Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

12. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. prosinca 2019., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

 

1. UVOD

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije iz područja odgoja i obrazovanja, koji sukladno pozitivnim zakonskim propisima spadaju u nadležnost Grada Dubrovnika ili su od posebnog interesa za Grad Dubrovnik. Programom su obuhvaćeni projekti na tri razine obrazovanja: osnovnom, srednjem i visokom, za koje Grad Dubrovnik, sukladno nadležnostima i proračunskim mogućnostima, osigurava financijska sredstva u svom proračunu.

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

Programom javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2018. godinu obuhvaćeni su poslovi, projekti i manifestacije na području osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za koje je Grad Dubrovnik osigurao sredstva u svom proračunu.

 

2.1. OSNOVNO ŠKOLSTVO

 

Na području osnovnog školstva proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu predvidio je  sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, kojima se osigurava minimalni financijski standard te sredstva širih javnih potreba, kojima se obogaćuje sustav osnovnog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. 

 

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini Vlade Republike Hrvatske (NN 7/18) i iznosila su ukupno 7.210.819,00 kuna. Sukladno uputama iz Odluke Vlade Republike Hrvatske Grad Dubrovnik je donio vlastitu Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2018. godini. Sva decentralizirana sredstva utrošila su se sukladno spomenutoj odluci i planu proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

Projekti širih javnih potreba, koji su se financirali iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika,  realizirali su se planiranom dinamikom.

 

Uslugu produženog boravka u svih šest osnovnih škola Grada Dubrovnika koristilo je 435 učenika 1. i 2. razreda osnovnih škola: OŠ Marina Getaldića 23 učenika u jednom razrednom odjelu, OŠ Marina Držića 87 učenika u četiri razredna odjela, OŠ Lapad 149 učenika u sedam razrednih odjela, OŠ Ivana Gundulića 116 učenika u pet razrednih odjela, OŠ Mokošica 45 učenika u dva razredna odjela te u OŠ Antuna Masle 15 učenika u jednom razrednom odjelu koji je otvoren u rujnu 2017. godine.

 

Projekt „Asistenti u nastavi“ provodio se u pedagoškoj godini 2017./2018. u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika. Na poslovima asistenta u nastavi bila su zaposlena 32 pomoćnika za 32 djece s teškoćama u razvoju:  u OŠ Marina Getaldića 5, OŠ Marina Držića 3, OŠ Lapad 9, OŠ Ivana Gundulića 11, OŠ Mokošica 2 i OŠ Antuna Masle 2. Nakon niza godina u kojima je Grad Dubrovnik samostalno financirao projekt „Asistenti u nastavi“, u kolovozu 2017. godine potpisan je ugovor kojim se Gradu Dubrovniku iz Europskog socijalnog fonda odobravaju bespovratna sredstva u iznosu od 5.653.664,64 kune za projekt „Asistenti u nastavi“ za četverogodišnje razdoblje. Iz ovog fonda financirali su se troškovi za 19 učenika s teškoćama u razvoju, dok su se troškovi za 13 učenika podmirivali iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika.

 

U okviru projekta sufinanciranja školskog športa Grad Dubrovnik je proračunskim sredstvima sufinancirao:

- natjecanja učenika gradskih osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa i

- stručni rad u školskim športskim klubovima. 

 

Projekt sufinanciranja stručno razvojnih službi, koji obuhvaća sufinanciranje plaća stručnih suradnika u osnovnim školama (1 stručnog suradnika struke edukator-rehabilitator u OŠ Marina Getaldića, 1 defektologa na pola radnog vremena i jednog socijalnog radnika na pola radnog vremena u OŠ Mokošica, 1 pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Antuna Masle, 1 socijalnog radnika i 1 socijalnog pedagoga na pola radnog vremena u OŠ Lapad i 1 socijalnog pedagoga u OŠ Ivana Gundulića) realizirao se u planiranom opsegu.  

 

Projekti dodatne nastave realizirali su se u planiranom opsegu: u OŠ Marina Getaldića (Prirodoslovlje kroz radionice iz biologije, kemije i fizike), u OŠ Marina Držića (Poticanje razvoja darovite djece, Filmska radionica, Školski list „Vidra“), u OŠ Lapad (Priče oko popreta, Male vezilje, Školski rock band, Čitajmo mi u obitelji svi, Lutkarska družina, Eko maslina), u OŠ Mokošica (projekti u vrijednosti od 60.000,00 kuna s naglaskom na projekte poticanja darovite djece), u OŠ Antuna Masle (Folklorna skupina).

 

U suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i osnovnim školama Grada Dubrovnika, realizirali su se projekti Shema školskog voća i Školski medni dan.

 

U 2018. godini uspješno je završen projekt dodjele školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je, u suradnji s osnovnim školama, proveo postupak javne nabave školskih udžbenika koje su prije početka školske godine, sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, podijeljeni učenicima osnovnih škola. Kasnile su knjige iz informatike, no i one su dostavljene tijekom studenog 2018.godine.

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu financiran je projekt uređenja učionica

Odjela za djelomičnu integraciju te postavljanje ograde i izmjenu persijana na Područnoj školi

Koločep.    

 

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima vodio je projekte energetske obnove Osnovne škole Lapad i projekt rekonstrukcije školske športske dvorane nakon ulegnuća krova.

 

 

2.2. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu ostvario je tijekom 2018. godine  41 učenik. To je znatno manje nego prethodne godine, kad je pravo na subvenciju iskoristio 131 učenik maturant.

 

Svi učenici koji su ostvarili na subvenciju pohađali su pripreme za državnu maturu u Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme, za što je utrošeno 26.770,77 kuna. Pripreme za državnu maturu organizirala je i udruga Luža, no zbog kašnjenja zahtjeva za subvenciju, ista će se  isplatiti u 2019. godini.  

 

Sukladno Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika učenicama i učenicima srednjih škola, pravo na refundaciju za nabavu udžbenika u iznosu do 1000,00 kuna ostvarilo je 635 srednjoškolaca. Iz proračuna Grada Dubrovnika potrošeno je za ovu namjenu 545.317,90 kuna.

 

U skladu s preporukom Povjerenstva za vrednovanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu, zaključkom gradonačelnika za programe srednjih škola koje djeluju na području Grada Dubrovnika odobreno je 65.000,00 kuna (Klasična gimnazija Ruđera Boškovića 15.000,00 kuna,  Gimnazija Dubrovnik 36.000,00 kuna, Dubrovačka privatna gimnazija 12.000,00 kuna i Obrtnička i tehnička škola 2.000,00 kuna).  

 

Krajem 2017. donesen je novi Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 27/17), kojim je uvedena nova kategorija stipendija: stipendije za studente koji su osobe s invaliditetom. Pravo na stipendiju u školskoj godini 2017./2018. ostvarilo je kroz natječaj i dodatni natječaj 10 učenika i 32 studenata (5 učenika i 7 studenata u kategoriji djece stradalnika Domovinskog rata, 13 stipendija u kategoriji nadarenih studenata, 4 studenta u kategoriji deficitarnih zanimanja, 5 učenika i 6 studenta u kategoriji djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja te 2 studenta s invaliditetom).

 

Tijekom 2018. godine Grad Dubrovnik je stipendirao ukupno 122 učenika i studenta te su odlukom gradonačelnika dodijeljene još 33 jednokratne novčane pomoći za školovanje.

 

Projekt kreditiranja školovanja, koji Grad Dubrovnik provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom i dalje je aktualan, no interes za ovim oblikom pomoći za školovanje u posljednje dvije godine vidno opada. Tijekom akademske godine 2017./2018. realizirano je samo 14 kredita za školovanje.

 

Za potrebe izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku iz proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu isplaćeno je 2.820.776,94 kune.

 

 

3. PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2019. GODINI

 

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad te daljnje školovanje. Jedan od temeljnih ciljeva osnovnoškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

Temelji se, između ostalog, na načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike te na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

 

Sva pitanja vezana za osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj regulirana su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08).

 

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i tada važećeg Zakona o osnovnom školstvu Grad Dubrovnik je, počevši od 1. srpnja 2001. godine, preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to:

 

OŠ MARINA GETALDIĆA, Frana Supila 3, Dubrovnik,

OŠ LAPAD, Od Batale 14, Dubrovnik,

OŠ MARINA DRŽIĆA, Volantina 6, Dubrovnik,

OŠ IVANA GUNDULIĆA, Sustjepanska 4, Dubrovnik,

OŠ MOKOŠICA, Bartola Kašića 2, Mokošica i

OŠ ANTUNA MASLE, Lujaci 2, Orašac.

 

Osnivačka prava nad spomenutim osnovnim školama prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

 

Osnovne škole Grada Dubrovnika u tekućoj pedagoškoj godini pohađaju 3.483 učenika, što je 63 djece više nego u protekloj godini. Godinama su osnovne škole na području Grada Dubrovnika bilježile pad broja učenika. U 2001. godini, kada je Grad Dubrovnik preuzeo financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, u osnovnim školama Grada Dubrovnika bilo je više od 3.900 učenika, u 2014. godini taj se broj spustio na 3.198 učenika, a od 2015. godine Grad Dubrovnik bilježi kontinuirani porast broja učenika u osnovnim školama.

 

U sljedećoj tablici prikazan je broj učenika po pojedinoj školi od 2009. do 2019. godine.

 

Broj djece po osnovnim školama

 

Osnovna škola

2009

2010

2011

2012

 

2013

2014

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

MARINA GETALDIĆA

374

354

333

333

 

326

319

309

303

292

299

312

+13

MARINA DRŽIĆA

583

569

547

511

548

556

568

579

570

570

567

-3

LAPAD

1077

1046

1023

970

932

911

885

853

883

895

887

-8

IVANA GUNDULIĆA

726

701

686

687

665

689

705

746

785

813

840

+27

MOKOŠICA

714

713

689

643

627

613

622

645

654

674

696

+22

ANTUNA MASLE

146

144

125

118

108

110

113

131

151

169

181

+12

Ukupno:

3620

3527

3403

3262

3206

3198

3202

3257

3335

3420

3483

+63

 

 

Decentralizacija školstva nezavršeni je proces, jer su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dobile samo jedan dio kompleksnog sustava školstva u svoju nadležnost. Primjerice, država je kroz resorno ministarstvo zadržala u svojoj nadležnosti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači imenuju svoje predstavnike u školske odbore te na taj način sudjeluju u upravljanju školom, odlučuju o imovini škole i svim važnim pitanjima vezanim za funkcioniranje škole kao pravne osobe. Shodno tome osiguravaju u svojim proračunima sredstva za materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje školskog prostora, prijevoz učenika osnovnih škola te sredstva za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

 

Sredstva za spomenute namjene osiguravaju se dijelom iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva s razine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, čime se osigurava minimalni financijski standard, a dijelom su to vlastita proračunska sredstva lokalne samouprave.

 

3.1. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - minimalni financijski standard

 

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola Grada Dubrovnika u 2019. godini planirana su na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. U proračunu za 2019. godinu decentralizirana sredstva planirana su u iznosu od 7.210.800 kuna što je iznos jednak onom za 2018. godinu.  

 

Planirana sredstva u iznosu od 5.265.000,00 kuna ravnomjerno su raspoređena po školama za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata. Dio sredstava (1.399.800,00 kuna) namijenjen je podmirenju troškova prijevoza učenika, a dio za nabavu opreme u osnovnim školama (546.000,00 kuna).

 

Po donošenju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini, u kojoj će Vlada Republike Hrvatske utvrditi točan iznos decentraliziranih sredstava, Grad Dubrovnik će donijeti vlastitu odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2019. godinu.

 

Minimalni financijski standard financira se iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak (1,9%)  te na teret prihoda državnog proračuna.

 

3.2. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - iznad minimalnog financijskog standarda

 

Programom javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Dubrovnika za 2019. godinu obuhvaćeni su i projekti širih javnih potreba koji se financiraju iz izvornih sredstava Grada Dubrovnika. To su različiti projekti poboljšanja standarda u osnovnom školstvu te projekti izvanškolskih aktivnosti koji učenicima osnovnih škola omogućavaju razvijanje različitih  sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti. Cilj im je također pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje.

 

U proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osiguravaju se sredstva za sljedeće projekte u osnovnim školama Grada Dubrovnika:

 

Produženi boravak;

Stručno razvojne službe;

Asistenti u nastavi;

Sufinanciranje školskog športa;

Dodatna nastava;

Ostali projekti u osnovnom školstvu.

 

Produženi boravak

 

Produženi boravak je oblik organiziranog zbrinjavanja djece nakon redovite nastave koji se  nudi u svih šest osnovnih škola Grada Dubrovnika.  

U školskoj godini 2018./2019. program produženog boravka proširen je za tri grupe, po jedna dodatna grupa organizirana je u OŠ Marina Getaldića, OŠ Ivana Gundulića i u OŠ Mokošica.

 

U program produženog boravka uključeno je u ovoj školskoj godini 469  djece 1. i 2. razreda osnovne škole i to: OŠ Marina Getaldića 37, OŠ Marina Držića 89, OŠ Ivana Gundulića 143, OŠ Lapad 126, OŠ Mokošica 55 i OŠ Antuna Masle 19. Četiri osnovne škole (OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Lapad i OŠ Mokošica) imaju dobre uvjete za organiziranje produženog boravka, što znači da imaju uređene učionice i školske kuhinje u kojima se svakodnevno priprema hrana za djecu. Učenici OŠ Marina Getaldića hrane se izvan škole u restoranu Konobe Pupo, a učenicima OŠ Antuna Masle hranu dostavlja  z.u.o. Pupo.

 

Sukladno Pravilniku o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika, dnevna cijena usluge produženog boravka za roditelje iznosi 25,00 kuna, a razliku do ekonomske cijene programa podmiruje Grad Dubrovnik. Izmjenama i dopunama ovog Pravilnika za drugo dijete u produženom boravku odobrava se popust od 50%, a za svako sljedeće dijete odobrava se 100%-tno oslobođenje od cijene za roditelje.

 

Na poslovima Produženog boravka angažirane su 23 učiteljice i 6 kuharica.

   

Predviđeni troškovi Produženog boravka za 2019. godinu iznose 3.451.100,00 kuna.

 

Stručno-razvojne službe

 

U cilju što kvalitetnije skrbi o učenicima osnovnih škola, posebno učenika s poteškoćama   koje im onemogućavaju uspješno svladavanje nastavnih sadržaja te učenika koji pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, Grad Dubrovnik već dugi niz godina osigurava sredstva za rad stručnih službi u osnovnim školama i to: OŠ Lapad - 1 socijalni pedagog na pola radnog vremena i 1 socijalni radnik, OŠ Marina Getaldića – 1 defektolog, OŠ Ivana Gundulića - 1 socijalni pedagog, OŠ Mokošica – 1 defektolog – socijalni pedagog na pola radnog vremena i OŠ Antuna Masle – 1 pedagog na pola radnog vremena.

  

Za troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u stručnim službama osnovnih škola osigurano je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu 618.700,00 kuna.

 

Asistenti u nastavi

 

S ciljem uključivanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama u redoviti sustav odgoja i obrazovanja, Grad Dubrovnik već dugi niz godina provodi projekt „Asistenti u nastavi“. Sredstva za ovaj projekt osiguravaju se dijelom iz Europskog socijalnog fonda, a dijelom iz proračuna Grada Dubrovnika. Naime, u kolovozu 2017. godine Grad Dubrovnik se u partnerstvu s Dubrovačkom razvojnom agencijom (DURA) i osnovnim školama javio na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

 

Odobrena su sredstva u iznosu od 5.653.664,64 kuna za četverogodišnje razdoblje, a u 2018./2019. godini sredstva iz Europskog socijalnog fonda na raspolaganju su za 20 pomoćnika u nastavi koji su odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zadovoljili uvjete za sufinanciranje iz europskog fonda. Grad Dubrovnik iz svojih izvornih sredstava sufinancira još 17  pomoćnika u nastavi za djecu, koja po mišljenju Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju trebaju asistenta, ali ne udovoljavaju strogim kriterijima Ministarstva znanosti.

Pomoćnici u nastavi rade u svim osnovnim školama Grada Dubrovnika: OŠ Marina Getaldića 4, OŠ Marina Držića 5, OŠ Lapad 9, OŠ Ivana Gundulića 13, OŠ Mokošica 4, OŠ Antuna Masle 2.

 

Grad Dubrovnik osigurava za ovaj projekt u Proračunu za 2019. godinu 1.671.200,00 kuna.

 

Sufinanciranje školskog športa

 

S ciljem reguliranja rada školskih športskih klubova u osnovnim školama, Grad Dubrovnik u proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje školskog športa. To se u prvom redu odnosi na djelovanje školskih športskih klubova u kojima rade vanjski suradnici. Oni sa školom sklapaju ugovor o djelu, koji se financira dijelom iz članarina (u svim školama članarina iznosi 50,00 kuna), a dijelom iz proračuna.  

 

Projekt se provodi u OŠ Marina Getaldića, OŠ Marina Držića i OŠ Lapad.

 

U okviru ovog projekta osiguravaju se i sredstva za gradska natjecanja osnovnih škola koje provodi Županijski savez školskog športa.

 

Tekuće i investicijsko održavanje

 

Budući je Grad Dubrovnik značajno povećao materijalne i financijske rashode osnovnih škola, u kojima su i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih zgrada, u svom proračunu  osigurava dodatno samo minimalna sredstva za moguće hitne intervencije u školama.   

 

Dodatna nastava

 

Grad Dubrovnik je ponudio osnovnim školama financiranje dodatnih aktivnosti i projekata u školskim prostorima izvan nastave.

 

Na javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu javile su se sa svojim projektima gradske osnovne škole. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo sufinanciranje sljedećih projekata: OŠ Marina Držića: Projekti na temu obilježavanja godine Orlanda, Projekti prevencije i rada s darovitim učenicima, Školski list Vidra, Knjigometar, Kemija - određivanje količine soli u proizvodima od brašna - ukupno 81.900,00 kuna, OŠ Lapad: Priče oko popreta, Vez dubrovačkog kraja, Školski rock band Dapal, Čitamo mi u obitelji svi, Lutkarska družina, Eko maslina - ukupno 87.100,00 kuna, OŠ Ivana Gundulića: PET(ak) za čitanje, Projekt rada s darovitim učenicima - ukupno 27.500,00 kuna, OŠ Mokošica: Školski list Ragusino, Živimo Grad II/City 4U - ukupno 26.000,00 kuna i OŠ Antuna Masle: Folklor - 23.500,00 kuna.

 

Ostali projekti u osnovnom školstvu

 

Unutar ovog projekta Grad Dubrovnik osigurava sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola prilikom posjeta nekoj od kulturnih ustanova Grada Dubrovnika (muzeji, kino, kazalište) ili ljetnikovcu Kaboga u okviru projekta MUZA (glazbene radionice i radionice dubrovačkog govora)  te sredstva za izradu maski za Dubrovački karnevo.

 

Osnovna škola Ivana Gundulića sudjeluje u pilot projektu e-škole. Škola je u okviru ovog projekta dobila vrijednu informatičku opremu, a Grad Dubrovnik u svom proračunu osigurava sredstva za plaćanje tehničara koji pruža pomoć zaposlenicima škole pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osigurano je 2.000.000,00 kuna za kupnju školskih udžbenika svim učenicima osnovnih škola na području Grada Dubrovnika sukladno Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na dodjelu udžbenika za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika.  

 

Oprema

 

Sukladno iskazanim potrebama osnovnih škola Grad Dubrovnik je u svom proračunu za 2019. godinu, pored 542.000,00 kuna decentraliziranih sredstava, osigurao dodatnih 242.100,00 kuna vlastitih sredstava za nabavu potrebne opreme u školama.

 

 

4. OSTALO ŠKOLSTVO

 

Za razliku od osnovnih škola na području Grada Dubrovnika, kojima je Grad Dubrovnik osnivač, na području srednjeg i visokog školstva Grad Dubrovnik sufinancira samo određene projekte od posebnog interesa za Grad. 

 

4.1. Srednje školstvo

 

Na području srednjeg školstva Grad Dubrovnik u 2019. godini osigurava sredstva za tri projekta: projekt pripreme za državnu maturu, projekt subvencioniranja udžbenika za srednje škole te projekt jednokratne potpore po posebnim zahtjevima srednjoškolskih ustanova.

 

S ciljem poboljšanja uspjeha naših srednjoškolaca pri upisima na željene fakultete Grad Dubrovnik sufinancira organizirane oblike priprema za državnu maturu, koje se organiziraju na području Grada Dubrovnika. Sukladno zaključku gradonačelnika pravo na subvenciju troškova pripreme za državnu maturu imaju svi polaznici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme. Pravo na subvenciju troškova za dodatnu 1/3 ukupnih troškova pripreme imaju polaznici koji ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika. Za ovaj projekt, koji iz godine u godinu raste, osigurano je u proračunu za 2019. godinu 40.000,00 kuna.  

 

U srpnju 2017. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je donijelo Pravilnik o sufinanciranju nabave udžbenika učenicama i učenicima srednjih škola. Sukladno spomenutom pravilniku pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika za srednju školu, te koji pohađaju kao redoviti učenici jednu od srednjih škola na području Republike Hrvatske.

 

Za ovu namjenu osigurano je u proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu 550.000,00 kuna. 

 

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osigurano je i 80.000,00 kuna za različite projekte srednjih škola koje su se javile na javni poziv. Povjerenstvo za procjenu projekata razmatralo je sve navedene prijave te je putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo predložilo sufinanciranje sljedećih projekata: Gimnazija Dubrovnik (Kulturna baština Dubrovnika i Požege, Od Dubrovnika do Milana, European business game u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna), Umjetnička škola Luke Sorkočevića (Gioachinova kuharica u iznosu od 10.000,00 kuna), Ekonomska i trgovačka škola (Mediteranski vrt Ekonomske škole, Pjesma i glazba u kulturnoj baštini Hrvatske, Mala škola ekonomije, Sajam vježbeničkih tvrtki u ukupnom iznosu od 11.000,00 kuna), Obrtnička i tehnička škola (Edukacijski i tematski park u iznosu od 5.000,00 kuna), Pomorsko tehnička škola (Kibernetička napredna tehnologija, Potaknimo i nagradimo izvrsnost u ukupnom iznosu od 14.000,00 kuna).

 

4.2. Visoko školstvo

 

Na području visokog školstva Grad Dubrovnik osigurava 30.000,00 kuna za projekt Slavističke škole koja se tradicionalno svake godine održava u Dubrovniku.

 

U proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osigurano je i 55.000,00 kuna za tri  projekta Sveučilišta u Dubrovnika koja su pristigla na javni poziv. Povjerenstvo je predložilo sufinanciranje Studija Povijesti Jadrana i Mediterana u iznosu od 35.000,00 kuna, Smotru Sveučilišta u Dubrovniku u iznosu od 10.000,00 kuna te Konferenciju DIEM u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

4.3. Stipendije i krediti za školovanje

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Dubrovnika  („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 27/17) Grad Dubrovnik je raspisao natječaje za školsku godinu 2018./2019. i to: 

      natječaj za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata  

      natječaj za nadarene studente: 12 stipendija za u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva, 8 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i 2 stipendije u umjetničkom području

      natječaj za učenike i studente u deficitarnim zanimanjima: 5 stipendija za učenike i 11 stipendija za studente,

      natječaj za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja: 6 stipendija za učenike i 10 stipendija za studente

      natječaj za studente koji su osobe s invaliditetom

 

Temeljem raspisanih natječaja pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 11 učenika i 44 studenta.

 

Za isplatu stipendija i jednokratnih novčanih pomoći za školovanje u proračunu za 2019. osigurano je 1.100.000,00 kuna.

 

Grad Dubrovnik će sukladno sporazumu stipendirati 10 studenata Grada Vukovara s ukupnim iznosom od 80.000,00 kuna.

 

Pored stipendiranja Grad Dubrovnik već osmu godinu zaredom provodi projekt kreditiranja školovanja koji se provodi u suradnji sa Zagrebačkom bankom. Ovim projektom želi se omogućiti svakom dubrovačkom studentu da, neovisno o materijalnim mogućnostima roditelja, završi željeno školovanje.

 

Za program kreditiranja školovanja u proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu osigurano je 300.000,00 kuna za podmirenje interkalarnih kamata.   

 

 

5. KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

 

Kapitalna ulaganja u školstvo spadaju u djelokrug rada Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima. U proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu planirani su sljedeći projekti iz područja školstva:

 

 

5. 1. Dogradnja i nadogradnja Područne škole Montovjerna

 

Projekt Dogradnje i nadogradnje škole iz 2006. godine nije uspio dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Projekt je ocijenjen prevelikim za školu u jednoj smjeni, posebno jer je u svim kombinacijama podzemna garaža bila vrlo sporna. Stoga je u dogovoru s Ministarstvom napravljen idejni projekt dogradnje i nadogradnje škole koji umjesto 24 predviđa 16 razrednih odjeljenja s kuhinjom, dvodijelnom športskom dvoranom i svim popratnim sadržajima. Predviđa se izgradnja škole na tri kata i to na postojećim učionicama i školskom dvorištu.

 

Projektna dokumentacija je dovršena, proveden je postupak javne nabave te je ugovoren početak radova 14. siječnja 2019. godine.

 

Za ovu je investiciju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. osigurano je 50.000.000,00 kuna.

 

5.2. Sanacija krova školske športske dvorane Osnovne škole Lapad

 

U tijeku izvođenja radova energetske obnove zgrade, utvrđeno je ulegnuće krova školske športske dvorane te se pristupilo sanaciji dvorane. Završetak radova očekuje se u prvom tromjesečju 2019. godine, za što je u gradskom proračunu  za 2019. godinu osigurano 2.000.000,00 kuna.

 

5.3. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Gundulića

 

Projekt energetske obnove sastoji se od zamjene vanjskih otvora, potpune zamjene i izolacije krovišta i stropa prema tavanu, toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinske izolacije novog sloja poda sa postavljanjem novog parketa i podne keramike, ugradnje nove unutrašnje LED rasvjete i ugradnje novih termostatskih ventila sa novim aluminijskim radijatorima.

 

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 7.900.000,00 kuna od čega su 2.679.500,00 kuna bespovratna sredstva Europske unije, 3.115.700,00 kuna kapitalne pomoći s razine države te 2.104.800 izvorna sredstva Grada Dubrovnika.

 

OŠ Ivana Gundulića se trenutno nalazi u energetskom razredu C dok će nakon obnove prijeći u energetski razred B.

 

5.4. Energetska obnova zgrade Osnovne škole Marina Držića

 

Projekt Energetske obnove Osnovne škole Marina Držića predviđa obnovu tzv. Velike škole koju pohađaju učenici od 5. do 8. razreda. Projekt predviđa izolaciju vanjskih zidova, sanaciju krovišta i zamjenu vanjskih otvora.

 

Vrijednost projekta procijenjena je na 830.000,00 kuna, od čega su 202.400,00 kuna izvorna sredstva Grada Dubrovnika, a ostatak su bespovratna sredstva fondova Europske unije i državnog proračuna.

 

5.5. Dogradnja Osnovne škole Mokošica

 

S ciljem prelaska rada Osnovne škole Mokošica u jednoj smjeni izrađen je idejni projekt dogradnje škole. Za dovršetak izrade projektne dokumentacije planiran je u gradskom proračunu za 2019. godinu iznos od 800.000,00 kuna.

 

5.6. Adaptacija zgrade u Ulici Ilije Sarake za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića

 

Osnovna škola Marina Getaldića trenutno radi na dvije lokacije: u zgradi Gimnazije Dubrovnik te u zgradi Područne škole Centar. S ciljem prelaska svih odjela škole u povijesnu jezgru te na jedno smjenski rad, Grad Dubrovnik je sklopio ugovor s Dubrovačkom biskupijom o korištenju zgrade u Ulici Ilije Sarake 7 za potrebe Osnovne škole Marina Getaldića. Grad Dubrovnik je financirao izradu idejnog rješenja adaptacije zgrade za potrebe škole i ishodio suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U tijeku je nivelacija projekta, sukladno kojem bi se u zgradu u Ulici Ilije Sarake smjestila prva tri razredna odjela ove škole, dok bi se četvrti razred smjestio u zgradu Područne škole Centar. Svi troškovi adaptacije zgrade za potrebe škole Marina Getaldića financirat će se dobrotvornom donacijom.

 

Za ovaj je projekt u gradskom proračunu za 2019. godinu osigurano 1.000.000,00 kuna.

 

5.7. Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku

 

Temeljem potpisanog sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku, Grad Dubrovnik obvezao se sufinancirati izgradnju Studentskog doma u Dubrovniku s iznosom do 30.000.000,00 kuna.

 

Gradnja Studentskog doma započela je u 2018. godini. U proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu planiraju se sredstva za sufinanciranje nastavka gradnje Doma u iznosu od 17.000.000,00 kuna.         

 

 

KLASA: 602-01/19-02-04

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------