Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

11. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju  i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

1. UVOD

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece koji se ostvaruju u dječjim vrtićima. Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

 

Prema citiranom Zakonu, predškolski odgoj se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Organizira se i provodi na način da doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanju cjelovitog razvoja svih funkcija u skladu sa zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim individualnim mogućnostima.

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program javnih potreba) utvrđuju se oblik, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) prema potrebama i interesima građana Grada Dubrovnika.

 

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koje su uključena njihova djeca. Određeni programi, kao što su posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju te program predškole, sufinanciraju se iz sredstava državnog proračuna.

 

Programom javnih potreba, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, obuhvaćeni su sljedeći programi:

      redoviti programi predškolskog odgoja: cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtićki programi odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i 3 (tri) privatna vrtića čiji su osnivači fizičke osobe i

      program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

 

2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

 

Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom pedagoške godine 2017./2018. godine rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik bio je organiziran u 87 odgojnih skupina s 1870 djece. Primarnim programima bilo je obuhvaćeno 1819 djece jasličke i vrtićke dobi u 83 odgojne skupine (518 djece u 29 odgojnih jasličkih skupina te 1301 dijete u 54 odgojne vrtićke skupine). Kraći popodnevni program pohađalo je 19 djece u jednoj odgojnoj skupini te 32 djece u četiri odgojne skupine kraćeg petosatnog vrtićkog programa (Gromača, Šipan i Lopud).

 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

 

V R T I Ć

BROJ  ODGOJNIH SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE        DJECE

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA UKLJUČENA U REDOVNE SKUPINE

BROJ DJECE KOJA IMAJU OSOBNOG POMAGAČA

PROSJEČAN BROJ DJECE PO SKUPINAMA

PRIMARNI

VRTIĆKI

10 – SATNI

54

109

1301

131

20

24,2

PRIMARNI

JASLIČKI   

10 – SATNI

29

58

518

34

0

18,3

KRAĆI

5 - SATNI

3

4

32

4

0

10,7

KRAĆI

3 - SATNI

1

1

19

2

0

19

UKUPNO

87

172

1870

171

20

18,05

 

Prosječan broj djece po skupinama je 18 djece. U nekim skupinama je broj djece nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim standardom, posebno u jasličkim skupinama, a sve zbog velikog broja zahtjeva roditelja za smještaj djece u vrtiće i jaslice.

 

S obzirom na navedeno, Dječji vrtići Dubrovnik nastojali su osigurati dovoljan broj odgojitelja i stručnih suradnika, kao i svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta rada u svim segmentima rada u Vrtiću.

 

Tijekom pedagoške godine ispisalo se 87 djece. Zaprimale su se nove prijave, a na svako upražnjeno mjesto upisivala su se nova djeca te je broj djece u skupinama i ukupan broj novoupisane djece iz gornje tablice ostao isti.      

 

U redovne programe Dječjih vrtića Dubrovnik bilo je uključeno 171 dijete s teškoćama u razvoju, a njih 20 je imalo osobnog pomagača.  

 

Dječji vrtići Dubrovnik ubrajaju se među najveće predškolske ustanove u Hrvatskoj po broju djece i po broju radnika kojih je u protekloj godini bilo 258.

 

Dječji vrtići Dubrovnik su i u pedagoškoj 2017./2018. godini povećali broj stručnih suradnika, zaposlen je još jedan logoped i jedan psiholog. Osim toga na stručno osposobljavanje su primljena dva stručna suradnika jedan psiholog i jedan pedagog. Povećanje broja zaposlenih stručnih suradnika omogućilo je da se formiraju tri cjelokupna stručna tima za tri vrtićke cjeline tako da, što se tiče stručnih suradnika, vrtić već djeluje u 3 cjeline. 

 

Cijene programa predškolskog odgoja dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika određene su Zaključkom Gradskog vijeća o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika i iznose:

      za primarni jaslički i vrtićki desetosatni program                    od 250,00  do 550,00 kn

(ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji)

      za kraći vrtićki popodnevni trosatni program                                                 250,00 kn

      za kraći vrtićki primarni petosatni program (Gromača,

Šipan i Lopud)                                                                                                 150,00 kn

 

Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpuno ili djelomično oslobađanje od obveze sudjelovanja u cijeni programa za pojedine roditelje - korisnike usluga. Ove olakšice koristilo je 427 dijete korisnika usluga vrtića u svim programima tijekom godine, odnosno 23% upisane djece.

 

Zaklada Blaga djela iz Dubrovnika plaćala je korištenje vrtića za prosječno 38 djece iz socijalno ugroženih obitelji tijekom pedagoške godine, ukupno 12.795,00 kuna mjesečno

Tijekom travnja 2017. godine (od 9. do 20. travnja) proveden je upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2018./2019.godinu. U upisnom roku zaprimljeno je 396 zahtjeva za upis od čega 279 za jaslice i 86 za vrtiće na užem području Grada Dubrovnika i Mokošici, 23 zahtjeva za vrtićki i jaslički program u Trstenom, Zatonu i Osojniku, 2 za kraći program na Gromači, 2 za kraći popodnevni program i 4 zahtjeva roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika. 

 

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik utvrdilo je 21. svibnja 2018. godine privremenu listu zaprimljenih zahtjeva za upis djece u vrtić s datumom 1. rujna 2018. godine. Lista je bila privremena iz razloga što je velik broj djece bio djelomično cijepljen zbog dobi ili zdravstvenih problema te  se roditeljima dalo vremena da u međuvremenu cijepe svoju djecu. Na sjednici od 21. kolovoza 2018. godine utvrđena je konačna lista prvenstva za upis u pedagošku 2018./2019. godinu, na kojoj su izostavljena djeca s privremene liste koja nisu ispunila uvjete iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) te programa zdravstvene zaštite djece.

 

Upis djece u Vrtić članovi Stručnog tima provode putem inicijalnog intervjua i upitnika za roditelje. Upitnik sadrži bitne anamnestičke podatke o razvoju djeteta i obiteljskom statusu. To je prilika da se od samog uključivanja djeteta ostvari dobar kontakt te potakne  roditelje na suradnju i pravovremeno otkrivanje eventualnih zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih teškoća djeteta. Članovi Stručnog tima primjećuju da iz godine u godinu raste broj djece sa zdravstvenim smetnjama, posebno djece s alergijama, a raste i broj djece iz jednoroditeljskih obitelji.

 

Grad Dubrovnik je tijekom pedagoške godine 2017./2018. godine uložio znatna sredstva u uređenje i opremanje dječjih vrtića na svom području. U radove i opremu dječjih vrtića uloženo je iz razdjela Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ukupno 1.826.752,29 kuna (oprema 361.718,32 i radovi 1.465.605,96 kuna).

 

Iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu Dječjim vrtićima Dubrovnik isplaćeno je sveukupno 33.035.900,00 kuna. 

 

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima vodio je investiciju dogradnje dječjeg vrtića Palčica za što je u 2018. godini utrošeno 8.480.272,20 kuna.

Planirana sredstva za subvenciju rada privatnih vrtića isplaćena su u 100%-tnom iznosu i to:  za Dječji vrtić Calimero 779.000,00 kuna, za Dječji vrtić Bubamara 428.000,00 kuna te za Dječji vrtić Petar Pan 254.100,00 kuna.

 

Program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića pohađalo je u protekloj školskoj godini 9 djece. Za rad medicinske sestre, fizioterapeuta i pedagoga, koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika, isplaćeno je u 2018. godini 390.522,56 kuna.

 

Osnovna škola Marina Držića je već treću godinu zaredom organizirala tzv. ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju. Kamp je trajao od 9. srpnja do 10. kolovoza 2018. godine, u rad kampa bilo je uključeno 17 djece s teškoćama, od kojih 9 školskog uzrasta, a 8 vrtićke dobi. Bili su raspoređeni u jednu vrtićku i tri školske skupine. U radu s djecom bilo je angažirano 9 terapeuta i 5 asistenata.

 

3. REDOVITI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 2019. GODINI  - OBLICI, OPSEG I NOSITELJI DJELATNOSTI

 

Redoviti programi predškolskog odgoja u obliku cjelodnevnih i skraćenih jasličkih i vrtićkih programa odgoja i obrazovanja ostvaruju se u Gradu Dubrovniku u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik kao glavnom nositelju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i tri privatna vrtića, čiji su osnivači fizičke osobe.

 

3.1. JAVNA USTANOVA „DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK“

 

Dječji vrtići Dubrovnik djeluju kao jedinstvena javna ustanova za predškolski odgoj na području Grada Dubrovnika i provode programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu. 

 

Sukladno Planu i programu rada za pedagošku 2018./2019. godinu Dječji vrtići Dubrovnik organiziraju sljedeće programe odgoja i obrazovanja:

      primarni jutarnji program (desetosatni),

      jutarnji  i popodnevni vrtićki program (petosatni),

      vrtićki popodnevni program (trosatni) te

      druge kraće programe tijekom godine. 

 

Primarni desetosatni jutarnji program

 

Primarni jutarnji program organizira se kao desetosatni vrtićki (za djecu od 3. do 7. godine života) i desetosatni jaslički program (za djecu od 1. do 3. godine života) kojim je u pedagoškoj 2018./2019. godini obuhvaćeno 1815 djece u 87 odgojne skupine, 1279 djece vrtićkog uzrasta u 55 odgojnih skupina i 502 djece jasličkog uzrasta u 29 skupina.

 

U ovoj skupini primarnog desetosatnog programa nalazi se i vrtić Gromača, koji od 1. listopada 2018. godine djeci nudi desetosatni program.

Radno vrijeme primarnih programa usklađeno je s potrebama roditelja i traje od 6,30 do 16,30 sati, te dežurstvo od 16,30 do 17,00 sati.

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki program

 

Jutarnji i popodnevni petosatni vrtićki programi organizirani su na Šipanu gdje vrtić pohađa 8 djece i na Lopudu gdje je upisano 12 djece. Oni rade sa po jednom mješovitom skupinom djece i to na Šipanu ujutro (od 7,30 do 13,00 sati), a na Lopudu poslijepodne (od 12,00 do 17,00 sati).

 

Kraći vrtićki trosatni popodnevni program

 

Popodnevni program organiziran je u ovoj pedagoškoj godini samo u Dječjem vrtiću Gruž s jednom skupinom od 14 djece.

 

Program zadovoljava potrebe djece od 3 godine do polaska u školu, a radno vrijeme ovog programa je od 15,30 do 18,30 sati. Od početka 2019. godine ove programe pohađat će djeca u programu predškole. Ukoliko bude potrebno za potrebe programa besplatne predškole otvorit će se i nove skupine.

 

Slijedi prikaz programa i broja djece sa stanjem na dan 30. rujna 2018.   

 

PRIMARNI VRTIĆKI PROGRAM  10 - SATNI

 

 

V R T I Ć

BROJ ODGOJNIH SKUPINA

BROJ ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

 

PALČICA

10

20

241

35

/

24,10

 
 

ŠKATULICA

6

18

125

26

/

20,83

 
 

RADOST

3

6

69

14

/

23,00

 
 

DVORI LAPAD

2

4

43

3

/

21,50

 

CICIBAN

5

10

130

11

1

26,00

 
 

IZVIĐAČ

4

8

98

16

1

24,50

 
 

PILE

5

10

91

13

/

18,20

 

PILE 1

 

GRUŽ

3

5

67

17

/

22,33

 
 

KONO

2

4

39

5

/

19,50

 
 

PČELICA

5

10

132

22

1

26,40

 

Mokošica

 

 

PČELICA

 

1

 

2

 

22

 

2

 

/

 

22,00

 

Opskrbni centar

 

PČELICA

1

2

20

5

1

20,00

 

Između dolaca

 

PČELICA – POS

1

2

24

9

/

24,00

 
 

PČELICA

4

8

94

12

1

23,50

 

Stara Mokošica

 

OSOJNIK

1

3

27

2

/

27,00

 

ZATON

1

3

30

3

/

30,00

 

TRSTENO

1

3

27

14

/

27,00

 

UKUPNO

55

117

1279

209

5

23,52

 
 

 

 

PRIMARNI JASLIČKI PROGRAM 10 - SATNI

 

V R T I Ć

BROJ ODGOJNIH SKUPINA

BROJ ODGOJITELJA

BROJ UPISANE DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

 
   

PALČICA

5

10

84

13

/

16,8

 
 

ŠKATULICA

5

10

92

11

/

18,4

 

DVORI LAPAD

3

6

47

2

/

15,67

 

CICIBAN

3

6

52

3

/

17,33

 
 

IZVIĐAČ

3

6

48

/

/

16

 
 

KONO I

1

2

17

/

/

17

 
 

PČELICA

3

6

53

3

/

17,67

 
 

PČELICA – Vita

1

2

19

5

/

19

 

PČELICA – POS

1

2

19

3

/

19

 

jas./vrt.

 

PČELICA

2

4

35

2

/

17,5

 

Stara Mokošica

 

ZATON

1

2

19

1

/

19

 

jas./vrt.

 

GROMAČA

1

2

17

2

/

17

 

jas./vrt.

 

SVEUKUPNO

29

58

502

45

/

17,53

 
 

 

 

VRTIĆKI PROGRAM  5 - SATNI

JUTARNJI I POPODNEVNI

 

 

  

 BROJ    

       BROJ    ODGOJITELJA    

BROJ  UPISANE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece s teškoćama koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE   

 

  V R T I Ć

SKUPINA      

        DJECE    

         PO SKUPINAMA

 

ŠIPAN

1

1

8

/

/

8

 

- jutarnji

 

PALČICA – Lopud

1

1

12

/

/

12

 

SVEUKUPNO

2

2

20

/

/

10

 
 

 

VRTIĆKI POPODNEVNI PROGRAM 3 - SATNI

 

V R T I Ć

BROJ     SKUPINA

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ  UPISANE DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE

PO SKUPINAMA

 

GRUŽ

1

1

14

5

/

14

 

- popodnevni

 

SVEUKUPNO:

1

1

14

5

/

14

 
 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA

 

  V R T I Ć

 

         BROJ    

   ODGOJNIH

      SKUPINA      

BROJ    ODGOJITELJA

BROJ   UPISANE       DJECE

Broj djece s teškoćama uključena u redovne skupine

Broj djece koja imaju osobnog pomagača

PROSJEČAN BROJ DJECE   

         PO SKUPINAMA

 

 

PRIMARNI

 

 

 

 

 

 

 

VRTIĆKI

55

118

1279

209

5

23,52

 

10 – SATNI

             

PRIMARNI

             

JASLIČKI   

29

58

502

45

/

17,53

 

10 – SATNI

             

KRAĆI

2

2

20

/

/

10

 

5-SATNI

 

KRAĆI

1

1

14

5

/

14

 

3-SATNI

 

SVEUKUPNO

87

176

1815

259

5

16,26

 
 

 

 

Budući Dječji vrtići Dubrovnik kontinuirano upisuju djecu u  vrtiće i jaslice, na dan 21. prosinca 2018. godine u vrtić je bilo upisano 1816 djece, a 20 djece bilo je na listi čekanja.

 

Od 259 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 15 ima osobnog pomagača. Osobni pomagači rade sa svakim djetetom po 2, odnosno 3 sata dnevno.

 

U ovoj pedagoškoj godini identificirano je 147 potencijalno darovite djece s kojima se provodi program za darovitu djecu. Cilj programa je rano otkrivanje i identifikacija potencijalno darovite djece, utvrđivanje načina odgojno-obrazovnog djelovanja s ciljem zadovoljavanja potreba i poticanja razvoja darovite djece u vrtiću i izvan vrtića, utvrđivanje specifičnih interesa djeteta te poticanje istih, kreiranje uvjeta u kojima dijete uči što ga zanima, poticanje neovisnosti i kreativnosti.

           

Drugi kraći programi tijekom godine

 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik nude se i drugi redoviti i povremeni programi kao što su:

      program predškole u trajanju od 250 sati,

      vjerski program (dvije skupine u vrtiću Radost i jedna skupina u vrtiću “Ježići” na Osojniku),

      rano učenje engleskog jezika,  tečaj francuskog jezika,

      program za darovite u svim vrtićima i

      programi umjetničkog, kulturnog i športskog sadržaja uz sudjelovanje na javnim nastupima.

 

Opisani opseg programa Dječjih vrtića Dubrovnik planira se realizirati s 263  djelatnika  Dječjih vrtića Dubrovnik.

 

BROJ IZVRŠITELJA NA RADNIM  MJESTIMA ZA REALIZACIJU PLANA
U PEDAGOŠKOJ GODINI  2018./2019.

 

REDNI

BROJ

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA

 

1.

Ravnatelj

1

2.

Pedagog

3

 

Pedagog– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

(1)

3.

Psiholog

2

 

Psiholog - pripravnik

(1)

4.

Defektolog

1

5.

Edukacijski rehabilitator - logoped

2

 

Edukacijski rehabilitator

1

6.

Zdravstveni voditelj

3

7.

Odgojitelj

176

 

Odgojitelj -stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

(13)

8.

Tajnik

1

9.

Administrativni referent

1

11.

Voditelj računovodstva i knjigovodstva

1

12.

Samostalni referent za planiranje i nabavu

1

13.

Računovodstveni referent:

    - osnovnih sredstava, sitnog inventara i blagajne

    - obračun plaća

    - saldakonti

    - financijski knjigovođa

    - materijalnog knjigovodstva - skladištar

5

14.

Voditelj kuhinje

4

15.

Kuharica

4

16.

Domaćica

1

17.

Kućni majstor – ložač - vozač

5

18.

Pomoćna radnica u kuhinji

18

19.

Radnica u praonici

3

20.

Spremačica  

30

UKUPNO:

 

 

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U osiguravanju uvjeta za rad zaposlenih u Dječjim vrtićima Dubrovnik primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Dubrovnika, koji je potpisan u lipnju 2016. godine.

 

Mreža dječjih vrtića ustanove Dječji vrtići Dubrovnik - postojeće stanje i plan unaprjeđenja mreže

 

Rad u pedagoškoj 2018./2019. godini odvija se u devet ustrojbenih jedinica:

CICIBAN

GRUŽ

IZVIĐAČ

KONO – KONO I

PALČICA (središnji objekt), vrtić u Općoj bolnici Dubrovnik („ŠKATULICA“) te vrtić LOPUD

PČELICA (središnji objekt te OPSKRBNI.CENTAR, VITA, IZMEĐU DOLACA i STARA MOKOŠICA I, II i III, MOKOŠICA POS) – TRSTENO – GROMAČA – OSOJNIK - ZATON

PILE - PILE I

RADOST, RADOST Dvori Lapad

ŠIPAN

 

Osim postojećih objekata dječjih vrtića, na području Grada Dubrovnika predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika.

 

Završetak dogradnje dječjeg vrtića Palčica, koji uključuje povećanje kapaciteta vrtića za 8 novih grupa, očekuje se u prvom tromjesečju 2019. godine. U proračunu Grada Dubrovnika osigurano je za dovršetak investicije 5.000.000,00 kuna.

 

Nakon usklađivanja prostorno planske dokumentacije, pokrenuo se postupak izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Solitudu, za što je u gradskom proračunu za 2019. godinu osigurano 900.000,00 kuna.

 

Grad Dubrovnik je iznajmio zgradu u Mokošici za potrebe smještaja predškolske djece. Završetak uređenja i opremanja novog dječjeg vrtića Put na more očekuje se u prvom tromjesečju 2019. godine, za što je u proračunu Grada Dubrovnika osigurano 1.080.000,00 kuna.

 

S ciljem proširenja kapaciteta dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici izrađen je idejni projekt i izvedeni potporni zidovi između objekta dječjeg vrtića i Jadranske ceste. Za dovršetak projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića Pčelica planirano je u proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu 420.000,00 kuna.

 

Grad Dubrovnik kandidirao je dva projekta energetske obnove vrtića, dječji vrtić Ciciban i dječji vrtić Izviđač za koje su odobrena bespovratna sredstva iz europskih fondova.

 

Projekt energetske obnove DV Ciciban sastoji se od zamjene vanjskih otvora, potpune sanacije i izolacije krovišta kao i stropa prema krovu te postavljanja solarnih panela za pripremu tople vode. Projekt se nosi u proračunu s 1.550.000,00 kuna od čega Grad Dubrovnik mora osigurati 532.100,00 kuna.

 

DV Ciciban ukupne bruto površine od 993,06 m2 izgrađen je 2005. i trenutno se nalazi u energetskom razredu D dok će se nakon energetske obnove nalaziti u energetskom razredu B.

 

Projekt energetske obnove DV Izviđač sastoji se od energetske obnove starog i novog dijela vrtića, a uključuje zamjenu vanjskih otvora, izolaciju vanjskih zidova novog dijela zgrade, postavljanja nove unutrašnje LED rasvjete te postavljanje nove dizalice topline po principu zrak-voda s hlađenim kondenzatorom i novim ventilokonvektorima i termo ventilima.

 

Nakon realizacije projekta DV Izviđač će iz postojećeg energetskog razreda C prijeći u energetski razred B.

 

Energetska obnova dječjeg vrtića Izviđač iznosi 2.950.000,00 kuna od čega Grad Dubrovnik iz svog proračuna osigurava 842.800,00 kuna, a ostatak su bespovratna sredstva europskih fondova i državnog proračuna.

 

U srpnju 2018. godine Grad Dubrovnik se putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju  javio na natječaj Europskog socijalnog fonda i dobio bespovratna sredstva za projekt Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. Sukladno potpisanom ugovoru Gradu Dubrovniku je odobreno 14.080.986,10 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ovog programa koji se, između ostalog, odnosi na produljenje rada vrtića do 21,00 sat te na rad vrtića subotom. S ovim produljenim radom vrtića Dječji vrtići Dubrovnik započet će 1. travnja 2019. godine.

 

Financiranje djelatnosti ustanove Dječji vrtići Dubrovnik

 

Djelatnost predškolskog odgoja u Dječjim vrtićima Dubrovnik financira se iz dvaju osnovnih izvora:

      iz sredstava Proračuna Grada Dubrovnika i

      sudjelovanjem roditelja u cijeni programa kojima su obuhvaćena njihova djeca.

 

U Proračunu Grada Dubrovnik za 2019. godinu planirana proračunska sredstva za djelatnost ustanove Dječji vrtići Dubrovnik iznose 31.150,600,00 kuna.

 

Sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik, određuje se ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom statusu obitelji.

      primarni jutarnji desetosatni program                                   od 250,00 do 550,00 kuna

      kraći vrtićki trosatni popodnevni program                                        250,00 kuna

      primarni kraći petosatni program (Gromača, Šipan i Lopud)           150,00 kuna

 

Na traženje roditelja - korisnika usluga cijena spomenutih programa djelomično se umanjuje za sljedeće kategorije korisnika:

      za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata

            s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 50% do 80%.................................... 10%

      za djecu s teškoćama u razvoju……………………………………………………....30%

      za djecu korisnika prava na pomoć za uzdržavanje……………………………….. 70%

      za djecu samohranih roditelja……………………………………...…………………. 10%

      za roditelje s dvoje i više djece u vrtiću

-     za drugo dijete: ……………………………………………………...................... 50%

-     za treće dijete: ……………………………………………………......................100%

      roditelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić………………………...   30%

      za djecu štićenike Dječjeg doma „Maslina“ u Dubrovniku………………………...  70%.

 

Djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Dubrovnika plaćaju punu ekonomsku cijenu programa koja iznosi 1.765,00 kuna.

 

 

2.2. PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI

 

U Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2019. godinu  uključeno je i sufinanciranje programa 3 privatna dječja vrtića kojima su osnivački fizičke osobe, a to su:

 

Dječji vrtić «Petar Pan»

Iva Vojnovića 73

1 odgojna skupina desetosatnog jasličkog programa s 20 djece od jedne do tri godine života s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program dječjeg vrtića sufinancira se s iznosom od 264.000,00 kuna godišnje.

 

Dječji vrtić «Calimero»

Josipa Kosora 14

3 odgojne skupine desetosatnog vrtićkog programa s 68 djece (od 3 godine do polaska u osnovnu školu) s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program ovog dječjeg vrtića sufinancira se s godišnjim iznosom od 824.000,00 kuna.

 

Dječji vrtić «Bubamara»

Kralja Tomislava 7

2 odgojne skupine desetosatnog vrtićkog i jasličkog programa s 35 djece s prebivalištem na području Grada Dubrovnika. Program dječjeg vrtića sufinancira se s iznosom od 428.000,00 kuna godišnje.

Kriterij za sufinanciranje programa privatnih vrtića je broj djece korisnika programa predškolskog odgoja. Sukladno Odluci o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika iznos sufinanciranja privatnih dječjih vrtića u 2019. godini iznosi: 1.100,00 kune za desetosatni jaslički te 1.000,00 kuna za desetosatni vrtićki program mjesečno uz uvjet da cijena za roditelje ne prelazi 1.000,00 kuna.

 

 

4. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARINA DRŽIĆA

 

Temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa iz 2002. godine, pri Osnovnoj školi Marina Držića utemeljen je program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama. Ovim programom obuhvaćeno je u školskoj godini 2018./2019. 10 djece vrtićkog uzrasta. U ovom projektu Grad Dubrovnik osigurava plaće za medicinsku sestru, pedagoga, fizioterapeuta, a od 1. siječnja 2019. godine i plaću stručnog suradnika struke edukator-rehabilitator. Sveukupno je za ovaj projekt u proračunu Grada Dubrovnika osigurano 484.500,00 kuna.

 

KLASA: 601-01/19-01-01

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------