Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 5. stavak 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15. i 108/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, 511-03-03/2-7/1-19 od 10. siječnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019.,donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji

i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 11/15, 15/17, 16/17, 2/18 i 14/18, dalje u tekstu - Odluka) u članku 4. dodaje se stavak 8. koji glasi:

 

„Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja organizator parkiranja. Ukoliko korisnik javnog parkirališta boravi na mjestu na kojem je parkiranje vremenski ograničeno u vremenu duljem od propisanog ograničenja dužan je platiti višesatnu kartu u punom trajanju iz čl. 25 Odluke koju nije moguće zamijeniti za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe Organizatora parkiranja na terenu (materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 5. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

 

U vremenskom razdoblju od 1. listopada do 30. travnja korisnici povlaštene karte za zonu 2. i zonu 2. i 3. u vremenu od 16:00 sati do 08:00 sati sljedećeg dana mogu koristiti i izvanulično parkiralište Žičara – donji plato bez obveze plaćanja naknade za parkiranje. Za korisnike povlaštene karte koji koriste navedeni parking izvan vremena navedenog u ovom stavku smatrati će se da su s Organizatorom parkiranja sklopili ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje satne karte sukladno cijeni iz čl. 24. Odluke.“

 

U članku 5. dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8., dosadašnji  stavak 8. postaje stavak 9.

 

 

Članak 3.

 

U članku 10. dodaje se točka 3. koja glasi:

 

„3. Pravnim osobama koje obavljanju djelatnost car sharinga (zajedničko korištenje automobila) na području Grada Dubrovnika.“

 

 

Članak 4.

 

U članku 12. dodaje se stavak 6. koji glasi:

 

Način, uvjeti za stjecanje prava na korištenje, broj, lokacije i cijene rezerviranih parkirališnih mjesta na području Grada Dubrovnika koje mogu koristiti osobe iz članka 10. točka 3. Odluke urediti će se posebnom Odlukom.“  

 

 

Članak 5.

 

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

 

KLASA: 340-01/18-01/51

URBROJ: 2117/01-09-19-15

Dubrovnik 23. siječanj 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------