Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

43. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. Zakona i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 69. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/09, 2/10, 6/11, 2/12, 5/14, 8/14, 19/15, 10/16 i 2/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada  Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

P R A V I LN I K

o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima

 unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom propisuju se naknade za pravo prometovanja prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona i pravo na oslobađanje od plaćanja naknade.

 

 

Članak 2.

 

Naknada iz članka 1. Ovoga pravilnika plaća se za sva prijevozna sredstva u visini:

 

a)    Za prometovanje motornim vozilima u Povijesnoj jezgri Grada:

 

vrijeme

jednokratno

mjesečno

Tromjesečno

polugodišnje

godišnje

do 6.00

50,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

     4.000,00

do 8.00

      100,00

     2.000,00

     4.000,00

     6.000,00

     9.000,00

višekratno

     2.000,00

   40.000,00

     80.000,00

    90.000,00

 135.000,00

 

- bicikli (s 3 kotača)  - od 5.00 do 8.00 sati        -      75,00 kn

 

- ručna kolica ( za vlastite potrebe) - od 5.00 do 8.00 sati – bez naknade

                                                            

 

b)    Za prometovanje motornim vozilima do 3,5 t ukupne dopuštene nosivosti Šetalištem Kralja Zvonimira

 

Vrijeme

Jednokratno

Mjesečno

Tromjesečno

Polugodišnje

Godišnje

do 6.00

25,00

     500,00

  1.000,00

  1.500,00

  2.000,00

do 8.00

50,00

    1000,00

 2.000,00

  3.000,00

   4.500,00

Višekratno

1.000,00

  20.000,00

 40.000,00

 45.000,00

  70.000,00

 

Pod jednkratnim prometovanjem podrazumijeva se jedan ulaz, boravljenje i izlaz prijevoznoga sredstva iz pješačke zone u ukupnom trajanju od jednoga sata.

 

 

Članak 3.

 

Naknada iz članka 2.  ne plaća se:

 1. Kada nije potrebno odobrenje ovlaštenog tijela (članak 65. Stavak 3. i 4. Odluke o komunalnom redu).
 2. Za odvoženja komunalnoga i eletroničkog otpada.
 3. Za potrebe deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i hvatanja pasa lutalica.
 4. Za organiziranu dopremu plina i loživoga ulja te dopremu ogrijeva.
 5. Za potrebe državnoga, županijskoga, gradskoga i vjerskoga protokola.
 6. Za potrebe bogoštovlja u crkvama, sinagogi i džamiji.
 7. Za prijevoz opreme radi održavanja priredbi u organizaciji Grada Dubrovnika i u sklopu programa Ljetnih igara.
 8. Za prijevoz nepokretnih teških invalida i bolesnih osoba.
 9. Za prijevoz članova uže obitelji radi odlaska na pogreb.
 10. Za potrebe preseljenja za osobe koje stalno borave u Povijesnoj gradskoj jezgri.
 11.  Za prolaz vozila osoba koje posjeduju garažu na Šetalištu kralja Zvonimira.

 

Za servisna vozila Vodovoda Dubrovnik d.o.o., dimnjačarske službe, održavanja javne rasvjete, Dubrovačkih knjižnica, Dubrovačkih muzeja,  Kazališta Marina Držića i Kinematografa, dozvola za prometovanje izdaje se bez naknade.

 

Vozilima iz stavka 1. ovoga članka i vozilima za prijevoz poštanskih pošiljaka Hrvatske pošte može se odobriti prometovanje unutar Povijesne jezgre kada je najavljen dolazak brodova na kružnim putovanjima s više od 3000 putnika, samo radnim danom do 07,00 sati.

 

Za prometovanje interventnih vozila Elektrojuga i vozila Hrvatske Pošte, tromjesečna naknada po jednom vozilu iznosi 6.000,00 kn.

 

Za prijevoz osoba koje zaključuju brak može se odobriti prometovanje unutar Povijesne jezgre do tri vozila, a naknada po jednom vozilu iznosi 350,00 kn.

 

Odobrenje za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika izvan vremena i naknada određenih ovim Pravilnikom može izdati Upravni odjel za promet, u posebno opravdanim i iznimnim okolnostima.

 

 

Članak 4.

 

Iznos naknade po pojedinom slučaju utvrđuje Upravni odjel za promet prije izdavanja odobrenja za prometovanje pješačkim zonama.

 

Obveznik naknada dužan ih je uplatiti na žiroračun:

Proračun Grada Dubrovnika, „Ostale naknade utvrđene gradskom Odlukom“

HR 2340009-1809800009

Privredna banka Zagreb, poziv na broj HR68 – 5789 – OIB-1.

 

 

Članak 5.

 

Sredstva ostvarena po osnovi ovoga pravilnika koriste se u prvom redu za održavanje gradskih pločnika.

 

 

Članak 6.

 

Nadzor nad provedbom ovog pravilnika provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 7.

 

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o naknadama za prometovanje vozilima unutar pješačkih zona („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/11).

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/18-09/11

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------