Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13– pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2019. godinu

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2019. godinu. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

 

      Nerazvrstane ceste

      Javne površine

      Javnu rasvjetu

      Groblja

 

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

1. NERAZVRSTANE CESTE

                                                               

Članak 2.

 

Nerazvrstane ceste financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 62.560.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

r.b.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Komunalna naknada

Kredit

Fondovi

1.

Projektna dokumentacija (UO za izgradnju i upravljanje projektima)

600.000

240.000

360.000

 

 

 

2.

KARDINALA STEPINCA –

IVA DULČIĆA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

 

3.

PARKING HRVI

 

4.300.000

3.000.000

 

1.300.000

 

 

4.

CESTA – ZGRADE HRVI

4.500.000

 

4.140.000

360.000

 

 

5.

NIKA I MEDA PUCIĆA

 

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 

6.

IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA

200.000

 

 

200.000

 

 

7.

VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA

340.000

 

340.000

 

 

 

8.

VUKOVARSKA ULICA II FAZA

2.660.000

 

 

 

2.660.000

 

9.

ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA

200.000

 

200.000

 

 

 

10.

MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA

400.000

 

400.000

 

 

 

11.

CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA -OSOJNIK

19.000.000

 

 

 

19.000.000

 

12.

CESTA OSOJNIK -LJUBAČ

450.000

 

450.000

 

 

 

13.

CESTA TAMARIĆ

200.000

 

200.000

 

 

 

 

14.

CESTA GORNJA SELA

500.000

 

500.000

 

 

 

15.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK

300.000

 

300.000

 

 

 

16.

LAPADSKA OBALA

20.000.000

 

 

 

 

 

20.000.000

17.

CESTA NUNCIJATA

200.000

 

200.000

 

 

 

 

18.

CESTA NA OSOJNIKU

100.000

 

100.000

 

 

 

19.

IMPORTANE-POVRAT SREDSTAVA

750.000

 

750.000

 

 

 

20.

Povrat dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012.,2013. i 2014.

4.060.000

 

4.060.000

 

 

 

21.

PROJEKTAN DOKUMENTACIJA (UO za promet)

400.000

 

400.000

 

 

 

22

LEGALIZACIJA CESTA (UO za promet)

900.000

 

900.000

 

 

 

 

UKUPNO

62.560.000

 

3.240.000

13.300.000

4.360.000

21.660.000

20.000.000

 

1.     Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. (UO za izgranju i upravljanje projektima)

 

2.      Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete.

3.      Parking HRVI – Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI-a u Mokošici

4.      Cesta-Zgrade HRVI - Nastavak izgradnje pristupne prometnice sa cjelokupnom infrastrukturom prateći  izgradnju zgrada HRVI-a

5.      Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu

6.      Izmještanje komunalnih instalacija – izmještanje komunalnih instalacija na cestama sukladno novonastalim potrebama.

7.      Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica – Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 %  potrebnog iznosa.

8.      Vukovarska ulica II faza - Izvođenje radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od  Bazena do BP INA.

9.      Andrije Hebranga oborinska odvodnja- Izvođenje radova izgradnje kolektora oborinske odvodnje – zapadni dio od ulice Kunske do Rotora, rješenje oborinskih voda koje se slijevaju Kunskom ulicom sa poteza Ulice S. Cvijića  ulice A.Hebranga pa sve do postojećeg ispusta oborinskih voda u Luci Gruž.

10.   Montovjerna-Batala- oborinska odvodnja - Projekt za lokacijsku i građevinsku dozvolu oborinske odvodnje koja povezuje Montovjernu i ulicu Sv. Mihajla (od semafora) s ispustom na Batali kojeg također treba rekonstruirati.

11.   Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik

12.   Cesta osojnik Ljubač - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača

13.   Cesta Tamarić - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste Tamarić u naselju Mokošica.

14.   Cesta Gornja sela - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo-Riđica)

15.   Tehničko tehnološki blok - Geodetske i projektantske usluge za izgradnju ceste u obuhvata UPU-a Tehničko-tehnološki blok Osojnik

16.   Lapadska obala - Izvođenje radova na rekonstrukciji Lapadske obale

17.   Cesta Nuncijata - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata

18.   Cesta na Osojniku - Projektantske usluge za rekonstrukciju postojeće ceste u naselju Osojnik

19.   Importane-povrat sredstava - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika.

20.   Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2019. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.060.000 kn.

21.   Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na  prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. (UO za Promet)

22.   Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. (UO za Promet)

 

 

 2.   JAVNE POVRŠINE

 

Članak 3.

 

Ulaganja u javne površine se očituju u nabavci opreme za javne površine i izgradnji javnih objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kredita, fondova i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  22.733.000 kuna i to:

 

 

1.    Sanacija rive RožatProjektantske usluge, stručni nadzor i izvođenje radova na rekonstrukciji rive u Rožatu

2.    Sanacija obale Rijeke Dubrovačke - Projektantske usluge za izvođenje radova na sanaciji obale cijele Rijeke dubrovačke.

3.    Park za pse Mokošica - Izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji

4.    Park Gradac - Projektantske usluge za rekonstrukciju parka Gradac

5.    Serpentine Srđ- Izvođenje dijela radova na rekonstrukciji serpatina Srđ

6.    Trg i riva Suđurađ - Projektantske i geodetske usluge za uređenje trga i rive u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu

7.    Sanacija odlagališta Grabovica - Izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.

8.    WC Kalamota - Završetak adaptacije javnog wc-a na Kalamoti .

9.    Azil za životinje - Projektantske i geodetske usluge za izgradnju azila za životinje

10.  Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika

11.  Igralište Gruž - Radovi završetka izgradnje

12.  Baraka Mokošica-Projektantske i geodetske usluge za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, podružnica Mokošica

13.  Bočalište Mokošica - Izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova,sanaciji boćališta i pratećih prostorija

14.  Igralište Babin Kuk - Projektantske usluge i izvođenje radova na izgradnji novog igrališta na Babinom Kuku

15.  Igralište Komolac - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

16.  Igralište Gromača - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

17.   Igralište Kliševo - Projektantske usluge i izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg igrališta

18.  Igralište Šipan - Izvođenje radova na izgradnji novog igrališta

 

 

3..    JAVNA RASVJETA

 

Članak 4.

 

Gradnja mreže javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od 650.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

 

1.    Zaton-Bunica - Dovršetak radova na rekonstrukciji javne rasvjete u naselju Zaton     

bunica

2.    Javna rasvjeta Stara Mokošica – Dovršetak radova na ugradnji nove javne rasvjeta

 

 

4.     GRAĐENJE GROBLJA

 

Članak 5.

 

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalne naknade u ukupnom iznosu od  5.000.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

 

 

 

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta.

 

 

Članak 6.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 90.943.000 kuna i to:

 

 

Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/18-09/39

URBROJ: 2117/01-09-19-05

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------------