Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 24. siječnja 2019.Objavljeno: 24.01.19.

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18)   Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 19. sjednici, održanoj 23. siječnja 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.  godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.), u članku 24. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog planiranog zaduženja, a uz uključivanje date suglasnosti i jamstva tvrtki „Vodovod Dubrovnik d.o.o.“ na iznos zaduživanja od 50.000.000 kuna iznosi 15,29%.

 

Članak 2.

 

U članku 26. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Odlukom Gradskog vijeća odobrena je suglasnost za planirano kreditno zaduživanje tvrtki Vodovod Dubrovnik d.o.o. u iznosu od 50.000.000 kuna i jamstvo na 80% iznosa navedenog kreditnog zaduženja.“

 

Dosadašnji stavci 3,4,5,6 ovog članka postaju 4,5,6 i 7 te ostaju nepromijenjeni.

                                                               

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-19-26

Dubrovnik, 23. siječnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------