Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

10. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj­ 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

PROGRAM

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu

 

 

 

1.   UVODNA RAZMATRANJA

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenila su Kulturna vijeća Grada Dubrovnika, sukladno Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu usmjeren je na zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, poštovanje tradicionalnih umjetničkih izraza, ali i na afirmaciju nezavisne kulturne scene i različitih kulturnih inovacija. Program se ostvaruje u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu financira se:

      redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

      programi kulturnih akcija, manifestacija i festivalski program;

      podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva i umjetničkih organizacija;

      programi međunarodne kulturne suradnje;

      poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbenoj djelatnosti, dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima, muzejsko-galerijskoj djelatnosti, likovnoj umjetnosti i zaštiti i očuvanju kulturne baštine, knjižnično-izdavačkoj djelatnosti te audio-vizualnoj djelatnosti i novim medijskim kulturama.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu obuhvaćene su sve kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada, kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika želi se postići da se u Dubrovniku i na cijelom području Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju raznovrsni kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razviti svoju publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada. 

 

 

2.   STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE GRADA DUBROVNIKA OD 2015. – 2025.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 29. prosinca 2014. godine usvojena je Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika od 2015. – 2025. godine.

 

Strategija kulturnog razvoja Grada Dubrovnika bavi se primarno kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom i proizvodnjom što uključuje i kreativne industrije i kulturni turizam, zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima.  Posebna važnost pridana je interakciji kulture s drugim područjima (obrazovanje, turizam, poduzetništvo, prostorno uređenje i urbano planiranje, komunalno gospodarstvo itd.), s naglaskom na kontinuitet u budućem održivom korištenju kulturnih resursa kako bi se sačuvale sve vrijednosti koje grad Dubrovnik posjeduje. Na taj način kultura je shvaćena kao jedna od osnovnih poluga njegovog razvoja što proizlazi već iz same činjenice da je njegova povijesna jezgra uvrštena 1979. godine na UNESCO-ov popis svjetske kulturne i prirodne baštine, pa se i razvoj Grada promatra s tog polazišta.

 

Istodobno, naglasak se stavlja na razvoj samog sektora kulture koji se (pre)često koristi kao instrument općeg razvoja, zanemarujući potrebu kulturnog razvoja te posebno zanemarujući ulogu kulture u osiguranju kvalitete života svih građana. Ovaj dokument strukturiran je tako da su temeljem analize stanja, prikaza glavnih činjenica i iskazanih ocjena utvrđeni razvojni problemi i potrebe.

 

 

3.   TEMELJNI CILJEVI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

Temeljni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi u suglasju su s vizijom razvoja kulture navedenoj u Strategiji i odnose se na:

      održivo upravljanje kulturnom baštinom;

      razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije;

      razvijanje publike kroz približavanje kulturnog proizvoda Grada najširem građanstvu;

      oblikovanje kulturne politike Grada kroz podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama i drugim umjetničkim organizacijama, usmjerenih prije svega na usklađivanje repertoarne politike s potrebama građana i posjetitelja Dubrovnika, kao i na kreiranje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.

 

 

4.   FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika   4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 8. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika. Vijeće su osnovana radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Osnovano je pet kulturnih vijeća vijeća Grada Dubrovnika i to za: glazbenu djelatnost, dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine, knjižnično-izdavačku djelatnost te audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, kao i Kriterija Kulturnog vijeća za vrednovanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, programe i projekte koji su pristigli na temelju Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu, stručno su ocijenila  kulturna vijeća Grada Dubrovnika. Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno mišljenju kulturnih vijeća te sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

Proračun Odjela je u većem dijelu određen zakonskim i podzakonskim aktima, dok manji dio ostaje za raspodjelu na posebne projekte. Tako Grad Dubrovnik kao osnivač ili suosnivač ustanova u kulturi, ima obvezu financirati plaće i troškove zaposlenih u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, osigurati sredstva za rad ustanova te za održavanje i opremanje prostora koje ustanove koriste. Izdvajanja za ustanove u kulturi i druge manje obvezne redovite rashode zauzimaju oko 90 % rashoda proračuna za kulturu. Osim toga, do 2021. godine postoji ugovorna obveza Grada za sufinanciranje projekta Zavoda za povijesne znanosti HAZU „Stanovništvo Dubrovnika“ u godišnjem iznosu od 360.000 kuna.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu po korisnicima nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog programa. Grad Dubrovnik sklopit će posebne ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu, sa svim korisnicima Proračuna Grada Dubrovnika čije financiranje ne podliježe zadanim zakonskim aktima ili već prije ugovorenim obvezama. Odjel gradske uprave za kulturu i baštinu može odobriti prenamjenu sredstava samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava, korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, koji prati namjensko trošenje odobrenih sredstava.

 

 

5. PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

Muzej Domovinskog rata – Dubrovnik specijalizirani je lokalni povijesni muzej koji djeluje na području bivše Općine Dubrovnik. Pravni je sljednik Muzeja suvremene povijesti Dubrovačkih muzeja. U skladu sa svojim poslanjem javna ustanova ''Muzej Domovinskog rata Dubrovnik'' bavi se proučavanjem Domovinskog rata na dubrovačkom području te doprinosa dubrovačkih branitelja i građana u procesu obrane i stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske. Temeljne ciljeve iz Plana i programa rada u 2019. godini Muzej će ostvariti redovitom programskom djelatnošću, koju obavlja stručno muzejsko osoblje, a čine je sljedeći poslovi: skupljanje građe, zaštita građe, izrada muzejske dokumentacije, stalni postav, stručni i znanstveni rad, izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, edukativna djelatnost i odnosi s javnošću. U sklopu redovne djelatnosti kustosi Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik nastavit će sustavan rad na sakupljanju muzejske građe prema stručnim, objektivnim i znanstvenim kriterijima. U 2019. godini nužno je izvršiti reviziju muzejske građe postojećih i oformljivanje novih muzejskih zbirki u skladu s poslanjem Muzeja. Posebnu važnost imat će izdavačka djelatnost i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova s tematikom vezanom za Domovinski rat. Planira se i nastavak rada na provođenju mjera preventivne zaštite muzejskih predmeta iz Zbirki, kao i provođenje mjera preventivne zaštite predmeta iz Zbirki dokumenata, Zbirke sjećanja i Zbirke fotografija te njihov adekvatan smještaj u nedostajuće bezkiselinske folije, uložnice i registratore.

 

Sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi, u 2019. godini kustosi Muzeja Domovinskog rata nastavit će rad na inventarizaciji, katalogizaciji te vođenju fonoteke, videoteke i stručnog arhiva. Tijekom 2019. godine nastavit će se nabava knjiga za muzejsku knjižnicu, u prvom redu kupnjom i darovanjem te razmjenom knjiga, publikacija, kataloga i drugih muzejskih izdanja tematski vezanih za razdoblje Domovinskog rata. Planiran je i nastavak stručnog rada na dopuni i razradi postojeće muzeološke koncepcije novog stalnog postava Muzeja Domovinskog rata. U sklopu radova na obogaćivanju i održavanju stalne izložbe ''Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.'' planira se popravak i zamjena dotrajale i nefunkcionalne tehnike, kao i izmjena dijela oštećenih panoa te izrada novih. Planira se i tisak izdanja – knjiga ''Hrvatska ratna fotografija – Dubrovnik 1991.-1992.'' iz fundusa Zbirke fotografija Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik (dvojezično izdanje na hravtskom i engleskom jeziku). Planiran je i nastavak obavljanja edukativne djelatnosti kroz stručna vodstva za građanstvo, vodstva za škole i posebna vodstva na stalnoj i povremenim izložbama Muzeja u tvrđavi Imperijal na Srđu. Kustosi Muzeja nastavit će redovito održavati predavanja u sklopu obilježavanja značajnih događaja i obljetnica iz Domovinskog rata, kao i satove povijesti za učenike dubrovačkih škola u prostorima tvrđave Imperijal na Srđu.

 

Kazalište Marina Držića

 

Sukladno usvojenom programskom okviru, Kazalište Marina Držića u ovoj će sezoni postavljati najbolja djela klasične domaće i svjetske dramske baštine te provoditi programe koji promiču stvaralaštvo hrvatskih autora. Kazalište Marina Držića  jedina je profesionalna kazališna kuća u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji stoga je repertoar profiliran s naglaskom na kvalitetan i raznolik program, vodeći računa o svim dobnim skupinama i afinitetima publike. Jedan od glavnih zadataka Kazališta Marina Držića, kao i dosad, je čuvanje autohtonog dubrovačkog govora i postavljanje komada dramske baštine i suvremenih komada na dubrovačkom narječju. U novoj kazališnoj sezoni uz premijerne naslove, predviđene su i reprizne izvedbe, kao i gostovanja.

U 2019. godini planirane su premijere: ''Ne plaćamo, ne plaćamo!'' Daria Foa u režiji Ivice Kunčevića, „Blizanke“ prema motivima iz romana  Ericha Kästnera u režiji Lee Fleger, „Nemreš pobjeć od nedjelje“ Tene Štivičić u režiji Marine Pejnović, „Suton“ Iva Vojnovića u režiji Ivice Boban, „Adam i Eva“ Miroslava Krleže u režiji Helene Petković, „Autorski projekt Lade Kaštelan i Livije Pandur“ i „Bajka o baki Mokoš“ u režiji Srđane Šimunović.

Ove sezone poseban naglasak stavit će se na: programe za djecu, mlade i studente; razvoj kazališnog djelovanja kroz promicanje suradnje s drugim kazalištima i festivalima u zemlji i inozemstvu; poticanje umjetničke raznolikosti, kroz pripremu i organizaciju raznih dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela; razvoj dijaloga među ustanovama u kulturi grada Dubrovnika radi poticanja suradnje na zajedničkim projektima; poticanja stvaralaštva mladih autora te snažnije otvaranje  prema novim teatarskim i izvedbenim trendovima, poticanje razvoja dramskog odgoja za djecu i mlade, kao i kazališnog amaterizma u svrhu senzibiliziranja nove publike za kazališnu umjetnost.

 

Dubrovački simfonijski orkestar

 

Dubrovački simfonijski orkestar je profesionalni glazbeni orkestar grada Dubrovnika i glavni nositelj glazbenih zbivanja u Dubrovniku. Kroz godine, Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja dugu i značajnu dubrovačku glazbenu tradiciju, koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena nekadašnje Dubrovačke Republike. Danas, Dubrovački simfonijski orkestar predstavlja važan dio bogate i raznolike kulturne tradicije Dubrovnika i Hrvatske. U 2019. godini Dubrovački simfonijski orkestar planira zadržati već postojeću programsku koncepciju te ponuditi vrlo atraktivne projekte s najljepšim djelima iz glazbene povijesti. Programska shema DSO-a bazira se na pažljivo odabranim djelima, uz nastupe renomiranih solista, a realizirat će se izvedbom velikog broja koncerata tijekom cijele godine. Strateški cilj djelovanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra je razvoj i promocija Orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima.

 

Uz simfonijske koncerte, Orkestar tijekom godine planira organiziranje koncerata komorne glazbe, recitala, suradnju s ostalim ustanovama u kulturi Grada,  upoznavanje domaće i međunarodne javnosti s kvalitetnim dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja, upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima i hrvatskom glazbenom baštinom, suradnju s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima te promociju Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma. Kao i proteklih godina, i u 2019. godini, Dubrovački simfonijski orkestar organizirat će međunarodni Festival opernih arija ''Tino Pattiera'', Međunarodni glazbeni festival ''Dubrovnik u pozno ljeto'', manifestaciju ''Jesenji glazbeni moskar'', kao i niz edukativnih koncerata (organiziranih u suradnji Gradom Dubrovnikom, Kazalištem Marina Držića i Zakladom Caboga Stiftung). Uz navedeno, održavat će se i koncerti po zahtjevu Grada Dubrovnika te koncerti zabavnog sadržaja. U lipnju DSO organizira 3. Barokni ciklus Dubrovnik ''Orlando furioso'', kojeg vodi istaknuti ruski violinist Dmitry Sinkovski. Planirani su i programi ''Dubrovačko glazbeno proljeće'', komorni koncerti i ostali simfonijski koncerti. Ove godine u listopadu planira se izvedba programa ''Stradun Classic'', voditeljice Marije Pavlović. U veljači DSO organizira 5. međunarodni majstorski seminar orkestralnog dirigiranja ''Lovro & Lilly Matačić''.

 

Dubrovačke ljetne igre

 

Dubrovačke ljetne igre ustanova je u kulturi koja kroz svoju djelatnost organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značaja i interesa za Republiku Hrvatsku. Od 1956. godine učlanjena je u Europsku udrugu festivala (EFA - European Festivals Association). Manifestacija Dubrovačke ljetne igre, najstarija je, najveća i najuglednija kulturna manifestacija u Hrvatskoj, koja će u 2019. godini proslaviti svoju sedamdesetu obljetnicu.

 

Za vrijeme trajanja 70. Dubrovačkih ljetnih igara od 10. srpnja do 25. kolovoza 2019. godine u jedinstvenom ambijentu dvadesetak zatvorenih i otvorenih scenskih prostora renesansno-baroknog grada Dubrovnika održat će se više od 80 dramskih i glazbeno-scenskih predstava, koncerata, folklornih izvedbi, izložbi i drugih programa uz sudjelovanje brojnih umjetnika iz Hrvatske i svijeta. Umjetnički koncept obljetničke festivalske sezone su mitska mjesta i naslovi Igara. Ključne odrednice dramskog programa su i dalje jedinstvena dubrovačka ambijentalnost, što podrazumijeva i istraživanje nove ambijentalnosti te njegovanje tradicije vlastitih produkcija u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla, kao svojevrsne reprezentacije hrvatskog glumišta, uz obvezan prijevod svih dramskih izvedbi na engleski jezik u cilju uključivanja inozemnih posjetitelja i promocije hrvatskog kazališnog stvaralaštva. Uz to, cilj je prikazati u Dubrovniku i  ponajbolje iz recentne europske i svjetske kazališne i glazbene produkcije. Potaknuti prošlosezonskim uspjehom programa razvoja publike „Ključevi od grada“, Igre će nastaviti razvijati edukativne, interdisciplinarne te namjenske programe za djecu i mlade. U 2019. godini planira se zadržati kontinuitet umjetničkog i produkcijskog rasta festivala, imajući na umu obilježavanje jubilarnog sedamdesetog festivalskog izdanja. Javna ustanova u kulturi "Dubrovačke ljetne igre" tijekom čitave godine organizirat će i druge programe od značaja za Grad Dubrovnik. 

 

Dom Marina Držića

 

Ustanova u kulturi Dom Marina Držića ustanovljena 1989. godine, posvećena je životu i djelu velikana hrvatske komediografije. Stalni postav Doma Marina Držića zamišljen je kao mjesto memorije dubrovačkog renesansnog književnika, koji je bio blizak europskoj kulturnoj baštini, ali je cjelokupno njegovo književno djelo utemeljeno na tradiciji njegova grada-države iz kojeg je ponikao, kao i na poticajima i utjecaju suvremenika, doseljenika u Dubrovnik. Vizija Doma je postati znanstveno istraživački centar za proučavanje lika i djela Marina Držića, ali i mjesto svojevrsnog spomenika ovom najvećem hrvatskom komediografu. Dom Marina Držića u 2019. godini planira nastaviti s prikupljanjem građe otkupom predmeta iz razdoblja kasne Renesanse, prvenstveno onih sa Držićeve zadužnice, u svrhu što bolje ambijentalnosti Držićeve kuće. Također se planiraju poduzimati terenska istraživanja radi prikupljanja materijala za nadopunu muzejske zbirke, redovite aktivnosti u svrhu preventivne zaštite muzejske građe, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, sustavna nabava stručne literature i knjižnične građe.

 

U 2019. godini Dom Marina Držića planira sljedeći izložbeni program: ''Dijalozi ljuveni'', Nikoline Šimunović, ''Pismo Držiću'' Siniše Reberskog, ''Procesija'' Petra Dolića, ''70 im je godina tek – Držićev teatar s Dubrovačkih ljetnih igara'' Iva Grbića. U 2019. godini Dom Marina Držića planira nastaviti i sa nizom edukativnih programa i radionica te će posebnu pažnju posvetiti pedagoškoj djelatnosti i edukaciji djece kroz iskustveno doživljajno učenje. Dom Marina Držića planira realizirati više edukativnih radionica u trajanju od 3 mjeseca koje istražuju različita područja kulture i umjetnosti (dramski programi, slikarstvo, glazba, ...), a sve u svrhu poticanja kreativnosti kod mladih ljudi  te znatiželje i potrebe za stjecanjem novih znanja. U suradnji s Gimnazijom Dubrovnik, Ustanova planira ostvariti projekt ''Držić u očima gimnazijalaca''. Planira se i projekt izdavanja prijevoda Držićevog Skupa na francuski jezik što će biti prvi integralni prijevod Skupa na francuski u povijesti. Držićev Skup izaći će u francuskom prijevodu poznatog prevoditelja hrvatskog podrijetla Nikole Raljevića (1963.) koji cijeli život živi i radi u francuskom gradu Rueil Malmaisonu. Tijekom 2019. i 2020. godine, u izdavačkoj djelatnosti Doma, objavit će u 4 nastavka stripa ''Dundo Maroje'', autora Dubravka Kastrapelija. U 2019. godini zajedničkom suradnjom Doma Marina Držića i Midsummer Scene festivala te Dubrovačkog simfonijskog orkestra i Dubrovačkih muzeja  predstavit će se  program radnog naslova „Slike iz Dunda Maroja“, zamišljen kao glazbeno scenski kolaž izabranih scena iz „Dunda Maroja“ Marina Držića. Predstava će se izvoditi na engleskom jeziku u Kneževom dvoru i osmišljena je kao kulturno turistički proizvod za stanovnike grada Dubrovnika i njihove goste. Program će biti upotpunjen glazbenim izvedbama uživo u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Dom Marina Držića u 2019. godini nastavit će sa nizom zanimljivih predavanja književnih povjesničara, držićologa, jezikoslovaca i teatrologa o životu i djelu Marina Držića. Pored toga, nastavlja se s projektom tematskog vođenja Gradom ''U potrazi za Držićevim vremenom'', koje je zamišljeno kao nastavak tematske ture ''Đir s Marinom Držićem''.

Folklorni ansambl "Linđo"

 

Kao ustanova osnovana u svrhu trajnog obavljanja folklorne djelatnosti s ciljem promicanja narodnog glazbenog i plesnog stvaralaštva, Folklorni ansambl ‘''Linđo’'' nastavlja kontinuitet očuvanja narodne umjetnosti, nošnji i glazbala, kao i djelovanje u pravcu buđenja što masovnijeg interesa mladih za bavljenje folklornom djelatnošću. FA ''Linđo'' prezentira hrvatsku kulturnu baštinu putem svojih koncerata u zemlji i inozemstvu. Ustanova tijekom 2019. godine planira bogatu programsku djelatnost.

 

Program ''Nastupi i suradnja'' sastoji se od više projekata. Planirano je održati 50 većih i 40 manjih nastupa za domaće i strane turiste, kao i promotivne nastupe u zemlji i inozemstvu. Uz redovne aktivne izvođače, planira se uključiti nove članove i najmlađe u okviru projekta ''Linđovo blago''. Program ''Snimanje nosača zvuka FA Linđo'' sastoji se od odlazaka u Mostar u profesionalni studio za snimanje, editiranje i miksanje materijala gdje bi se napravio konačni proizvod – nosač zvuka koji bi Linđo opet izdao nakon 1995. godine. Program pod nazivom ''Suvrstice poskočice Linđo'' ustanovio bi stanje ''žive'' poskočice na području Dubrovačko – neretvanske županije danas, bogatstvo njenih varijacija u selima i zaseocima, izvođenima od strane neformalnih skupina ili KUD-ova, kao i širi društveno-kulturbni kontekst izvedbe. Na taj način stvorio bi se audio – vizualni arhiv raznih načina izvođenja ''Linđa'' na području Dubrovačko – neretvanske županije. Planira se i daljnji rad na projektu ''Linđovo blago'', kao i nastupi veteranskog dijela Ansambla.

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Kinematografi Dubrovnik su ustanova u kulturi Grada Dubrovnika koja se bavi svim segmentima audiovizualne djelatnosti s posebnim naglaskom na razvoj i očuvanje medijske kulture te kao takva čini nezaobilazni dio kulturne ponude Grada, kako za lokalno stanovništvo, tako i za njegove goste. U prostorima unutar stare gradske jezgre kojima Ustanova raspolaže nastoji se pomiriti kulturna i komercijalna programska koncepcija. Pored osnovne djelatnosti, posljednjih nekoliko godina razvili su se i brojni popratni sadržaji, koji su s vremenom postali sastavni dio redovite ponude. Veliku ulogu u godišnjem planu rada imaju i programi edukativnog karaktera. U 2019. godini Ustanova uz svoj redovni program planira nastaviti realizirati cjeloviti art program Visia / Slavica.  Za razliku od kina Sloboda i kina Jadran u kojima se provode različiti kulturni, ali često i isključivo komercijalni programi za širi krug posjetitelja, dvorane Visia i Slavica su profilirane kao mjesta koja naginju filozofiji poslovanja art dvorana. Kod kreiranja programa u ta dva prostora, vodi se računa da su programi kritički i refleksivni, odnosno da je napravljen odmak od dominantnih koncepcija komercijalne kinoprikazivačke djelatnosti. Tako će program sadržavati izbor iz nezavisnog programa europske produkcije koji se već 15 godina sufinancira iz programa EU Cinemas – Media, Frankofonija i British Days 2019., te zajedničke programe Kino mreže čija je Ustanova član. Program će sadržavati i nove – stare cikluse Redatelj u gostima, Kino Mediteran, ZFF Putuje,  Ciklus španjolskog filma, horor ciklus Strava pod zvijezdama, Oscar na platnu, Kinolektira i Božični vremeplov. Od tematskih programa tu će svoje mjesto naći Thinking movies, Kino kavana, Gost urednik, Okusi drugačije kino, filmski program Trećeg uha, filmski program Dana kršćanke kulture te HD live prijenosi opera i baleta, senzorne projekcije, obiteljski vikend i koncertni program u Slavici.

 

U 2019. godini planira se realizirati i osmo izdanje Festivala filmskog stvaralaštva djece i mladih mediteranskih zemalja (DUff). Ovaj filmski festival nastao je kao zajednički projekt Kinematografa Dubrovnik, Ljetne škole filma Šipan i Udruge Luža. Festival filmskog stvaralaštva djece i mladih povezuje djecu iz mediteranskih zemalja i gradova koji imaju slične kreativne sklonosti te im pruža priliku da na neposredan način razmijene svoja iskustva u radu i upoznaju se međusobno. Uz natjecateljski program, važan segment Festivala čine i popratni, a posebno radionički programi pod vodstvom profesionalaca iz svijeta filma. Festival okuplja djecu istih godina, ali iz različitih zemalja, sredina, drukčijeg socijalnog statusa i načina života, koji kroz film progovaraju o okruženju u kojem žive, svojim problemima, ali i lijepim stvarima koje ih nadahnjuju. Kroz festival je do sada prošlo oko 10 000 sudionika u svim programima, a jedan od rezultata koji je mjerljiv je 6 filmskih grupa sastavljenih od djece koja su se prvi put sa filmom srela na festivalu, a sada rade kao filmske grupe kroz cijelu školsku godinu u sklopu Udruge Luža. Snimajući filmove i predstavljajući ih van Grada, oni na najljepši način predstavljaju i naš Grad. U 2019. godini Ustanova će nastaviti biti i partner filmskoj manifestaciji „Tišina molim! Film i Grad se vole“ koja ima za cilj istražiti povijest snimanja filmova u Gradu Dubrovniku zadnjih 100 godina. Četvrta po redu manifestacija će se otvoriti prikazivanjem filma o padu aviona u Uvali Lapad iz 1936. godine, dok će ostatak sedmodnevnog programa biti ispunjen filmskim radionicama, kvizovima, izložbama, projekcijama, a kao novost će biti predstavljena i filmska brošura.

 

Dubrovački muzeji

 

Dubrovački muzeji će i u 2019. godini nastaviti promicati stručne standarde, razvijati muzejsku djelatnost, raditi na promidžbi i unaprjeđivati stručni i znanstveni rad kroz skupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno istraživanje i prezentiranje muzejske građe, putem stalnih i povremenih izložbi. Organiziranjem izložbi iz fundusa i ugošćavanjem izložbi iz drugih muzejskih ustanova te dopunama i osuvremenjivanjem muzejskih postava, Dubrovački muzeji će, uz stalan rad na podizanju kvalitete i atraktivnosti programa, značajno doprinijeti raznovrsnijoj i kvalitetnijoj kulturnoj ponudi grada Dubrovnika i tako nastojati povećati zadovoljstvo i broj posjetitelja, ali i ostvariti povećanje prihoda Grada Dubrovnika. Sukladno svojoj osnovnoj djelatnosti, Dubrovački muzeji će i u 2019. godini raditi na sakupljanju, preventivnoj zaštiti, restauraciji, dokumentaciji, stručnoj obradi i reviziji muzejske građe, popunjavanju muzejskih postava i prezentiranju muzejskih zbirki putem izložbi, muzejskih i drugih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne i marketinške djelatnosti. Zaštita građe nastavljat će se obavljati u 2019. godini i kroz predviđene konzervatorske i restauratorske radove na odabranim predmetima iz muzejskog fundusa, i to u vlastitim radionicama, a dijelom angažiranjem vanjskih suradnika. Dubrovački muzeji kontinuirano provode sustavnu skrb o nepokretnim spomenicima kulture u kojima su smješteni.

 

U 2019. godini planirana je realizacija sljedećih izložbi: Orlando – simbol slobode Kulturno-povijesnog muzeja, Rimski carski portreti na srebrenom novcu iz fundusa Arheološkog muzeja u Dubrovniku, Zambratija – prapovijesni šivani brod Arheološkog muzeja Istre u Puli, Gradine, gomile i špilje – zapadno dubrovačko područje Arheološkog muzeja, Više od svjetla i soli – 200 godina hrvatskih svjetionika Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Plovputa D.O.O, Lloydovi slikopisi Pomorskog muzeja, Konavle u 19. i 20. stoljeću na fotografijama iz privatnih zbirki Etnografskog muzeja, Povismo i sukno - kaštelansko tradicijsko ruho Etnografskog muzeja Split i Muzeja grada Kaštela, Tradicijsko obuvanje i obuća u dubrovačkom kraju iz fundusa Etnografskog muzeja, Sao Roma Udruge ljubitelja romske folklorne umjetnosti Romano Ilo iz Skoplja, Afrika - Tanzanija u srcu u suradnji s autorom Božom Benićem, Perje jabuke i zrno soli – božićni nakit iz fundusa zagrebačkog Etnografskog muzeja, Najbolji u baštini – Utjecajni projekti u suradnji s međunarodnom konferencijom The Best in Heritage. Uz stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe te predavanja za sve dobne skupine, planira se i održavanje velikog broja radionica i igraonica, promocija i prezentacija, obilježavanje Noći muzeja, kao i bogata izdavačka djelatnost Muzeja.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

 

Umjetnička galerija Dubrovnik je, usmjerivši svoj interes na likovnu produkciju realiziranu u vremenu od pojave Vlaha Bukovca do danas, u svom višedesetljetnom trajanju uspjela prikupiti vrijedan fundus od oko dvije i pol tisuće umjetničkih djela: slika, skulptura, grafika, crteža, fotografija, video radova, umjetničkih instalacija i video dokumentacije te se afirmirati kao presudni činitelj likovno-umjetničkog života Dubrovnika i šireg regionalnog okvira. Fundus Galerije sadrži djela sistematizirana u trima različitim zbirkama - regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj. Među sakupljenim i čuvanim umjetninama, djela su gotovo svih najvažnijih dubrovačkih i hrvatskih slikara, kipara i grafičara. Umjetnička galerija Dubrovnik u svom sastavu ima Galeriju Dulčić Masle Pulitika. Na prvom katu zgrade nalazi se stalni postav ove trojice slikara, dok se na drugom katu izmjenjuju izložbe važnih umjetnika, modernih klasika, najčešće iz fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik.

 

U 2019. godini Ustanova planira realizirati samostalnu izložbu Edina Numankadića, izložbu ''Prostor izlaganja'' (Nina Kurtela, Maja Marković, Natalija Škalić), izložbu ''Turisti'' Kristine Restović, izložbu ''Genesis'' Josipa Mijića, izložbu ''Brodovi'' Ivana Peraka, retrospektivnu izložbu Asima Hebiba, retrospektivnu izložbu Antuna Masle povodom stogodišnjice rođenja i izdavanje prateće monografije u autorstvu Igora Zidića, izložbu ''Skurjeni i nadrealizam''. Galerija planira realizirati i međunarodnu, monografsku i tematsku izložbu ''Milan Konjović-Mlini, Cavtat, Dubrovnik'', izložbu ''Tri glave'' (Bruno Pogačnik Tremow i Ivana Vukšić), izložbu ''Tomislav Ivanišin – slike'', izložbu Tonka Smokvine ''Nemir'' u Perthu (Australija), međunarodnu izložbu djela iz zbirke Hong-gyu Shina, izložbu Zlatana Vehabovića ''Tamno-bijela zemlja'', retrospektivnu izložbu Đura Sedera, kao i predstavljanje Dubrovačkog paviljona na Venecijanskom Bijenaleu. Izdavački program Umjetničke galerije za 2019. godinu uključuje monografiju Tomislava Gusića, knjigu odabranih likovnih kritika Luka Paljetka i Vodič po zbirci moderne i suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik. Galerija će otkupiti i dva rada Marka Ercegovića i dva rada Tine Gverović za zbirku moderne i suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik. Planira se i restauracija skulpture ''Riba'' iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik autora Vanje Radauša.

 

Zavod za obnovu Dubrovnika

 

Zavod za obnovu Dubrovnika kao specijalizirana institucija za organizaciju i koordinaciju poslova na obnovi objekata stradalih od potresa osnovan je 1979. godine. Zbog značaja spomeničkog fonda kao graditeljskog nasljeđa od nacionalne i međunarodne vrijednosti, pretrpljenih šteta i zbog latentne opasnosti od potresa, obnova i sanacija spomeničke baštine  spomeničke cjeline Dubrovnika proglašena je djelatnošću od posebnog društvenog interesa (1982.) odnosno, od interesa za Republiku Hrvatsku. Zavod obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika, a Zakonom o izmjenama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 19/14) definiran je pojam i ciljevi obnove, sadržaj procesa obnove, kao i  prava i obveze nositelja obnove. Vezano za program zaštite kulturnih dobara tj. projekte za koje sredstva osigurava Grad Dubrovnik, iz  Prijedloga programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019.  godinu mogu se izdvojiti:

        Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika - nastavak izvođenja radova obnove zadnje tri lađe u Lazaretima, koji se izvode u sklopu projekta Lazareti-kreativna četvrt Dubrovnika. Ugovor za provedbu Projekta potpisan je između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, Ministarstva regionalnog razvoja i Grada Dubrovnika (kao nositelja projekta) i temeljem istog 85% iznosa su bespovratna sredstva iz EU fondova, dok Grad Dubrovnik sufinancira 15% ukupne vrijednosti Projekta. Završetak izvođenje radova obnove tri lađe planira se do konca svibnja.

        Aseizmička sanacija blokova - izvođenje radova, spada u osnovnu djelatnost Zavoda. Planiraju se radovi na blokovima zgrada B-54 i B-39 (interne oznake). Radovi na bloku B-54. započeli su  u 2018. godini i nastavljaju se u sljedećoj godini, a na bloku-B-39 planiraju se započeti u trećem kvaratalu 2019. godine.

        -Izrada Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika - Za izradu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika, što je prema UNESCO-u obveza Grada Dubrovnika, zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika  zadužen je Zavod za obnovu Dubrovnika. U tijeku su pripreme za provođenje postupka javne nabave. koji se planira provesti u 2019. godini.

        Ljetnikovac Gučetić-Lazarević – izrađena je snimka postojećeg stanja, konzervatorski elaborat, definirana je namjena, slijedom čega se u 2019. godini planira izrada cjelokupne projektne dokumentacije.

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik otvoren je za javnost 2009. godine kao nasljednik Dubrovačkog domorodnog muzeja osnovanog daleke 1872. godine. Zbirke ovoga muzeja nekoliko su puta selile, zadnji put u vrijeme Domovinskog rata, da bi se 2003. godine iz zagrebačkog Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja konačno vratile u Dubrovnik. Predmeti prirodoslovne građe imaju pretežito povijesni značaj, ali velik dio zooloških zbirki je dragocjena dokumentacija sastava faune u okolici Dubrovnika i njenih promjena. U 2019. godini Prirodoslovni muzej Dubrovnik planira aktivnosti skupljanja nove građe, terenskog istraživanja, zaštite i dokumentiranja postojeće muzejske građe, stručne obrade građe, stručnih usavršavanja, izdavačke djelatnosti, kao i bogate izložbene djelatnosti.

 

Prirodoslovni muzej u 2019. godine planira ugostiti izložbu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja ''Žohari – svijet koji ostaje''. Izložba je koncepcijski smještena u četiri prostorije na površini od 120 metara četvornih u kojima se prikazuje biologija i ekologija fascinantne skupine kukaca – žohara. Druga planirana izložba nosi naziv ''Plastika (noćna) mora'' Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Izložba se sastoji od panela na hrvatskom i engleskom jeziku na temu morskog otpada te interaktivnih edukativnih igara za djecu i brojnih izložbenih predmeta kojima je cilj potaknuti promatrača na razmišljanje o štetnosti i problemima koje uzrokuje otpad moru. Treći planirani projekt je gostovanje izložbe ''120 godina krapinskog pračovjeka'' Muzeja krapinskih neandertalaca u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik. Prirodoslovni muzej će u suradnji s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA i Udrugom Kinookus realizirati izložbu ''Hranitelji grada – City Feeders'', kojom će publici predstaviti dubrovačko nasljeđe kroz kulturu hrane. Planirana je i bogata izdavačka i edukativna djelatnost muzeja, radionice i igraonice, kao i program ''Nastava u Prirodoslovnom muzeju''.

 

Dubrovačke knjižnice

 

Dubrovačke knjižnice sastoje se od dvije ustrojbene jedinice: Znanstvene i Narodne knjižnice. Znanstvena knjižnica je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o dubrovačkoj, odnosno hrvatskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i identitetu naroda. Djelatnost Narodne knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupa knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija i druge stručne aktivnosti. Narodna knjižnica Grad vrši funkciju matične knjižnice za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovačke knjižnice, uz svoju redovitu djelatnost, u 2019. godini planiraju obradu i zaštitu knjižnične građe, kao i brojne kulturno-promotivne djelatnosti.

 

Od izložbene djelatnosti u 2019. godini izdavajaju se sljedeće izložbe:  samostalna izložbu o Rajmundu Kuniću uz predavanje dr.sc. Irene Bratičević ''Inscriptionum Latinarum summus artifex et magister'' povodom 300-te obljetnice pjesnikova rođenja, gostujuća izložba ''Crkvena baština Marjana'' - od starokršćanskog doba do dvadesetog stoljeća, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan - Split, Muzeja grada Splita, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika te Arheološkog muzeja u Splitu. Od izdavačke djelatnosti tiskat će se reprint inkunabule „De natura angelica“ Jurja Dragišića i katalog libreta u posjedu Znanstvene knjižnice Dubrovnik. Od programskih aktivnosti edukativnog karaktera provest će se radionice programiranja za šeste razrede osnovnih škola „Programiranje #zabava # kreativnost“ pod stručnim vodstvom dr.sc. Tonka Kovačevića, radionice iz fizike namijenjene učenicima svih dubrovačkih osnovnih škola „Ljepota fizike, Betinim stopama“, pripreme za državnu maturu iz Hrvatskoga jezika za maturante „Omnia mea mecum porto“, literarne i strip radionice, dječji čitateljski klub, festival dječje knjige ''Uberi priču'', radionice dubrovačkog govora, lutkarske predstave, čitanje naglas, program ''Dubrovački pisci čitaju djeci'', kao i ciklusi predavanja i učenje engleskog jezika.  Od stručnih skupova planiraju se: ''Stručni skup konzervatora i restauratora arhivskog gradiva i umjetnina na papiru i knjižne građe'' te ''Stručni skup 140 godina od rođenja Milutina Milankovića''.

 

U 2019. godini planira se nastavak rada na provođenju mjera preventivne zaštite knjižnog fonda Spomeničke zbirke u suradnji sa studentima Sveučilišta u Dubrovniku, odjel Konzervacija i restauracija, smjer papir, kao i upis kulturnog dobra u Registar zaštićenog kulturnog dobra RH i mjere zaštite i konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru u vlasništvu Dubrovačkih knjižnica. Planiraju se i brojne kulturno-promotivne aktivnosti s mladima (dramska skupina za srednjoškolce i studente, tematski kvizovi, predavanja i filmske projekcije lektirnih naslova, čitateljski klub, ciklus predavanja o dubrovačkoj književnosti, literarne radionice, izložbe likovnih radova). Planirane su i aktivnosti znanstveno-istraživačkog rada studenata u Knjižnici. Osim predavanja, promocija, tribina, književnih i drugih susreta, organizirat će se i program ''Putositnice utorkom'', ''Mjesec hrvatske knjhige'', ''Međugeneracijski klub čitatelja'', ''Noć knjige'', ''Zavičaj u knjižnici'', ''Mjesec hrvatskog jezika 2019.''. Planirane su i informatičke radionice s dubrovačkim umirovljenicima, kao i bogata izdavačka djelatnost Ustanove.

 

 

6. OSTALI PRIJAVLJENI KULTURNI PROGRAMI

 

6.1. GLAZBENA DJELATNOST

 

Udruga Festa - FESTA 2019.

 

Udruga Festa Dubrovnik, u sklopu proslave sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika organizira višednevnu kulturno-zabavnu manifestaciju sastavljenu od različitih programskih sadržaja. Manifestacija će se održati od 24. siječnja do 02. veljače 2019. godine. Program će tradicionalno sadržavati ''Festu od Klapa'', ''Dubrovačku rock paradu'', revijalni koncert Hommage Oliveru, koncert opernih diva u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, izložbu slika Orlando i sv. Vlaho, promociju francuskog prijevoda Držićevog ''Skupa'' u izdanju Doma Marina Držića, radionicu o tradicionalnim jelima za Festu sv. Vlaha, kao i tradicionalnu Festu od vina.

 

Klavirski trio – nastupi na ''Lopudskom ljetu''

 

Klavirski trio Dubrovnik umjetnička je organizacija osnovana 2008. godine kao rezultat dugogodišnjeg prijateljstva troje glazbenika, koji se mogu pohvaliti brojnim i raznovrsnim uspjesima u svojim samostalnim karijerama. Trio redovito nastupa na manifestaciji ''Dubrovački glazbeni salon'', kao i na ''Lopudskom ljetu'', izvodeći svake sezone nove programe. U 2019. godini Trio planira program pod nazivom: ''Koncerti klasične glazbe u okvoru manifestacije ''Lopudsko ljeto 2019.''. U sklopu manifestacije ''Lopudsko ljeto'', već dugi niz godina izvodi se program cjelovečernjih koncerata klasične glazbe u organizaciji Klavirskog trija Dubrovnik. Koncerti se redovito održavaju u Crkvi sv. Nikole na Lopudu, tijekom mjeseci srpnja i kolovoza.

 

Udruga studenata Libertas – godišnji glazbeni program

 

Udruga studenata Libertas Zagreb bavi se organizacijom tribina, okruglih stolova i predavanja, video projekcija i ostalih prigodnih priredbi koji su tematikom vezani uz Dubrovnik i dubrovačko područje. U 2019. godini Udruga prijavljuje program godišnjeg rada ženske klape ''Figurin''. Ideja ovog projekta je okupiti mlade, talentirane dubrovačke studentice koje će svojim vokalnim sposobnostima, promicati dubrovačku glazbenu baštinu. Drugi program nosi naziv ''Glazbeni program ''Kluba Dubrovčana''. Zamišljen je kao edukativni glazbeni program tečaja gitare i nastupanja sudionika tečaja, kao i nezavisnih glazbenika na ''live'' nastupima u Klubu Dubrovčana i manifestaciji ''Noć Dubrovčana''.

 

Darko Kristović – koncert u Dubrovačkoj katedrali za blagdan Velike Gospe

 

Dr. Darko Kristović dugogodišnji je orguljaš s akademskim obrazovanjem u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, a tradicionalno već petnaestak godina održava orguljaške koncerte u dubrovačkoj katedrali na kojima izvodi majstorska djela  domaćih i svjetskih autora. Koncerti su redoviti dobro posjećeni i prihvaćeni od publike, a njihovo dodatno promoviranje unaprjeđuje glazbenu ponudu Grada. I u 2019. godini planira održati tradicionalni orguljaški koncert prigodom blagdana Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali.

 

Hrvatsko – austrijsko društvo Dubrovnik – gostovanje Ivana Violića s Hrvatskim gudačkim kvartetom u Beču

 

Hrvatsko austrijsko društvo bavi se poticanjem međunarodne suradnje između prijateljskih zemalja Austrije i Hrvatske. Društvo u svom djelovanju posebnu pozornost posvećuje suradnji stručnih i znanstvenih institucija koje djeluju u oblasti kulture, kao i pojedinaca, studenata, znanstvenika ili kulturnih djelatnika, čija se aktivnost dijelom odvija u suradnji ili uz pomoć ovog društva. U 2019. godini Društvo planira realizaciju programa gostovanje Ivana Violića s Hrvatskim gudačkim kvartetom u Beču. Na koncertnom gostovanju Hrvatskog gudačkog kvarteta i pijanista i skladatelja Ivana Violića predstavila bi se djela hrvatskih skladatelja koja su kroz različite vremenske periode na svojstven način bila nastavak i odgovor na europske i svjetske stvaralačke tendencije. Poseban naglasak je stavljen na suvremeno dubrovačko stvaralaštvo, kroz skladbe dubrovačkog skladatelja Ivana Violića.

 

Udruga stara dubrovačka glazba – knjiga ''Velika povijest dubrovačke glazbe, V. svezak''

 

Udruga se bavi organiziranjem koncerata, skupljanjem, proučavanjem, prezentiranjem, arhiviranjem, istraživanjem te objavljivanjem i snimanjem bogatog fundusa stare dubrovačke glazbene baštine. U 2019. godini Udruga planira realizirati projekt izdavanja knjige ''Velika povijest dubrovačke glazbe - V. svezak'', autora dr. Miha Demovića. Velika povijest dubrovačke glazbe obuhvaća glazbenu povijest od 9. do 21. stoljeća. Najnovija i završna knjiga ovog velebnog opusa uključuje glazbenike i skladatelje te glazbene ustanove, društva i ansamble od 1944. do 2000. godine, kao i knjigu o plesnim oblicima dubrovačkog kraja. Budući muzikolozi moći će upotrebljavati sadržaje iz knjige kao podlogu za daljnja istraživanja kulturnog nasljeđa Dubrovnika i Hrvatske. Dr. Miho Demović smatra se jednim od najvećih istraživača hrvatske glazbe u povijesti.  

 

Aria Artis d.o.o. – Festival Sentimento

 

Aria Artis d.o.o. osnovana je za organiziranje kulturnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu, s posebnim naglaskom na predstavljanje hrvatske kulturne baštine u Velikoj Britaniji. Tvrtka je i začetnik i organizator festivala ''Sentimento'' u Dubrovniku. U sklopu svog sadržaja, Festival pored glazbeno-scenskog spektakla, provodi i kulturno edukacijsko-rehabilitacijski program za mlade glazbenike i osobe s posebnim potrebama, s ciljem korištenja glazbe kao sredstva rehabilitacije. Sadržaj Festivala uključuje središnji koncert na koji domaćin Festivala Stijepo Gleđ Markos dovodi svjetska glazbena imena. Program Festivala uključuje glazbene radionice za rehabilitaciju djece i odraslih s posebnim potrebama u suradnji s centrima i udrugama za rahebilitaciju na području Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te edukaciju za glazbenog terapeuta. Festival će se održati u vremenu od 01. do 22. lipnja 2019. godine.

 

Dubrovački gudački kvartet - koncerti  u ciklusu ''Dubrovački  glazbeni salon''

 

Umjetnička organizacija Dubrovački gudački kvartet već dugi niz godina organizira ciklus koncerata ''Dubrovački glazbeni salon'', kroz koji građanima Dubrovnika, kao i njihovim gostima nudi zanimljive i kvalitetne koncerte klasične glazbe. U 2019. godini prijavili su projekt komornih koncerata pod nazivom ''Dubrovački glazbeni salon'' – 3 koncerta klasične glazbe u suradnji s Dubrovačkim simfonisjkim orekstrom, kao nastavak glazbene sezone duboko u jesen. Koncerti se održavaju srijedom u Slanici, a redovito nastupaju s jednim solistom iz redova dubrovačkih umjetnika. Ove godine Kvartet će nastupiti s dubrovačkim gitaristom Perom Škobeljem.

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

 

Udruga je osnovana s prvenstvenim ciljem da organizirano promiče i njeguje tradicionalno klapsko ''a capella'' pjevanje koje je, kao visoko vrijedni pučki glazbeni izričaj, upisano na UNESCO-ov Reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Namjera je skrenuti pozornost šire javnosti na raznolikost izričaja i zemljopisnih područja gdje se izvodi klapska pjesma, na specifičnosti, elemente koji tvore klapski pokret, na sve posebnosti, stilove i žanrove. U 2019. godini Udruga će organizirati sedmi po redu festival ''Aklapela – a capella na klapski'' u vremenu od 26.  do 28. travnja. Programi će se odvijati u Lazaretima i jednoj od gradskih crkvi. Uz Festival ''Aklapela'' namjera organizatora je u razdoblju od svibnja do listopada svakog mjeseca u atriju Kneževog dvora organizirati cjelovečernji koncert, na kojem bi nastupile dvije do tri ponajbolje hrvatske klape po izboru Joška Čalete. Središnji događaj i dalje ostaje trodnevni festival. Na svim koncertima pjeva se izvorno, bez pomoći i pratnje instrumenata i bez korištenja elektronskih pojačala.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – koncert u čast 90 godina postojanja glazbene škole u Dubrovniku

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića u 2019. godini obilježava 90 godina postojanja. S obzirom na izrazito važnu godišnjicu, kako za školu tako i za Grad Dubrovnik u cjelini, program obilježavanja održavat će se tijekom cijele godine. Središnji koncert održat će se 7. veljače 2019. godine. Na tom koncertu izvodila bi se djela isključivo dubrovačkih skladatelja, uz nastup Dubrovačkog simfonijskog orkestra, orkestra Umjetničke škole i solista iz Zagreba violinista Marka Grazianija. Koncert će s povezati s proslavom zaštitnika Dubrovnika, svetog Vlaha.

 

KUD "Komolac" – godišnji program

 

Kulturno umjetničko društvo "Komolac", njeguje višedesetljetnu tradiciju kulturnog amaterizma na području Rijeke dubrovačke te uključenost velikog broja djece u rad Glazbe Komolac, koja okuplja djecu uzrasta od 9 do 18 godina, s prostora cijele Rijeke dubrovačke i šire. KUD Komolac sadrži glazbenu, dramsku, sportsku i sekciju za održavanje kulturne baštine Rijeke dubrovačke. Treba naglasiti i kako je, zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo zaključak koji se obvezuje pokrivati troškove zakupa prostora i režija za potrebe KUD-a Komolac do iznalaženja trajnog rješenja. U  2019. godini KUD Komolac pored redovitih aktivnosti, planira i nabavu i nadopunu ljetnih i zimskih odora za glazbenike.

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' – godišnji program

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' osnovano je s ciljem njegovanja, promicanja i popularizacije ruske umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Okosnicu Društva čine profesionalni glazbenici iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Zagreba i Rusije. Udruga je usmjerena prema glazbenim projektima, a naglasak se stavlja na promidžbu ruske i klasične glazbe općenito, kroz inovativan način vođenja koncerata te uspostavu suradnje i prijateljstva među glazbenicima različitih nacionalnosti. U 2019. godini Udruga planira realizirati bogati godišnji glazbeni program. Planiraju održavanje pet raznolikih cjelovečernjih koncerata te mini turneju po Hrvatskoj (koncerti u Splitu, Osijeku, Čakovcu, Rijeci i Zagrebu). 

 

Tvornica umjetnosti PodRoom (T.U.P) – program ''Tup Sessions''

 

Udruga „T.U.P.“ osnovana je od strane iskusnih pojedinaca koji su sudjelovali u mnogim uspješnim glazbenim projektima dubrovačke alternativne scene. Kao entuzijastični glazbenici, mladi stanovnici grada Dubrovnika, odlučili su pokušati riješiti problem nedostatka adekvatnog i dostupnog multimedijalnog studija. Stvaranjem novog kvalitetnog prostora za snimanje Dubrovnik dobiva studio za ugošćivanje radijskih i televizijskih zvijezda pri snimanju emisija, prostor za njegovanje mladih talenata te prostor koji napokon omogućuje kvalitetnu proizvodnju etabliranim dubrovačkim glazbenicima. Udruga „u suradnji s Libertas televizijom planira proizvodnju pilot-emisije „Tup sessions“ koja razgovorom i svirkom ugošćuje kvalitetne glazbenike te tako oblikuje jedan novi format na lokalnoj televiziji. Kompilacijski album pod nazivom „Tvornica Umjetnosti Podroom“ snimat će se jednom godišnje, uglavnom u zimskom razdoblju. Radijski stream podcast, koji će se snimati jednom tjedno, imat će format klasične radijske emisije o glazbi.

 

Plesno/edukativna udruga Convivo – snimanje spota Dapal/Convivo

 

Plesno – edukativna udruga Convivo djeluje od 2015. godine te broji oko 200 plesača svih dobnih skupina. Iza sebe imaju brojne nastupe na Forumu mladih, Međunarodnom danu mladih, Festivalu umjeteonstva, Zimskom festivalu, brojne medalje na nacionalnim i regionalnim natjecanjima. Godišnje organiziraju dvije plesne produkcije, a preko ljeta imaju minimalno tri samostalna nastupa. U 2019. godini planiraju program snimanje spota – Dapal/Convivo. Mladi dubrovački bend Dapal će, u surdnji s AVCD Dubrovnik i Plesnim klubom Convivo napraviti scenarij i režiju za snimanje spota prve autorske pjesme ovog benda. Slijedi snimanje spota u kojem veliku ulogu zauzima plesni dio.

 

Udruga Zvuci tišine – LAUS Akademija i ciklus komornih koncerata

 

''Zvuci tišine'' udruga je osnovana s ciljem unaprjeđenja i promicanja hrvatske glazbene kulture i umjetnosti. Udruga već dugi niz godinu uspješno u Dubrovniku organizira LAUS Akademiju, na kojoj sudjeluje impresivan broj međunarodno priznatih glazbenika i pedagoga. LAUS Akademija pokrenuta je i osmišljena s ciljem da Dubrovnik postane središtem za mlade glazbenike iz cijelog svijeta koji bi, tijekom školovanja u matičnoj ustanovi ili nakon završetka redovitog studija, u Dubrovniku proveli određeno razdoblje usavršavanja, radeći s najznačajnijim svjetskim pedagozima. Širenje djelatnosti LAUS Akademije na Jazz Akademiju i radionicu za obnovu instrumenata vodi uključivanju Dubrovnika i Hrvatske u svjetsku mrežu glazbeno-obrazovnih centara. U 2019. godini Udruga planira  organizirati veliki broj majstorskih seminara, radionica, koncerata i predavanja. Drugi prijavljeni program je ciklus od 7 komornih koncerata ''Otkrića''. Riječ je o koncertima u kojima najbolji mladi glazbenici predstavljaju djela hrvatske glazbene baštine, dok renomirani hrvatski glazbenici predstavljaju prve izvedbe skladbi iz hrvatske i europske glazbene baštine.

 

Alan Polzer – edukativno-glazbeni program ''Putevima improvizacije''

 

Alen Polzer akademski je glazbenik, koji svira u brojnim dubrovačkim glazbenim sastavima. Od 2013. godine radi u Glazbenoj školi Orebić kao nastavnik udaraljki te po potrebi nastavnik klavira. Od 2016. godine predaje i u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u Dubrovniku. U 2019. godini prijavljuje edukativno-glazbeni program ''Putevima improvizacije''. Trodnevni edukativni program namijenjen je polaznicima različitih uzrasta i glazbene naobrazbe. Sam program podrazumijeva održavanje edukativnih radionica i završnog koncerta s edukativnim karakterom. Predavači će biti renomirani glazbenici iz Hrvatske i Austrije.

 

KUU Izvor Zaton – redovni rad Društva

 

KUU Izvor Zaton nastoji okupiti što veći broj mladih ljudi, educirati ih i omogućiti da mogu sudjelovati u svim aktivnostima Limene glazbe Zaton. Društvo redovito obilježava blagdane i državne praznike te sudjeluje u poboljšanju turističke ponude svojim nastupima u Dubrovniku, Zatonu i okolici. Posebno se ističe organizacija Zatonskog ljeta, u suradnji s Gradom Dubrovnik i Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika. U 2019. godini planiraju nabavu dva glazbena instrumenta, koja su neophodna za poboljšanje kvalitete izvođenja programa.

 

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

 

Gradska glazba Dubrovnik osnovana je 1843. godine. Kao jedna od najstarijih udruga ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, Gradska glazba Dubrovnik okuplja u svom članstvu profesionalne glazbenike i amatere svih naraštaja i zanimanja. U 2019. godini planiraju sudjelovanje na Susretu hrvatskih puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom, nastupe prigodom Feste sv. Vlaha (3 nastupa: Kandelora, otvaranje Feste, Gorica sv. Vlaha), sudjelovanje u programu Dubrovačkog karnevala, sudjelovanje na festivalu ''Magdalena Festival Castellon de la Plana'' u Španjolskoj, nastup na Uskrsni ponedjeljak (Mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha), obilježavanje Praznika rada (mimohod i nastup - Stradun), nastup na 19. susretu puhačkih orkestara Dubrovačko-neretvanske županije, nastup na obilježavanju Dana Dubrovačko-neretvanske županije i blagdana njena zaštitnika sv. Leopolda Bogdana Mandića (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha). Također, Gradska glazba Dubrovnik planira nastupiti i prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe (groblje Boninovo), Dana Državnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha), Dana Domovinske zahvalnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha), Dana neovisnosti (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha), blagdana Svih svetih (groblje Boninovo), Dana branitelja grada Dubrovnika (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha), a sudjelovat će i na koncertu gostujućih puhačkih orkestara (mimohod Stradunom i nastup ispred Crkve sv. Vlaha). Planiraju i gostovanje u nekom od dubrovačkih gradova prijatelja, održavanje Božićnog i Novogodišnjeg koncerta, nastup na Badnji dan i Staru godinu (mimohod Stradunom i kolenda ulicama Grada). Glazba će nastaviti suradnju sa svim školama koje pohađaju njeni članovi, s posebnim naglaskom na UŠ Luke Sorkočevića.

 

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

 

Od svog osnutka 1994. godine uspješno djeluje kao ambasador kulturnog stvaralaštva Dubrovnika i Hrvatske te surađuje s uglednim orkestrima, dirigentima i solistima. Repertoar Zbora je širok, pa tako izvode djela od Gregorijanskog korala pa do skladbi 20. stoljeća, a posebnu pažnju posvećuju hrvatskoj zborskoj literaturi. Dubrovački komorni zbor dobitnik je i nekoliko državnih i međunarodnih nagrada i priznanja, uključujući i nagradu Milka Trnina za izuzetna umjetnička dostignuća. DKZ je jedini hrvatski amaterski zbor koji je član ''Europa Cantat'', najvećeg europskog udruženja pjevačkih zborova. Zbor djeluje pod umjetničkim vodstvom prof. Frana Krasovca i korepetitorice prof. Maje Marušić. U 2019. godini Dubrovački komorni zbor prijavljuje godišnji koncertni program: Koncert u čast sv. Vlahu, koncert povodom manifestacije ''Dani kršćanske kulture'', Korizmeni koncert, Koncert marijanskih skladbi, koncert u Podgori u sklopu manifestacije ''Podgorsko kulturno ljeto'', koncert u Cavtatu, koncert na Sveučilištu u Dubrovniku, koncert za Dan branitelja, Adventski koncert, Božićni koncert u Zagrebu. Planira se i nabava odore za koncerte. Zbor planira i realizaciju obljetničkog koncerta DKZ-a povodom 25. godišnjice postojanja. Koncert bi se održao u svibnju, u Kneževom dvoru.

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – multimedijalna tura ''Renesansni vrt''

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža, koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2019. godinu Udruga prijavljuje projekt naziva ''Multimedijalna tura Renesansni vrt''. Program sadrži stručno vodstvo koje pruža uvid u povijest ladanjskog života u Dubrovniku, ali i propituje daljnju sudbinu ljetnikovaca.

 

Sanin Karamehmedović – godišnji rad glazbenog sastava ''Silente''

 

''Silente'' su na regionalnoj glazbenoj sceni prisutni od 2013. godine. Prva dva studijska albuma ''Lovac na čudesa'' i ''Neće rijeka zrakom teći'' imala su sveukupno 23 pjesme te sedam glazbenih videospotova. U 2019. godini planiraju objavu singlova i videomaterijala s novoobjavljenog albuma ''Malo magle, malo mjesečine'' te snimanje novog neobjavljenog glazbenog materijala.

 

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

 

Mješoviti zbor ''Libertas'' kao nezaobilazni dio dubrovačke kulturne ponude, osnovan je 1980. godine i godinama sudjeluje u svim važnijim kulturnim događanjima u Dubrovniku. Zbor sudjeluje u javnim manifestacijama, proslavama i obilježavanjima značajnih blagdana, nastupa u zemlji i inozemstvu, osposobljava pjevače amatere te radi na unaprjeđenju glazbenih umijeća svojih članova. Prvi prijavljeni program u 2019. godini nosi naziv: Program rada zbora Libertas za 2019. godinu. Drugi prijavljeni program nosi naziv: Gostovanje u Đakovu. Treći prijavljeni program nosi naziv: Sudjelovanje na 16. vokalnoj manifestaciji ''Brajši u spomen'' u Puli.

 

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – program ''Grad u notama po suncu i po kiši''

 

Dječji zbor ''Dubrovnik'' osnovan je 2015. godine. Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a capella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradi se na njegovanju tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. Udruga djeluje kroz dvije sekcije, Dječjeg zbora i radionice za najmlađe. Viktor Lenert umjetnički je voditelj Zbora, Sanja Dražić autorica programa i voditeljica edukativne glazbene radionice za najmlađe, a Paola Dražić Zekić, voditeljica scenske koncepcije u radu radionica te njihove programske koordinacije. Cilj ovog kulturnog projekta je razvijanje kvalitetnog i kreativnog odnosa prema glazbi kod djece najšireg raspona uzrasta.

 

Skontradura – godišnji program

 

Ženska klapa ''Skontradura'' bavi se njegovanjem, promocijom i razvojem glazbene kulture dalmatinskog podneblja, osposobljavanjem njenih članova na glazbenom području, organizacijom prijateljskih, kulturnih i humanitarnih susreta i nastupa, suradnjom s ostalim klapama, reproduciranjem i snimanjem najvrjednijih klapskih ostvarenja. Klapa Skontradura svoj program temelji na tradicionalnim i izvornim napjevima, ali i djelima mlađih autora. U 2019. godini Udruga, u glazbenoj djelatnosti, prijavljuje program gostovanja na autorskom koncertu maestra Krešimira Magdića u Omišu. Drugi prijavljeni program je nastup na Festivalu dalmatinskih klapa Perast. Treći prijavljeni program je organizacija obljetničkog koncerta Klape Skontradura povodom deset godina postojanja Klape. Četvrti prijavljeni program je nastup na Festivalu klapa Školjka u Pakoštanima. Peti prijavljeni program je sudjelovanje na Festivalu klapa Dubrovačko – neretvanske županije. Šesti prijavljeni program je sudjelovanje na Festivalu dalmatinskih klapa Omiš.

 

Glazbena radionica Sorgo – program notno izdavaštvo: ''Zbirka skladbi suvremenih dubrovačkih skladatelja''

 

Glazbena radionica Sorgo nastavlja afirmirati dubrovačku baštinu s posebnim naglaskom na suvremeno autorstvo te i dalje predstavlja jedinstvenu platformu za glazbena događanja i druge sadržaje kojima se preispituju vrijednosti glazbene baštine i njen udjel u kulturi Grada. U 2019. godini planiraju realizaciju programa ''Zbirka skladbi suvremenih dubrovačkih skladatelja''. Uz jedan koncert praizvedbi, Udruga planira tiskati izbor skladbi koje su tijekom godina bile izvedene na brojnim koncertima.

 

Festival ''Ana u Gradu''

 

Program ''Ana u Gradu'' održat će se već tradicionalno 21. lipnja na brdu Srđ. Riječ je o iznimnom glazbenom projektu, koji je pokrenula vrsna hrvatska čelistica prepoznatljivoga glazbenog stila Ana Rucner. Riječ je o iznimnoj glazbenici koja svojim energičnim nastupima i atraktivnom koreografijom od svojih koncertnih nastupa radi prave glazbene spektakle. I ove godine, Ana Rucner i njeni gosti ponudit će Dubrovčanima poseban doživljaj klasične glazbe na atraktivnoj gradskoj lokaciji. Uz koncert, održat će se glazbeno-scenska priredba ''Jučer sam se sjetio plave'' Kazališta slijepih i slabovidnih ''Novi život'', u glazbenoj suradnji s Anom Rucner.

 

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik – produkcija i objava nosača zvuka

 

Udruga djeluje od 2013. godine i u svojoj produkciji ostvarila je niz uspješnih audio-video radova (kratki igrani filmovi, dokumentarni filmovi, koncertni zapisi, glazbeni video spotovi, audio produkcija, orgnizacija koncerata i drugih javnih priredbi, humoristični skečevi). U 2019. godini pod vodstvom Udruge planira se nastavak kulturnih zbivanja i postupnog ulaganja prema ojačanju kulturne ponude, započet u okviru kandidature Dubrovnika  za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u sklopu projekta ''Probuđena mladost/Youth Awekening''. U 2019. godini Udruga prijavljuje program koji se odnosi na produkciju i objavu nosača zvuka koji bi naslijedio vinilno izdanje ''Snivatelj snima'' glazbeno-scenskog kolektiva ''Izae''.

 

Hrvatska matica iseljenika – koncert Gradske glazbe Ston u sklopu ''Susreta Hrvata Italije i proslave sv. Leopolda u Padovi''

 

Hrvatska matica iseljenika (HMI) Dubrovnik u svom redovitom djelovanju organizira programe kulturnog sadržaja, poput koncerata, izložbi, promocije knjiga, u cilju povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. U 2019. godini Matica planira program pod nazivom: koncert Gradske glazbe Ston u sklopu ''Susreta Hrvata Italije i proslave sv. Leopolda u Padovi''.

 

Bošnjačka zajednica kulture Preporod – godišnji program mješovitog zbora Zumbuli

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika, što pridonosi razvoju multietničnosti i multikulturalnosti te iskrenim odnosima etničkih skupina s lokalnom samoupravom. Društvo organizira predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe i stručne skupove, humanitarna događanja, tiska knjige te sudjeluje u obilježavanju nacionalnih i vjerskih praznika u Dubrovniku i BiH. Također pomaže književnike, umjetnike, učenike i studente u školovanju, surađuje s kulturnim i znanstvenim radnicima u inozemstvu, kao i sa svim kulturnim i javnim djelatnicima čiji se radovi bave problematikom Bošnjaka. Za 2019. godinu Društvo je prijavilo program: Nastup mješovitog zbora Zumbuli u Zenici, Travniku, Srebreniku, Zagrebu, Goraždu, Dubrovniku i Blagaju.

 

 

6.2. DRAMSKA I PLESNA UMJETNOST TE IZVEDBENE UMJETNOSTI

 

Art radionica Lazareti –programi: Lovac u žitu (dramsko – pedagoška radionica za srednjoškolce Dubrovnika) i Scena Karantena

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. Jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom s političkim, socijalnim, globalnim i lokalnim pitanjima, ARL je s godinama postala nezavisni kulturni centar poznat i izvan Dubrovnika. U 2019. godini ARL je prijavila program pod nazivom Lovac u žitu (dramsko – pedagoška radionica za srednjoškolce Dubrovnika). Radionica je osmišljena po principu primijenjenog kazališta koji u kombinaciji s metodama i tehnikama izvedbenog teatra ima za cilj aktualizaciju svijeta mladih kroz umjetničke prakse. 

 

Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Scena Karantena'' – godišnji program suvremenih izvedbenih umjetnosti 2019. Program se sastoji od gostovanja suvremenih izvedbenih projekata autora iz Hrvatske i inozemstva (suvremeno kazalište i suvremeni ples), rezidencijalnih i koprodukcijskih boravaka za dva nova izvedbena projekta, radionica, pripreme programa za obilježavanje 30. godina ARL-a, suradnju i podršku realizaciji festivala Le Petit festival du Theatre, Festival Perforacije. 

 

Centar za dramsku umjetnost – plesna predstava ''Nokturno''

 

Udruga okuplja kazališne i kulturne stručnjake koji se zalažu za afirmaciju i unaprjeđivanje suvremene, posebno izvedbene, umjetnosti u Hrvatskoj. U 2019. godini planira se plesni projekt pod nazivom ''Nokturno''. Riječ je o plesnom solo programu, koji se bavi odnosom glasa i tijela. Autorski tim predstave čine koreograf Sergiu Matis, dramaturginja je Mila Pavićević, autor glazbe Žarko Dragojević, a producentica Vedrana Bibić. Projekt se razvija u nekoliko etapa u Berlinu i Dubrovniku, u periodu od veljače do srpnja 2019. godine, s najavljenom premijerom u Berlinu.

 

Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2019.

 

Tvrtka Plan Pro d.o.o. bavi se organizacijom zimskog programa gostovanja kazališnih predstava za djecu i odrasle renomiranih domaćih autora i kazališnih kuća. Prva predstava koju su doveli u Dubrovnik bila je predstava Gradskog kazališta Trešnja iz Zagreba ''A je to'', koju je u siječnju 2017. godine pogledalo više od tisuću djece i roditelja našeg grada. U 2019. godini planiraju organizirati gostovanja predstava: ''Gospođica Neću'' Gradskog kazališta Scena ''Gorica'', ''Karlson s krova'' Kazališta lutaka Zadar, ''Maca papučarica'' Zagrebačkog kazališta lutaka, ''Male priče o nestašnoj Sonji'' Gradskog kazališta Zorin dom – Karlovac, ''Muka malog vuka'' Kazališta Mala Scena iz Zagreba i ''Pale sam na svijetu'' Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka.

 

Plesni studio Step'n'Jazz – Dubrovnik Tap Festival i program kulturne suradnje udruga

 

Plesni studio Step'n'Jazz  djeluje već dugi niz godina na području grada Dubrovnika, pružajući plesnu edukaciju dubrovačkoj mladeži, s naglaskom na posebnu plesnu tehniku step. Dubrovnik je kroz dugogodišnji rad plesnog studija Step'n' Jazz postao jedan od centara stepa u Hrvatskoj. U 2019. godini udruga planira program razmjene kulturnih udruga Step'n'Jazz iz Dubrovnika i Tap Attack iz Engleske. Drugi program nosi naziv: Dubrovnik Tap Festival 2019. Organizacijom ovog Festivala Dubrovnik je postao jedan od centara stepa u ovom dijelu Europe.

 

Studentski teatar Lero – godišnji program

 

Studentski teatar Lero od samog osnutka davne 1968. godine iznova prilagođava svoj teatarski rukopis nastojeći biti drugačiji, ali uvijek jednako svoj i prepoznatljiv. Na suvremen i originalan način, Lero propituje dubrovačku književnu baštinu. U 2019. godini Studentski teatar Lero planira projekt kazališne predstave ''Sub rosa''. Riječ je o projektu koji podrazumijeva književni, dramaturški i kazališni istraživački rad te radionički glumački proces kojemu je cilj suvremenim scenskim postupcima i bogatim iskustvima prepoznatljive ''lerovske poetike'' uprizoriti slike, prizore i najrazličitije scenske insipirativne povode iz odabranog dramskog i literarnog štiva u kazališnoj priči u kojoj je središnja figura žena. Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Bajke majke''. Riječ je o scenskom pripovijedanju Jasne Held, s 10 do 12 izvedbi tijekom cijele godine. ''Bajke majke'' poseban je Lerov izvedbeni projekt namijenjen djeci i mladima kojim se želi u Dubrovniku uvesti, do sada, rijetku praksu umijeća i vještina pričanja bajki za djecu, ali i njihove roditelje. Treći program su reprizne predstave iz 2018. godine. Riječ je o predstavama ''Kitice i perlice'' i ''Sunce je zašlo'', koje će se izvoditi tijekom cijele godine.

 

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) – ''Argentinski tango'' – zimske i ljetne škole

 

Osnovna djelatnost udruge je rad na promicanju kulturnih dobara i vrijednosti, očuvanje i zaštita kulturne baštine i tradicijskih umjetnosti i obrta, odgoja i obrazovanja na području likovne kulture. Već dugi niz godina Udruga surađuje s Galerijom Artur u pripremama i nastupima za maškarane svečanosti u Dubrovniku. U 2019. godini Udruga planira realizaciju programa ''Argentinski tango'' – zimske i ljetne škole. U radionicama će sudjelovati stručnjaci iz zemlje i svijeta radi podučavanja i demonstracije plesnih vještina (tango, valcer, moderni ples) u cilju stvaranja parova plesača koji bi kasnije bili osnovno tijelo za programe tipa ''Valcer pod maskama'', ''Milonga na Stradunu'', ''Zaplešimo zajedno na Staru godinu''.

 

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2019.

 

Festival ''Midsummer Scene'' kazališni je projekt nastao 2014. godine u partnerstvu Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, agencije Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd London. Jedinstvenost ovog festivala je što prikazuje kazališne predstave na engleskom jeziku, a koje se premijerno izvode na scenskom prostoru tvrđave Lovrijenac. Riječ je o Festivalu koji na poseban način upotpunjuje dubrovačku kulturnu ponudu, jer jamči vrhunski kazališni ansambl i kvalitetnu programsku politiku, upotpunjenu jedinstvenim dubrovačkim ambijentom. Trajanje Festivala predviđeno je od 21. lipnja do 07. srpnja 2019. godine, sa izvedbama djela W. Shakespearea ''Romeo i Julija''. Također nastavlja se i uspješna programska suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Domom Marina Držića i Umjetničkom galerijom Dubrovnik.

 

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik – plesna predstava ''Čarobnjak iz Oza''

 

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik udruga je osnovana 2011. godine u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja plesne kulture, rekreacije, zdravstvenog statusa i kvalitete življenja te poticanja djece, mladih i odraslih na aktivno sudjelovanje u društvu. U svom radu provode programe iz plesne kulture, klasičnog baleta, povijesti plesa i povijesti glazbe. U 2019. godini planiraju realizirati projekt plesne predstave ''Čarobnjak iz Oza''. Projekt je zamišljen kao suradnja s edukativno-plesnom udrugom ''Čudesni koraci''. Cilj projekta je prikazati raznovrsnost i kreativnost koje nudi dubrovačka plesna scena. Predstava bi se održala u Kazalištu Marina Držića, u prosincu 2019. godine.

 

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je izvođenje dramskih djela, poglavito dubrovačkih pisaca za odrasle i djecu, razvijanje programa međunarodne suradnje, savjetodavni rad s djecom i mladeži, organiziranje stručnih skupova, javnih potreba, seminara, predavanja, izložbi, revija, koncerata, suradnja sa znanstvenim i kulturnim institucijama. Za 2019. godinu Kazališna družina Kolarin planira godišnji program ''Sezona dubrovačkog govora i pučkog teatra'', koji uključuje novu premijeru, gostovanja, dramske radionice.

 

Le Petit Festival du Théâtre – festival ''Le Petit Festival du Théâtre 2019.''

 

Udruga ''Le Petit Festival du Théâtre'' već niz godina organizira festival koji u Dubrovnik donosi različite programe iz kazališne, glazbene i likovne umjetnosti i koji se referira na najsuvremenije estetske tijekove iz svijeta kazališta, glazbe, likovnosti i dizajna te omogućava svim smjerovima umjetnosti i umjetnicima izražavanje na originalan i jedinstven način. Kako mu i samo ime govori, ''Le Petit Festival du Théâtre'' maleni je, ali poseban i prepoznat kulturni događaj koji svake godine otvara zastor pred kreacijama pažljivo izabranih i talentiranih umjetnika. U 2019. godini Festival će se održati četiri dana u lipnju. Glavna tema Festivala je ''Vrijeme''.  

 

Kulturno društvo ''Aster'' – Mali festival lutkarstva ''Pupica''

 

Udruga ''Aster'' osnovana je kao društvo za poticanje kreativnosti  kroz umjetnost, koja je osim predstava organizirala seminare za odgajatelje, radionice za sviranje lire i blok flaute, različita predavanja vezana za waldorfsku pedagogiju, radionice izrade lutaka. Pet godina Udruga je organizirala međunarodni ljetni Festival pripovijedanja bajki, koji je osim večernjeg programa, sadržavao i različite kreativne radionice. U 2019. godini Udruga planira realizaciju projekta pod nazivom ''Mali festival lutkarstva Pupica''. Vrijeme održavanja je od 4. do 7. srpnja 2019. godine, u parku Gradac. Riječ je o festivalu namijenjenom prvenstveno djeci od 3 do 12 godina, njihovim roditeljima i ostalim zaljubljenicima u lutkarsko kazalište.

 

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je promicanje, razvitak i unapređenje mažoret i plesne kulture kod djece, mladeži i građana, promicanje umjetničkog i kreativnog izražavanja. U 2019. godini Udruga planira realizirati bogat godišnji program. Njegujući i predstavljajući običaje, tradiciju i kulturnu baštinu Grada Dubrovnika, Udruga će predstavljati Grad na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama, protokolarnim događanjima, natjecanjima, proslavama, obilježavanjima blagdana i svetkovina, na dan Grada, Županije i Republike Hrvatske. Mažoretkinje će aktivno surađivati s Gradskom glazbom Dubrovnik, kao i sa drugim udrugama, organizacijama i institucijama istog ili sličnog interesa.

 

Plesno/edukativna udruga Convivo – ''Mali princ''

 

Plesno – edukativna udruga Convivo djeluje od 2015. godine te broji oko 200 plesača svih dobnih skupina. Iza sebe imaju brojne nastupe na Forumu mladih, Međunarodnom danu mladih, Festivalu umjeteonstva, Zimskom festivalu, brojne medalje na nacionalnim i regionalnim natjecanjima. Godišnje organiziraju dvije plesne produkcije, a preko ljeta imaju minimalno tri samostalna nastupa. U 2019. godini planiraju program plesne produkcije ''Mali princ''. Izvedba je planirana u prosincu u Kazalištu Marina Držića.

 

Kazališni studio – ''Ljetna kazališna radionica – PLAY DRZIC!''

 

Kazališni studio umjetnička je organizacija koja od 2001. godine djeluje na popularizaciji kazališne kulture i umjetnosti, poglavito među djecom i mladima. Posljednjih godina ukazuju na nužnost uvođenja dramskog ili kazališnog odgoja u škole. Od 2014. godine, uz ljetnu radionicu koja se bavi djelima pojedinih velikana svjetske drame i kazališta, Kazališni studio svake godine organizira ljetnu radionicu o Marinu Držiću u Dubrovniku. Tako će ljetna radionica u Dubrovniku 2019. godine nositi naziv ''Ljetna kazališna radionica – PLAY DRZIC! – Skup''. Radionice i izvedbe predstave odvijat će se u ožujku/travnju, srpnju i kolovozu.

 

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – Međunarodna smotra folklora

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Bošnjačke zajednice kulture ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika. Za 2019. godinu u ovoj kulturnoj djelatnosti, Društvo je prijavilo program XII. Međunarodne smotre folklora i narodnih igara.

 

 

6.3. KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

 

Art radionica Lazareti – izdavački program ARL 2019.

 

Za 2019. godinu Art radionica Lazareti je u knjižnično-izdavačkoj djelatnosti prijavila izdavački program ARL 2019. Izdavački program u planu ima tisak četiri knjige umjetnika (Maja Marković, Bojan Mrđenović, Viktor Daldon i Berta Miloš) te tisak dokumentarno-umjetničke publikacije ''30 godina ARL''.

 

Hrvatsko – austrijsko društvo Dubrovnik – predavanje dr.sc. Ivice Martinovića ''Prvo razdoblje Boškovićeve recepcije na austrijskim sveučilištima''

 

U 2019. godini Društvo planira realizaciju predavanja dr.sc. Ivice Martinovića ''Prvo razdoblje Boškovićeve recepcije na austrijskim sveučilištima''. Cilj predavanja je podsjetiti znanstvenu i širu javnost na rad Ruđera Boškovića, njegov utjecaj na znanost i obrazovanje na sveučilištima u Austriji tog doba, proširiti i produbiti znanje o istraživačkom radu i spoznajama ovog hrvatskog znanstvenika kroz utjecaj na suvremenu znanost, kao i društveni i politički život tog doba u Europi.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – Čitateljski klub/radionica kreativnog pisanja i tisak publikacije ''Flora Jakšić i njezin atelier''

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike, zagovara njihove interese i promiče njihov rad. Za 2019. godinu Društvo prijavljuje program pod nazivom ''Čitateljski klub Buditi spavača'' s radionicom kreativnog pisanja poezije u Galeriji Flora. Voditeljica radionice i moderatorica čitateljskog kluba je Stanislava Nikolić Aras. Riječ je o integracijsko-korelacijskom programu koji uvažava i druge umjetničke prakse, nadopunjava se njima i nadahnjuje te pruža umjetnicima uvid kroz drugačiju stvaralačku prizmu.

 

Drugi program nosi naziv: tisak publikacije ''Flora Jakšić i njezin atelier'', odnosno završetak istraživačko-edukativnog projekta o Flori Jakšić (izdavanje publikacije). U navedenoj publikaciji bi na monografskoj razini bile sabrane i predstavljene spoznaje o slikaričinoj bogatoj i zanimljivoj biografiji, ulozi u kulturnom životu Grada, kao i položaju žene – umjetnice u tadašnjem društvu.

 

Davor Mojaš – godišnji program umjetničkih kritika

 

Davor Mojaš već je preko 40 godina aktivno prisutan na kulturnoj sceni Dubrovnika i Hrvatske, svojim spisateljskim, redateljskim i novinarskim radom. Član je Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog društva kazališnih kritičara, Hrvatskog društva dramskih umjetnika i PEN-a. U 2019. godini planira program kazališnih kritika, književnih osvrta i prikaza. Kazališnom kritikom pratit će se cjelogodišnja premijerna ponuda Kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara, zanimljiva kazališna gostovanja i razni izvaninstitucionalni izvedbeni programi koji zaslužuju dodatnu pozornost i bilježenje. Jednako tako, kritički će se pratit i tekuća dubrovačka izdavačka djelatnost, objavljivanje stručnih i drugih knjiga te časopisa, godišnjaka i zanimljivih publikacija.

 

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

 

Udruga Društvo dubrovačkih pisaca osnovana je 2009. godine. Među osnivačima je tridesetak znanih i manje znanih autora, pisaca književnog i publicističkog stila. U devet godina djelovanja Udruga je objavila više od 50 knjiga, a svake godine objavljuje zbornik ''Literat''. U 2019. godini Društvo planira realizirati program pod nazivom ''Objavljivanje novog broja godišnjaka ''Literat'', revije za književnost i publicistiku. Objavljivanjem ''Literata'' namjera je postići daljnju afirmaciju pisane riječi u Dubrovniku te omogućiti tiskanje pisanih uradaka znanim dubrovačkim piscima, ali i autorima koji su nepoznati široj javnosti. Drugi program nosi naziv ''Biblioteka Mirac'', u sklopu koje se objavljuju autorska djela dubrovačkih pisaca. Planira se tiskanje djela Slavke Jurić, Miha Katičića, Barbare Klepić, Voja Šindolića, Miša Baričevića, Josipa Škerlja, Ivana Cikatića, nastavak serijala MIRAC mali (džepno izdanje – pjesme znanih svjetskih pjesnika u prijevodu Luka Paljetka), kao i projekt Literat Mali br. 2 – suradnja s Art radionicom Lazareti.

 

Ratimir Carević – tiskanje zbirke pjesama

 

Ratimir Carević poezijom se bavi od 1968. godine. Dosad je izdao sedam zbirki pjesama, od kojih su tri haiku poezija i jednu zbirku kratkih priča. Naslov prve zbirke je ''Hrvatska tišina – sudbina jedne majke''. U 2019. godini prijavljuje tiskanje zbirke ''Kristalni bljesak olujne vedrine''. Zbirka ima 50 pjesama i govori o društveno-povijesnoj transformaciji hrvatskog društva i svih negativnih konotacija, koje su izazvane prelaskom iz komunizma u kapitalizam i preobrazbe hrvatskog društva tijekom Domovinskog rata.

 

Petra Jelača – kazališna kritika u Dubrovniku tijekom 2019. godine

 

Petra Jelača je rođena u Dubrovniku, diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala na Sveučilištu Paul Valery u Montpellieru. Objavljivala je teatrološke i književno-povijesne radove, eseje i kazališne kritike u časopisima i na Hrvatskom radiju. Radila je kao dramaturginja te kao prevoditeljica, a surađivala je i sa Dubrovačkim ljetnim igrama. U 2019. godini planira objaviti najmanje 12 kazališnih kritika na portalu Dubrovnik net, kojima će pratiti produkcije Kazališta Marina Držića, Dubrovačkih ljetnih igara, Studentskog teatra Lero te kazališne družine Kolarin.

 

Zdravko Ostojić – tisak romana ''Ničiji sin''

 

Zdravko Ostojić dugo je godina bio urednik i autor mnogih emisija TV Sarajevo, od kojih starije generacije svakako pamte popularni kviz za mlade „Pet plus“. Godinama je bio urednik popularnog dječjeg lista „Male novine“. Dosad je napisao četrnaest knjiga pjesama i proze, nekoliko dramskih tekstova te veliki broj priloga za razne tiskovine. Njegovo posljednje radno mjesto je direktor Drame u sarajevskom Narodnom pozorištu. Zadnjih godina stalno živi u Dubrovniku. U 2019. godini planira tisak romana ''Ničiji sin''. U svom novom romanu bavi se temom zlostavljanja žena u Domovinskom ratu.

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje časopisa ''Dubrovački horizonti''

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu djeluje već dugi niz godina i nastoji oplemeniti život Dubrovčanima na privremenom ili stalnom boravku u Zagrebu. Društvo  redovito organizira predavanja, tribine, koncerte i druge aktivnosti, koje za cilj imaju promociju Dubrovnika i njegove bogate kulturno-povijesne baštine. Društvo tiska i časopis ''Dubrovački horizonti''. Riječ je o časopisu koji neprekidno izlazi već više od pola stoljeća. Središnje teme časopisa ''Dubrovački horizonti'' uvijek se odnose na Dubrovnik, njegovu prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu, književnost, kazalište, glazbena i likovna događanja. Svojom koncepcijom, kroz svoje stalne rubrike, ''Dubrovački horizonti'' nastoje biti vjerni kroničari života našeg grada. 2019. godine izlazi 54. broj ovog vrijednog časopisa, u čijem stvaranju sudjeluju eminentna imena dubrovačke i hrvatske književnosti, umjetnosti, kulture i znanstvene misli.

 

Lucija Kovačević – pjesme i pripovjetke ''Zahvaćenost životom''

 

Lucija Kovačević dubrovačka je pjesnikinja koja je napisala zbirku pjesama ''Trenuci neprolaženja''. Zbirka je objavljena u izdanju Društva dubrovačkih pisaca. U 2019. godini planira objaviti knjigu pripovjetki i poezije pod nazivom ''Zahvaćenost životom''. Riječ je o pedesetak dužih i kraćih pjesničkih i narativnih oblika.

 

Kultura snova –  tisak ilustrirane knjige za djecu

 

Kultura snova osnovana je 2011. godine u Zagrebu kao udruga za promicanje kulture. Dosad su izdali veliki broj različitih književnih naslova, od poetskih zbirki, preko romana, kratkih priča do slikovnica. Ogranci udruge nalaze se u Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Osijeku, Puli, Rovinju, Pazinu, Labinu, Mostaru i Splitu. U 2019. godini Kultura snova – Kulturni krug Dubrovnik planira realizirati projekt izdavanja ilustrirane knjige za djecu. Autorica knjige je Ana Bašić, dok je ilustrator Tomislav Mladinov. Knjiga na šaljiv način educira djecu kako naučiti neko gradivo, uz zabavu. Tekst je napisan u stihu. Knjiga bi se promovirala u suradnji s Narodnom knjižnicom Grad.

 

Verbum d.o.o. – Dani kršćanske kulture 2019.

 

Nakladnička kuća Verbum pokrenula je manifestaciju ''Dani kršćanske kulture'' koja se održava u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku izvan ljetne sezone, a obuhvaća izložbe, koncerte, tribine, predstave, projekcije i druga događanja, s ciljem da se očuva svijest o autentičnoj europskoj kulturi i pokaže da kršćanstvo živi i u suvremenoj kulturi. U 2019. godini manifestacija će se održati u vremenu od 6. do 16. travnja, a dubrovački dio manifestacije obuhvaća: predstavljanje novih naslova kršćanskih autora u produkciji nakladne kuće Verbum, projekcije filmova kršćanskog nadahnuća, okrugli stol na temu ''Crkva i mediji'', predstavljanje knjige pape Franja ''Zdravo Marijo'', Noć otvorenih crkvenih muzeja, korizmeni koncert ''Riječ i glazba'', korizmene napjeve sa područja Dubrovačke biskupije, tri književne tribine i brojne druge programe.

 

Disput d.o.o. – tisak knjige ''Grad – teatar'' Georgija Para

 

Izdavačka kuća Disput osnovana je 1999. godine u Zagrebu. S više od 400 objavljenih naslova, profilirala se u jednog od najcjenjenijih hrvatskih izdavača, nakladnika s promišljenom izdavačkom politikom, pažljivo odabranim naslovima i profesionalnom pripremom knjiga (pouzdani prijevodi, visoka jezična kultura izdanja, vrhunski grafički prijelom i likovna oprema). U 2019. godini planiraju tisak knjige ''Grad – teatar'' Georgija Para. Jedan od najuglednijih hrvatskih redatelja Georgij Paro, u suradnji s Hrvojem Ivankovićem, tijekom posljednjih mjeseci života koncipirao je knjigu posvećenu trima njegovim predstavama, koje se po svojim estetsko-stilskim obilježjima i izvedbenim strategijama, smatraju prekretničkim događajima u povijesti suvremenog hrvatskog kazališta. Sve tri predstave Život Eduarda II, kralja Engleske, Aretej i Kristofor Kolumbo, postavljene su na Dubrovačkim ljetnim igrama.

 

Udruga Dubrovački izlog – izdavački program ''Oni su stvarali dubrovački turizam''

 

Osnovna djelatnost udruge je razvoj i promidžba turističkih djelatnosti, temeljenih na proučavanju razvoja dubrovačkog turizma. Aktivnosti udruge koje pokreće njezin predsjednik Lukša Lucianović, obuhvaćaju izdavanje knjiga, organizaciju izložbi, objavljivanje feljtona. U 2019. godini Udruga planira tiskanje dvije knjige sjećanja na ljude koji su razvijali turizam u Dubrovniku. Riječ je o knjigama posvećenim Matu Čaglju i Ivu Rudenjaku.

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – godišnji izdavački program

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjiga i stripa ''Slagalica'' osnovano je s ciljem izdavanja književnih djela i stripova; izdavanja stručnih djela iz pedagogije, psihologije, knjižničarstva i drugih područja,  izdavanje časopisa Društva, raspisivanja književnih natječaja, poticanja čitanja, populariziranja knjiga, stripa i čitanja putem predstavljanja svojih izdanja, radionica, videa i filmske djelatnosti, izložbi, skupova, predavanja, dramskih predstava, tiskanih materijala. U 2019. godini Udruga planira tiskanje četiriju knjiga, čiji su autori članovi Društva; dva romana, jednu slikovnicu i jednu zbirku priča.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program

 

Zavod za povijesne znanosti bavi se istraživanjem povijesnih procesa i života u Dubrovniku i objavljivanjem rezultata tih istraživanja, što je osobito značajno za dubrovački školski i sveučilišni obrazovni sustav. U 2019. godini objavit će sljedeća izdanja:

   Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, 57 (2019.).

   Dubrovnik Annals, 23 (2019.).

   ''Vlastela grada Dubrovnika'' Nenada Vekarića (knjiga 10: Kazala).

   ''Razvoj otoka Mljeta u 19. stoljeću: Goveđari i Babino Polje prema katastru Franje I. , sv.2.'', Marine Gjurašić.

 

Katja Bakija – godišnja umjetnička kritika

 

Katja Bakija diplomirala je kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog poslijediplomskog studija magistrirala na zagrebačkom sveučilištu s temom iz dubrovačke književne i jezične baštine (Časopis “Dubrovnik cviet narodnog književstva (1849.- 1852.)”). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je i doktorirala s temom Medo Pucić i njegovo djelovanje između književnosti i politike. Bila je i predavač na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva RH. Predavala je na više europskih sveučilišta, a trenutno je zaposlena na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za komunikologiju. Za vrijeme svog sveučilišnog rada u Pečuhu studentima je nastojala pružiti što više informacija o zemlji čiji su jezik odlučili studirati i svojim aktivnostima pomagala i u razvijanju i unaprjeđenju kulturnih veza i prijateljstva između Mađarske i Hrvatske. U 2019. godini planira realizaciju programa godišnje umjetničke kritike.

 

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program i književne promocije

 

Program Matice Hrvatske Dubrovnik sastoji se od bogate izdavačke djelatnosti vrijednih povijesnih djela, djela živih autora, organizacije predavanja, književnih večeri, predstavljanja, izložbi, obilježavanja obljetnica, skupova te prezentacije dubrovačkog ogranka Matice izvan Dubrovnika. U 2019. godini dubrovački Ogranak planira realizirati program pod nazivom ''Izdavanje časopisa Dubrovnik'' (4 broja godišnje), kao i program tiskanja zbirke pjesama Zlatana Stipišića Gibonnija te tisak knjige ''Priče iz Držića'' Slavice Stojan. Planiran je i tisak knjige ''Perivoji meksičkog cara Maksimilijana I. Habsburškog na otoku Lokrumu pored Dubrovnika'', tisak knjige ''Kajdanka od kolende'', autorica Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić, kao i tisak slikovnice ''Marojica Kaboga'' Vesne Miović. U 2019. godini planira se i realizacija programa ''Dani Matice hrvatske Dubrovnik u Osijeku, Osijek u Dubrovniku'', kao i programa ''Dani teatra Gavran u Dubrovniku''. U 2019. godini dubrovački Ogranak planira i organizaciju predavanja, književnih večeri, predstavljanja izdanja, simpozije i gostovanja. Jedan od planiranih programa je i radionica ''Božićne pjesme i kolende'', kao i izdavački projekti Marije Benić Penave i Franka Miroševića ''Političke i gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina dvadesetog stoljeća'' te prijevod sa španjolskog jezika suvremenog čileanskog književnika Antonija Skarmete. Planiran je i tisak knjige ''Samostan sv. Marije na otoku Mljetu'', autorice Ivane Tomas.

 

Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik – godišnji program predstavljanja knjiga

 

U 2019. godini Matica iseljenika Dubrovnik planira program pod nazivom ''Okusi i miris kroz iseljenička sjećanja'' (predstavljanje kuharice ''Blatska trpeza''). Drugi program je predstavljanje knjige fra Zlatka Špehara ''Tragom Hrvata u Argentini, Urugvaju i Paragvaju''.

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' – godišnji program udruge

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' najstarija je građanska udruga u Hrvatskoj i bavi se prvenstveno očuvanjem kulturne i prirodne baštine hrvatskog naroda. U samom Gradu postavila je i obnovila 15-tak spomen ploča znamenitim Dubrovčanima, organizirala brojne tribine, književne promocije i glazbena događanja. U 2019. godini, Udruga planira sljedeće programe: ''Astronomija'' - predavanje i izlaganje uz prezentaciju fotografija svemira Ante Radonića, ''Zborovanje zmajskih stolova južne Hrvatske 2019.'' u Dubrovniku, uz predavanje don Tome Lučića na temu sv. Vlaha, obilježavanje 400 godina rođenja Jurja Križanića, javna tribina i izlaganje ''Hrvatska i NATO'', dr.sc. Mirka Šundova.

 

HKD Napredak – Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko kulturno društvo Napredak intenzivno radi na razvoju kulturnog i prosvjetnog djelovanja u našem gradu, promicanju hrvatske duhovnosti, jačanju nacionalne svijesti, njegovanju izvornosti hrvatskog jezika, suradnji sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, vjerskim i gospodarskim institucijama, u cilju promicanja etičkih vrjednota hrvatskog naroda u zemlji i inozemstvu. U 2019. godini Društvo planira projekt predstavljanja knjige sabranih književnih djela Josipa Škerlja, pjesnika, prozaista i akademskog slikara. Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Vedri Vidra'', sabrana poezija o Marinu Držiću – drugo dopunjeno izdanje. Knjiga će biti objavljena u sunakladništvu Doma Marina Držića i HKD Napredak. Knjiga je prvi put objavljena 2008. godine, povodom 500. obljetnice rođenja Marina Džića, u sunakladništvu HKD Napredak Split i HKD Napredak Dubrovnik.

 

Anita Ruso – ciklus likovnih kritika

 

Anita Ruso, povjesničarka je umjetnosti, koja se u svom stručnom radu redovito bavi kustoskim radom, kao i likovnom kritikom. Doktorirala je na pariškoj Ecole Pratique des Hautes Etudes na temi iz dubrovačke povijesti arhitekture. Magistra je povijesti umjetnosti i francuskog jezika i književnosti. Profesionalni interesi usmjereni su joj na arhitektonsku baštinu i kulturnu diplomaciju. Kao likovna kritičarka i kustosica orijentirana je na hrvatsku i stranu likovnu i arhitektonsku scenu. U 2019. godini prijavljuje ciklus likovnih kritika i intervjua s dubrovačke likovne scene. U dogovoru s urednicima Art magazina Konture i časopisa Vijenac objavljivat će atraktivne teme iz područja dubrovačke kulture, dok će na portalu ''Arteist'' kao glavna urednica samostalno odlučivati o objavljivanju tekstova vezanih za kulturu Dubrovnika.

 

Andrea Batinić Ivanković – godišnji program umjetničkih kritika

 

Andrea Batinić Ivanković diplomirala je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, stekavši zvanje magistra edukacije povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti. Nakon završetka studija započela je s radom kao kustos u Dubrovačkim muzejima, Kulturno-povijesnom muzeju u Kneževom dvoru. Središnje područje interesa joj je moderna umjetnost u 20. stoljeću, kao i suvremena likovna produkcija. Objavljuje likovne kritike o dubrovačkim i drugim hrvatskim likovnim umjetnicima u elektroničkim i tiskanim publikacijama. U 2019. godini planira realizirati godišnji program likovnih kritika, kako bi se javnosti pobliže predstavili opusi suvremenih hrvatskih, odnosno dubrovačkih umjetnika koji djeluju na području Dubrovnika, ali i šire.

  

 

6.4. MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST, LIKOVNA UMJETNOST TE ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

 

Oris – kuća arhitekture:  Simpozij ''Vikend s Orisom Dubrovnik'' i  izložba arhitektonskih crteža i skica Ricarda Bofilla

 

Tvrtka Oris d.o.o. i udruga Oris - Kuća arhitekture zajednički izdaju časopis Oris i provode niz aktivnosti s ciljem promocije arhitekture i kulture življenja. Kroz organizaciju predavanja, radionica, izložbi, tribina i drugih stručnih skupova s područja arhitekture, Oris ostvaruje suradnju s brojnim arhitektima, institucijama, organizacijama i udrugama koje se bave arhitekturom, urbanizmom i drugim kulturnim djelatnostima u zemlji i inozemstvu. U 2019. godini planira se organizacija programa pod nazivom ''Vikend s Orisom Dubrovnik – izložba arhitektonskih crteža i skica Ricarda Bofilla''. Izložba je planirana u vremenu od 5. do 19. travnja 2019. godine. Izložba čuvenog katalonskog arhitekta Ricarda Bofilla donosi pregled autorovog crtaćeg opusa i uvid u kreativni proces jednog od ključnih imena svjetske arhitektonske scene, a ujedno i same povijesti arhitekture. Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Vikend s Orisom Dubrovnik''. Simpozij će trajati dva dana, a  uključivat će predavanja pozvanih gostiju te okrugli stol. Organizacijom izložbe i popratnim programom u vidu stručnog simpozija nastoji se dodatno aktivirati regionalna mreža etabliranih i nadolazećih profesionalaca, kao i omogućiti studentima iz Hrvatske i regije te drugim zainteresiranim da u neposrednoj blizini steknu nova znanja i nova kulturno-umjetnička iskustva.

 

Udruga Placa/kolektiv za istraživanje u prostoru – program: ''Dubrovački karavanski put'' i ''Dubrovački vrtni Grad''.

 

Udruga ''Placa'' je interdisciplinarna organizacija koja se bavi istraživanjem i problematiziranjem kulture prostora u svim njegovim dimenzijama: fizičkoj, društvenoj i mentalnoj. U 2019. godini Udruga planira projekt pod nazivom ''Dubrovački karavanski put - III. faza''. Program se odnosi na istraživanje i oživljavanje drevnih karavanskih puteva koji su povezivali Dubrovnik s njegovim zaleđem. Projekt je nastao kao dorada jednog od baštinskih projekata u sklopu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture. Ova faza uključuje izvedbu i postavljanje info panoa, realizaciju izložbe Ane Opalić, uspostavu suradnje s Plovdivom, važnom točkom puta Carigrad – Dubrovnik i europskom prijestolnicom kulture 2019. i druge aktivnosti. Drugi program nosi naziv ''Dubrovački vrtni grad - III. faza'' i odnosi se na istraživanje i revalorizaciju specifičnog i iznimno vitalnog tipa urbanizma, nastalog dugotrajnom evolucijom zapadnih gradskih predgrađa, kao vrtnog kontrapunkta gustom urbanizmu unutar zidina. Ova faza uključuje pripremu, dizajn te tisak dvojezične publikacije sa rezultatima istraživanja o vrtnom predgrađu i fotografijama s izložbe ''Vrtni Grad''.

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gradska župa Gospe Velike u Dubrovniku – istraživačko – istraživačko/edukacijski projekt

 

Kako su pokazala arheološka istraživanja poduzeta 1980-ih godina u podzemlju Dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane, barokna građevina Gospe Velike zauzela je mjesto prethodnice iz romaničkog razdoblja, a kojoj je prethodila još jedna ranija crkva. Do 2015. godine i pokretanja istraživačko – edukacijskog projekta Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, spomenuti su nalazi u velikom broju bili neobrađeni i neobjavljeni te neadekvatno pohranjeni u potkrovlju dubrovačke prvostolnice. Pokretanjem projekta započela je njihova stručna obrada, s ciljem sprječavanja njihovog daljnjeg propadanja, ali i ona znanstvena, čime je otvoren prostor rasvjetljavanju brojnih nepoznanica o dvjema nestalim građevinama te postavljen temelj novim znanstvenim istraživanjima. Temeljna ideja programa studentskih radionica pretpostavlja uključivanje studentske populacije, budućih znanstvenika i stručnjaka s područja povijesti umjetnosti, u obradu kamene plastike, ulomaka zidnog oslika, keramike te obradu sitnih metalnih predmeta. Također, aktivnosti pretpostavljaju organizaciju i provođenje predavanja, seminara i vježbi za studente/polaznike tijekom trajanja studentskih radionica u Dubrovniku, na temu metoda stručne obrade i zaštite pokretnih spomenika i nalaza. Tijekom 2019. godine planirana je i objava Kataloga numizmatičkih nalaza i medalja.  Provedba radionica planirana je u veljači, lipnju i srpnju te rujnu 2019. godine.

 

Ivana Pegan Baće – umjetnički rad ''Tko si?''

 

Ivana Pegan Baće diplomirala je na kiparskom odsjeku zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti. Svojim djelovanjem pripada dubrovačkom krugu suvremenih umjetnika, formiranom ponajprije oko djelovanja Art radionice Lazareti, u kojem se mogu prepoznati neke sličnosti u razumijevanju izražajnih metoda i tema, a prije svega svijest o specifičnom kontekstu Dubrovnika, njegovog nasljeđa i sadašnjosti. Voditeljica je Galerije Flora i dopredsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik. U 2019. godini planira realizirati umjetnički rad na temu: ''Tko si?''. Naziv rada preuzet je iz priče Giovannnija Papinija ''Tko si?'', a predstavljat će autorske tekstove koji će biti korišteni za stvaranje poetskih objekata – skulptura, kojima umjetnica objedinjuje svoju kiparsku naobrazbu i pisanje kao novu formu preciznog izražavanja.

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – godišnji program

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' za cilj ima očuvanje kulturno-povijesne baštine dubrovačkog područja te afirmiranje starih običaja u cilju promocije Dubrovnika i njegovih sela, kako na kulturnom tako i na gospodarskom planu. Kroz svoje tri sekcije KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' obogaćuje  kulturnu i turističku ponudu Grada Dubrovnika. U 2019. godini planiraju organizirati program pod nazivom ''8. Mali festival folklora i baštine''. Program se odnosi na organizaciju nastupa malih folklornih grupa – djece do 15 godina starosti. Festival će se održati u lipnju 2019. na Osojniku. Drugi planirani program nosi naziv: ''Priče iz salačkih komina'', koje  predstavljaju kronologiju svih manifestacija koje se odvijaju u jesenskom periodu na Osojniku. Treći program nosi naziv ''Nastup na smotri foklora 54. Vinkovačke jeseni''. Želja KUD-a je dostojno predstaviti dubrovački ples ''linđo'' na ovoj prestižnoj hrvatskoj smotri folklora. Četvrti projekt je nabava nošnji i instrumenata. KUD u planu ima nabaviti pet kompleta muških i pet kompleta ženskih nošnji te jednu lijericu.

 

Stjepko Art – Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika - godišnji izložbeni program

 

Udruga je osnovana s ciljem poticanja, povezivanja i promicanja svih oblika likovnog stvaralaštva i izražavanja (slikarstvo, fotografija, primijenjena umjetnost, dizajn i likovna arhitektura) kroz organiziranje edukativnih aktivnosti, izložbi i ostalih stručnih aktivnosti. Osnivač Udruge je Stjepko Mamić, koji se slikarstvom bavi kao slobodni samostalni umjetnik. U 2019. godini Udruga planira cjelogodišnji program izložbi Stjepka Mamića. U vremenu od siječnja do prosinca, planira se prezentirati aktualni rad ovog suvremenog dubrovačkog umjetnika na ukupno devet izložbi (osam u inozemstvu i jedna u Dubrovniku).

 

Katarina Ivanišin Kardum – samostalna izložba radnog naziva ''Still Landscapes: Mountains and Birds''

 

Katarina Ivanišin Kardum diplomirala je slikarstvo na City and Guilds of London Art School. Na Royal College of Art u Londonu završava dvogodišnji Master of Arts poslijediplomski studij slikarstva. Od 2000. do 2008. godine radi kao slobodni umjetnik i predavač na diplomskom studiju koledža City and Guilds of London Art School. Nakon preseljenja u Hrvatsku, uz umjetnički rad, od 2009. do 2014. godine radi kao muzejski pedagog Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, a od rujna 2014. godine kao muzejski pedagog Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih izložbi. Za četverodijelnu kompoziciju Still Landscape Series III, 2015. godine osvojila je prvu nagradu na natječaju t-ht nagrada@msu.hr u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. U 2019. godini prijavljuje program: samostalna izložba radnog naziva ''Still Landscapes: Mountains and Birds'', koja će se održati u Galeriji umjetnina u Splitu, a nakon toga u Art radionici Lazareti. Ovom izložbom predstavit će se dva ciklusa radova: crteži iz serije Still Landascapes: Mountains, na kojima autorica radi od 2017. godine te crteži i akvareli iz serije Still Landascapes: Birds, na kojima radi od 2011. godine.

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – izložbe likovnih radova članova Udruge

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika tijekom 38 godina svog djelovanja aktivnostima i radom svojih članova, uvijek je sudjelovala u kulturnim događanjima koja su obilježila važnije datume Grada i Županije. Udruga sudjeluje u organizaciji godišnjih likovnih kolonija na kojima osim članova Udruge sudjeluju likovni umjetnici iz cijele Hrvatske i inozemstva. Radovi s održanih kolonija prezentiraju se na izložbama u Dubrovniku i čitavoj Županiji. Do danas je održano 16 likovnih kolonija, a Udruga je sudjelovala na brojnim likovnim izložbama u čitavoj Hrvatskoj. U 2019. godini Udruga planira organizaciju pet izložbi svojih članova. Izložbe se planiraju organizirati tijekom siječnja, veljače, ožujka, listopada i prosinca 2019. godine. Riječ je o tematskim izložbama na kojima će se prezentirati radovi članova Udruge. Programom se planiraju održati izložbe povezane s datumima značajnim za lokalnu zajednicu u proljetnim i zimskim mjesecima.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji izložbeni i radionički program

 

Za 2019. godinu Društvo prijavljuje godišnji rezidencijalno - izložbeni program HDLU-a i Galerije Flora. Program uključuje 14 izložbi. Pet umjetnika izabrano je za rezidencijalni boravak. Cilj programa je upoznati publiku sa ranovrsnim suvremenim umjetničkim praksama, a umjetnicima, osim prilike za prezentiranje svojih radova, pružiti priliku da u rezidencijalnim boravcima stvaraju nove radove koji su vrijedan artefakt i dokument mjesta i vremena. Za 2019. godini Društvo prijavljuje i radionicu animacije za djecu od 8 do 15 godina. Radionicu će voditi Martina i Marko Meštrović, priznati i nagrađivani hrvatski animatori koji su 2017. godini realizirali trodnevnu radionicu animacije u Galeriji Flora, koju su pohađala djeca svih uzrasta i koja je okrunjena crtanim filmom ''Put oko svijeta''. 

 

Umjetnička organizacija GENIJATOR – godišnji program

 

Umjetničku organizaciju GENIJATOR osnovala je akademska slikarica i prof. povijesti umjetnosti Lena Kramarić. Riječ je o umjetnici koja od 2007. godine živi i radi u Dubrovniku. Od 2008. godine do danas organizirala je velik broj samostalnih i sudjelovala na brojnim grupnim izložbama u Dubrovniku. Njeno likovno stvaralaštvo teži originalnosti, kvaliteti i inovativnosti te prati suvremene umjetničke tendencije. U 2019.  godini slikarica planira realizirati program pod nazivom ''Program Lena Kramarić 2019.'' (samostalna umjetnička (radna) slikarska, izložbena djelatnost i edukativna djelatnost) . Projekt uključuje samostalnu izložbu u Beču, samostalnu izložbu u Dubrovniku Lena Kramarić 365 (dana), otvorena vrata ateljea, stručno usavršavanje u art terapiji, likovne radionice, likovni materijal i literaturu za likovne radionice.

 

Artur Sebastian Design – redovna izložbena djelatnost

 

Artur Sebastian Design već godinama ima raznoliki kulturni program, kojim nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana Dubrovnika i njihovih gostiju te gostima ponuditi „sam Grad i njegovo nasljeđe“, pa tako osim bogatog godišnjeg izložbenog programa, sudjeluje i na karnevalskim svečanostima u Gradu. Od samog osnutka dio programske djelatnosti Galerije Artur bila je međunarodna suradnja. U 2019. godini planiraju program pod nazivom: redovita izložbena djelatnost – 20 godina Artura. U 2019. godini obilježava se dvadeset godina rada galerije Artur, pa će svi programi nositi obilježje tog malog jubileja. Planiraju se četiri kolektivne i osam samostalnih izložbi, tri art radionice i gostovanja te tisak nove edicije grafika i tisak nove edicije knjige ''Dubrovnik'', s novim prijevodima.

 

Art radionica Lazareti – Galerija OTOK, godišnji program samostalnih izložbi

 

U 2019. godini ARL je prijavila program Galerija OTOK - godišnji program samostalnih izložbi 2019. Program obuhvaća ciklus do 12 samostalnih izložbi suvremenih umjetnika tijekom cijele godine, koprodukciju novih umjetničkih radova vizualnih umjetnika (Tina Gverović, Nives Sertić, Bojan Mrđenović), rezidencijalne boravke u Dubrovniku i dubrovačkih umjetnika u drugim gradovima, uređivanje i tisak promo materijala, kao i pripremne aktivnosti za projekte iz područja vizualnih umjetnosti: Sakupljač Dubrovnik i 30 godina Art radionice Lazareti.

 

Deša - projekt ''Blagdanske krpice''

 

Udruga ''Deša'' svojim djelovanjem doprinosi kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, izgradnji kapaciteta različitih dionika, većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice, zagovaranju građanske odgovornosti i rodne ravnopravnosti. U 2019. godini udruga planira realizirati projekt pod nazivom ''Blagdanske krpice''. Ovim projektom ''Deša'' želi kroz umjetnost patchwork tehnike ispričati naše uskrsne i božićne običaje, istovremeno unoseći novu vrijednost kroz kreativnost patchworka. Prigodne božićne i uskrsne radionice bit će otvorene i za odrasle i za djecu.

 

Europska udruga za baštinu - Manifestacija ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage 2019.''

U Dubrovniku će se od 25. do 27. rujna 2019. godine održati osamnaesta po redu manifestacija ''Najbolji u baštini'', jedinstvena manifestacija te vrste u svijetu, na kojoj se predstavljaju najuspješniji muzejski, baštinski i konzervatorski projekti, nagrađeni u protekloj godini nekom nacionalnom ili međunarodnom nagradom za strukovnu kvalitetu i poslovni uspjeh. Svake godine se na ovom festivalu okupe predstavnici i do 30 zemalja s prezentacijama nagrađivanih projekata. Među važnijim zadacima ovog dubrovačkog okupljanja je i potreba edukacije, budući se na jednom mjestu djelatnicima muzejske profesije omogućuje uvid u najbolje primjere struke u protekloj godini. Ovaj vrhunski događaj u svijetu muzeologije izvorni je hrvatski kulturni proizvod, koji uspješno širi percepciju o nužnosti očuvanja kulturnog nasljeđa, kako u velikim kulturnim središtima, tako i u manjim mjestima koja su često nepoznata svjetskoj kulturnoj javnosti.

 

Gimnazija Dubrovnik -  Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence

 

Interdisciplinarnu studiju ''Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firenze'' organizira Gimnazija Dubrovnik u suradnji s Domom Marina Držića, Kazalištem Marina Držića, DURA-om, TZ Grada Dubrovnika. Do sada su provedene tri razmjene učenika, potpisana je povelja o bratimljenju Gimnazije Dubrovnik i Klasične Gimnazije Galileo Galilei iz Firenze. U 2019. godini planirana je razmjena učenika, tematske radionice u Dubrovniku i Firenzi, upoznavanje učenika s renesansnim nasljeđem Firenze ( boravak u Firenzi) te uzvratni posjet Gimnazije iz Firenze.

 

Udruga za mlade ''Maro i Baro'' – Street Art Festival Dubrovnik

 

Udruga za mlade ''Maro i Baro'' nastala je iz većeg europskog projekta IPA Youth Adrinet, u kojem je Grad Dubrovnik bio partner. Udrugu su osnovali polaznici Youth Adrinet projekta koji su prošli edukaciju u radu s mladima, a projekt informativnog centra – INFORMADUR provodi se uspješno već petu godinu, u suradnji s Gradom Dubrovnikom. U 2019. godini Udruga planira realizaciju projekta ''Street Art Festival Dubrovnik''. Ovaj festival ulične umjetnosti trajao bi pet dana. Prva dva dana oslikavali bi se grafiti na dogovorenim prostorima na području cijelog grada te bi se postavili plakati radova u drugim likovnim medijima mladih umjetnika na oglasnim prostorima. Tri dana predviđena su za zajedničku akciju oslikavanja murala na zidovima Centra za mlade na lokaciji bivšeg hotela Stadion. Mjesec dana nakon završetka Festivala, fotografije procesa stvaranja Festivala urbane umjetnosti izložit će se za javnost u prostoru Centra.

 

Anamarija Bezek – izložba keramike: Zeleno – zimske boje juga

 

Anamarija Bezek umjetnički se izražava u keramici, a radila je na poslovima zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj i Italiji, uža specijalnost restauracija stucca. Član je Art radionice Lazareti, HDLU-a Dubrovnik i ICOMOS-a. Kreirala je i vodila radionice keramike za djecu i odrasle. U 2019. godini planira realizirati izložbu keramike: Zeleno – zimske boje juga, u galeriji Dubrovačka kuća.

 

Umjetnička udruga Sebastian art – likovni godišnji program

 

Udruga Sebastian art u okviru prostora Galerije Sebastian organizira bogat likovni program koji se sastoji od samostalnih likovnih izložbi suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, kao doprinos kulturnoj ponudi Grada i promicanje likovne kulture. Izložbe u Sebastianu posjećuju brojni turisti i žitelji Grada, posebno učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim nastavnicima, upoznajući djela suvremenih hrvatskih slikara. U 2019. godini Udruga planira prirediti izložbe Lorena Ligorija, Ivane Jovanović Trostmann, Mirande Rako Kuzmanić, Kasje Mijatović Uhlik, Nena Mikulića, Vaska Lipovca, Stjepka Mamića, japanske slikarice Yoshie Araki, Fehima Vukotića, Dražena Trogrlića i izložbu skulptura francuske umjetnice Myriam Sitbon. Program će se održavati od siječnja do prosinca 2019. godine, čime Galerija želi zadržati kontinuitet galerijske djelatnosti i pridonijeti likovnoj ponudi Dubrovnika.

 

Gradska župa Gospe velike – restauratorski zahvat na slici ''Božji grob'' slikara Guida Francisija

 

Gradska župa Gospe velike u 2019. godini planira realizirati restauratorski zahvat na slici ''Božji grob'' slikara Guida Francisija iz dubrovačke katedrale Gospe Velike. Kompozicija Božji grob (Pokapanje) dio je historicističkog inventara dubrovačke katedrale Gospe velike. Sastoji se od središnje slike koja prikazuje ležećeg Krista i dviju figura anđela u klečećem položaju.

 

Bošnjačka zajednica kulture ''Preporod'' – program likovne radionice

 

Za 2019. godinu u ovoj djelatnosti Društvo je prijavilo program likovne radionice. Stručni voditelj radionice je akademski slikar Josip Škerlj.

 

Dubravka Lošić – izložba: Susret u depou III

 

Dubravka Lošić diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Ferdinanda Kulmera. Od 1983. godine izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Osim slikarstva bavi se scenografijom i kostimografijom. U više od tri desetljeća stvaranja slikarica je realizirala opus iznimne veličine, osebujan u izrazu koji nadilazi tradicionalne definicije slikarskog. U 2019. godini slikarica planira realizirati izložbu pod nazivom Susret u depou III. U jednom dijelu prostora bivše tvornice ulja Radeljević, smješten je privremeni radni prostor slikarice u kojem će organizirati prigodnu izložbu, koja će prikazati višegodišnji opus Dubravke Lošić, ali i njene najnovije radove.

 

Veronika Šulić – izložba ''Otisci Grada''

 

Veronika Šulić nakon završene likovne akademije radi na obnovi kulturne baštine. Specijalizirala je restauraciju zidnog slikarstva te kao djelatnica Hrvatskog restauratorskog zavoda obnavlja nepokretnu kulturnu baštinu diljem Hrvatske. Potpredsjednica je hrvatskog odbora ICOMOS-a. U 2019. godini prijavljuje realizaciju izložbe ''Otisci Grada''. Radovi obrađuju temu slojevite prošlosti i sadašnjosti Grada u tehnici fresco slikarstva u velikim formatima. Radovi će se izložiti u atriju palače Sponza.

 

Društvo ''Baština'' – obnova tradicijskog rukotvorstva (radionički program)

 

Društvo ima za cilj promicanje znanja o tradicijskim vrijednostima s posebnim naglaskom na tradicijskom rukotvorstvu, odnosno vještinama i tehnikama izrade predmeta koji su dijelovi našeg lokalnog identiteta. U 2019. godini Udruga planira održavanje programa pod nazivom: Obnova tradicijskog rukotvorstva i izložba radova. Program uključuje radionicu zlatoveza, radionice vezenja, šivanja i pletenja. S radom nastavlja i radionica vezenja u OŠ Mljet, radionica u OŠ Lapad, kao i radionica penganja jaja i pletenja pomi. U 2019. godini planira se i suradnja s Dubrovačkim muzejima povodom ''Noći muzeja''.

 

Izvor Pende – samostalna izložba slika ''Touring Point'' i sudjelovanje na europskim umjetničkim sajmovima

 

Izvor Pende rođen je u Zagrebu 1976. godine. Nakon dvije godine studiranja na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti završava studij slikarstva u Kunstakademie u njemačkom Dusseldorfu gdje je diplomirao 2005. godine. Od tada je samostalno izlagao u Bonnu, Munchenu, Hannoveru, Dusseldorfu, Zagrebu i Dubrovniku. U 2019. godini planira projekt samostalne izložbe slika ''Touring Point''. Izložba će se postaviti u Galeriji Koch u njemačkom gradu Hannoveru. Drugi program nosi naziv ''Sudjelovanje na europskim umjetničkim sajmovima''.

 

Marijana Vukić Pende – samostalna izložba

 

U svom umjetničkom radu kroz različite medije dubrovačka slikarica Marijana Vukić Pende periodično se bavi posljednjom dubrovačkom tvornicom, TUP-om, toliko osamljenom fenomenu u suvremenoj dubrovačkoj percepciji društva i prostora. Kroz zadnjih osam godina Marijana Vukić Pende vraća se tvornici kao arhitekturi, paradigmi, tvornici kao radnicima, kao arhivi pamćenja, i na koncu tvornici kao ugljeno-grafitnim proizvodima. Izložene skulpture nastale su kroz svakodnevni boravak u pogonu, reciklirajući proizvodni asortiman, ali i koristeći svaki drugi tvornički potencijal, posebno ljudski, koji je sada materijaliziran u skulpturama. U 2019. godini planira realizaciju samostalne izložbe u Galeriji umjetnina Split.

 

Katarina Alamat Kusijanović - Izložbe ''Fallere Nostra'' i ''Novi život'' u Sponzi

 

Katarina Alamat Kusijanović diplomirala jer na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, odsjek konzervacije i restauracije štafelajnog slikarstva, a potom i na Likovnoj akademiji u Splitu. Radi kao konzervator-restaurator savjetnik u Restauratorskom odjelu Dubrovnik. Izlagala je na devet samostalnih i više skupnih izložbi. U 2019. godini planira realizirati izložbe ''Fallere Nostra'' i ''Novi život'' u Sponzi.

 

Nada Zec Ivanović - Izložba "Pod kapom lude" u Čakovcu, Zagrebu i Šibeniku

 

Nada Zec Ivanović diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Uz slikanje je tijekom cijelog studija izučavala i grafiku koja joj je postala jednako važno područje interesa i rada. S grafičkim radovima sudjelovala je na međunarodnim grafičkim žiriranim izložbama u Cadaquesu, Barceloni, Wingfieldi, Sofiji, Bagesu. Prije ciklusa „Pod kapom lude“, realizirala je pet slikarskih ciklusa: „Ishodišta“, „Letači“, „Friendship“, „Krajolici“ i „65 pogleda na Grad“ te veliki broj slika zasebne tematike, akvarela, crteža. Izlagala je na preko osamdeset izložbi u zemlji i inozemstvu od kojih je priredila četrnaest samostalnih. Okušala se i u drugim vidovima likovnosti, dizajnu plakata i kazališnoj kostimografiji, a dvadeset godina se bavila i pedagoškim radom. U 2019. godini planira realizirati izložbu "Pod kapom lude" u Čakovcu, Zagrebu i Šibeniku.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – izlagačka djelatnost i radionice Galerije mladih

 

Galerija mladih pri Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, djeluje od svibnja 2011. godine. Do sada su svu svoju aktivnost vezivali uz izložbe aktualnih i bivših učenika Slikarskog odjela Umjetničke škole Luke Sorkočevića. U 2019. godini planiraju postaviti pet izložbi s pripadajućim radionicama (Angažirana vizualna komunikacija u digitalnoj epohi, Povijest doživljena kroz slike, Stvarnost kakvu živimo i stvarnost kakvu bismo htjeli, Kritičko promišljanje kroz vizualnu umjetnost, Godišnja doba kroz boje).

 

Fehim Vukotić – izložba ''Dubrovačke priče''

 

Fehim Vukotić slikarstvom se bavi posljednjih 35 godina života te aktivno izlaže po Hrvatskoj i sudjednim zemljama. Unatoč autodidaktičkom radu, dosadašnje izložbe pokazale su se vrlo uspješnima, a nije izostala ni pozitivna kritika struke. U svom radu baštini tradiciju dubrovačkog likovnog kruga, što se najbolje može prepoznati u koloritu i motivima Grada.  U 2019. godini planira realizaciju izložbe ''Dubrovačke priče'' u palači Sponza.

 

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) – godišnji karnevalski program i projekt ''Karnevalski program 6 paravana''

 

U 2019. godini u likovnoj djelatnosti Udruga planira realizaciju programa: ''Karnevalski program'' (program kojim se vraća tradicija lijepog maškaravanja u Grad). Drugi planirani projekt nosi naziv ''Karnevalski program 6 paravana'' (projekt izrade i oslikavanja paravana za potrebe projekta ''Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika'').

 

Hrvatska matica iseljenika – izložbe iz ostavštine fra Rafaela Romića

Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik u svom redovitom djelovanju organizira programe kulturnog sadržaja, poput koncerata, izložbi, promocije knjiga, u cilju povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske, pa tako u 2019. godini Matica planira program organizacije izložbe ostavštine fra Rafaela Romića u obnovljenom Muzeju hrvatske dijaspore u Splitu.

 

 

6.5. AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

 

Umjetnička organizacija ''Noć hrvatskog filma i novih medija'' - ''Noć hrvatskog filma i novih medija 2019. Dubrovnik''

 

Organizator manifestacije ''Noć hrvatskog filma i novih medija'', istoimena umjetnička organizacija za cilj ima s vremenom stvoriti trajnu i čvrstu vezu hrvatskog filma i gledatelja. Manifestacija ''Noć hrvatskog filma i novih medija'' održava se paralelno u kinima diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Umjetnička voditeljica manifestacije je Irena Škorić, koja je specifičan filmski program za svaki grad sastavila uz pomoć Tomislava Gregla, selektora za animirani film i Branka Ištvančića, selektora za dokumentarni film. Dubrovnik će biti jedan u nizu od 12 gradova, u kojima će se održati ova manifestacija. U jednoj večeri će se, diljem Hrvatske, prikazati više od 150 filmova. Ulaz na događanja je besplatan. Dubrovački dio manifestacije planira se održati na tri lokacije, u kinu ''Slavica'', kinu ''Sloboda'' i dvorani ''Visia''. U kinu ''Sloboda'' bit će i izložba starih filmskih plakata.

 

Kulturno društvo ''Aster'' – filmski projekt ''Tišina Molim!''

 

U 2019. godini Udruga planira realizaciju filmskog projekta pod nazivom ''Tišina Molim!'', u vremenu od 18. do 25. svibnja. Osam dana Festivala bit će podijeljeno na glavni filmski program i na popratni program. Glavni filmski program sastoji se od šest filmova snimanih u Dubrovniku. Popratni program sadržava dječju filmsku utrku, dječju filmsku radionicu, filmski kviz, kino kavanu, koncerte, filmska predavanja i tribine. Nakon što se prošlogodišnje, prvo gostovanje, ''Tišine molim!'' u Cavtatu pokazalo uspješnim, ove se godine planiraju dva gostovanja: u Mokošici i Orašcu.

 

Udruga ARTIZANA - dokumentarni film ''Bili smo u ONB-u''

 

Udruga za audiovizualno stvaralaštvo "Artizana" osnovana je kao savez umjetnika s ciljem poticanja i proizvodnje kvalitetnog proizvoda u poljima vezanim za filmsku umjetnost i kulturu (dugometražni igrani film, dokumentarni film, kratki igrani film, video umjetnost i dr.) te srodnih područja kao što je pisanje, rad na području formiranja filmske baze podataka, izdavaštva i drugih, a također i pomoći umjetnika mlađoj generaciji u proširivanju stručnih znanja i iskustva iz svih područja filmske i video umjetnosti. U 2019. godini Udruga prijavljuje program pod nazivom ''Bili smo u ONB-u''. Riječ je o dokumentarnom filmu o odredu naoružanih brodova koji su sudjelovali u obrani Dubrovnika od srpsko-crnogorske agresije. U realizaciji filma sudjeluju Nikša Kušelj, Mara Bratoš i Branko Ištvančić.

 

Erasmus Student Network Dubrovnik – Erasmus Street Festival

 

Erasmus Student Network je najveća studentska organizacija u Europi koja vodi brigu o studentima na razmjeni, promiče mobilnost studenata i upoznavanje različitih kultura kroz aktivno građanstvo. Erasmus Student Network Dubrovnik u protekle četiri godine implementirao je niz uspješnih projekata i programa financiranih iz raznih izvora (jedinica lokalne samouprave, ministarstava RH, Europskog socijalnog fonda, Sveučilišta u Dubrovniku i sl.). Erasmus Street Festival dvodnevna je manifestacija čiji je glavni cilj promicanje multikulturalnosti, europskih vrijednosti, širenje tolerancije i borba protiv ksenofobije. Festival će se odvijati u prostorijama Centra za mlade Dubrovnik. Kroz Festival će biti predstavljeno 12 europskih država (svaki dan po 6 država). Svaku državu, njenu kulturu, običaje i gastronomiju predstavit će grupa sudionika Erasmus programa. Prvi dan predstavljanje će imati studenti iz mediteranskih zemalja i zemalja srednje Europe, a drugi dan svoje predstavljanje imat će studenti zemalja istočne Europe.

 

Metafizika d.o.o. – projekt: ''Dubrovnik u 24 sata'' i ''Sjećanja Grada''

 

Metafizika d.o.o. godinama radi na projektu istraživanja, filmskog montiranja i javnog prikazivanja kinotečne i arhivske filmske i tiskane građe snimljene tijekom 20. stoljeća na najvažnijim trgovima i ulicama hrvatskih gradova, pod nazivom ''Sjećanje grada''. U 2019. godini planiraju projekt pod nazivom ''Dubrovnik u 24 sata'', koji će obuhvaćati produkciju dokumentarnog, kreativnu jedanaestodnevnu rezidenciju uglednih domaćih i stranih autora dokumentarnih filmova, predavanje o dokumentarnom filmu, produkciji, distribuciji.  Drugi planirani projekt nosi naziv ''Sjećanja Grada: Crno – bijelo blago'' (dosad neviđena c/b filmska arhiva Grada).

 

Art radionica Lazareti – godišnji program Participacija //Protuotrov 2019.

 

Za 2019. godinu Art radionica Lazareti, u ovoj djelatnosti, prijavila je program Participacija //Protuotrov 2019. Programi i projekti grupirani su u dvije osnovne programske linije: Umjetnički i kulturni programi (produkcija, distribucija i razvoj inovativnih umjetničkih praksi – Galerija Otok, Scena Karantena, artists – in residence, glazbeni program i dr). te program Participacija //Protuotrov 2019. (programi izvaninstitucionalne edukacije, razvoj kreativnih potencijala, javnih akcija, partnerski projekti i programi, filmski i video programi, radionice, književne večeri, okrugli stolovi).

 

Udruga ''Sve ostalo je glazba'' – #sveostalojeglazba

 

Za 2019. godinu Udruga prijavljuje program: #sveostalojeglazba. Projekt je zamišljen kao niz od pet kraćih video uradaka temeljenih na suvremenoj interpertaciji kulturne, prvenstveno glazbene baštine. Rađeni su u dokumentarističkoj formi, svaki od videa sadrži snimljene izvedbe odabranih glazbenih djela na izvornim lokacijama.

 

Ivana Pegan Baće – audio rad ''Tebi koja imaš oči požudnije od mojih''

 

Ivana Pegan Baće u 2019. godini planira realizirati projekt pod nazivom ''Tebi koja imaš oči požudnije od mojih''. Audio rad baziran je na istoimenoj kratkoj priči autorice i zamišljen ja kao izvedba u tri glasa. Rad je predviđen za izvođenje u radijskom prostoru, zatim kao audio instalacija te kao trajan materijal produciran i distribuiran na vinilu, u hrvatskoj i engleskoj izvedbi.

 

Obrt VIDEO PRO – dokumentarni film ''Župa i Župljani u Domovinskom ratu''

 

Nikša Duper rođen je Milinima. Tijekom dugogodišnjeg života u italiji stječe iskustva kao snimatelj, montažer, grafičar i tehnički direktor. Većinu svog radnog vijeka proveo je na poslovima proizvodnje dokumentarnih filmova, industrijskih filmova i reklama. U 2019. godini planira realizaciju projekta snimanja dokumentarnog filma ''Župa i Župljani u Domovinskom ratu''. Film će biti podijeljen u pet epizoda (Ljeto 1991., Početak oružanog napada, Prognanstvo, Oslobođenje Župe, Povratak). Dokumentarni film temeljit će se na svjedočanstvima izravnih aktera i sudionika tog vremena. Ostvaren je kontakt s braniteljskim udrugama s podučja naše županije, Muzejom Domovinskog rata i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom s kojima  je dogovorena suradnja.

 

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik – produkcija za ''Embassy 5216''

 

U 2019. godini pod vodstvom Udruge planira se nastavak kulturnih zbivanja i postupnog ulaganja prema jačanju kulturne ponude, započet u okviru kandidature Dubrovnika  za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u sklopu projekta ''Probuđena mladost/Youth Awekening''. U 2019. godini Udruga prijavljuje program video produkcije za niz skladbi glazbenog sastava ''Embassy 5216'', s albuma ''Correlation'' te eksperimentalno – dokumentarni film kao popratni video materijal.

 

Ivana Miloglav Ivanković – projekt ''Planet X''

 

Ivana Miloglav Ivanković rođena je u Dubrovniku, a slikarstvo je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika te upravnog odbora Hrvatskog društva likovnih umjetnika. U 2019. godini planira realizirati projekt pod nazivom ''Planet X''. Riječ je o multimedijalnom projektu sastavljenom od slika na platnu, dviju instalacija i videa.

 

Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik – istraživački projekt ''Istaknuti dubrovački domobrani 20. stoljeća''

 

Udruga Hrvatski domobran Dubrovnik osnovana je zbog očuvanja povijesne istine o pripadnicima regularne hrvatske vojske, informiranju i upoznavanju javnosti o hrvatskoj prošlosti i porijeklu imena domobran, trajne skrbi o Domobranskom groblju u Gospinu polju u Dubrovniku, pomoći preživjelim članovima Udruge ratnih veterana "Hrvatski domobran", obilježavanja mjesta pogibije i održavanja stratišta ubijenih članova regularne hrvatske vojske iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, izdavanja knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti. U 2019. godini planiraju realizirati projekt snimanja materijala za izradu dokumentarnog filma ''Istaknuti dubrovački domobrani 20. stoljeća''. Ideja projekta je što hitnije snimiti svjedočanstva preživjelih stradalnika i domobrana iz II. svjetskog rata, a zatim te snimljene biografske razgovore prvo staviti na Internet kao otvoreni resurs za znanstvena i privatna istraživanja. U drugoj fazi projekta, 2020. godine od ovog materijala montirat će se dokumentarni film namijenjen klasičnoj distribuciji kroz TV i kino prikazivanje.

 

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža'' - godišnji program radionica i DUFF radionica

 

Udruga je osnovana početkom 2010. godine na inicijativu nekolicine profesora Gimnazije Dubrovnik kako bi, pružajući mladim ljudima tehničku, stručnu i financijsku potporu u njihovim kreativnim naporima, poslužila kao institucionalni okvir budućeg amaterskog filmskog djelovanja. U 2019. godini Udruga planira realizirati godišnji program filmskih radionica. Program je obrazovno utemeljen na naizmjeničnom teorijsko-praktičnom pristupu ovladavanja osnovama filmskog zanata, dok je u odgojnom smislu, svrha programa podizanje filmske kulture i senzibiliziranje građana za filmski medij i kulturu općenito. Drugi program nosi naziv: ''DUFF radionice''. DUFF radionice su sastavni i prepoznatljiv dio Festivala filma djece i mladeži Mediterana.

 

Udruga Artarea – umjetnički rad La musica di notte 2019.

 

Udruga Artarea nastaje iz potrebe za kreiranjem prostora slobode u kojem će se djeca i mladi moći baviti različitim aspektima umjetnosti. Od svog osnutka 2014. godine, Udruga aktivno djeluje u polju obrazovanja i izvedbenih umjetnosti kroz različite umjetničke prakse, surađujući s pedagozima i umjetnicima te teatrima, školama, vrtićima i centrima za kulturu. U 2019. godini Udruga planira program pod nazivom ''La musica di notte 2019.'' (usred buke grada ili Ako si pošla spavat, sretno!). Projekt je zamišljen kao interdisciplinarni te će se temeljiti na suradnji umjetnika i stručnjaka iz različitih polja, preko glazbe do arhitekture. Cilj prve faze projekta je rekonstruirati i time podsjetiti na zaboravljeni zvučni krajolik Grada. Druga faza za cilj ima stvaranje glazbenog umjetničkog djela, kao komentara na današnji zvučni krajolik Grada.

 

Škola filma Šipan – Ljetna škola filma Šipan

 

Najvažnije polje kojem se posvećuje Ljetna škola filma Šipan je razvijanje medijske kompetencije tj. kompetentna primjena novih tehnologija od strane djece u dobi od 9 do 14 godina. Škola nastoji na svojim radionicama djeci i mladima pružiti što profesionalnije ozračje u kojem oni mogu razviti svoje ideje i svoje zamisli dovesti do krajnjeg rezultata – gotovog filma, fotografske izložbe ili napisanog scenarija. Radionice vode stručni voditelji uz pedagoški pristup djeci, bilo da su redatelji, scenaristi, montažeri ili glumci. Pored programa besplatnih filmskih radionica, Ljetna škola filma Šipan nudi jedinstveni festival sa besplatnim projekcijama, glazbenim večerima, večerima poezije, plesa i slično. U 2019. godini održat će se 16. Ljetna škola filma Šipan u vremenu od 04. do 14. kolovoza. Namjera organizatora je nastaviti raditi filmske radionice i popratni festivalski program po već zadanim, visokim standardima i pod mentorstvom eminentnih imena iz svijeta filma.

 

Antoneta Alamat Kusijanović - razvoj scenarija i razvoj projekta filma ''Mara i Lea''

 

Antoneta Alamat Kusijanović redateljica je i scenaristica rođena u Dubrovniku. Njen posljednji kratki film ''U Plavetnilo'' nagrađen je posebnim priznanjem međunarodnog žirija na 67. Berlinskom filmskom festivalu, Nagradom mladog žirija na 63. Oberhausen Film festivalu, Srcem Sarajeva na 23. Sarajevskom filmskom festivalu te je nominiran za Studentski Oscar, američke Akademije znanosti i umjetnosti. U 2019. godini prijavljuje program razvoja scenarija i razvoja projekta dugometražnog igranog filma ''Mara i Lea''.

 

Filmska udruga Motion – filmska radionica

 

Filmska udruga Motion osnovana je 2009. godine, sa svrhom promicanja filmske umjetnosti. Od svog osnutka, djeluje kao nezavisna, neprofitna organizacija. Udruga je dosad uspješno producirala nekoliko kratkih, igranih i animiranih filmova. U 2019. godini Udruga prijavljuje sljedeći program: 5. radionica Motion. Riječ je o edukativnoj radionici udruge Motion, namijenjene dubrovačkim srednjoškolcima, studentima i mladima, s ciljem razvoja interesa za dramsku i audivizualnu umjetnost i stjecanje znanja o filmu i vještini glume pred kamerom.

 

Barbara Vekarić – produkcija filma ''Vivi i Vanda''

 

Barbara Vekarić diplomirala je komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu te filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim filmskim programima i radionicama, uključujući Berlinale Talent Campus 2011. godine, Sarajevo Talent Campus, goEast Young Professionals program u Wiesbadenu, goShort Film Campus u Nijmegenu, a pohađala je New York Film Academy u Los Angelesu 2008. godine. Predsjednica je filmske udruge Motion. U 2019. godini planira realizaciju produkcije filma ''Vivi i Vanda''.

 

Glazbena radionica Sorgo – program: Klasici kinematografije

 

Glazbena radionica Sorgo nastavlja afirmirati dubrovačku baštinu s posebnim naglaskom na suvremeno autorstvo te i dalje predstavlja jedinstvenu platformu za glazbena događanja i druge sadržaje kojima se preispituju vrijednosti glazbene baštine i njen udjel u kulturi Grada. U 2019. godini planiraju realizirati program pod nazivom: Klasici kinematografije: Silent scream into the NOW. Program je zamišljen tako da uz niz izabranih klasika iz razdoblja nijemog filma dubrovački glazbenici stvaraju, skladaju i improviziraju glazbu koja prianja uz vizualnu situaciju na platnu. Program će biti realiziran uz pomoć udruge ''Luža'' i Dubrovačkih kinematografa.

 

Udruga studenata Libertas – ''Platforma medijskih kultura''

 

U 2019. godini planiraju realizirati program ''Platforma medijskih kultura'', čiji bi završni produkt bila izložba (digitalna na web platformi) odabranih vizuala i čitanje tekstualnih sadržaja uz kontrast djela iz povijesti Dubrovnika, uz gostovanje priznatih dubrovačkih umjetnika i pisaca kao recezenata proizvedenih djela.

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2019. godinu

 

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova

iz sredstava

Grada Dubrovnika

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

1

Prirodoslovni muzej

414.000

   474.000

2

Dubrovačke knjižnice

703.000

1.265.800

3

Dubrovačke ljetne igre

8.650.000

19.738.000

4

Dubrovački muzeji

2.478.200

3.361.800

5

Dubrovački simfonijski orkestar

1.797.600

3.186.600

6

Kazalište Marina Držića

1.554.700

 2.087.900

7

Kinematografi Dubrovnik

651.800

1.356.800

8

Folklorni ansambl Linđo

656.000

1.321.000

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

2.200.000

2.390.000

10

Dom Marina Držića

530.000

610.000

11

Muzej domovinskog rata

110.000

110.000

12

Zavod za obnovu Dubrovnika

8.350.000

13.070.000

 

 

Ukupno

 

28.095.300

 

48.971.900

 

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2019. godine izvan djelatnosti ustanova

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

ZA 2019. GODINU

4.000.000,00

 

 

 

GLAZBENA  DJELATNOST                                                                                 

                              1.171.302,00

Aria Artis - festival: Sentimento

65.000,00  

Alan Polzer - program: Putovima improvizacije

21.000,00  

Ana Rucner - festival: Ana u Gradu

                              15.000,00

Bošnjačka zajednica kulture Preporod – Zbor Zumbuli: godišnji program

5.000,00

Darko Kristović – orguljaški koncert

6.000,00  

Dječji zbor Dubrovnik - godišnji program

69.092,00  

Dubrovački gudački kvartet – program: Glazbeni salon

24.000,00  

Dubrovački komorni zbor - godišnji program

80.000,00 

Glazbena radionica Sorgo – notno izdavaštvo

24.000,00  

Gradska glazba Dubrovnik

150.000,00

Hrvatsko-Austrijsko društvo - gostovanje Ivana Violića s Hrvatskim gudačkim kvartetom u Beču

6.000,00

Hrvatsko-rusko društvo: godišnji program Umjetnost bez granica

30.000,00  

Hrvatska Matica iseljenika - koncert Gradske glazbe Ston u sklopu ''Susreta Hrvata Italije i proslave sv. Leopolda u Padovi''

10.000,00

Klavirski trio – ciklus koncerata: Lopudsko ljeto 2019.

36.520,00  

KUU Izvor Zaton – godišnji program

60.000,00  

KUD Komolac - godišnji program

86.000,00

Mješoviti zbor  Libertas  - godišnji program

75.000,00  

Udruga Aklapela - festival Aklapela

65.000,00  

Udruga Audiovizualni centar Dubrovnik – produkcija i objava nosača zvuka

21.000,00  

Udruga Convivo - snimanje spota

5.600,00  

Udruga Festa – Festa 2019.

 75.000,00

Udruga PodRoom TUP - Seassions TUP

 25.000,00 

Udruga Skontradura – godišnji glazbeni program i obljetnički koncert

21.690,00   

Udruga Studenata Libertas Zagreb – godišnji glazbeni program

30.900,00  

Sanin Karamehmedović – godišnji rad glazbenog sastava ''Silente''

15.000,00  

Sve ostalo je glazba - multimedijalna tura: Renesansni vrt                   

37.500,00

Stara Dubrovačka glazba - Velika povijest dubrovačke glazbe V.

15.000,00  

Umjetnička škola Luka Sorkočević - koncert u čast 90 godina postojanja glazbene škole u Dubrovniku

10.000,00  

Zvuci tišine – Laus akademija i ciklus koncerata: Otkrića

87.000,00  

 

DRAMSKA I PLESNA DJELATNOST

                             

470.000,00

Art radionica Lazareti  - pedagoška radionica: Lovac u žitu i Scena Karantena

                                   42.000,00

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2019.

75.000,00

Bošnjačka zajednica kulture Preporod – program: Međunarodna smotra folklora

5.000,00

Centar za dramsku umjetnost - plesna predstava ''Nokturno''

                                   15.000,00

Dubrovačka art udruga bez granica - ''Argentinski tango''- zimske i ljetne škole

10.000,00

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

25.000,00

Kazališni studio – ''Ljetna kazališna radionica - PLAY DRZIC!''

21.000,00

Kulturno društvo „Aster“ - Mali festival lutkarstva ''Pupica''

28.000,00

Le Petit Festival du Theatre – festival ''Le Petit Festival du Theatre 2019.''

24.000,00

Plan Pro d.o.o. – Amali na sceni 2019.

                                 35.000,00

Plesno-edukativna udruga Convivo - plesna produkcija ''Mali princ''

12.000,00

Plesni studio Step'n'Jazz – Dubrovnik Tap Festival 2019. i razmjena udruga

40.000,00

Plesno rekreacijski studio Dubrovnik – plesna predstava ''Čarobnjak iz Oza''

28.000,00           

Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program

70.000,00

Udruga Mažoretkinje Grada Dubrovnika – godišnji program

40.000,00

 

KNJIŽNIČNO – IZDAVAČKA DJELATNOST 

1.064.500,00

Art radionica Lazareti – godišnji izdavački program

30.000,00  

Andrea Batinić Ivanković - godišnji program likovno-umjetničke kritike

12.000,00  

Anita Ruso – godišnji program likovno-umjetničke kritike

12.000,00  

Davor Mojaš – godišnji program umjetničke kritike

12.000,00  

Društvo „Braća hrvatskog zmaja“ – godišnji program

8.000,00

Društvo za afirmiranje knjige i stripa „Slagalica“ - izdavački program

28.000,00  

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tisak časopisa „Dubrovački horizonti“

23.000,00   

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program 2019.

88.000,00  

Disput d.o.o. Zagreb – tisak knjige ''Grad teatar''

4.000,00  

Hrvatska matica iseljenika – godišnji program predstavljanja knjiga

2.500,00  

Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik – predavanje ''Prvo razdoblje Boškovićeve recepcije na austrijskim sveučilištima''

                                     6.000,00      

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – tisak publikacije ''Flora Jakšić i njezin atelier'' i čitateljski klub“

25.000,00  

HKD „Napredak“ – ogranak Dubrovnik – godišnji program

21.000,00  

Katja Bakija – godišnji program umjetničke kritike

12.000,00  

„Kultura snova“ – izdavanje ilustrirane knjige za djecu

5.000,00  

Lucija Kovačević – izdavanje zbirke pjesma i pripovjedaka

9.000,00  

Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program

266.000,00   

Petra Jelača – kazališna kulturna kritika u Dubrovniku 2019.

12.000,00  

Ratimir Carević – tisak zbirke pjesama

5.000,00

Udruga Dubrovački izlog - izdavački program

8.000,00  

„Verbum“ d.o.o. – Dani kršćanske kulture 2019.

30.000,00  

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program

80.000,00  

Zavod za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik – Povijest stanovništva

360.000,00    

Zdravko Ostojić – tisak romana „Ničiji sin“

6.000,00  

 

MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST

 

716.112,00

Anamarija Bezek - izložba keramike: Zeleno-zimske boje juga

12.000,00  

Art radionica Lazareti - godišnji program samostalnih izložbi

30.000,00  

Artur  Sebastian  design - redovna izložbena djelatnost

20.000,00  

Bošnjačka zajednica kulture Preporod - likovna radionica

5.500,00

Dubravka Lošić – izložba: Susret u depou III.

20.000,00  

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – godišnji izložbeni program

27.800,00  

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) – godišnji karnevalski program i projekt ''Karnevalski program 6 paravana''

10.000,00  

Europska udruga za baštinu - Najbolji u baštini

70.000,00

Fehim Vukotić – izložba: Dubrovačke priče

4.000,00  

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Gradska župa Gospe Velike - istraživačko-edukacijski projekt

17.000,00

Gimnazija Dubrovnik - Renesansno nasljeđe Dubrovnika i Firence

30.000,00

Gradska župa Gospe Velike - restauratorski zahvat na slici 

Božji grob slikara Guida Franciscia

20.000,00  

Hrvatska matica iseljenika – izložba iz ostavštine fra Rafaela Romića u Splitu

                                    6.500,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik - godišnji izložbeni i rezidencijalni program te radionica animacije za djecu i mlade

58.000,00

Ivana Pegan Baće - umjetnički rad ''Tko si?''

20.000,00

Izvor Pende - samostalna izložba: Touring Point i sudjelovanje na europskim umjetničkim sajmovima

22.562,00

KUD „Sv. Juraj Osojnik“  - godišnji program

60.400,00  

Katarina Ivanišin Kardum - samostalna izložba radnog naziva „Still Landscapes: Mountains and Birds“

20.000,00  

Katarina Alamat Kusijanović - izložba ''Fallere nostra'' i ''Novi život''

11.600,00  

Marija Vukić Pende - samostalna izložba

18.250,00

Nada Zec Ivanović - izložba u Čakovcu, Zagrebu i Šibeniku

15.000,00

ORIS kuća arhitekture  - simpozij „Vikend s Orisom Dubrovnik“ i izložba arhitektonskih crteža Ricarda Bofilla

30.000,00  

Stjepko Art – Udruga likovnih i primjenjenih umjetnika - godišnji izložbeni program

8.000,00  

Udruga Baština - obnova tradicijskog rukotvorstva

19.000,00

Udruga Deša - Blagdanske krpice, radionica

27.000,00  

Udruga za mlade ''Maro i Baro'' - Street art festival

25.000,00

Udruga Placa/kolektiv za istraživanje u prostoru -  projekt ''Dubrovački karavanski put'' i ''Dubrovački vrtni grad''

30.000,00  

Umjetnička udruga Sebastian art - likovni godišnji program

19.000,00

Umjetnička organizacija GENIJATOR - godišnji program

20.000,00  

Umjetnička škola Luke Sorkočević - izlagačka  djelatnost i radionice Galerije mladih

27.500,00  

Veronika Šulić – izložba: Otisci Grada

12.000,00

 

AUDIO-VIZUALNE DJELATNOSTI I NOVE MEDIJSKE KULTURE

414.000,00

Art radionica Lazareti – projekt: Participacija / Protuotrov

10.000,00  

Antoneta Alamat Kusijanović - razvoj scenarija i projekta dugometražnog igranog filma Mara i Lea

30.000,00  

Aster kulturno društvo – program: Tišina molim 2019.

40.000,00  

Audio vizualni centar Dubrovnik – projekt: Embassy 5216 – video

3.000,00  

Barbara Vekarić - dugometražni film Vivi i Vanda

30.000,00

Erasmus student network - Erasmus street festival

5.000,00  

Glazbena radionica Sorgo – projekt: Silent scream into the Now

10.000,00 

Ivana Miloglav Ivanković – projekt: Planet X

3.000,00  

Ivana Pegan Baće - audio rad: Tebi koji imaš oči požudnije od mojih

3.000,00

Metafizika d.o.o.- kreativna rezidencija: Dubrovnik u 24 sata i projekt: Sjećanje grada

45.000,00  

Noć Hrvatskog filma i novih medija – projekt: Noć hrvatskog filma u Dubrovniku

5.000,00  

Škola filma Šipan - Ljetna filmska škola Šipan

70.000,00 

Udruga Artarea – projekt: La musica di notte

10.000,00                                

Udruga Artizana - dokumentarni film: Bili smo u ONB-u

50.000,00  

Udruga Hrvatski domobran – projekt: Istaknuti dubrovački domobrani 20. stoljeća

15.000,00

Udruga Luža - godišnji program filmskih radionica i Duff radionice

35.000,00  

Udruga Motion - 5. radionica Motion

25.000,00  

Udruga studenata Dubrovnika Libertas - Platforma medijskih kultura

5.000,00  

Udruga Sve ostalo je glazba - video #sveostalo je glazba

10.000,00  

Video Pro, obrt - dokumentarni film u izradi: Župa i župljani u Domovinskom ratu

10.000,00  

 

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja

164.086,00

 

KLASA: 612-01/18-02/05

URBROJ: 2117/01-09-19-7

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.                                   

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------