Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 11. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava

 

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Ivana Brnin, predsjednik/ca;
  2. Ružica Marković, član;
  3. Andrija Obad, član;
  4. Matea Kordić, član;
  5. Pavo Jančić, član.

 

 

Članak 3.

 

Zadaće Povjerenstva su:

             predlaganje financiranja ili odbijanja pojedinog programa, projekta ili manifestacije;

             provjeriti sve formalne uvjete, kao i Registar projekata kako ne bi došlo do dvostrukog

       financiranja programa, projekta i manifestacije prije odobravanja izravne dodjele    

       financijskih sredstava;

             po odobravanju financijskih sredstava izravnom dodjelom, u svrhu unošenja u

       Registar projekata Povjerenstvo je dužno dostaviti nadležnom upravnom odjelu

       sljedeće podatke za odobreni program, projekt ili manifestaciju:

             naziv udruge/organizacije,

             naziv programa/projekta/manifestacije,

             iznos odobrenih sredstava.

 

 

Članak 4.

 

Članovi Povjerenstva imenuju se na mandat od 1 (jedne) godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/19-03/01

URBROJ: 2117/01-09-19-3

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------