Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

6. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Na temelju članka  16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17), članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 dalje: Uredba) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo

 

 

O  D  L  U  K  U 
o  imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra  Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi pregleda i ocjene zahtjeva za dodjelu Koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za prekopavanje dijela čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž u svrhu sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem.  

 

 

Članak 2.

 

U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

1.     Jelena Dadić, predsjednik Povjerenstva

2.     Božidar Mitrović, član

3.     Maro Kristić, član  

 

 

Članak 3.

 

Rad Povjerenstva iz članka 1. Odluke definiran je člankom 16. Zakona o koncesijama.  

 

 

Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

  

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: UP/I-342-01/19-02/10

URBROJ: 2117/01-09-19-06

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------