Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

42. Program povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika

Na temelju  članka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14),  Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine („Narodne novine“, broj 78/14)  i članka  32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

P R O G R A M

povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada

na području Grada Dubrovnika

 

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim programom Grad Dubrovnik će  poticati suvlasnike višestambenih zgrada posredstvom upravitelja s područja Grada na povećenje energetske učinkovitost. Ovaj program u skladu je sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14), te dosadašnjim djelovanjem Grada na području energetike i zaštite okoliša i potpisom Energetske povelje. Na području grada Dubrovnika nalazi se oko 1200 višestambenih zgrada s oko 10 000 stanova u kojima živi oko 22 000 stanovnika. Većina višestambenih zgrada izgrađena je prije 1990. godine te ne posjeduju adekvatnu toplinsku zaštitu vanjske ovojnice i vanjsku stolariju.

 

 

Članak 2.

 

Grad Dubrovnik će na temelju Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Program), objaviti  javni poziv za provedbu aktivnosti propisanih Programom.

 

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Pod energetskom učinkovitosti smatraju se sljedeći projekti:

 

  1. izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti
  2. energetska obnova.

 

 

  1. CILJ PROGRAMA

 

Članak 3.

 

Cilj Programa je poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranjem:

 

  1. izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti
  2. energetske obnove, doprinoseći ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

 

 

  1. UVJETI ZA FINANCIRANJE

 

Članak 4.

 

Pravo na financiranje sukladno Javnom pozivu koji će se objaviti temeljem Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i na račun suvlasnika višestambenih zgrade koji u svojstvu krajnjih korisnika, ako udovoljavaju sljedećim uvjetima da:

      upravitelji zgrada dostave pravodobni prijavni obrazac za financiranje u ime i na račun suvlasnika;

      su registrirani za obavljanje poslova upravljanja stambenim zgradama i imaju sjedište na području Republike Hrvatske, ukoliko se radi o upravitelju kao trgovačkom društvu ili obrtniku;

      suvlasnici višestambene zgrade u svojstvu krajnjih korisnika ulažu sredstva za potrebe provedbe sufinanciranih projekata;

      sklope ugovor s Gradom o zajedničkom ulaganju u energetsku obnovu višestambenih zgrada;

      dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovom Javnom pozivu.

 

 

Članak 5.

 

Odabrani Korisnik sredstava nakon primitka Rješenja o odabiru, obavezan je realizirati prijavljenu mjeru energetske učinkovitosti sukladno svim uvjetima Javnog poziva te predati Zahtjev za povrat sredstava u roku 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora.

 

Ukoliko odabrani Korisnik sredstava ne realizira predmetni projekt sukladno rokovima iz članka 5. stavka 1. ovog programa smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.

 

 

  1. PROVOĐENJE PROGRAMA

 

Članak 6.

 

Program provodi Grad Dubrovnik, Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, dok će ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir višestambenih zgrada kojima se odobrava sufinanciranje provoditi Povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik.

 

Ukupni troškovi mjera poticanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama bit će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima Grada Dubrovnika.

 

 

II. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 7.

 

Ovaj program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

Stupanjem na snagu ovoga programa prestaje vrijediti Zaključak Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Klasa: 373-01/16-01/04 Urbroj 2117/01-09-16-3, od 14. ožujka 2016.

 

 

 

KLASA: 363-01/18-09/12

URBROJ: 2117/01-09-18-05

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------