Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

13. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18 ), Gradsko vijeće Grada na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je     

 

 

P R O G R A M

JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019.

 

 

 

I.       UVOD

U ožujku 2015. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.), kojom je propisan način raspodjele financijskih sredstava udrugama koje se financiraju iz javnih izvora. Sukladno Uredbi, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Odluku o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/15.), temeljem kojih je propisan postupak dodjele sredstava udrugama tehničke kulture koje djeluju pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika.

 

Djelatnost tehničke kulture obuhvaća odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Temeljni su ciljevi djelatnosti razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

 

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je Zajednica tehničke kulture. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada Dubrovnika. To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Zajednica) uskladila se sa Strateškim planom HZTK za razdoblje od 2015. do 2019. godine, kako bi odredila smjernice razvoja koje su u skladu s ciljevima i djelatnostima navedenim u Statutu Zajednice i drugim relevantnim zakonskim i strateškim dokumentima.

Sukladno Statutu Ciljevi Zajednice jesu:

      razvijanje i promicanje tehničke kulture na području Grada;

      jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture, poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;

      pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa;

      sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo;

      pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća tehničke kulture u inozemstvu.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica provodi sljedeće djelatnosti:

      predlaže, usklađuje, provodi i prati programe javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi koji se provode i u Hrvatskoj i inozemstvu te utvrđuje smjernice za planiranje tih programa;

      prati, potiče i podupire razvoj svojih članica, sudjeluje u njihovim aktivnostima, poglavito u onima koje se odnose na izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i popularizaciju tehničke kulture, te ih uključuje u provedbu svojih aktivnosti;

      obavlja stručne, pravne, kadrovske, računovodstvene i druge poslove za nacionalne saveze tehničke kulture u ostvarivanju njihovih programa javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi;

      javno dodjeljuje nagrade istaknutim pravnim i fizičkim osobama u tehničkoj kulturi;

      surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva;

      sudjeluje u radu državnih savjetodavnih tijela, radnih skupina, povjerenstava i slično;

      obavlja i druge poslove određene Statutom Zajednice i Zakonom o tehničkoj kulturi.

 

1.1.        POPIS ČLANICA TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

1.    Radio klub "Dubrovnik"

2.    Radio klub „Libertas“

3.    Ronilački klub "Dubrovnik"

4.    Jedriličarsko društvo "Orsan" Dubrovnik

5.    Foto klub “Marin Getaldić”

6.    Foto klub “Ragusa”

7.    Kino-video klub "Dubrovnik"

8.    Audio vizualni centar Dubrovnik

9.    Klub informatičara "Dubrovnik"

10.  Informatički klub "Futura"- Dubrovnik

11.  Društvo brodomodelara "Argosy"

12.  Nave Dumins - modelarski institut

13.  Aero klub "Dubrovnik"

14.  Aero klub „Nimbus“

15.  Astronomska udruga OŠ Lapad

16.  Hrvatsko planinarsko društvo „Sniježnica“

17.  RC Modeli

18.  Centar tehničke kulture  Dubrovnik

19.  Hrvatsko planinarsko društvo "Dubrovnik"

20.  Društvo pedagoga tehničke kulture 

21.  Udruga inovatora Dubrovnik

22.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola "I. Gundulić"

23.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola Lapad

24.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola „Marin Držić“

25.  Klub mladih tehničara - Osnovna škola „Marin Getaldić“

26. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Mokošica

27. Klub mladih tehničara - Osnovna škola „Antuna Masle“

28. Učeničke zadruga - Osnovna škola “Ivana Gundulića”

29. Učenička zadruga - Osnovna škola Mokošica

30. Učenička zadruga - Osnovna škola Lapad

 

 

2. PROGRAMSKA DJELATNOST ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2019. godini posebnu će pozornost posvetiti 

sljedećim aktivnostima:

      skrbit će o pribavljanju novčanih sredstava za udruge tehničke kulture;

      skrbit će o osiguranju uvjeta za djelatnost udruga;

      poticat će svekoliku djelatnost tehničke kulture;

      stvarat će uvjete za osnivanje novih udruga tehničke kulture;

      predlagat će programe svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za Grad Dubrovnik;

      usklađivat će interese i poduzimati aktivnosti poradi ravnomjernog razvoja tehničke kulture;

      predlagat će odnose u financiranju tehničke kulture vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih udruga, pravilnoj raspodjeli sredstava prema predloženom i ostvarenom programu rada za tekuću godinu;

      poticat će stvaranje i unapređivanje materijalnih i drugih uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi;

      inicirat će osnivanje novih strukovnih saveza tehničke kulture;

      usklađivat će aktivnosti udruga i saveza tehničke kulture na ostvarivanju razvoja tehničke kulture;

      djelovat će na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbiti  o stručnom osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi;

      poticat će rad s nadarenom djecom i mladeži;

      održavat će redovite skupštine s utvrđivanjem konačnoga plana rada i financijskoga plana;

      sudjelovat će u radu Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

2.1. PREGLED IZDVOJENIH PROGRAMA

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, organizira posebne programe:

 

  1. Projekt „More prijateljstva“

 

U sklopu gradskog programa „Mladi i grad skupa“, od 2013. u Dubrovniku se provodi, već tradicionalno, projekt pod nazivom "More prijateljstva". Osnovni cilj projekta je pomoć djeci s područja grada prijatelja Vukovara i njegove okolice koji su pogođeni gospodarskom krizom te prirodnim katastrofama iz Vukovarsko-srijemske županije. Drugi cilj je razmjena znanja učenika s područja tehničke kulture iz Dubrovnika  te Vukovara i okolice. Ovaj program ima edukativni i humanitarni karakter, a učenici se plasiraju putem osvojenih prvih, drugih i trećih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima iz tehničke kulture.

U posjetu Dubrovniku svake godine boravi više od 35 učenika te 5 mentora. Mladi Slavonci zajedno sa svojim vršnjacima dubrovačkog kraja uče o Dubrovniku i njegovoj bogatoj povijesti i sadašnjosti.   Program se ostvaruje kroz edukativne i zabavne aktivnosti koje s djecom provode njihovi mentori te vanjski suradnici volonteri.

 

  1. Projekt „ROBO.DU Day“

 

ROBO.DU Day 2019 održava se u listopadu. Cilj manifestacije je prezentirati rad Centra robotike Dubrovnik pod vodstvom članova Informatičkog kluba Futura, kojeg pohađa 30 učenika.

 

  1. Projekt „Godina astronomije - IAU 100!“

 

Međunarodni astronomski savez (IAU prema International Astronomical Union, savez profesionalnih astronoma i astrofizičara koji se bave istraživanjem, obrazovanjem i razvojem astronomije) slavi sto godina postojanja te diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, organizira i potiče lokalnu organizaciju brojnih događaja. U organizaciji mogu sudjelovati svi: od astronomskih društava, vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, odgajatelja, učitelja, profesora, znanstvenika i jednostavno zaljubljenika u nebo i svemir,  do Ministarstava i političara. Potrebno je samo osmisliti događaj, registrirati ga i održati ga. Međunarodni astronomski savez za ovo je slavlje pripremio posebne događaje, dok je na razini Hrvatske formiran tim za obilježavanje ove značajne godišnjice, na čelu s Vernesom Smolčić s Fizičkog odsjeka Prirodno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  1. Projekt „S.T.E.M promocija“

 

Zajednica tehničke kulture je prijavila više projekata s temom STEM usmjerenja, te će se baviti implementacijom i pripremom za realizaciju nadolazećih aktivnosti. Vidljivost i promidžba glavna su odrednica su ove stavke, kao i nabavka opreme.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, sudjeluje svojim programima na:

1)    Robokup-u HR,

2)     Festivalu tehničke kulture,

3)    Festivalu Znanosti 2019,

4)    Jadranskim susretima tehničke kulture,

5)    Ljetne/Zimske škole tehničke kulture,

6)    Zimskom Festivalu 2019,

7)    Izložbi „Rukama složeno 2019.“ Foruma mladih,

8)    Danima otvorenih vrata udruga te

9)    Modelarskoj ligi

 

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje će Zajednica provoditi od 2019. Natjecanje se pokrenulo s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

 

 

3. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA

 

Sredstva Proračuna Grada Dubrovnika namijenjena za djelatnost udruga u tehničkoj kulturi, usmjerit će se na sljedeće djelatnosti:

 

3. 1. DJELATNOST PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE

 

a) održavanje tematskih skupova pedagoga tehničke kulture radi stručnog usavršavanja, putem različitih edukacija,                                                                    

b)      održavanje smotre tehničkog stvaralaštva učenika u školama te ispomoć kod održavanja županijskih smotri,                                                                       

c) održavanje smotri i natjecanja mladih informatičara u školama te ispomoć kod županijskih smotri i natjecanja,                                                                                  

d)    rad sekcija u izvannastavnim aktivnostima,                                                                                              

e)    sudjelovanje na ljetnoj školi TK 2019.,

f)     natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske,

g)    zadrugarstvo i klubovi mladih tehničara,

h)    modelarska liga.                                       

 

3. 2. ZRAKOPLOVNA DJELATNOST

 

a)    organizacija i održavanje predavanja i certificiranih radionica zrakoplovne tematike,

b)    organizacija natjecanja za učenike zrakoplovne tematike u suradnji s Zrakoplovnim savezom (Liga dronova, zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo),

c)    vođenje plovidbenosti klupskih zrakoplova,

d)    organiziranje dječjih zmajada,

e)    organiziranje certificiranih tečajeva: PPL, zrakoplovno jedriličarstvo, padobranstvo, parajedriličarstvo, obuka osoba za voditelja letačkih operacija,

f)     priprema, predlaganje, održavanje registriranih/operativnih površina,

g)    zrakoplovna baština Grada,

h)    posjet muzejima.

 

3. 3. DJELATNOST FOTOTEHNIKE

 

a)    održavanje tečajeva iz fotografije za mlade i učenike osnovnih i srednjih škola,

b)    održavanje izložbi fotografije na gradskoj razini,                            

c)    sudjelovanje na ljetnoj školi,                                         

d)    održavanje ljetne fotoradionice (Lokrum),                                                      

e)    nabavka opreme.                                                        

 

3. 4. KINO-VIDEO DJELATNOST

 

a)    održanje seminara za voditelje filmskih i video udruga,

b)      održavanje smotri i susreta mladeži na području Grada iz kinematografske i video djelatnosti,

c)      održavanje kino i video tečajeva za članstvo uz pomoć Hrvatskog filmskog saveza:                                                                  

   tečaj za rukovanje video tehnikom,

   tečaj o filmskoj i video gramatici,

   tečaj video montaže,                                                       

d)      nabavka opreme.                                                                       

 

3. 5. INFORMATIČKA DJELATNOST

 

a)    održavanje tečajeva za mlade, učitelje, profesore (pedagoge/mentore) tehničke kulture radi praćenja novih IT trendova,

b)    održavanje tečajeva programiranja za web stranice (HTML, CSS, PHP)

c)    održavanje tečajeva programiranja za djecu i mladež iz programskih jezika Python, C, Java, Objective C,

d)    održavanje smotri, susreta i natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola u Grada, 

e)    održavanje priprema za natjecanje učenika (InfoCup, Liga programiranja, RoboCup)                                      

f)     održavanje priprema za natjecanje na državnoj razini,                                                                                                                                                                                                               

g)    sudjelovanje na natjecanju mladih informatičara,  

h)    robotička natjecanja,                                                                                                 

i)      nabavka opreme.                                                                         

 

3. 6. RADIOAMATERIZAM

 

a)    održavanje tečajeva za osposobljavanje voditelja i instruktora za radio amatere,                                          

b)    održavanje natjecanja radioamatera na Europskoj razini,              

c)     održavanje natjecanja radio amatera na svjetskoj razini,  

d)    održavanje godišnjih susreta i natjecanja radio amatera na državnoj razini,      

e)    sudjelovanje na kampu za radioamatere,                              

f)      nabavka opreme.    

                                                                                        

3. 7. RONILAČKA DJELATNOST I ZAŠTITA PODMORJA

 

a)    održavanje tečaja za HGSS ronioce,       

b)    seminari za ronioce,                                                                 

c)    zaštita i čišćenje podmorja,                                                                   

d)    sudjelovanje u službi spašavanja,                                             

e)    održavanje i ispitivanje opreme prema propisima.        

 

3. 8. JEDRILIČARSTVO, BRODOMODELARSTVO, BRODOMAKETARSTVO

 

a)    poticanje i promocija jedriličarstva,                                      

b)    osposobljavanje mornara i kormilara, rekreativaca putem teoretskog i praktičnog rada

c)    organiziranje škole jedrenja,                                                

d)    organiziranje jedriličarskih natjecanja,                                

e)    poticanje razvoj motonautike,                                                

f)     razvijanje i poticanje brodomodelarstva.                                                

 

3. 9.     ASTRONOMIJA

 

a)    održavanje tečaja iz astronomije u Dubrovniku,                 

b)    predavanja i video projekcije i promatranje zvijezda za učenike na području Grada,

c)    nabavka opreme.

 

3. 10.    INOVATORSKA DJELATNOST

 

a)    potpora u realizaciji projekata,

b)    izrada dokumentacije projekata,

c)    prezentacija inovacija,

d)    izložba inovacija,

e)      promidžbeni materijal.   

 

3. 11.   CENTAR TEHNIČKE KULTURE

 

a)    program Lego edukacije ''Obnovljivi izvori energije''

b)    radionice za strojarstvo, elektrotehniku, brodomaketarstvo, robotiku,                                     

c)    održavanje radionica iz navedenih područja.               

 

3. 12.   SPELEOLOZI, PLANINARI I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

a)    tečajevi za markacioniste HPD-a,

b)    speleološki tečaj,      

c)    seminar o crtanju i mjerenju speleoloških objekata i računalna obrada

istih sa grafičkom obradom.

      

3. 13. NAGRADE ZA OSTVARENE REZULTATE NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA

 

Za vrlo uspješan rad  nagrađivati će se uspjeh pojedinaca, grupa i udruga u tehničkoj kulturi.

Zaslužne pojedince i udruge predlagati će se  za državna priznanja.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3. 14.   UČENIČKE ZADRUGE I KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA

 

a)    sudjelovanje na državnom natjecanju učeničkih zadruga,

b)    održavanje radionica i priprema za natjecanja u 12 kategorija županijskih i državnih natjecanja.

 

 

FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

Prijedloge programa te iznose financiranja za 2019. godinu razmatra, ocjenjuje i utvrđuje Povjerenstvo za ocjenjivanje programa javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi sukladno članku 10. Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/15.)

 

U koordinaciji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zajednica tehničke kulture je, uz značajan doprinos nacionalnih saveza tehničke kulture, argumentirala aktualnost i vrijednost programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, a Izvršni odbor Zajednice je usvojio sljedeće prioritete financiranja tih programa u 2019. godini:

 

1)    Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja.

Cilj ovog prioriteta je stjecati tehnička znanja i vještine u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeriti djecu i mlade u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, potaknuti gospodarski rast, konkurentnost te zaposlenost.

 

2)    Tehničke aktivnosti koje se provode na državnoj razini (ili regionalnoj) što znači da su korisnici iz cijele zemlje ili određene regije, s naglaskom na djecu i mlade. Pri tom se potiče:

a)  suradnja sa županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture te udrugama tehničke kulture;

b)  organiziranje aktivnosti u različitim dijelovima Hrvatske.

 

Cilj ovog prioriteta je smanjiti regionalne nejednakosti i potaknuti suradnju sa zajednicama tehničke kulture.

 

3)    Međunarodna suradnja i manifestacije u tehničkoj kulturi

Cilj ovog prioriteta je predstaviti znanje, vještine, kreativnost i inovativnost, poglavito mladih, u inozemstvu.

 

4)    Popularizacija tehničke kulture u Hrvatskoj (Festival tehničke kulture i sl.)

Cilj ovog prioriteta je upoznati javnost s tehničkom kulturom, privući nove korisnike, suradnike, sponzore i donatore.

 

5)    Uključivanje socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture (osobe s invaliditetom, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, žrtve obiteljskog nasilja, mladi s rizičnim oblicima ponašanja, starije i nemoćne osobe i sl.)

Cilj ovog prioriteta je jačati socijalnu uključenost socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture.

 

FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

Red. br.

OPIS

IZNOS

1.

PRIHODI

724.900,00

1.1.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi – djelatnost  ZTK

292.700,00

1.2.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi – djelatnost udruga i posebni programi

432.200,00

2.

RASHODI

724.900,00

2.1.

Djelatnost  Zajednice tehničke kulture

292.700,00

2.2.

Djelatnost udruga tehničke kulture i posebni programi

432.200,00

2.2.1.

Djelatnost udruga tehničke kulture

350.000,00

2.2.2.

Posebni programi

82.200,00

2.2.2.1.

ROBO.DU Day

20.000,00

2.2.2.2.

S.T.E.M promocija

20.000,00

2.2.2.3.

Godina astronomije - IAU 100!

18.200,00

2.2.2.4.

Programska pričuva

24.000,00

 

KLASA: 630-01/19-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------