Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

4. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti

koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugopvora („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18) (dalje u tekstu: Odluka), članak 4. briše se.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/36

URBROJ: 2117/01-09-18-07

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------