosno obveznih kotizacija savezima, organizacijski troškovi domaćih natjecanja, troškovi prijevoza, smještaja i prehrane te sve ostale troškovi koji su obuhvaćeni provođenjem redovitih športskih aktivnosti klubova. Programska točka planski određuje financijska sredstva za  klubove članice Saveza, sufinancirajući njihov tekući godišnji rad. Sukladno mjerilima za vrednovanje programa planiraju se sredstva i za redovito sufinanciranje stručnog rada. Stručnim se radom podiže razina kvalitete pojedinog kluba, koji u konačnici rezultira stvaranjem seniorskih momčadi sastavljenih od dubrovačkih športaša. Klupski se rad također prenosi i na poboljšanje kvalitete života i razvoja kod mladih koji su pod nadzorom takvog stručnog rada. Takav je pristup osnova za razvoj športa, a  posebno mlađih uzrasnih kategorija u svim športskim granama. Ovaj dio programske točke ujedno je i jedan od najvažnijih programskih ciljeva dubrovačkog športa. Sufinanciranje stručnog rada odobrava se  športskim klubovima prve tri kategorije.

 

Športski klubovi i udruge su podijeljeni u četiri kategorije:

 

•  I Kategorija - vrhunski šport

 

/Klubovi  međunarodne razine i kvalitete/

 

Uvjeti: 1. stupanj natjecanja u državnom prvenstvu s visokim rezultatima svih kategorija, sudjelovanje športaša u reprezentativnim  državnim selekcijama, klubovi koji se natječu u razvijenim i složenim sustavima natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini, sustav natjecanja mlađih kategorija, osiguran športski objekt, stručno kadrovska ekipiranost, visoka organiziranost kluba, duga tradicija, veliki interes  gledatelja i medijska popularnost  te doprinos promidžbi i ugledu Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske.

 

I kategoriju čini  1 klub – Vaterpolski klub “Jug CO”

 

•  II Kategorija - kvalitetni šport

 

 /Klubovi nacionalne razine i kvalitete – nositelji kvalitete/

 

Uvjeti: Klubovi momčadskih i ekipnih športova  koji redovito nastupaju u razvijenim i složenim sustavima natjecanja 1.  i 2. stupnja ligaških natjecanja u državnom prvenstvu te klubovi koji redovito nastupaju u obveznom sustavu sa svim selekcijama u športu  koji ima više od četiri stupnja ligaškog natjecanja, neovisno o tome u kojem se stupnju natječu. Klubovi iz športova pojedinačnog karaktera čiji športaši redovito nastupaju u 1. stupnju prvenstvenih i kup sustava natjecanja nacionalnih saveza i međunarodnih asocijacija (turniri, regate, utrke)  te imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika.

 

Klubovi koji imaju dugu tradiciju športa u Gradu Dubrovniku, interes kod medija i gledatelja, osiguran športski objekt, osiguran stručni kadar  te dobru organiziranost kluba. Uz navedene uvjete klubovi II kategorije imaju status nositelja kvalitete u svojoj športskoj grani na području Grada Dubrovnika. Neovisno o stupnju natjecanja, status nositelja kvalitete mogu imati klubovi koji jedini predstavljaju športsku granu i za koje vlada javni interes, a imaju dugu tradiciju djelovanja (športovi na vodi i na moru) te su od posebnog interesa za Grad. Zbog različitosti športova i razlika u sustavu natjecanja, te  vrednovanja troškova obveznog sustava natjecanja nositelji kvalitete razvrstani su u grupe športova:

 

• momčadski i ekipni športovi,

• pojedinačni športovi

• športovi na vodi i moru.

 

II kategoriju čini 16 klubova:

 

a) Momčadski i ekipni športovi - Košarkaški klub ”Dubrovnik”, Ženski košarkaški klub “Ragusa”, Ženski odbojkaški klub “Dubrovnik 06”, Malonogometni klub “Square”, Rukometni klub HM “Dubrovnik” i  Nogometni klub “GOŠK Dubrovnik 1919”;

 

b) Pojedinačni športovi - Auto klub “Dubrovnik Racing“, Judo klub “Dubrovnik 1966.”, Stolnoteniski klub “Libertas Marinkolor”, Šahovski klub “Dubrovnik”,  Streljačko društvo “Dubrovnik” i Športski teniski klub “Dubrovnik”);

 

c) Športovi na vodi i moru - (Plivački klub “Jug”, Jedriličarsko klub “Orsan”, Veslački klub “Neptun” i Ronilački klub “Dubrovnik”.

 

•  III Kategorija   -  nacionalni i regionalni rangovi

 

 /Klubovi nacionalne razine i regionalne kvalitete/

 

III kategoriju čine športovi, gradski športski savezi, klubovi i športske udruge koji su stabilizirali svoj razvoj, a natječu se u  2., 3. ili nižem nacionalnom razredu ili slabije razvijenom sustavu natjecanja sa osiguranim skromnijim uvjetima za rad, imaju osiguran stručni kadar i osiguran  rad sa mlađim uzrasnim kategorijama.

 

III kategoriju čini ukupno 19 klubova i 1 savez:

 

(Atletski klub “Dubrovnik”, Ženski nogometni klub “Ombla”,  Badmintonski klub “Dubrovnik”, Judo klub Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Nova Mokošica”, Gimnastički klub “Dubrovnik”, Ženski vaterpolski klub “Jug”, Hrvatsko planinarsko društvo “Dubrovnik”, te Boćarski savez Grada Dubrovnika : Boćarski klub “Hidroelektrana”, Boćarski klub “Gromača”, Boćarski klub “Komolac”, Boćarski klub “Petka“, Športsko boćarsko društvo “Strijelac”, Boćarski klub “Osojnik”, Boćarski klub “Montovjerna”, Boćarski klub “Ombla”, Boćarski klub “Hajduk”,  Boćarski klub “ Bosanka”, Boćarski klub “ Orašac”)

 

•  IV Kategoriju – organizirani šport gradske razine

 

/Klubovi  nacionalne, regionalne i gradske razine te športska rekreacija s naznakama športa i  športske rekreacije/

 

Ovu kategoriju sačinjavaju oni klubovi i športske udruge koje se redovito ili neredovito natječu u razvijenim i nerazvijenim sustavima natjecanja na nacionalnoj razini, ali nisu nositelji kvalitete u svojoj športskoj grani, športske škole koje su registrirane kao športske udruge isključivo za rad sa mlađim uzrastima, novoosnovane članice te klubovi koji imaju povremene i neobvezne sustave natjecanja, kao što su veteranski športski klubovi, studentska športska društva, amaterska športska društva, rekreativna športska društva i sl.

 

IV kategoriju čini 48 športskih klubova i udruga:

 

(VK “Bellevue – Dubrovnik”, Odbojkaški klub “Dubrovnik 2001.”m, Škola košarke “Dubrovnik”, NK škola nogometa “Božo Broketa”, Karate klub “Kakato, Pomorsko športsko ribarsko društvo “Batala“, Amatersko ribolovno društvo “Orhan”, Ju jutsu klub “Dubrovnik”, Stolnoteniski klub “Dubrovnik”, Tenis klub “Libertas”, Judo klub “Ura nage”, Dubrovačko akademsko športsko društvo “Sveučilište”, Malonogometni klub “Lembo”, Malonogometni klub “Zaton”, Malonogometni klub “Ponedjeljak u 16”, Amatersko športsko društvo “Du docs”, Amatersko športsko društvo “Lopud, Skijaški klub “Dubrovnik, Skijaški klub “Libertas”, Vaterpolo klub “Taurus”, Klub za jedrenje na dasci “Maka”, Bridge klub “Dubrovnik”, Vaterpolo klub “Šipan”, Ultimate fight club “Gladiator”, Biljar klub “Dubrovnik”, Vaterpolski klub “Dubrovački veterani”, Hrvatski nogometni klub Dubrovnik “Veteran 79”, Auto moto klub "Ragusa racing", Škola odbojke " Dubrovnik", Hrvatski jedriličarski klub ˝Busola˝, Jedriličarski klub "Zaton", Streličarski klub "Sagitta libera", Sportska školica" Dubrovnik", Športsko društvo "Osojnik", Malonogometni klub "Ombla", Sportsko društvo ˝Mokošica˝, Tenis klub ˝Mokošica˝, NK Nogometna akademija "Libertas" , Športsko penjački klub Tarantela, Škola juda Mokošica, Škola bridža Dubrovnik, Udruga Kalamota, Moto klub Sv.Roko,Streljačko društvo Dragovoljac, Pikado klub Ragusa, Tenis klub Ragusa, Tae kwon-do klub Shark, Klub za praktično streljaštvo Dubrovnik).

 

Športski klubovi i  udruge iz ove kategorije će se sufinancirati u skladu s financijskim mogućnostima te će se im se pomoći u korištenju športskih objekata ukoliko za to postoje uvjeti.

 

Da bi stekli pravo za korištenje financijskih sredstava, športski klubovi i udruge IV kategorije, obvezni su  dostaviti zahtjev sa godišnjim  planom i  programom rada kao dokaz obavljanja  športske djelatnosti, a po primitku istih, o uvrštenju u Financijski plan, realizaciji i odobravanju iznosa za sufinanciranju odlučuje Izvršni odbor.

 

Športske udruge i klubovi se sufinanciraju se u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa kroz Program javnih potreba u športu. U obzir se uzimaju svi potrebni parametri radi unaprjeđenja te održanja razine športskog sustava i očuvanja postojeće vrhunske športske kvalitete. Programsko planiranje radi se po klupskim selekcijama. Pri programskom planiranju vodi se računa o tome da klubovi  prema trenutnoj kvaliteti prelaze u viši ili niži rang natjecanja, te treba ostaviti prostora za eventualne korekcije. Klubove koji prelaze u niži razred treba u određenom vremenskom razdoblju pomno se prate te ih se nastavlja podržavati ukoliko postoji realna mogućnost da svojim športskim rezultatima ponovo steknu uvjete za prelazak u viši razred, a Odluku o tome donosi Izvršni odbor Saveza.

 

DJELOVANJE DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA

 

Dubrovački savez športova, zajednica je športskih udruga Grada Dubrovnika u skladu s člankom 48. stavak 1. Zakona o športu, u svom djelokrugu osobito:

 

   utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja športa u skladu s Nacionalnim programom športa;

   potiče i promiče svekoliki šport, osobito šport djece i mladeži;

   usklađuje aktivnosti svojih članica i obavlja zadaće u provedbi Nacionalnog programa športa, objedinjuje i usklađuje programe športa te daje prijedlog programa javnih potreba u športu i skrbi o njegovom ostvarivanju;

   skrbi o kategoriziranim športašima  te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu športsku pripremu za najkvalitetnije razine natjecanja;

   sudjeluje u stvaranju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi o športašima;

   sudjeluje u ostvarivanja programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih;

   sudjeluje u unaprjeđenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;

   obavlja i druga poslove i zadaće određene zakonom, Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovim pravilima.

 

Dubrovački savez športova najrazvijenija je gradska zajednica športskih udruga u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, koja kroz redovno članstvo objedinjuje djelatnost 85 športskih udruga u okviru 31 športske grane, a u privremeno članstvo s rokom trajanja od četiri godine primljene su 4  nove članice.

 

Dubrovački savez športova ima Stručnu službu koju čine 3 djelatnika i to glavni tajnik, tehnički referent i administrativni referent. Stručna služba obavlja sve poslove Saveza: opće, administrativne, stručne, knjigovodstvene i financijske poslove, opslužuje tijela Saveza i pomaže u radu članovima Saveza. Program u cijelosti osigurava sredstva za djelovanje Dubrovačkog saveza športova.

 

OSTALI PROGRAMI

 

Točkom „Ostali programi“ podržavaju se programe koji se odnose na redovitu djelatnost klubova, ali ih nije moguće unaprijed planirati. Isti se tijekom godine mogu uvrstiti u Financijski plan sukladno mogućim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika. Daje se potpora onim dubrovačkim klubovima čije su mlađe selekcije tijekom godine izborile pravo nastupa na završnicama Prvenstva te Kupa Hrvatske, a odobrit će se sufinanciranje dodatnih troškova nastalih ispunjenjem normi i rezultata. Također, ova programska točka podržava i dodatne troškove organizacije, prijevoza, smještaja i kotizacija klubovima nositeljima kvalitete za ulazak u veći rang natjecanja, kao i  za završnice na domaćim i međunarodnim natjecanjima koje su klubovi ostvarili tijekom natjecateljske godine, a koje nije bilo moguće planirati prilikom prijave programa kluba. Sufinanciranje će se vršiti u skladu sa Mjerilima za vrednovanje programa javnih potreba u športu, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

PROGRAMSKA PRIČUVA

 

Program podržava planiranje sredstava za  programsku pričuvu Dubrovačkog saveza športova iz razloga što je karakter športskih programa podložan promjenama, a neke programe nije moguće unaprijed predvidjeti i isplanirati te je za takve okolnosti potrebno predvidjeti sredstva. O namjeni sredstava programske pričuve odlučuje Izvršni odbor i predsjednik. U programu Programske pričuva, predsjednik Saveza može samostalno odlučivati o raspodjeli pričuve u visini sredstava do 35.000,00 kuna.

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA

 

Programska točka 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima se odnosi na subvencioniranje putovanja na gostujuća domaća prvenstvena i kup te obvezna međunarodna natjecanja. Program će se izvršavati u skladu s Mjerilima za vrednovanje programa, Pravilnikom o sufinanciranju troškova prijevoza športskim klubovima te kalendarima natjecanja nacionalnih saveza, a odluku o raspodijeli financijskih sredstava namijenjenih za ovaj program donosi Izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova.

 

 

Financijski plan Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019.

 

 

A

PRIHODI

15,631,000.00

 

 

1.

Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika

15,631,000.00

 

B

IZDACI

 

 

1.

Međunarodna športska suradnja

205,000.00

 

2.

Tradicionalne manifestacije u športu

310,000.00

 

3.

Poticajni športski programi

260,000.00

 

4.

Razvojni športski programi

303,000.00

 

5.

Programi od zajedničkog interesa

652,000.00

 

6.

Programi športskih klubova

11,203,000.00

 

7.

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

608,000.00

 

8.

Ostali programi/Programska pričuva

190,000.00

 

9.

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima

1,900,000.00

 

10.

UKUPNO:

15,631,000.00

 

 

1.

Međunarodna športska suradnja

205,000.00

 

 

 

1.1

Veslački klub "Nepun"- Međunarodna veslačka regata,Pescara,Italija 2019.g

30,000.00

 

 

1.2

Veslački klub "Nepun"- Međunarodni veslački maraton,Vukovar - Ilok, 2019.g

30,000.00

 

 

1.3

Košarkaški klub "Dubrovnik"- Međunarodni košarkaški turnir za kadete,Ardres,Francuska,2019.g

30,000.00

 

 

1.4

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za mlade Teramo, Italija 2019.g

25,000.00

 

 

1.5

Šahovski klub "Dubrovnik"- Međunarodni šahovski turnir "Dubrovnik open 2019.g"

30,000.00

 

 

1.6

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Međunarodni turnir za juniore, lipanj 2019.g

25,000.00

 

 

1.7

Košarkaški klub "Dubrovnik"- Uskršnji turnir za mlađe kadete 2019.g

25,000.00

 

 

1.8

Nogometni klub ˝GOŠK Dubrovnik 1919˝- Nogometni turnir za mlade "Antonio Prlenda" 2019.g

10,000.00

 

 

2.

Tradicionalne manifestacije u športu

315,000.00

 

 

 

2.1

Športski tenis klub "Dubrovnik"- Dubrovnik open,M i Ž, 2019.g

35,000.00

 

 

2.2

Jedriličarski klub "Orsan"- Južnodalmatinska regata-Krstaš, 2019.g

25,000.00

 

 

2.3

Jedriličarski klub "Orsan"- Dubrovačka regata,Optimist i Laser, 2019.g

25,000.00

 

 

2.4

Veslački klub "Neptun"- Međunarodna veslačka regata,Sempres primus, 2019.g

30,000.00

 

 

2.5

Stolnoteniski klub "Libertas"- Kup Nancy Evans, 2019.g

30,000.00

 

 

2.6

Rukometni klub HM "Dubrovnik"- Memorijalni turnir za kadete "Bruno Glanz",2019.g

25,000.00

 

 

2.7

Judo klub "Dubrovnik"- Međunarodni turnir " Dubrovnik open,  2019.g"

25,000.00

 

 

2.8

Plivački klub "Jug"- Plivački miting "Dubrovnik", 2019.g

25,000.00

 

 

2.9

Škola košarke"Dubrovnik"- Međunarodna škola košarke Libertas 2019.g

30,000.00

 

 

2.10

Stolnoteniski klub "Libertas"- Međunarodni stolnoteniski Božićni turnir, 2019.g

10,000.00

 

 

2.11

ŽKK Ragusa - Međunarodni Uskršnji turnir za mlađe kadetkinje 2019.g

10,000.00

 

 

2.12

Nogometni klub ˝GOŠK Dubrovnik 1919˝- Memorijalni nogometni turnir za mlade "Josip Zvono" 2019.g

10,000.00

 

 

2.14

Sportsko društvo "Mokošica" - Rukometni međunarodni turnir Memorijal Josip Tomašević,2019

10,000.00

 

 

2.16

Gimnastički klub Dubrovnik-Međunarodni turnir Sv.Vlaho,2019

10,000.00

 

 

2.17

JK Dubrovnik 1966 - Međunarodni judo turnir za mlade Sv.Vlaho,2019

10,000.00

 

 

3.

Poticajni športski programi

260,000.00

 

 

 

3.1.

Potpora  perspektivnim mladim športašima

240,800.00

 

 

 

3.1.1.

Natjecateljski programi perspektivnih mladih športaša

148,400.00

 

 

3.1.2.

Stipendije perspektivnim mladim športašima

92,400.00

 

 

3.2.

Stipendije  športaša

19,200.00

 

 

 

3.2.1.

Stipendije kategoriziranih športaša prema rješenjima HOO-a

19,200.00

 

 

 

 

4.

Razvojni športski programi

303,000.00

 

 

 

4.1.

17. Olimpijski festival dječjih vrtića Grada Dubrovnika

52,000.00

 

 

4.2.

Školovanje kadrova

96,000.00

 

 

4.3.

Promidžbena djelatnost

80,000.00

 

 

 

4.3.1.

Športski godišnjak Dubrovačkog saveza športova

55,000.00

 

 

4.3.2.

Informatička djelatnost u športu

25,000.00

 

 

4.4.

Svečanost proglašenja najuspješnijih dubrovačkih športaša

50,000.00

 

 

4.6.

Projekt „Odaberi sport “

25,000.00

 

 

 

 

5.

Programi od zajedničkog interesa

652,000.00

 

 

 

5.1.

Zdravstvena zaštita športaša

188,000.00

 

 

 

5.1.1.

Obvezni godišnji sistematski pregledi za športaše : Ordinacija Dr. Jadranko Madunović

140,000.00

 

 

5.1.3.

Stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša

48,000.00

 

 

5.2.

Športski rekviziti i oprema

70,000.00

 

 

5.3.

Nagrađivanje najboljih športskih rezultata u protekloj godini

250,000.00

 

 

5.4.

Korištenje športskih objekata

144,000.00

 

                         

 

6.

Programi  športskih klubova

11,213,000.00

 

KLUBOVI

Stručni rad

Redoviti program

Ukupni program kluba

I Kategorija

 

 

 

 

6.1.

Vaterpolski klub ˝Jug˝

583,200.00

1,858,900.00

2,442,100.00

II Kategorija

 

 

 

a

Momčadski i ekipni sportovi

 

 

 

 

6.2

Košarkaški klub ˝Dubrovnik"

291,600.00

249,100.00

540,700.00

6.3

Ženski košarkaški klub ˝Ragusa˝

230,400.00

311,900.00

542,300.00

6.4

Ženski odbojkaški klub ˝Dubrovnik˝

291,600.00

213,300.00

504,900.00

6.5

Malonogometni klub "SQUARE"

133,200.00

319,100.00

452,300.00

6.6

Rukometni klub HM ˝Dubrovnik˝

230,400.00

305,000.00

535,400.00

6.7

Nogometni klub ˝Gošk Dubrovnik 1919˝

291,600.00

429,200.00

720,800.00

b

Pojedinačni športovi

 

 

 

 

6.8

Auto klub "Dubrovnik racing"

36,000.00

263,800.00

299,800.00

6.9

Judo klub ˝Dubrovnik 1966˝

194,400.00

149,700.00

344,100.00

6.10

Stolnoteniski klub ˝Libertas Marinkolor˝

194,400.00

201,500.00

395,900.00

6.11

Šahovski klub ˝Dubrovnik˝

36,000.00

112,100.00

148,100.00

6.12

Streljačko društvo "Dubrovnik˝

36,000.00

112,600.00

148,600.00

6.13

Športski tenis klub ˝Dubrovnik˝

194,400.00

107,800.00

302,200.00

c

Športovi na vodi i moru

 

 

 

 

6.14

Plivački klub ˝Jug˝

388,800.00

186,000.00

574,800.00

6.15

Jedriličarski klub ˝Orsan˝

194,400.00

173,600.00

368,000.00

6.16

Veslački klub ˝Neptun˝

194,400.00

204,200.00

398,600.00

6.17

Ronilački klub "Dubrovnik"

36,000.00

71,200.00

107,200.00

 

 

III Kategorija

Stručni rad

Redoviti program

Ukupni program kluba

 

6.18

Atletski klub ˝Dubrovnik˝

169,200.00

42,200.00

211,400.00

6.19

Športski ženski nogometni klub ˝Ombla˝

36,000.00

95,300.00

131,300.00

6.20

Badmintonski klub ˝Dubrovnik˝

123,600.00

64,600.00

188,200.00

6.21

Judo klub ˝Dubrovnik˝

194,400.00

36,500.00

230,900.00

6.22

Ženski odbojkaški klub ˝Nova Mokošica˝

97,200.00

82,400.00

179,600.00

6.23

Gimnastički klub ˝Dubrovnik˝

97,200.00

13,600.00

110,800.00

6.24

Ženski vaterpolski klub ˝Jug˝

36,000.00

51,900.00

87,900.00

6.25

Planinarsko društvo ˝Dubrovnik˝

0.00

49,300.00

49,300.00

6.26

Boćarski savez Grada Dubrovnika

 

 

 

6.26.1

Boćarski klub ˝Hidroelektrana˝

0.00

67,800.00

67,800.00

6.26.2

Boćarski klub "KOMOLAC"

0.00

67,800.00

67,800.00

6.26.3

Boćarski klub "Hajduk"

0.00

67,800.00

67,800.00

6.26.4

Boćarski klub "OMBLA"

0.00

42,100.00

42,100.00

6.26.5

Boćarski klub "GROMAČA"

0.00

42,100.00

42,100.00

6.26.6

Boćarski klub "Torcida OSOJNIK"

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.7

Boćarski klub "Montovjerna"

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.8

Športsko boćarsko društvo "STRIJELAC"

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.9

Boćarski klub "PETKA"

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.10

Boćarski klub "BOSANKA "

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.11

Boćarski klub "ORAŠAC "

0.00

19,500.00

19,500.00

6.26.12

Funkcioniranje gradskog saveza za 2019 g.

0.00

22,200.00

22,200.00

6.27

IV Kategorija

0.00

761,000.00

761,000.00

6.28

Ukupno :

4,310,400.00

6,902,800.00

11,213,000.00

 

7.

Djelovanje Dubrovačkog saveza športova

607,800.00

 

7.1.

Bruto plaće za zaposlene

367,600.00

7.2.

Doprinosi na plaće

84,900.00

7.3.

Prijevoz na posao

9,000.00

7.4.

Ostali nenavedeni rashodi na zaposlene

22,000.00

7.5.

Materijalni i ostali troškovi

124,300.00

8.

Ostali programi/Programska pričuva

190,000.00

 

1.8.1

Programska pričuva

190,000.00

9.

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima

1,900,000.00

 

1.9.1

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za domaća natjecanja

1,200,000.00

1.9.2

Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima za međunarodna natjecanja

700,000.00

 

 

KLASA:620-01/19-01/01                                                                                                       

URBROJ: 2117/01-09-19-3

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------