Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

8. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2109. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Uvod

 

Grad Dubrovnik kreira i provodi socijalni program u svrhu stvaranja povoljnog društvenog okruženja i poboljšanja položaja socijalno osjetljivih skupina.

 

U 2018. godini Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalnih naknada za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Akcijskim planom predviđa se integracija upravljanja socijalnim naknadama, povezivanje i praćenje podataka i naknada. Time će se osigurati jednostavniji postupak provjere i razmjene podataka  s  tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, omogućiti bolje usmjeravanje socijalnih naknada te provođenje odgovorne i pravedne socijalne politike.

 

U 2018. godini prikupljeni su podatci o socijalnim naknadama koje osigurava lokalna  samouprava (ESSPROS metodologija), potrebni za daljnje analize i planiranje budućih politika u području socijalnih naknada, koje će se usmjeriti na postizanje transparentnijeg, učinkovitijeg i pravednijeg sustava socijalne zaštite, a sve u skladu s preporukama Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku i Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske.

  

Sustav socijalne skrbi potrebno je unaprijediti u cilju smanjenja siromaštva  i zaštite najosjetljivijih skupina društva, osiguravajući potrebna sredstva  i usluge upravo onima kojima su najpotrebnija.  

 

Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu podrazumijevaju zadovoljavanje brojnih potreba korisnika usmjerenih na suzbijanje socijalne isključenosti  i osnaživanje socijalno osjetljivih skupina građana (korisnici zajamčene minimalne naknade, stare i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, beskućnici, djeca s teškoćama u razvoju, samohrani roditelji, mladi).

 

Mjere socijalnog programa također obuhvaćaju projekte i aktivnosti  koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika.

 

Uvažavajući specifične potrebe osoba s invaliditetom i oslanjajući se na dosadašnje rezultate postignute u zadovoljenju potreba osoba s invaliditetom, kao i suradnju s udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik kontinuirano provodi Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine. U 2018. godini povećao se mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine i sada iznosi 300 kn. Mjerama socijalnog programa za 2019. godinu predviđeno je povećanje sredstava za program Unaprjeđenje  kvalitete života  osoba s invaliditetom.

 

Raspisan je trogodišnji javni poziv za programe i projekte udruga osoba s invaliditetom i udruga koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju, te je predviđeno povećanje financijskih sredstava za prioritetna područja i usluge koje izravno pružaju udruge.

 

Skrb o mladima intenzivirala se nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Ključni referentni dokument koji određuje područje djelovanja Vijeća Europe u polju politike za mlade donesen je na Osmoj konferenciji ministara zaduženih za mlade zemalja članica Vijeća Europe, a nosi naziv Budućnost politike za mlade Vijeća Europe: AGENDA 2020. Na temelju tog dokumenta Republika Hrvatska donijela je Nacionalni program za mlade. 

 

Grad Dubrovnik je, zajedno sa udrugom Centar za karijere mladih, a uz sufinanciranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prošle godine pristupio izradi Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2022. „Mladi i Grad skupa“.

 

Prijedlog programa  je pripremljen i u završnim je konzultacijama prije upućivanja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na usvajanje. Ovaj program temelji se na istraživanjima koja postoje u području mladih, a proveli su ih udruge mladih i za mlade te Institut za društvena istraživanja "Ivo Pilar" po narudžbi Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije. Centar za karijere mladih također je proveo ispitivanje potreba mladih na području Grada Dubrovnika. Dosadašnji program „Mladi i Grad skupa“, po kojem se trenutno provodi politika za mlade grada Dubrovnika,  strateški je koncept koji je osmislila dubrovačka gradska uprave, slušajući i propitujući potrebe mladih. Jedan od stožernih programa u području politike za mlade je razvoj klubova za mlade, rukovodeći se idejom iznalaženja prostora za razvoj programa za mlade u svim gradskim područjima te programa za različite skupine mladih.

 

 

Ostvarivanje mjera socijalne skrbi u 2018. godini

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Dubrovnik prioritetno skrbi o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno prava na novčani iznos kojim se osigurava  zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba (utvrđuje se na temelju ostvarenih prihoda te na osnovi imovine koja je u vlasništvu članova obitelji koja živi u zajedničkom kućanstvu). Visina te pomoći ovisi o broju članova kućanstva. Za samca trenutno iznosi 800 kuna, odnosno 920 kuna ako je ta osoba radno nesposobna, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose za odraslog člana kućanstva 480 kuna, za dijete 320 kuna, za samohranog roditelja 800 kuna, te za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji 440 kuna. Treba napomenuti da je Zakonom o socijalnoj skrbi propisano da jedinice lokalne samouprave trebaju skrbiti o ovoj skupini stanovnika, podmirenjem njihovih troškova stanovanja i korištenja usluge prehrane u pučkoj kuhinji.

 

U Dubrovniku je 178 korisnika nositelja zajamčene minimalne naknade, od kojih je 35 višečlanih kućanstava, a 143 su samci. Za ovu kategoriju u 2018 godini temeljem Mjera socijalnog programa ukupno se izdvojio iznos od 1.266.551,00 kn (troškovi stanovanja, ogrjev, božićnica i jednokratne novčane pomoći). 

     

Socijalnim uslugama koje Grad Dubrovnik izravno pruža, kao što su usluga prehrane u pučkoj kuhinji, usluga  boravka u privremenom prihvatilištu za beskućnike i usluga prijevoza za osobe s invaliditetom, obuhvaćeno je 319 građana. Socijalnim uslugama koje Grad Dubrovnik sufinancira kroz programe i projekte koje u partnerstvu provode ustanove i udruge, izravno je obuhvaćeno 3276  korisnika.

 

U objektu privremenog prihvatilišta za beskućnike u hotelu Vis 2 trenutno borave 32 korisnika. Šest je osoba ženskog spola, a 26 su muškarci. Pet osoba je starijih od 65 godina. Prema obiteljskom statusu 21 korisnika su samci, tri obitelji su dvočlane i jedna je peteročlana. Dvije dvočlane obitelji koje su boravile u ovom objektu dobile su 2018. godine na korištenje gradski stan.

 

Najbrojnija kategorija građana obuhvaćena Mjerama socijalnog programa su umirovljenici. U 2018 . godini ukupno je 2759 umirovljenika  primilo novčani dodatak na mirovinu.

 

U Gradu Dubrovniku je 275  korisnika iznad 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu, te im je osigurana novčana pomoć u iznosu od 300 kn mjesečno.  

 

Mjerom subvencija najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa u 2018. godini  bilo je obuhvaćeno ukupno 184   korisnika  od kojih su  6 samci, 10  dvočlanih obitelj, 33 tročlanih, a četveročlanih i više je 135 korisnika.       .

 

Mladi do 35 godina života, koji prelaze zadani cenzus kao osobe slabijeg materijalnog statusa, također ostvaruju  subvenciju za najma stana.  U 2018. godini ukupno je ovu mjeru koristilo  52  mladih, od kojih je 20 samaca, 11 dvočlanih kućanstava, 15 tročlanih, a četveročlanih i više je 6 kućanstava.

 

Novčani dar za novorođeno dijete u 2018. godini ostvarilo je  385 roditelja, a za tu mjeru

Izdvojeno je 1.323.000,00 kuna.

 

 

Vrsta prava

Broj korisnika

Iznos

Troškovi stanovanja

166

958.851,00

Ogrjev

166

157.700,00

Pučka kuhinja

187

2.025.581,25

Godišnja potpora za nezaposlene samohrane

31

49.600,00

Božićnica

252

50.000,00

Jednokratne novčane pomoći

477

925.863,74

Dodatak na mirovinu do 1800 kn

1027

2.801.500,00

Dodatak na mirovinu od 1800-2200

1104

774.000,00

Dodatak na mirovinu od 2200-2500

628

240.400,00

Troškovi pogreba

1

4.711,25

Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine

320

977.700,00

Subvencije za najam stana mladima

52

342.200,00

Subvencije za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

184

2.692.200,00

Novčana pomoć starijima od 65

275

1.000.500,00

Dar za novorođeno dijete

385

1.323.000,00

Ukupno

4772

14.287.807,24

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2019. GODINU

 

1. SOCIJALNA SKRB

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području.

 

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

 

1.1.  TROŠKOVI OGRJEVA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji - korisnici zajamčene minimalne naknade

Broj korisnika: 170

Potrebna sredstva: 160.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sukladno članu 43. Zakona o socijalnoj skrbi, samcu ili obitelji koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili  mu se  može odobriti novčani iznos  za podmirenje troškova ogrijeva  u visini kojom odlukom  odredi jedinica područne (regionalne) samouprave. Radi osiguravanja sredstava  za odobrenje ove pomoći  jedinica lokalne samouprave  podnosi zahtjev nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave.

 

1.2. PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 190

Potrebna sredstva: 2.226.000,00 kn

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji imaju sljedeće kategorije građana s prijavljenim prebivalištem na području Grada Dubrovnika:

      samac koji je ostvario prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 250%  osnovice iz članka  27. stavak  2.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13), a da u svom vlasništvu, osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.);

      obitelj koja je ostvarila prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 350% osnovice iz članka 27. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Ako u obitelji živi više od dvije osobe, iznos prihoda utvrđen za dvočlanu obitelj uvećava se za svakog daljnjeg člana za 100% osnovice  iz članka 27. stavak 1. Zakona o socijalnoj  skrbi, uz uvjet da u svom vlasništvu , osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.).

 

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji ima član obitelji stariji od jedne godine.

 

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se Centru za socijalnu skrb       Dubrovnik, a o pravu na korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji odlučuje Odjel pružanja       usluga za odrasle osobe - Stručna cjelina pružanja usluga odraslim osobama.

 

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se najkasnije do petnaestog dana u mjesecu prije početka  mjeseca u kojem će korisnik započeti korištenje prehrane, a ostvarivanje prava počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva.

 

1.3.  SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE I

        OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE

 

Svim osobama s prebivalištem na području Grada Dubrovnika koji imaju navršenih 65 godina života osigurat će se besplatni javni gradski prijevoz.

 

Umirovljenici do 65 godina sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici s mirovinom manjom od 1.800,00 kn, ostvaruju pravo na subvenciju javnog prijevoza uz participaciju od 10 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 30 kn.

 

Umirovljenici do 65 godina s mirovinom od 1.801,00 do 2.000,00 kn ostvaruju pravo na djelomičnu subvenciju javnog prijevoza uz osobnu participaciju u iznosu od 35 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 50 kn.

 

Karta u javnom gradskom prijevozu subvencionira se za:

        korisnike  zajamčene minimalne naknade i korisnike pučke kuhinje koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

        višestruke dobrovoljne darivatelje krvi i to: za muškarce po kriteriju 25, a za žene 20 darivanja,

        volontere koji imaju ugovor o volontiranju u  socijalno-humanitarnim udrugama osoba s invaliditetom i  udrugama za djecu i mlade, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi,

        osobe s invaliditetom, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi i to:

        slijepe osobe,

        gluhe osobe,

        osobe s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama,

        osobe s autizmom,

        osobe na dijalizi i osobe s transplantiranim organima,

        osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta (multipla skleroza, cerebralna paraliza, mišićna distrofija),

        osobe oboljele od težih duševnih  bolesti,

        djeca korisnici prava na osobnu invalidninu,

        članovi uže obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata,

        članovi  uže obitelji poginulih civila iz Domovinskog rata,

        vojni invalidi iz Domovinskog rata i

        civilni invalidi iz Domovinskog rata.

 

Pravo na besplatno korištenje subvencioniranje karte ima i pratitelj osobe s invaliditetom, koja se zbog invaliditeta ili težeg oštećenja zdravlja nije u mogućnosti samostalno kretati bez pratnje.

 

Udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na području Grada Dubrovnika dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis svojih članova koji udovoljavaju navedenim uvjetima i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Udruge koje se bave socijalno- humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge djece i mladih dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis volontera koji imaju sklopljene ugovore o volontiranju.

 

Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza integralni je dio sufinanciranja društva „Libertas“ putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

1.4.  JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Korisnici: Samci i obitelji koji zbog trenutačnih nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično  ili u cijelosti zadovoljiti  životnu potrebu, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

 

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava socijalni uvjet, uvjet imovine i prihoda i poseban uvjet sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

 

Broj korisnika: 500

Potrebna sredstva: 1.000.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na socijalno ugrožene osobe i osobe slabijeg imovnog stanja  koji se zbog izvanrednih životnih okolnosti  nalaze u izuzetno nepovoljnoj životnoj situaciji (uvjet imovine i prihoda) te na stradalnike Domovinskog rata i njihove obitelji (poseban uvjet).

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

1.5. DODATAK UMIROVLJENICIMA

 

Korisnici: Umirovljenici s  mirovinama do 1.800,00 kn, umirovljenici s mirovinama od 1.801,00 do 2.200,00 kn i umirovljenici s mirovinama od 2.201,00 do 2.500,00 kn

Broj korisnika: 3.500

Potrebna sredstva: 4.000.000,00 kn

 

Umirovljenici čiji iznos mirovine nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na  mjesečni novčani dodatak u iznosu od 200 kn. Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 1.800,00 kn mirovine sa svim dodatcima.

 

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju  uvećani mjesečni dodatak  od 500 kn i to:

      umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,

      umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana te

      umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 1.801,00 kn do 2.000,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400 kn, a umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.001,00 kn do 2.200,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300 kn. Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.201,00 do 2.500,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 200 kn.

 

1.6. NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA KOJI NEMAJU VLASTITIU MIROVINU I DRUGE PRIHODE

 

Korisnici: Osobe starije od 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu i druga primanja

Broj korisnika: 290

Potrebna sredstva: 1.017.000,00 kn

 

Obrazloženje: Osobe starije od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu ili drugu vrstu primanja ostvarivat će novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 300 kuna.

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

1.7.  GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE

 

Korisnici: Nezaposleni samohrani roditelji

Broj korisnika: 30

Potrebna sredstva: 50.000,00 kn

 

Obrazloženje: Nezaposleni samohrani roditelji,  prema evidenciji Upravnog odjela  za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, ostvaruju pravo na godišnju potporu, i to prema broju maloljetne djece. Godišnja potpora isplaćuje se  povodom blagdana Sv. Nikole.

 

1.8. STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

 

Korisnici: Mladi nakon navršenih 18 godina, bivši štićenici Doma za djecu i mlađe punoljetne

osobe „Maslina“

Broj korisnika: 2-4

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena korisnicima stambene zajednice za mladež Doma „Maslina“ za poboljšanje uvjeta stanovanja.

 

1.9. POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI - KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

 

Korisnici: Djeca bez roditeljske skrbi, korisnici Doma za djecu „Sveta Ana“ U Vinkovcima

Broj korisnika: 11

Potrebna sredstva: 150.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sredstva će se iskoristiti za trošak polica životnog osiguranja za jedanaestoro djece korisnika doma „Sveta Ana“ u Vinkovcima u dobi od 9 do 17 godina, čime će sva djeca koja trenutno borave u domu nakon napuštanja institucionalne skrbi biti zbrinuta te će im se olakšati početak samostalnog života.

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

1.10. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM

         KATEGORIJAMA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg materijalnog statusa koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova  najma stana

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 2.725.000,00 kn

 

Obrazloženje: Obiteljima i samcima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasništvu nemaju nekretnine, a slabijeg su materijalnog stanja, osigurat će se novčana subvencija za plaćanje najma stana. Uvjeti i način ostvarivanja prava na mjesečnu subvenciju regulirani su Odlukom o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa.

 

1.11.  NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

Korisnici: Obitelji i samci  sukladno čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi

Broj korisnika: 178

Potrebna sredstva: 1.010.200,00 kn

 

Sukladno članku 41. i članku 42.  Zakona o socijalnoj skrbi, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Naknada za troškove stanovanja isplaćivat će se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu  utvrđene prema članku 27. stavku 1. Zakona.

 

Napomena: Ova mjera provodi se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb  Dubrovnik.

 

1.12. DODJELA STANOVA U NAJAM  SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OSOBAMA

         SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg imovnog stanja

 

Grad  Dubrovnik provodi stambeno zbrinjavanje svojih građana na temelju odredbi Odluke o davanju  u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika socijalno ugroženim osobama i osobama slabijeg imovnog stanja.

 

Pravo na dodjelu stana u najam ostvaruju građani Grada  Dubrovnika pod uvjetom da:

        nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnosti da ga riješe na drugi način;

        prebivaju na području Grada Dubrovnika najmanje 15 godina;

        nemaju drugi stan u najmu, u skladu s Zakonom o najmu stanova.

 

Stan se daje u najam na temelju liste reda prvenstva, utvrđene po provedbenom natječaju.

 

Mjerila za   davanje stanova u najam:

   vrijeme prebivanja u Gradu Dubrovniku,

   broj maloljetnih osoba,

   status samohranog roditelja,

   status osobe s invaliditetom,

   visina primanja po članu kućanstva,

   status korisnika nekog oblika socijalne skrbi,

   sudjelovanje u Domovinskom ratu,

   uvjeti stanovanja i

   broj članova kućanstva.

     

Prema svakom pojedinom mjerilu utvrđuje se broj bodova, a na temelju ukupno ostvarenog broja bodova utvrđuje se lista reda prvenstva.

 

Ugovor o najmu zaključuje se na određeno vrijeme od godinu dana.

 

1.13. TROŠKOVI POGREBA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 5-10

Potrebna sredstva: 40.000,00 kn

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na  socijalno ugrožene pojedince i obitelji koji nemaju sredstva za pogrebne troškove, a nemaju bližnjih koji bi mogli podmiriti troškove pogreba i koji ovu vrstu pomoći ne mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

 

1.14. BOŽIĆNICA

 

Korisnici: Samci i obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 50.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na sve korisnike zajamčene minimalne naknade prema evidenciji Centra za socijalnu skrb  Dubrovnik, a dodjeljuje se povodom Božićnih blagdana.

 

1.15. POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

 

Korisnici: Osobe do 35 godina života koji su podstanari

Broj korisnika: 40

Potrebna sredstva: 360.000,00 kn

 

Obrazloženje: Mladim osobama i obiteljima do navršenih 35 godina života, koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika najmanje 5 godina, koji nemaju vlastitih nekretnina, a čiji  mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od prosječne  isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini sufinancirat će se troškovi podstanarstva  i to:

      za samca 400 kn,

      za dvočlano kućanstvo 500 kn,

      za tročlano kućanstvo 600 kn i

      za četveročlano kućanstvo i više 750 kn.

 

1.16. DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

Korisnici: Roditelji novorođenčadi u gradu Dubrovniku

Broj korisnika: 300

Potrebna sredstva: 1.400.000,00 kn

Obrazloženje: Za ovu mjera pronatalitetne politike Grad Dubrovnik prema Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, roditeljima novorođene djece isplaćivat će novčani dar i to:

   za prvo dijete 1.500 kn,

   za drugo dijete 2.500 kn,

   za treće dijete 4.000 kn,            

   za svako daljnje dijete iznos od 4.000 kn uvećava se za 1.500 kn

   za svako novorođeno dijete u povijesnoj gradskoj jezgri i na području Elafitskog otočja te s područja Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, Knežice, Čajkovice i Petrova Sela isplaćivat će se iznos od 10.000,00 kn.

   

1.17. PRIVREMENO PRIHVATILIŠTE ZA SMJEŠTAJ SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA

 

Korisnici: Beskućnici s područja grada Dubrovnika

Broj korisnika: 15-20     

Potrebna sredstva: 280.000,00 kn

 

Privremeno prihvatilište za smještaj socijalno ugroženih osoba s područja Grada Dubrovnika  trenutno je organizirano u objektu hotela Vis 2. U evidenciji Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo trenutno je 36 osoba koji borave u hotelu Vis 2, iako se procjenjuje da svega petnaestak ima opravdanu potrebu za smještajem u prihvatilište, dok ostali imaju druge mogućnosti za samostalan život ili im je potrebna drugi oblik podrške.

Prema dostupnim podacima razvidno je da Prihvatilište za socijalno ugrožene osobe koristi 30 do 40 korisnika godišnje te je njihov smještaj u najvećem broju slučajeva trajnije prirode. Grad Dubrovnik sufinancira privremeno prihvatilište s oko 280.000,00 kuna godišnje (režijski troškovi, popravci i sanacije).

 

Uslugu psihosocijalnog tretmana korisnika prihvatilišta pruža Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik.

 

Grad Dubrovnik je u potrazi za odgovarajućim prostorom u kojem bi se pružala usluga smještaja u Prihvatilištu, sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

1.18. STRUČNE USLUGE  CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

 

Obrazloženje: Sukladno sklopljenom ugovoru između Grada Dubrovnika i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Centar  donosi rješenja o ostvarivanju prava na troškove stanovanja, prava na pučku kuhinju, isplaćuje božićnice za korisnike zajamčene minimalne naknade te dostavlja mjesečna izvješća o korisnicima prava.

 

Broj korisnika: 300

Potrebna sredstva: 36.000,00 kn

 

1.19. PROJEKT „HALO POMOĆ“

 

Obrazloženje: Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi  provodi projekt „Halo pomoć“. Projekt se zasniva na pružanju interventne pomoći starijim osobama putem poziva koji se aktivira preko specijalizirane opreme koja je instalirana u prostorijama Doma kao i preko opreme koju će posjedovati svaka  starija osoba koja bude uključena u ovaj projekt.

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“ u iznosu od 250.000,00 kn.

 

1.20. SENIOR SERVIS

 

Grad Dubrovnik u suradnji s razvojnom agencijom DURA  provodi program osposobljavanja za njegovatelje starijih i nemoćnih osoba zbog nedostatka navedenog kadra na području Dubrovnika. Prednost u programu osposobljavanja imaju nezaposlene i dugotrajno nezaposlene osobe.

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“ u iznosu od 71.500,00 kn.

 

1.21. SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNIH I HUMANITARNIH DJELATNOSTI      

 

Javne potrebe u socijalno-humanitarnoj djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, jesu socijalno-humanitarne i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

 

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika.

 

Za sufinanciranje projekata iz područja socijalnih i humanitarnih djelatnosti u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. osigurano je 237.500,00 kn.

 

Prioritetna područja:

1.    Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina (beskućnici, osobe i obitelji u riziku od siromaštva, dugotrajno nezaposlene osobe, jednoroditeljske obitelji);

  1. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi putem organiziranih aktivnosti u zajednici;
  2. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni razvoju udomiteljstva (za djecu i odrasle).

 

 

2. ZDRAVLJE

 

Grad Dubrovnik nije osnivač niti jedne zdravstvene ustanove, tako da su zdravstveni programi i projekti pretežito usmjereni na preventivnu zdravstvenu zaštitu, odnosno na očuvanje i promicanje zdravlja i zdravih načina življenja djece, mladeži, žena, osoba sa invaliditetom, kronično oboljelih osoba te na pomoć zdravstvenim ustanovama nabavom nužno potrebne medicinske opreme, kao i na potporu u izgradnji objekata i opremanju prostora. Imajući u vidu sve navedeno, uvažavajući razvojne potrebe Strategije razvoja Grada Dubrovnika, u programima zdravstvene skrbi prioritet se dao provedbi preventivnih programa, nastavku ulaganja u postojeće zdravstvene ustanove radi podizanja standarda zdravstvenih usluga, edukaciji zdravstvenih i psihosocijalnih djelatnika te jačanju i osnaživanju nevladinog sektora u području zdravstva .

 

2.1. PROJEKT DUBROVNIK - ZDRAVI GRAD

 

Korisnici: građani Grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 2.390.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ovim sredstvima financirat će se projekti i aktivnosti  koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika:

      programi i projekti koji se odnose na promicanje zdravlja, zdravstvenog odgoja  i prosvjećivanja

      programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti,

      programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja,

      programi namijenjeni promociji oralnog zdravlja  kroz zdravstveni odgoj,

      programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova te

      sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje, temama nejednakosti i socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina

 

Za članarinu Hrvatskoj mreži zdravih gradova izdvaja se iznos od 16.000 kn.

 

2.1.1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK   

 

Korisnici: Građani grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 1.215.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu, sufinancirat će se programi Gradskog društva Crvenog u oblastima: organiziranja i animiranja dragovoljnih darivatelja krvi, organiziranja službe prve pomoći, službe traženja, socijalno-humanitarne pomoći, organiziranja akcija solidarnosti, ostvarivanja humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, zaštite ljudskih prava, unaprjeđenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti, podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana te poticanja i unaprjeđenja solidarnosti.

 

Za redovnu djelatnost Crvenog križa  planiran je iznos od 745.000,00 kn, za projekt „Upravljanje transporterom za osobe s invaliditetom u povijesnoj gradskoj jezgri “ predviđen je iznos od 70.000,00 kn, a preostali iznos od 400.000,00 rasporedit će se na projekte i programe sukladno konačnom rezultatu rada Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekta u području socijalne i zdravstvene skrbi.

 

2.1.2.  DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK - SUFINANCIRANJE AMBULANTE NA KOLOČEPU

 

Korisnici: Građani i posjetitelji otoka Koločepa

Potrebna sredstva: 325.000,00 kn

 

Obrazloženje: Temeljem ugovora s Dubrovačko-neretvanskom županijom sufinancirat će se pružanje zdravstvene zaštite na otoku Koločepu, odnosno troškovi liječničkog tima u tamošnjoj ambulanti.

 

2.1.3. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Korisnici: Građani Dubrovnika

Potrebna sredstva: 100.000,00 kn

U cilju poboljšanja javno zdravstvenih potreba stanovništva, sufinancirat će se programi i projekti namijenjeni poboljšanju kvalitete života svih dobnih skupina građana.

 

2.1.4. OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

 

U cilju unaprjeđenja zdravstvene skrbi za djecu s teškoćama u razvoju sufinancirat će se plaća jednog fizioterapeuta za potrebe  djece korisnika dnevnog boravka udruge Dva skalina.

Potrebna sredstva: 102.000,00 kn

 

 2.1. 5.MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ U MOKOŠICI

 

Građanima s područja Mokošice osigurat će se pružanje laboratorijskih usluga primarne razine zdravstvene zaštite kao oblik nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Za ovu namjenu osigurava se iznos od 132.000,00 kn  

 

2.1.6. SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH SKRBI O ZDRAVLJU

 

U području skrbi o zdravlju sufinancirat će se programi i projekti namijenjeni promicanju zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, programi i projekti namijenjeni prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja te programi i projekti    namijenjeni psihosocijalnoj zaštiti teško bolesnih i kronično bolesnih osoba.

Za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zdravlja i zdravstvene skrbi osigurava se iznos od 500.000,00 kn.

 

2.2.  INTERVENTNI TIM ELAFITI

 

Za punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije osigurat će dva liječnika i dva medicinska tehničara  na otocima Šipanu i Lopudu te jednog vozača.

Za sufinanciranje interventnog tima na Elafitima osigurava se iznos od 496.000,00 kn.

 

2.3. DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK -  AMBULANTA U POVIJESNOJ GRADSKOJ JEZGRI

 

Grad Dubrovnik dodijelio je bez naknade te obnovio i opremio prostor u Androvićevoj ulici za potrebe ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri. Grad iz svog proračuna osigurava sredstva za djelovanje liječničkog tima te za režijske troškove ambulante.

Za troškove funkcioniranja ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri planiran je iznos od 381.700,00 kn.

 

 

3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S  

    TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 3.1.  MJERE IZ STRATEGIJE  ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom grada  Dubrovnika

 

Obrazloženje: Provođenjem mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom 2015.-2020. godine uspostavljen je učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom putem aktivnosti koje gradski odjeli provode samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

 

Za unaprjeđenje i podršku  provedbe mjera i aktivnosti u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 492.550,00 kn.

 

Projekt “Vijesti za gluhe“ - 75.000,00 kn;

 

Prijevoz korisnika Centra Josipovac i korisnika udruge „Rina Mašera“ - 250.000,00 kn;

Ugradnja lifta za osobe s invaliditetom u zgradi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - područna služba Dubrovnik - 125. 000,00 kn;

 

Sufinanciranje predškolskog programa odgoja i obrazovanja u Poliklinici SUVAG - 16. 500,00 kn;

 

Obilježavanje  Međunarodnog dana osoba s invaliditetom - 5.000,00 kn;

 

Nabava novog transportera za osobe s invaliditetom - 50.000,00 kn.

 

3.2. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

 

Korisnici: osobe koje primaju osobnu invalidninu prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik

Broj korisnika:180

Potrebna sredstva: 1.300.000,00 kn

 

Obrazloženje: Korisnicima osobne invalidnine prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik isplaćivat će se mjesečni dodatak u iznosu od 300,00 kn.

 

3.3     CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje su na poludnevnom, dnevnom ili stacionarnom smještaju u Zavodu.

Broj korisnika: 20-30

Potrebna sredstva: 33.000,00 kn

 

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na poboljšanje uvjeta života korisnika koji su upućeni u Zavod za rehabilitaciju Josipovac. Sufinancirat će se projekt „Zapošljavanjem do bolje skrbi“.

 

3.4. SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica, osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i više tjelesno oštećenje u donjim ekstremitetima) i slijepe osobe s područja Grada Dubrovnika.

Broj korisnika: 50

Potrebna sredstva: 465.000,00 kn

 

Obrazloženje: Sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik sustavno provodi mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove integracije u zajednicu. Uvažavajući potrebe i probleme  s kojima se susreću osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama, kao i slijepe osobe,  Grad Dubrovnik nabavio je specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Uslugu prijevoza pruža Libertas d.o.o. Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom uređuje se način pružanja usluge prijevoza specijaliziranim vozilom.

 

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

3.5. ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Za potrebe održavanja  liftera na dubrovačkoj plaži Copacabana, liftera na plaži Mandrač i liftera  na kupalištu u Zatonu osiguravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

 

3.6. SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA OSOBA S           

INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Javne potrebe u skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Dubrovnika za 2019., 2020. i 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom na području grada Dubrovnika, provođenje edukacija stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom, razvoj održivih preventivnih i specijaliziranih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom koje se pružaju u obitelji i zajednici u svrhu sprječavanja institucionalizacije, usluge dnevnog i  poludnevnog boravka, pomoć pri uključivanju djece u programe redovnih i predškolskih i školskih ustanova, usluge pomoći i njege u kući, usluge stručne pomoći u obitelji, programi psihosocijalne pomoći članovima obitelji osoba s invaliditetom s ciljem unaprjeđenja vještina samopomoći, promicanja obiteljskih vrijednosti i značenja kvalitetnog obiteljskog okruženja za razvoj djeteta s teškoćama u razvoju temeljem prioriteta propisanih u javnom pozivu.

 

Prioriteti i ciljane skupine definirane su sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. godine kao i sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020. godine.

 

Financijska sredstva osiguravaju se sukladno trogodišnjim projekcijama proračuna Grada Dubrovnika za svaku pojedinu godinu za predmetno razdoblje ovog Javnog poziva.

 

Za sufinanciranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. osigurano je 950.000,00 kn

 

 

4.   SKRB O DJECI I MLADIMA

 

4.1. STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: učenici i studenti iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Broj korisnika: 20

Potrebna sredstva: 110.000,00 kn

 

Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli jednokratne novčane potpore učenicima i studentima Grada Dubrovnika utvrđeno je da učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja,  koji ispunjavaju uvjet prihoda iz čl. 13. Odluke o socijalnoj skrbi, dodjeljuju stipendije  za školovanje odnosno studiranje.

 

4.2. SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKE PREHRANE

 

Korisnici: studenti Sveučilišta u Dubrovniku

Broj korisnika: 167

Potrebna sredstva: 210.500,00 kn

 

Subvencionirat će se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku, sukladno kriterijima Studentskog centra u Dubrovniku, a na temelju ugovora između Grada i Studentskog centra.

 

4.3.   SAVJET MLADIH

 

U  svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada i unaprjeđenje kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici  u 2019. godini planira se  konstituiranje Savjeta mladih.

Za rad Savjeta planiran je iznos od 20.000,00 kn.

 

4.4. STRATEŠKI PROGRAM „MLADI I GRAD SKUPA“

 

Potrebna sredstva: 750.000,00 kn

 

Strateške su koordinate programa:

a)    promidžba kojom se djeca i mladi pohvaljuju i nagrađuju za sudjelovanje u svim aktivnostima, projektima i manifestacijama, koje za njih i s njima organizira Grad Dubrovnik.

b)    inicijative za nove sadržaje koje su rezultat sadržajne i iskrene, a ne deklarativne, suradnje djece i mladih s upravom Grada,

c)    naglašena javna eksponiranost suradnje kao kvalitetnog međusektorskog i unutar-generacijskog partnerstva i uz angažiranje ostalih zainteresiranih ciljnih javnosti kao što su nastavnici, roditelji, umirovljenici, socijalni radnici, aktivisti i volonteri.

 

Naziv programa: „Mladi i Grad skupa“ s jedne strane simbolizira zajedništvo mladih i Grada, a s druge strane upućuje na interakciju i partnerstvo, čime se naglašava ne samo skrb Grada, već i poštovanje koje gradonačelnik i gradska uprava gaje prema djeci i mladima i njihovom pravu da utječu na planove i aktivnosti koje se tiču kvalitete njihova života.

 

Operacionalizacija ovog programa odvija se kroz dva projekta: Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika i Forum mladih Grada Dubrovnika.

 

U 2018. godini završena je izrada novog strateškog programa Mladi i Grad skupa od 2019. do 2022. te se u 2019. planira donošenje programa na Gradskom vijeću. Program je napravljen u suradnji s udrugama mladih s dubrovačkog područja i sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju,  obitelj, mlade i socijalnu politiku. Po donošenju ovog strateškog programa uslijedit će njegova primjena te izrada operativnog plana za 2019.

 

Projekt razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika

 

Cilj projekta: stručno i financijski pomoći osnivanju i razvoju klubova mladih na području grada Dubrovnika u svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima, kao mjesta okupljanja mladih koji će dobiti prostor za zabavu, učenje, druženje i šport u roku dvije godine.

 

Na ovaj način će se stvoriti jezgra u svakom dijelu grada, gdje će mladi moći razvijati svoju kreativnost, neformalno učenje, amaterski šport i rekreaciju te moći izraziti svoje mišljenje kroz diskusije, tribine, okrugle stolove i druge oblike sudjelovanja mladih u zajednici.

 

Ovaj projekt biti će temelj za snažnu implementaciju programa „Mladi i Grad skupa“ u zajednici.

Također će se stvoriti i temelji za organiziranje novih formalnih i neformalnih skupina mladih prema interesima u području umjetnosti, športa, supkulture,  čime će se stvoriti mogućnosti za aktivniji život mladih u Dubrovniku

 

Projekt „Forum mladih grada Dubrovnika“

 

Projekt „Forum mladih“ je stožerna manifestacija strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ i predstavlja neposredni rad gradske uprave sa djecom i mladima u razvoju njihove kreativnosti kao uvjeta za zdrav razvoj.

 

Nedostatak sadržaja za mlade (klubova, centara) i mali broj udruga koje djeluju u području skrbi o djeci i mladima potakli su gradsku upravu na izradu ovog projekta.

 

Projekt se sastoji od niza manifestacija koje djeluju na podizanju kvalitete života djece i mladih na način da svi dobiju priliku pokazati svoj kreativni rad javnosti. Njihov se rad prikazuje u javnosti kao afirmativno djelovanje te motivira i ostale da pokušaju razviti svoju kreativnost. Istovremeno pokreću se nove udruge i inicijative koje za svako područje umjetničkog i tehničkog kreativnog djelovanja postaju partneri Gradu te u konačnici sami osmišljavaju i unapređuju svaku pojedinu manifestaciju. Ovakav pristup zadovoljava i oba posebna cilja: „Forum mladih“ je i edukativan i preventivan.

 

„Forum mladih“ je najvažniji dio strateškog programa „Mladi i Grad skupa“, koji postoji od 2007. godine.

 

4.5 .  SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH DJECI, MLADIMA  I OBITELJI

 

Raspodjela sredstava u ovom području osiguravaju se kroz javni poziv i kroz jednokratno izravno sufinanciranje projekata i programa.

 

Potrebna sredstva:  900.000,00 kn

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci, mladima i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

 

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci, mladima i obitelji  i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada,  spriječilo razvoj socio-patoloških oblika ponašanja kod djece i mladih te spriječio razvoj ovisnosti.

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji temelje se  na nacionalnoj akciji „Gradovi i općine prijatelji djece“, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj kojima se osigurava skrb za djecu, mlade i obitelj, razvoj volonterstva te lokalnom strateškom programu za djecu mlade pod nazivom „Mladi i Grad skupa“.

 

Područje skrbi o djeci, mladima i obitelji

 

Skrb o mladima

 

Sukladno preporukama Nacionalne strategije za mlade te odrednicama strateškog programa „Mladi i Grad skupa“, utvrđeni su sljedeći prioriteti u području skrbi o mladima:

 

1.    Program Centra za mlade

 

U ovom području se provode mjere i preporuke iz  Nacionalnog programa za mlade, a ostvaruju se kroz Centar za mlade:

        aktivnosti, projekti i manifestacije participacije mladih u odlučivanju (razvoj Savjeta za mlade);

        aktivnosti neformalnog učenja mladih i druge edukacije za mlade;

        aktivnosti  razmjene mladih;

        aktivnosti usmjerene ka zapošljavanju mladih;

        aktivnosti savjetovališta za mlade;

        aktivnosti usmjerene zdravim stilovima življenja mladih;

        aktivnosti na obilježavanju međunarodnog dana mladih; 

        poslovi informiranja mladih kroz info-centar za mlade koji je sastavni dio Centra za mlade

 

Svi projekti moraju doprinositi razvoju Centra za mlade i provoditi se kroz Centar za mlade za što se traži formalno partnerstvo udruga okupljenih oko Centra za mlade.

 

2.    Programi razvoja klubova za mlade

 

Udruge koje se javljaju na ovo prioritetno područja moraju imati prostor za rad kluba, u statutu udruge mora biti posebno navedena djelatnost kluba za mlade. Svi programi se odvijaju isključivo kroz klub mladih i ne mogu se kandidirati zasebno.

 

      aktivnosti koje razvijaju kreativnost i umjetničko stvaralaštvo mladih;

      aktivnosti koje razvijaju amaterske športske aktivnosti;

      druge aktivnosti koje podupiru afirmativno provođenje slobodnog vremena mladih. 

 

3.    Programi razvoja volonterskih programa za mlade

 

      Program volonterskog centra

      drugi programi koji podupiru volonterske akcije i razvoj volonterstva u zajednici.

 

 

Skrb o djeci i obitelji

 

Osim skrbi o djeci kroz nacionalnu akciju „Gradovi i općine prijatelji djece“,  težište je na razvoju usluga za obitelj sukladno za pozitivnim propisima koji reguliraju skrb o obitelji i djeci  te Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji 2017-2022.

 

U području skrbi o djeci i obitelji utvrđeni su sljedeći prioriteti:

 

1.   Razvoj programa savjetovališta koja pružaju usluge djeci i obitelji. Ovdje je naglasak na savjetovalištima kao formi strukturirane i kontinuirane skrbi o djeci i obitelji kroz preventivne i savjetodavno-terapijske aktivnosti stoga programi savjetovalište moraju imati:

      preventivne aktivnosti za  djecu i obitelj kroz suzbijanje ovisnosti, nasilja i drugih oblika sociopatološkog ponašanja;

      savjetodavne i terapijske usluge za djecu i obitelj (kvalitetno roditeljstvo, djeca s teškoćama u razvoju, žrtve nasilja).

 

2.   Programi udruga na ostvarenju akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ koji uključuju:

      aktivnosti poticanja zdravih stilova življenja kod djece;

      aktivnosti uključivanja djece i obitelji u amaterske športske aktivnosti i rekreaciju;

      aktivnosti afirmativnog korištenja slobodnog vremena kroz razvoj kreativnosti i umjetničkog stvaralaštva za djecu.

 

3.   Razvoj programa dječjeg gradskog vijeća i dječjeg foruma kao oblika participativnosti i razvoja demokracije kod djece.

 

 

5.   SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

 

Stradalnici Domovinskog rata i njihove obitelji posebno su vulnerabilna skupina, kojoj dubrovačka gradska uprava posvećuje posebnu pozornost, ne samo kroz mjere Socijalnog programa, nego i kroz dodjelu stanova i zemljišta za obiteljske kuće hrvatskim ratnim vojnim invalidima, poticanje osnivanja i djelovanja braniteljskih zadruga, pomoć pri zapošljavanju, davanje prednosti kod zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada (ukoliko prihvate najveću ponuđenu cijenu), oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dr.

 

Mjerama Socijalnog programa Grada Dubrovnika posebno su definirane mjere i oblici skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, braniteljima i članovima njihovih obitelji, s naglaskom na stipendiranje učenika i studenata, nabavu ortopedskih pomagala, poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja, pomoći u liječenju i teškim materijalnim situacijama, uređenje grobnica poginulih branitelja, kao i postavljanje liftera za invalide na dubrovačkim plažama Copacabana, Solitudo i Zaton.

 

Također se razrađuju projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, temeljem objave javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti i ocjene Povjerenstva za vrjednovanje projekata.

 

5.1.  Nabava ortopedskih pomagala                                                                   

 

Sudjelovat će se u nabavi ortopedskih pomagala invalidima Domovinskog rata. Grad Dubrovnik pokrit će troškove nabavke ortopedskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima  koji spadaju na teret osiguranika.

Potrebna sredstva: 95.000,00 kn

 

5.2.  Poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja

 

Braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odobravat će se potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja uz predočenje posebnih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije (vlasnički list, troškovnici).

Potrebna sredstva: 200.000,00 kn

 

5.3.  Stipendiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik raspisuje natječaj za stipendiranje za svaku školsku godinu za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata.

 

Pravo na stipendiju ostvaruju:

   djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

   civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinsko rata s najmanje 50 postotnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece.

 

Pravo na ovu vrstu stipendije ostvaruje 9 učenika na školovanju u Dubrovniku i 6 studenata.

Potrebna sredstva: 310.000,00 kuna

 

5.4.  Sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata                         

 

Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava. Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata sufinancirat će se  programi i projekti iz njihovog djelokruga rada.

 

Potrebna sredstva: 351.500,00 kn

 

5.5. Centar za branitelje                                                                                 

 

Želeći prije svega omogućiti zadovoljavanje što većeg broja potreba sudionika i stradalnika Domovinskog rata, ova je gradska uprava pokrenula osnivanje Centra za branitelje, koji bi pod motom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ omogućio pravnu, administrativnu i psihosocijalnu pomoć na jednom mjestu. Uz navedeno Centar će imati prostorije za sastanke, druženja, radionice i slično. Stalno bi bio uposlen i pravnik, dok bi se stručnjak za psihosocijalnu pomoć angažirao po potrebi.

 

Do ostvarenja Centra za branitelje, kroz ovu proračunsku stavku financiraju se administrativni djelatnici u dvije udruge proistekle iz Domovinskog rata, ali koji obavljaju stručno-administrativne poslove i za druge srodne udruge. Također će se kroz ovu stavku financirati i obilježavanje godišnjica iz Domovinskog rata, izdavaštvo (monografije, knjige, filmovi…), projekti udruga iz Domovinskog rata koji nisu obuhvaćeni sufinanciranjem redovitih programa i projekata te potpore udrugama proisteklim iz Domovinskog rata izvan Dubrovnika.

Potrebna sredstva: 200.000,00 kn

 

5.6.  Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 

Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđena je mogućnost da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika potpuno ili djelomično oslobodi od plaćanja komunalnog doprinosa članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i  članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita preko Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izgradnju građevine odgovarajuće stambene površine sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata koji grade stambenu građevinu veću od odgovarajuće stambene površine, sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine»,broj: 174/04.), plaćaju komunalni doprinos za razliku obujma planirane građevine i odgovarajuće stambene površine.

 

6.  Skrb o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata                  

 

Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata priprema prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava. Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata sufinancirat će se  programi i projekti iz njihovog djelokruga rada.

 

Potrebna sredstva: 140.000,00 kn   

 

r.br.

SOCIJALNA  SKRB, ZDRAVLJE,  osobe s invaliditetom,SKRB O DJECI I MLADIMA, SKRB ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

2019.

1.

SOCIJALNA SKRB

15.083.200

1.1.

OGRJEV

160.000

1.2.

PUČKA KUHINJA

2.226.000

1.3.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

1.000.000

1.4.

DODATAK NA MIROVINU

4.000.000

1.5.

NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA

1.017.000

1.6.

GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE  SAMOHRANE  RODITELJE

50.000

1.7.

STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

20.000

1.8.

POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

150.000

1.9.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

2.725.000

1.10.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

1.010.200

1.11.

TROŠKOVI POGREBA  SOCIJALNO UGROŽENIMA

40.000

1.12.

BOŽIĆNICA

50.000

1.13.

POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

360.000

1.14.

DAR ZA NOVOROÐENO DIJETE

1.400.000

1.15.

 PRIVREMENO PRIHVATLIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE

280.000

1.16.

STRUČNE USLUGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

36.000

1.17.

HALO POMOĆ

250.000

1.18.

SENIOR SERVIS

71.500

1.19.

SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

237.500

2.

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA SKRB

3.267.700

2.1.

PROJEKT DUBROVNIK ZDRAVI GRAD

2.390.000

2.1.1.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA IZ PODRUČJA SKRBI O ZDRAVLJU

500.000

2.1.2.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK

1.215.000

2.1.3.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

325.000

2.1.4.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

100.000

2.1.5.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

102.000

2.1.6.

BIOKEMIJSKI LABORATORIJ MOKOŠICA

132.000

2.1.6.

ČLANARINA HRVATSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA

16.000

2.2.

AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI

381.700

2.3.

INTERVENTNI TIM NA ELAFITIMA

496.000

3.

POBOLJŠANJE  KVALITETE ŽIVOTA OSOBA  S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3.319.500

3.1.

MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

521.500

3.2.

NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

1.300.000

3.3.

CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

33.000

3.4.

SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

465.000

3.5.

ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

50.000

3.6.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE STEŠKOĆAMA U RAZVOJU

950.000

4.

SKRB O DJECI I MLADIMA

1.990.500

4.1.

STIPENDIJE  ZA UČENIKE I STUDENTE  IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

110.000

4.2.

SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKE PREHRANE

210.500

4.3.

SAVJET MLADIH

20.000

4.4.

PROGRAM MLADI I GRAD SKUPA

750.000

4.5.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  ZA DJECU , MLADE i OBITELJ

900.000

5.

SKRB O STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGI RATNI STRADALNICI

1.156.500

5.1.

NABAVA ORTOPEDSKIH POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA

95.000

5.2.

POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA

200.000

5.3.

STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

310.000

5.4.

SUFINANCIRANJE UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

351.500

5.5.

CENTAR ZA BRANITELJE

200.000

6.

UDRUGE PROISTEKLE IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA

140.000

1. – 6.

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

24.957.400

 

 

KLASA: 550-01/19-01/04

URBROJ: 2117/01-09-19-2

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------