Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

41. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, br. 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. godine donijelo je

 

 

P R O G R A M

JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018.

 

 

I.              UVOD

 

U ožujku 2015. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.), kojom je propisan način raspodjele financijskih sredstava udrugama koje se financiraju iz javnih izvora. Sukladno Uredbi, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Odluku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 10/16.), temeljem kojih je propisan postupak dodjele sredstava udrugama tehničke kulture koje djeluju pri Zajednici tehničke kulture Grada Dubrovnika.

 

Djelatnost tehničke kulture obuhvaća odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća. Temeljni su ciljevi djelatnosti: razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

 

Koordinator svih djelatnosti tehničke kulture za područje Grada Dubrovnika je Zajednica tehničke kulture. Ona se, između ostaloga, brine za ostvarivanje zajedničkih potreba u tehničkoj kulturi i za usklađivanje potreba svih udruga tehničke kulture na području Grada Dubrovnika.

To postiže Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika i ostvarivanjem pojedinačnih programa udruga članica.

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Zajednica) uskladila se sa Strateškim planom Hrvatske zajednice tehničke kulture za razdoblje od 2015. do 2018. godine, kako bi odredila smjernice razvoja koje su u skladu s ciljevima i djelatnostima navedenim u Statutu Zajednice i drugim relevantnim zakonskim i strateškim dokumentima.

 

Sukladno Statutu Ciljevi Zajednice jesu:

      razvijanje i promicanje tehničke kulture na području Grada;

      jačanje prepoznatljivosti i podizanje javne svijesti o značaju tehničke kulture u društvu;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje cjeloživotnog učenja i obrazovanja svih dobnih skupina u području tehničke kulture, poglavito izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih;

      omogućavanje i/ili unaprjeđenje uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina uključujući osobe s posebnim potrebama u aktivnosti tehničke kulture, poglavito u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti odgoja i obrazovanja djece i mladih iz tih skupina;

      pridonošenje razvoju svojih članica te zastupanje njihovih prava i interesa;

      sudjelovanje u izradi javnih politika vezanih uz tehničku kulturu i civilno društvo;

      pridonošenje prepoznatljivosti i vidljivosti postignuća tehničke kulture u inozemstvu.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica provodi sljedeće djelatnosti:

      predlaže, usklađuje, provodi i prati program javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi te utvrđuje smjernice za planiranje programa;

      prati, potiče i podupire razvoj svojih članica, sudjeluje u njihovim aktivnostima, poglavito u onima koje se odnose na izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih i popularizaciju tehničke kulture te ih uključuje u provedbu svojih aktivnosti;

      obavlja stručne, pravne, kadrovske, računovodstvene i druge poslove za nacionalne saveze tehničke kulture u ostvarivanju programa javnih potreba Grada Dubrovnika u tehničkoj kulturi;

      javno dodjeljuje nagrade istaknutim pravnim i fizičkim osobama u tehničkoj kulturi;

      surađuje s ministarstvima, agencijama, obrazovnim, znanstvenim i drugim javnim ustanovama, jedinicama lokalne (regionalne) uprave, poduzetnicima te organizacijama civilnoga društva;

      sudjeluje u radu državnih savjetodavnih tijela, radnih skupina, povjerenstava i slično;

      obavlja i druge poslove određene Statutom Zajednice i Zakonom o tehničkoj kulturi.

 

 

  1. POPIS ČLANICA TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

1. Radio klub "Dubrovnik"

2. Radio klub „Libertas“

3. Ronilački klub "Dubrovnik"

4. Jedriličarsko društvo "Orsan" Dubrovnik

5. Foto klub “Marin Getaldić”

6. Foto klub “Ragusa”

7. Kino-video klub "Dubrovnik"

8. Audio vizualni centar Dubrovnik

9. Klub informatičara "Dubrovnik"

10. Informatički klub "Futura"- Dubrovnik

11.Društvo brodomodelara "Argosy"

12. Nave Dumins - modelarski institut

13. Aero klub "Dubrovnik"

14. Aero klub „Nimbus“

15. Astronomska udruga OŠ Lapad

16. Hrvatsko planinarsko društvo „Sniježnica“

17. RC Modeli

18. Centar tehničke kulture  Dubrovnik

19. Hrvatsko planinarsko društvo "Dubrovnik"

20. Društvo pedagoga tehničke kulture 

21. Udruga inovatora Dubrovnik

22. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Ivana Gundulića

23. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Lapad

24. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Marina Držića

25. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Marina Getaldića

26. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Mokošica

27. Klub mladih tehničara - Osnovna škola Antuna Masle

28. Učenička zadruga - Osnovna škola Ivana Gundulića

29. Učenička zadruga - Osnovna škola Mokošica

30. Učenička zadruga - Osnovna škola Lapad

 

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika u 2018. godini posebnu će pozornost posvetiti 

sljedećim aktivnostima:

      skrbit će o osiguravanju novčanih sredstava za udruge tehničke kulture te pratiti namjensko trošenje odobrenih sredstava;

      skrbit će o osiguranju uvjeta za djelatnost udruga;

      poticat će svekoliku djelatnost tehničke kulture;

      stvarat će uvjete za osnivanje novih udruga tehničke kulture;

      predlagat će programe svekolikih aktivnosti u tehničkoj kulturi i sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i programa javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za Grad Dubrovnik;

      usklađivat će interese i poduzimati aktivnosti poradi ravnomjernog razvoja tehničke kulture;

      predlagat će odnose u financiranju tehničke kulture vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih udruga, pravilnoj raspodjeli sredstava prema predloženom i ostvarenom programu rada za tekuću godinu;

      poticat će stvaranje i unapređivanje materijalnih i drugih uvjeta za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi;

      inicirat će osnivanje novih strukovnih saveza tehničke kulture;

      usklađivat će aktivnosti udruga i saveza tehničke kulture na ostvarivanju razvoja tehničke kulture;

      djelovat će na promicanju stručnog rada u tehničkoj kulturi i skrbiti  o stručnom osposobljavanju djelatnika u tehničkoj kulturi;

      poticat će rad s nadarenom djecom i mladeži;

      održavat će redovite skupštine s utvrđivanjem konačnoga plana rada i financijskoga plana;

      sudjelovat će u radu Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

  1. PREGLED IZDVOJENIH PROGRAMA

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, organizira posebne programe:

 

  1. PROJEKT „More prijateljstva“

 

U sklopu gradskog programa „Mladi i grad skupa“, od 2013. u Dubrovniku se provodi, već tradicionalno, projekt pod nazivom "More prijateljstva". Osnovni cilj projekta je pomoć djeci s područja grada prijatelja Vukovara i njegove okolice koji su pogođeni gospodarskom krizom te prirodnim katastrofama. Drugi cilj je razmjena znanja učenika s područja tehničke kulture iz Dubrovnika  te Vukovara i okolice. Ovaj program ima edukativni i humanitarni karakter, a učenici stječu pravo sudjelovanja u projektu  osvajanjem prvih, drugih i trećih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima iz tehničke kulture.

 

U posjetu Dubrovniku svake godine boravi više od 35 učenika, te do 5 mentora. Mladi Slavonci zajedno sa svojim vršnjacima dubrovačkog kraja uče o Dubrovniku i njegovoj bogatoj povijesti i sadašnjosti.   Program se ostvaruje kroz edukativne i zabavne aktivnosti koje s djecom provode njihovi mentori, te vanjski suradnici volonteri.

 

Trošak Projekta iznosi 50.000,00 kn, a organizira gea i provodi  Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika.

 

  1. PROJEKT „ROBO.DU Day“

 

ROBO.DU Day 2018 održava se u listopadu. Cilj manifestacije je prezentirati rad Centra robotike Dubrovnik pod vodstvom članova Informatičkog kluba Futura, kojeg pohađa 30 učenika.

 

  1. PROJEKT „Promocija zrakoplovnih djelatnosti“

 

Na području Grada Dubrovnika organizirati će se uvodni letovi za buduće članove aero klubova. Također će se prezentirati rad učenika zrakoplono-maketarske sekcije, održati će se više tematskih predavanja u sklopu Aeronaut-a u ožujku/listopadu.

 

  1. PROJEKT „S.T.E.M promocija“

 

ZTK je prijavila više projekata s temom STEM usmjerenja, te će se baviti implementacijom i pripremom za realizaciju nadolazećih aktivnosti. Vidljivost i promidžba tema su ove stavke, kao i nabavka najosnovnije opreme.

 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, sudjeluje svojim programima na:

 

1)    Robokup-u HR

2)    Festivalu tehničke kulture

3)    Festivalu Znanosti 2018

4)    Jadranskim susretima tehničkih kultura

5)    Ljetne / Zimske škole tehničke kulture

6)    Zimski Festival 2018

7)    Forumu mladih – izložbi „Rukama složeno 2018“,

8)    Danima otvorenih vrata udruga i sl.

9)    Modelarska liga

 

Modelarska liga je ekipno natjecanje učenika u području modelarstva/maketarstva koje će Zajednica provoditi od 2018. Natjecanje je pokrenuto s ciljem poticanja učenika za izvannastavno stjecanje znanja  i razvoj tehničkih znanja i vještina, motorike, kreativnosti, inovativnosti, timskog rada, izbor srednjih strukovnih i tehničkih škola i zanimanja te razvoj poduzetništva.

 

 

  1. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA

 

Zajednica tehničke kulture  Grada Dubrovnika utvrdila je sljedeći poslove i djelatnosti, koje  financiraju  iz sredstava proračuna Grada namijenjenih za javne potrebe u tehničkoj kulturi:

 

4.1. DJELATNOST PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE

 

a)    održanje tematskih skupova pedagoga tehničke kulture, radi stručnog usavršavanja, putem različitih edukacija,                                                                   

b)    održavanje smotre tehničkog stvaralaštva učenika u školama te ispomoć kod održavanja županijskih smotri,                                                                      

c)    održavanje smotri i natjecanja mladih informatičara u školama te ispomoć kod županijskih smotri i natjecanja,                                                                                 

d)    rad sekcija u izvannastavnim aktivnostima,                                                                                             

e)    sudjelovanje na ljetnoj školi tehničke kulture 2018.,

f)     natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske,

g)    zadrugarstvo i klubovi mladih tehničara,

h)    modelarska liga.                                       

 

4.2.  ZRAKOPLOVNA DJELATNOST

 

a)    produženje letačkih dozvola za namjanje 3 pilota,                        

b)    troškovi iznajmljivanja aviona za obuku športskih pilota i održavanje aviona,                             

c)    organiziranje nastave i obuke za osposobljavanje 3 kandidata za športskog pilota,

d)    obuka za padobransku sekciju

e)    zrakoplovna baština Grada

f)     modelarske radionice za djecu i edukacije

g)    posjet muzejima.

                           

4.3. DJELATNOST FOTOTEHNIKE

 

a)    održavanje tečajeva iz fotografije za mlade i učenike osnovnih i srednjih škola,

b)    održavanje izložbi  fotografije na gradskoj razini,                            

c)    sudjelovanje na ljetnoj školi,                                        

d)    održavanje ljetne fotoradionice (Lokrum),                                                      

e)    nabavka opreme.                                                        

 

4.4. KINO-VIDEO DJELATNOST

 

a)          održanje seminara za voditelje filmskih i video udruga,

b)          održavanje smotri i susreta mladeži na području Grada iz kino video djelatnosti,

c)          održavanje kino video tečajeva za članstvo uz pomoć Hrvatskog filmskog saveza i to:                                                                  

a.    tečaj za rukovanje video tehnikom,

b.    tečaj o filmskoj i video gramatici,

c.     tečaj video montaže,                                                      

d)          nabavka opreme.                                                                  

 

4.5. INFORMATIČKA DJELATNOST

 

a)    održavanje tečajeva za mlade, učitelje, profesore (pedagoge/mentore tehničke kulture) radi praćenja novih IT trendova,

b)    održavanje tečajeva programiranja za web stranice (HTML, CSS, PHP),

c)    održavanje tečajeva programiranja za djecu i mladež iz programskih jezika Python, C, Java, Objective C,

d)    održavanje smotri, susreta i natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola u Grada, 

e)    održavanje priprema za natjecanje učenika (InfoCup, Liga programiranja, RoboCup),                                     

f)     održavanje priprema za natjecanje na državnoj razini,                                                                                                                                                                                                               

g)    sudjelovanje na natjecanju mladih informatičara,  

h)    robotička natjecanja,                                                                                                 

i)      nabavka opreme.                                                                         

 

4.6. RADIOAMATERIZAM

 

a)    održavanje tečajeva za osposobljavanje voditelja i instruktora za radio amatere,                                         

b)    održavanje natjecanja radioamatera na Europskoj razini,              

c)     održavanje natjecanja radio amatera na svjetskoj razini,  

d)    održavanje godišnjih susreta i natjecanja radio amatera na državnoj razini,      

e)    sudjelovanje na kampu za radioamatere,                             

f)      nabavka opreme.    

                                                                                        

4.7. RONILAČKA DJELATNOST I ZAŠTITA PODMORJA

 

a)    održavanje tečaja za HGSS ronioce,       

b)    seminari za ronioce,                                                                 

c)    zaštita i čišćenje podmorja,                                                                   

d)    sudjelovanje u službi spašavanja,                                            

e)    održavanje i ispitivanje opreme prema propisima.        

4.8. JEDRILIČARSTVO, BRODOMODELARSTVO, BRODOMAKETARSTVO

 

a)    poticati i promicati jedriličarstvo,                                          

b)    odgajati i osposobljavati mornare i kormilare, rekreativce i natjecanja putem teoretskog i praktičnog rada,                                                             

c)    organizirati škole jedrenja,                                                   

d)    organizirati jedriličarska natjecanja,                        

e)    poticati razvoj motonautike,                                       

f)     razvijati i poticati brodomodelarstvo.                                          

 

4.9. ASTRONOMIJA

 

a)    održavanje tečaja iz astronomije u Dubrovniku,                 

b)    predavanja i video projekcije i promatranje zvijezda za učenike na području Grada,

c)    nabavka opreme.

 

4.10.     INOVATORSKA DJELATNOST

 

a)    inovatorska djelatnost - potpora u realizaciji,

b)    izrada dokumentacije projekta,

c)    prezentacija inovacija,

d)    izložba inovacija,

e)    promidžbeni materijal.   

 

4.11.    CENTAR TEHNIČKE KULTURE

 

a)    program Lego edukacije ''Obnovljivi izvori energije''

b)    radionice za strojarstvo, elektrotehniku, brodomaketarstvo, robotiku,                                      

c)    održavanje radionica iz navedenih područja.              

 

4.12     SPELEOLOZI, PLANINARI I ZAŠTITA OKOLIŠA

 

a)    tečajevi za markacioniste HPD-a,

b)    speleološki tečaj,      

c)    seminar o crtanju i mjerenju speleoloških objekata i računalna obrada

istih sa grafičkom obradom.

       

4.13.  NAGRADE ZA OSTVARENE REZULTATE NA NATJECANJIMA I SMOTRAMA

 

Za uspješan rad  nagrađivati će se uspjeh pojedinaca, grupa i udruga u tehničkoj kulturi.

Zaslužne pojedince i udruge predlagati će se  za državna priznanja.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4.14.    UČENIČKE ZADRUGE I KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA

 

a)    sudjelovanje na državnom natjecanju učeničkih zadruga,

b)    održavanje radionica i priprema za natjecanj u 12 kategorija županijskih i državnih natjecanja.

 

RAD TIJELA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE GRADA DUBROVNIKA

 

a)    materijalni troškovi ureda Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i financiranje plaća djelatnika

(regulirano Sporazumom ZTK DNŽ i ZTK GD)                                232.700,00 kn

                                                                      

UKUPNO IV.                                                                                                  232.700,00 kn

 

PRIČUVA

a)    Pričuva                                                                                              20.000,00 kn

                                                                                  

UKUPNO V.                                                                                                   20.000,00 kn

 

 

II.            FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

      GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

Prijedloge programa te njihovo financiranje za 2018. godinu u smislu potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika donosi Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ii manifestacija imenovano od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br 10/16.)

 

Ciljevi:

1.    povećati konkurentnost gospodarstva i zaposlenost te osigurati rast temeljen na korištenju vlastitog znanja,

2.    smanjiti siromaštvo i jačati socijalnu uključenost,

3.    smanjiti regionalne nejednakosti i osigurati kvalitetne uvjete života.

 

U odgovoru na zahtjev Ureda za udruge Zajednica je, uz značajan doprinos nacionalnih saveza tehničke kulture, argumentirala aktualnost i vrijednost programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi, a Izvršni odbor Zajednice je usvojio prioritete financiranja tih programa u 2014. godini kako slijedi:

1)    Cjeloživotno tehničko obrazovanje svih dobnih skupina, s naglaskom na djecu i mlade, i organiziranje manifestacija koje potiču gospodarski rast temeljen na korištenju vlastitog znanja

Cilj ovog prioriteta je stjecati tehnička znanja i vještine u neformalnom obrazovnom sustavu, usmjeriti djecu i mlade u tehničke škole i fakultete, tehnička i proizvodna zanimanja, potaknuti gospodarski rast, konkurentnost te zaposlenost.

2)    Tehničke aktivnosti koje se provode na državnoj razini (ili regionalnoj) što znači da su korisnici iz cijele zemlje ili određene regije, s naglaskom na djecu i mlade. Pri tom se potiče:

a)  suradnja sa županijskim i gradskim zajednicama tehničke kulture te udrugama tehničke kulture;

b)  organiziranje aktivnosti u različitim dijelovima Hrvatske.

Cilj ovog prioriteta je smanjiti regionalne nejednakosti i potaknuti suradnju sa zajednicama tehničke kulture.

3)    Međunarodna suradnja i manifestacije u tehničkoj kulturi

Cilj ovog prioriteta je predstaviti znanje, vještine, kreativnost i inovativnost, poglavito mladih, u inozemstvu.

4)    Popularizacija tehničke kulture u Hrvatskoj (Festival tehničke kulture i sl.)

Cilj ovog prioriteta je upoznati javnost s tehničkom kulturom, privući nove korisnike, suradnike, sponzore i donatore.

5)    Uključivanje socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture (osobe s invaliditetom, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju, žrtve obiteljskog nasilja, mladi s rizičnim oblicima ponašanja, starije i nemoćne osobe i sl.)

Cilj ovog prioriteta je jačati socijalnu uključenost socijalno ugroženih skupina u aktivnosti tehničke kulture.

 

 

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

Red. br.

OPIS

IZNOS

I

PRIHODI

 

1.

Sredstva iz gradskog proračuna – djelatnost Zajednice tehničke kulture

232.700,00

2.

Sredstva iz gradskog proračuna – djelatnost udruga i posebni projekti

432.200,00

 

 

 

II

RASHODI

 

II.1.

Djelatnost  Zajednice tehničke kulture

232.700,00

II.2.

Djelatnost udruga tehničke kulture

300.000,00

2.1.

IK FUTURA

LIGA PROGRAMIRANJA

8.150,00

2.2.

IK FUTURA

CENTAR ROBOTIKE

13.400,00

2.3.

NAVE DUMINS

MODELARI-UMREŽIMO SE

14.420,00

2.4.

NAVE DUMINS

MODELARSKI CENTAR

21.130,00

2.5.

NAVE DUMINS

PROMOCIJA DBK MAKETARSTVA KROZ NATJECANJA I IZL.

15.420,00

2.6.

CENTAR TK

LEGO EDUKACIJA “OBRNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 2018“

14.960,00

2.7.

FK MARIN GETALDIĆ

TEČAJ-OSNOVE FOTOGRAFIJE

1.680,00

2.8.

FK MARIN GETALDIĆ

FOTO-TEČAJ_MARKO-RADIONICA

3.320,00

2.9.

FK MARIN GETALDIĆ

FOTOLIGA 2018

5.940,00

2.10.

RONILAČKI KLUB DUBROVNIK

EKO-AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA

12.000,00

2.11.

RONILAČKI KLUB DUBROVNIK

TEČAJ RONJENJA R1_HGSS

11.580,00

2.12.

RADIOKLUB DUBROVNIK

OBUKA RADIOAMATERA, PROMICANJE RADIOAMATERIZMA I RADIOAMATERSKA NATJECANJA

10.450,00

2.13.

RADIOKLUB DUBROVNIK

FORMIRANJE SUSTAVA VEZE U KRIZNIM SITUACIJAMA NA PODUČJU GRADA DUBROVNIKA

13.480,00

2.14.

DRUŠTVO PEDAGOGA TK

PRVA MODELARSKA LIGA 2018

20.750,00

2.15.

DRUŠTVO PEDAGOGA TK

TEHNIČKA 2018a

21.210,00

2.16.

AVCD

GODIŠNJI PROGRAM UDRUGE AVCD

18.470,00

2.17.

AEROKLUB NIMBUS

MAKETARSTVO I ZRAKOPLOVNA BAŠTINA

21.440,00

2.18.

AEROKLUB NIMBUS

PODIZANJE SVIJESTI O ZRAKOPLOVNOJ KULTURI I SPORTU NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

21.600,00

 

 

2.19.

AEROKLUB NIMBUS

PADOBRANSTVO I PARAJEDRILIČARSTVO PRVI PUT U DUBROVNIKU

21.600,00

2.20.

KINO-VIDEO KLUB DUBROVNIK

DJELATNOSTI

950,00

2.21.

KLUB INFORMATIČARA DUBROVNIK

INFORMATIKA

1.930,00

2.22.

ARGOSY

ŠKOLA BRODOMODELARSTVA

4.910,00

2.23.

FOTO KLUB RAGUSA

FOTODIJELATNOST

1.070,00

2.24.

UR INSTITUT

BIOELEKTRONIČKA AKADEMIJA DUBROVNIK 2018

20.140,00

II.2.

Ukupno udruge

300.000,00

II.2.1.

Posebni projekti

132.200,00

2.1.1.

ROBO.DU Day

20.000,00

2.1.2.

S.T.E.M promocija

30.000,00

2.1.3.

More prijateljstva

8.500,00

2.1.4.

Sufinanciranje Zajednice po posebnim zahtjevima

- Centar Brodomaketarstva

53.700,00

2.1.5.

Pričuva

20.000,00

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:630-01/18-01/01

URBROJ:2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------