Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

5. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan preko čest. zem. 16 k.o. Luka Šipanska

Na temelju članaka 19. i 37. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03., 100/04., 141/06, 38/09., 123/11 i 56/16 ), članka 24.  Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) i  članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

                                                   

O  D  L  U  K  U

o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan

preko čest.zem. 16 k.o. Luka Šipanska

                                                                     

Članak 1.

 

Ovom odlukom o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan preko čest.zem. 16 k.o. Luka Šipanska  (u daljnjem tekstu: Odluka), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE) dodjeljuje društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku,  OIB 00862047577, Vladimira Nazora 19 , (u daljnjem tekstu OVLAŠTENIK KONCESIJE), koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje u Luci Šipan preko čest.zem. 16 k.o. Luka Šipanska, a u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od strane Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/11-01/43, URBROJ: 2117/01-15-12-40 od 21. veljače 2012. godine, s datumom pravomoćnosti 9. kolovoza 2012. godine.

 

       

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se OVLAŠTENIKU KONCESIJE za  izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka, a u svrhu infrastrukturne namjene preko čest.zem. 16 k.o. Luka Šipanska,  te evidentirane u Lokacijskoj dozvoli izdanoj od strane Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/11-01/43, URBROJ: 2117/01-15-12-40 od 21. veljače 2012. godine, s datumom pravomoćnosti  9. kolovoza 2012. godine.

Područje obuhvata koncesije označeno je na grafičkom prikazu, a izrađenom od strane HIDROPROJEKT-ING d.o.o., od  srpnja  2009. godine,  koji čini sastavni dio ove Odluke.

     

 

Članak 3.

 

Ovom Odlukom utvrđeno je:

      da je Grad Dubrovnik, Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje izdao Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/11-01/43, URBROJ: 2117/01-15/12-17-40 od 21. veljače 2012. godine s datumom pravomoćnosti 9. kolovoza 2012. godine. 

      da je navedena Lokacijska dozvola izdana za zahvat u prostoru: izgradnju sustava  odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka, građevine infrastrukturne namjene.

      da je investitor gradnje navedene građevine infrastrukturne namjene Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Vladimira Nazora 19.

 

          

Članak 4.

OVLAŠTENIK KONCESIJE je obvezan koristiti pomorsko dobro dodijeljeno ovom Odlukom u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te posebnim uvjetima koji će se odrediti ugovorom o koncesiji.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE se obvezuje da će pomorsko dobro koje mu je ovom Odlukom dodijeljeno na posebnu upotrebu, koristiti isključivo za namjenu određenu člankom 1. ove Odluke.

 

                                                                   

Članak 5.

 

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.)

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  i  DAVATELJ KONCESIJE  obvezuju se uskladiti područje koncesije s eventualnom promjenom prostorno-planske dokumentacije za vrijeme trajanja koncesijskog odnosa, na način da će po okončanju prostorno-planske dokumentacije, OVLAŠTENIK KONCESIJE posebnim elaboratom prikazati eventualna odstupanja u namjeni površina,  te ga dostaviti DAVATELJU KONCESIJE na usklađenje Odluke.

 

      

Članak 6.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE je dužan, u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, dovršiti izgradnju građevine infrastrukturne namjene iz članka 3. ove Odluke te nakon izgradnje istu katastarski snimiti, radi njezina evidentiranja u katastarskim i zemljišnim knjigama.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru, osim realizacije predmetne lokacijske dozvole zatražiti suglasnost DAVATELJA KONCESIJE, te ishoditi potrebne dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju. 

                                                               

 

Članak 7.

 

Koncesija iz članka 2. ove Odluke dodjeljuje se na rok od 20 godina, koji rok počinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

Na temelju ove Odluke zaključit će se s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Ova odluka prestaje važiti, ukoliko OVLAŠTENIK KONCESIJE odbije potpisati Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru.

 

Smatrat će se da je OVLAŠTENIK KONCESIJE odbio potpisati ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru, ukoliko u roku od 30 dana od dostave Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu na pomorskom dobru ne potpiše i ne vrati predloženi tekst ugovora.

 

Naknada za korištenje pomorskog dobra utvrđuje se u ukupnom iznosu od 15.216,90 kn (slovima: petnaesttisućadvijestotinešesnaestidevedesetkuna) godišnje.

 

Način plaćanja naknade za koncesiju, druga prava i obveze DAVATELJA i OVLAŠTENIKA KONCESIJE utvrdit će se Ugovorom.

 

                                                                   

Članak 8.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra, DAVATELJU KONCESIJE dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja naplate naknade za koncesiju te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

 

 

Članak 9.

 

Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE obvezan je  pridržavati se mjera sigurnosti te voditi osobitu brigu o zaštiti okoliša.  

 

 

Članak 10.

 

OVLAŠTENIK KONCESIJE  dužan je za svaku drugu eventualnu gradnju ili rekonstrukciju ishoditi suglasnost DAVATELJA KONCESIJE.

 

 

Članak 11.

 

U slučaju da OVLAŠTENIK KONCESIJE postupi protivno odredbama članaka 3. do 7., ove Odluke DAVATELJ KONCESIJE može oduzeti koncesiju, uz obvezu OVLAŠTENIKA KONCESIJE za naknadu štete.

 

 

Članak 12.

 

Kada se ispune uvjeti iz Odluke , ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Dubrovnika da po Izvršnosti ove Odluke, sklopi s OVLAŠTENIKOM KONCESIJE Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

          

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 342-01/18-01/33

URBROJ: 2117/01-09-19-08

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------