Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

40. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12 , 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA DUBROVNIKA

ZA 2018. GODINU

 

 

Mjerama socijalnog programa  Grada Dubrovnika za 2018. godinu  osigurava se kontinuitet  društvene brige, unaprjeđenje životnog standarda i kvalitete života  građana u područjima  socijalne skrbi, obiteljske politike, zdravstvene zaštite, mladih i civilnog društva.

 

Socijalna politika Grada Dubrovnika nastoji se uskladiti s nacionalnim strategijama i dokumentima te u tom smislu slijediti i prioritete zadane „Strategijom borbe protiv siromaštava i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.)“, a čija je svrha osuvremenjivanje sustava socijalne zaštite . Ovim dokumentom identificirani su glavni izvori socijalne isključenosti, najranjivijih skupina u pogledu siromaštva i socijalne isključenosti te najvažnije mjere koje mogu ubrzati socijalno uključivanje.

 

Osim skupina isključenih s tržišta rada, socijalna isključenost najviše pogađa starije osobe (osobito žene) bez mirovinskih primanja, osobe s invaliditetom, jednoroditeljske obitelji i obitelji s većim brojem djece i beskućnike.

 

Izazovi i prioriteti u borbi protiv socijalne isključenosti koji pored povećanja razine zaposlenosti i stvaranja veće mogućnosti zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene i druge ranjive skupine na tržištu rada uključuju:

   proširenje mreže socijalnih usluga, razvijanje sustava izvaninstitucionalnih usluga, unaprjeđenje pristupa uslugama;

   ulaganje većih napora u  prevenciju bolesti i invaliditeta;

   olakšanje pristupa stanovanju za socijalno ugrožene skupine, razvijanje koncepta socijalnog stanovanja;

   dogovaranje  dugoročnog i održivog rješenja problema siromaštva starijih građana.

 

Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći, uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnim propisima, u skladu sa socijalnim planom na svom području.

 

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

 

U provedbi Mjera socijalnog programa  neophodno je razvijati što učinkovitiju suradnju  između različitih dionika, i to prioritetno s ciljem razvoja dopunskih i alternativnih usluga, s naglaskom  na one usluge koje nisu dovoljno razvijene i kojima se osigurava  podrška korisnicima u zajednici.

 

Mjerama socijalnog programa obuhvaćene su i preventivne zdravstvene i psihosocijalne djelatnosti, osobito s djecom i mladima, s naglaskom na poticanje stvaralaštva i razvijanje zdravih stilova života.

 

Ostvarenje mjera socijalne skrbi u 2017.

 

Vrsta prava

Broj korisnika

Iznos

Troškovi stanovanja

156

1.009.555,80

Ogrjev

166

157.700,00

Pučka kuhinja

190

1.691.403,75

Godišnja potpora za nezaposlene samohrane

23

49.920,00

Božićnica

252

50.000,00

Jednokratne novčane pomoći

550

927.685,00

Dodatak na mirovinu do 1800 kn

1157

3.130.400,00

Dodatak na mirovinu od 1800-2200

1388

903.600,00

Dodatak na mirovinu od 2200-2500

392

180.900,00

Troškovi pogreba

5

24.489,83

Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine

292

768.200,00

Subvencije za najam stana mladima

41

426.600,00

Subvencije za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

176

2.351.000,00

Novčana pomoć starijima od 65

281

1.008.300,00

Ukupno

5215

12.677.354,38

 

 

1. SOCIJALNA SKRB

 

1.1.  TROŠKOVI OGRJEVA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji - korisnici zajamčene minimalne naknade

Broj korisnika: 170

Potrebna sredstva: 157.000,00 kn

Obrazloženje: Sukladno članu 43. Zakona o socijalnoj skrbi, samcu ili obitelji koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili  mu se  može odobriti novčani iznos  za podmirenje troškova ogrijeva  u visini kojom odlukom  odredi jedinica područne (regionalne) samouprave. Radi osiguravanja sredstava  za odobrenje ove pomoći  jedinica lokalne samouprave  podnosi zahtjev nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave.

 

1.2. PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 190

Potrebna sredstva: 2.130.000,00 kn

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji imaju sljedeće kategorije građana koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Dubrovnika:

Samac koji je ostvario prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 250%  osnovice iz članka  27. stavak  2.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13), a da u svom vlasništvu, osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.);

Obitelj koja je ostvarila prosječni mjesečni prihod u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, koji ne prelazi 350% osnovice iz članka 27. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ako u obitelji živi više od dvije osobe, iznos prihoda utvrđen za dvočlanu obitelj uvećava se za svakog daljnjeg člana za 100% osnovice  iz članka 27. stavak 1. Zakona o socijalnoj  skrbi, uz uvjet da u svom vlasništvu , osim stana koji koristi za stanovanje, nema drugi stan ili kuću, kao ni ostala dobra veće materijalne vrijednosti  (vozilo, plovilo i sl.).

Pravo na prehranu u Pučkoj kuhinji ima član obitelji iz prethodnog stavka ove točke stariji od jedne godine.

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se Centru za socijalnu skrb       Dubrovnik, a o pravu na korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji odlučuje Odjel pružanja       usluga za odrasle osobe - Stručna cjelina pružanja usluga odraslim osobama.

Zahtjev za korištenje prehrane u Pučkoj kuhinji podnosi se najkasnije do petnaestog dana u mjesecu prije početka  mjeseca u kojem će korisnik započeti korištenje prehrane, a ostvarivanje prava počinje od prvog dana mjeseca koji slijedi nakon podnošenja zahtjeva.

 

1.3.  SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA ZA UMIROVLJENIKE I

        OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE

 

Svim osobama s prebivalištem na području Grada Dubrovnika koji imaju navršenih 65 godina života osigurat će se besplatni javni gradski prijevoz.

 

Umirovljenici do 65 godina sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici s mirovinom manjom od 1.800,00 kn, ostvaruju pravo na subvenciju javnog prijevoza uz participaciju od 10 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 30 kn.

 

Umirovljenici do 65 godina s mirovinom od 1.801,00 do 2.000,00 kn ostvaruju pravo na djelomičnu subvenciju javnog prijevoza uz osobnu participaciju u iznosu od 35 kn, a umirovljenici izvan naselja Dubrovnik i Mokošica uz participaciju od 50 kn.

Karta u javnom gradskom prijevozu subvencionira se za:

     korisnike  zajamčene minimalne naknade i usluga pučke kuhinje koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

     višestruke dobrovoljne darivatelje krvi i to: muškarcima po kriteriju 25, a ženama 20 darivanja,

     volontere koji imaju ugovor o volontiranju u  socijalno-humanitarnim udrugama osoba s invaliditetom i  udrugama za djecu i mlade, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi,

     osobe s invaliditetom, ako pravo na troškove prijevoza ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi i to:

     slijepe osobe

     gluhe osobe

     osobe s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama

     osobe s autizmom

     dijalizirane i transplantirane osobe

     osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta (multipla skleroza, cerebralna paraliza, mišićna distrofija)

     osobe oboljele od težih duševnih  bolesti

     djeca korisnici prava na osobnu invalidninu

     članovi uže obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata

     članovi  uže obitelji poginulih civila iz Domovinskog rata

     vojni invalidi iz Domovinskog rata

     civilni invalidi iz Domovinskog rata.

 

Pravo na besplatno korištenje subvencioniranje karte ima i pratitelj osobe s invaliditetom koja se zbog invaliditeta ili težeg oštećenja zdravlja nije u mogućnosti samostalno kretati bez pratnje.

 

Udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na području Grada Dubrovnika dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis svojih članova koji udovoljavaju navedenim uvjetima i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

Udruge koje se bave socijalno- humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge djece i mladih dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo popis volontera koji imaju sklopljene ugovore o volontiranju.

 

Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza integralni je dio sufinanciranja društva „Libertas“ putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

1.4.  JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

 

Korisnici: Samci i obitelji koji zbog trenutačnih nepovoljnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično  ili u cijelosti zadovoljiti  životnu potrebu, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava socijalni uvjet, uvjet imovine i prihoda i poseban uvjet sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika.

Broj korisnika:500

Potrebna sredstva: 950.000,00 kn

Obrazloženje:

Ova mjera odnosi se na:

   socijalno ugrožene osobe i osobe slabijeg imovnog stanja  koji se zbog izvanrednih životnih okolnosti  nalaze u izuzetno nepovoljnoj životnoj situaciji (uvjet imovine i prihoda),

   stradalnike Domovinskog rata i njihove obitelji (poseban uvjet),

Ova mjera provodi se u suradnji sa Zakladom „Blaga djela“.

 

1.5. DODATAK UMIROVLJENICIMA

 

Korisnici: Umirovljenici s  mirovinama do 1.800,00 kn, umirovljenici s mirovinama od 1.800,00 do 2.200,00 kn i umirovljenici s mirovinama od 2.200,00 do 2.500,00 kn

Broj korisnika: 3.500

Potrebna sredstva: 3.800.000,00 kn

Umirovljenici čiji iznos mirovine nije dostatan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba ostvaruju pravo na  mjesečni novčani dodatak u iznosu od 200 kn. Cenzus za ostvarivanje mjesečnog dodataka iznosi 1.800,00 kn mirovine sa svim dodatcima.

 

Umirovljenici čija mirovina sa svim dodatcima ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a čije su socijalne prilike posebno otegotne ostvaruju  uvećani mjesečni dodatak  od 500 kn i to:

      umirovljenici koji od vlastite mirovine sami uzdržavaju jednog ili više članova obitelji,

      umirovljenici koji sami od vlastite mirovine podmiruju troškove najma stana te

      umirovljenici koji ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem uvjeta prihoda sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 1.800,00 kn do 2.000,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 400 kn, a umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.000,00 kn do 2.200,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 300 kn. Umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.200,00 do 2.500,00 kn isplatit će se dva puta godišnje iznos od 200 kn.

 

1.6. NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA KOJI NEMAJU VLASTITIU MIROVINU I DRUGE PRIHODE

 

Korisnici: Osobe starije od 65 godina koji nemaju vlastitu mirovinu i druga primanja

Broj korisnika: 290

Potrebna sredstva: 969.000,00 kn

Obrazloženje: Osobe starije od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu ili drugu vrstu primanja ostvarivat će novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 300 kuna.

 

1.7.  GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE

 

Korisnici: Nezaposleni samohrani roditelji

Broj korisnika: 30

Potrebna sredstva: 47.500,00 kn

Obrazloženje: Nezaposleni samohrani roditelji  prema evidenciji Upravnog odjela  za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i Centra za socijalnu skrb u Dubrovnik ostvaruju pravo na godišnju potporu, i to prema broju maloljetne djece. Godišnja potpora isplaćuje se  povodom blagdana Sv. Nikole.

 

1.8. STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

 

Korisnici: Mladi nakon navršenih 18 godina, bivši štićenici Doma za djecu i mlađe punoljetne

osobe „Maslina“

 

Broj korisnika: 2-4

Potrebna sredstva: 19.000,00 kn

Obrazloženje: Sredstva su namijenjena korisnicima stambene zajednice za mladež Doma „Maslina“ za poboljšanje uvjeta stanovanja.

 

1.9. POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI - KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

 

Korisnici: Djeca bez roditeljske skrbi, korisnici Doma za djecu „Sveta Ana“ U Vinkovcima

Broj korisnika: 11

Potrebna sredstva: 200.000,00 kn

Obrazloženje: Sredstva će se iskoristiti za trošak polica životnog osiguranja za jedanaestoro djece korisnika doma „Sveta Ana“ u Vinkovcima u dobi od 9 do 17 godina, čime će sva djeca koja trenutno borave u domu nakon napuštanja institucionalne skrbi biti zbrinuta te će im se olakšati početak samostalnog života.

 

1.10. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg materijalnog statusa koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o ostvarivanju prava na subvenciju troškova  najma stana

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 2.291.700,00 kn

Obrazloženje: Obiteljima i samcima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasništvu nemaju nekretnine, a slabijeg su materijalnog stanja osigurat će se novčana subvencija za plaćanje najma stana. Uvjeti i način ostvarivanja prava na mjesečnu subvenciju regulirani su Odlukom o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa.

 

1.11.  NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

 

Korisnici: Obitelji i samci  sukladno čl. 41. i čl. 42. Zakona o socijalnoj skrbi

Broj korisnika: 178

Potrebna sredstva: 1.029.000,00 kn

Sukladno članku 41. i članku 42.  Zakona o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Naknada za troškove stanovanja isplaćivat će se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu  utvrđene prema članku 27. stavku 1. Zakona.

Napomena: Ova mjera provodi se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb  Dubrovnik.

 

1.12. DODJELA STANOVA U NAJAM  SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I OSOBAMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: Samci i obitelji slabijeg imovnog stanja

Grad  Dubrovnik provodi stambeno zbrinjavanje svojih građana na temelju odredbi Odluke o davanju  u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika socijalno ugroženim osobama i osobama slabijeg imovnog stanja.

 

Pravo na dodjelu stana u najam ostvaruju građani Grada  Dubrovnika pod uvjetom da:

      nemaju riješeno stambeno pitanje niti mogućnosti da ga riješe na drugi način;

      prebivaju na području Grada Dubrovnika najmanje 15 godina;

      nemaju drugi stan u najmu, u skladu s Zakonom o najmu stanova.

Stan se daje u najam na temelju liste reda prvenstva, utvrđene po provedbenom natječaju.

 

Mjerila za   davanje stanova u najam:

      vrijeme prebivanja u Gradu Dubrovniku,

      broj maloljetnih osoba,

      status samohranog roditelja,

      status osobe s invaliditetom,

      visina primanja po članu kućanstva,

      status korisnika nekog oblika socijalne skrbi,

      sudjelovanje u Domovinskom ratu,

      uvjeti stanovanja i

      broj članova kućanstva.

     

Prema svakom pojedinom mjerilu utvrđuje se broj bodova, a na temelju ukupno ostvarenog broja bodova utvrđuje se lista reda prvenstva.

 

Ugovor o najmu zaključuje se na određeno vrijeme od godinu dana.

 

1.13. TROŠKOVI POGREBA

 

Korisnici: Socijalno ugroženi samci i obitelji

Broj korisnika: 5-10

Potrebna sredstva: 47.500,00 kn

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na  socijalno ugrožene pojedince i obitelji koji nemaju sredstva za pogrebne troškove, a nemaju bližnjih koji bi mogli podmiriti troškove pogreba i koji ovu vrstu pomoći ne mogu ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

 

1.14. BOŽIĆNICA

 

Korisnici: Samci i obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade

Broj korisnika: 200

Potrebna sredstva: 47.500,00 kn

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na sve korisnike zajamčene minimalne naknade prema evidenciji Centra za socijalnu skrb  Dubrovnik, a dodjeljuje se povodom Božićnih blagdana.

 

1.15. POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

 

Korisnici: Osobe do 35 godina života koji su podstanari

Broj korisnika: 40

Potrebna sredstva: 346.700,00 kn

Obrazloženje: Mladim osobama i obiteljima do navršenih 35 godina života, koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika najmanje 5 godina, koji nemaju vlastitih nekretnina, a čiji  mjesečni dohodak po članu kućanstva nije veći od prosječne  isplaćene neto plaće u RH u prethodnoj godini sufinancirat će se troškovi podstanarstva  i to:

- za samca 400 kn,

- za dvočlano kućanstvo 500 kn,

- za tročlano kućanstvo 600 kn i

- za četveročlano kućanstvo i više 750 kn.

 

1.16. DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

Korisnici: Roditelji novorođenčadi u gradu Dubrovniku

Broj korisnika: 300

Potrebna sredstva: 1.330.000,00 kn

Obrazloženje: Za ovu mjera pronatalitetne politike Grad Dubrovnik prema Odluci o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, roditeljima novorođene djece isplaćivat će novčani dar i to:

   za prvo dijete 1.500 kn,

   za drugo dijete 2.500 kn,

   za treće dijete 4.000 kn,            

   za svako daljnje dijete iznos od 4.000 kn uvećava se za 1.500 kn

   za svako novorođeno dijete u povijesnoj gradskoj jezgri i na području Elafitskog otočja te s područja Dubravice, Gromače, Kliševa, Ljubača, Mravinjca, Mrčeva, Osojnika, Šumeta, Knežice, Čajkovice i Petrova Sela isplaćivat će se iznos od 10.000,00 kn.

 

  

1.17. PRIVREMENO PRIHVATILIŠTE ZA SMJEŠTAJ SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA

 

Korisnici: Beskućnici s područja grada Dubrovnika

Broj korisnika: 15-20     

Potrebna sredstva: 237.500,00 kn

Privremeno prihvatilište za smještaj socijalno ugroženih osoba s područja Grada Dubrovnika  trenutno je organizirano u objektu hotela Vis 2. U evidenciji Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo trenutno je 36 osoba koji borave u hotelu Vis 2, iako se procjenjuje da svega petnaestak ima opravdanu potrebu za smještajem u prihvatilište dok ostali imaju druge mogućnosti za samostalan život ili im je potrebna drugi oblik podrške.

Prema dostupnim podacima razvidno je da Prihvatilište za socijalno ugrožene osobe koristi 30 do 40 korisnika godišnje (te je njihov smještaj u najvećem broju slučajeva trajnije prirode), a Grad Dubrovnik sufinancira privremeno prihvatilište s 237.500,00 kuna godišnje (režijski troškovi) .

Uslugu psihosocijalnog tretmana korisnika prihvatilišta pruža Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik.

Grad Dubrovnik je u potrazi za odgovarajućim prostorom u kojem bi se pružala usluga smještaja u Prihvatilištu, sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

 

1.18. STRUČNE USLUGE  CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

 

Obrazloženje: Sukladno sklopljenom ugovoru između Grada Dubrovnika i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, Centar  donosi rješenja o ostvarivanju prava na troškove stanovanja, prava na pučku kuhinju, isplaćuje božićnice za korisnike zajamčene minimalne naknade te dostavlja mjesečna izvješća o korisnicima prava.

Broj korisnika: 300

Potrebna sredstva: 36.000,00 kn

 

1.19. PROJEKT „HALO POMOĆ“

 

Obrazloženje: Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi  započet će provođenje projekta „Halo pomoć“. Projekt se zasniva na pružanju interventne pomoći starijim osobama putem poziva koji se aktivira preko specijalizirane opreme koja će biti instalirana u prostorijama Doma kao i preko opreme koju će posjedovati svaka  starija osoba koja bude uključena u ovaj projekt.

Grad Dubrovnik sufinancirat će provođenje ovog projekta u iznosu od 250.000,00 kn.

 

1.20. SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I

         HUMANITARNE DJELATNOSTI       

                       

1.20.1. Projekt  „Obrazovni i kreativni centar Deša“ - nositelj Humanitarna i mirotvorna udruga „DEŠA“ - 62.000,00 kn;

1.20.2. Program „Socijalna skrb, unaprjeđenje zdravstvene zaštite i pomoć u prevladavanju materijalnih problema“ - nositelj Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Dubrovnik -25.000,00 kn;

 

1.20.3. Program „Pomoć osobama treće životne dobi“ - nositelj Udruga matice umirovljenika  Dubrovnik - 70.000,00 kn;

1.20.4. Projekt  „Posudionica medicinskih pomagala“ - nositelj  Caritas dubrovačke biskupije - 30.000,00 kn;

 

1.20.5. Projekt „Dođi pomozi“ - nositelj  Bošnjačko dobrotvorno društvo Merhamet - 25.000,00  kn;

 

1.20.6. Manifestacija „Obilježavanje svjetskog dana socijalnog rada“ - nositelj Udruga socijalnih radnika Dubrovnik - 5.000,00 kn,

 

1.20.7. Ostale tekuće donacije po posebnim zaključcima gradonačelnika - 20.500 kn.

 

 

2. ZDRAVLJE

 

2.1. PROJEKT DUBROVNIK - ZDRAVI GRAD

 

Korisnici: građani Grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 2.302.400,00 kn

Obrazloženje: Ovim sredstvima financirat će se projekti i aktivnosti  koji su prepoznati kao prioriteti, a koji unaprjeđuju zdravlje, zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana Dubrovnika:

      programi prevencije kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti,

      programi prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja,

      akcije i manifestacije,

      program „Promocija oralnog zdravlja kroz zdravstveni odgoj,

      programi i projekti u okviru nacionalne mreže Zdravih gradova,

      sustavno bavljenje utjecajem politike i strategija na zdravlje i temama nejednakosti, socijalne isključenosti te potreba vulnerabilnih skupina

 

Za članarinu Hrvatskoj mreži zdravih gradova izdvaja se iznos od 16.000 kn.

 

2.1.1. Projekt „ Rana intervencija“ -  nositelj Udruga „Dubrovnik zdravi grad“ - 332.500,00 kn;

 

2.1.2. Projekt „Dnevni boravak za psihički oboljele osobe“ - nositelj Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenja duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica - 70.000,00 kn,

 

2.1.3. Projekt „ Nova znanja - nove prilike“ - nositelj Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenja duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica“ - 21.000,00 kn,

 

2.1.4. Manifestacija „Mi možemo bolje i više“ - nositelj Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenja duševnog zdravlja i kvalitete života „Lukjernica“ - 5.000,00 kn,

 

2.1.5.  Manifestacija „13. zimski kamp - zajedno protiv dijabetesa“ - nositelj udruga „Slatki život“ - 35.000,00 kn,

 

2.1.6. Projekt „Unaprjeđenje onkološke zaštite na području grada Dubrovnika“ - nositelj Liga za borbu protiv raka - 67.400,00 kn,

 

2.1.7. Projekt „90 godina pješačenja i igara na snijegu“ - nositelj Hrvatsko planinarsko društvo Dubrovnik - 16.000,00 kn,

 

2.1.8. Projekt „Rehabilitacija i resocijalizacija osoba ovisnih o prekomjernom pijenju alkohola“ - nositelj Klub liječenih alkoholičara  “Libertas“ - 23.000,00 kn,

2.1.10 Program „DUSAB klub- 2018.““ - nositelj Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija - 102.500,00 kn,

 

2.1.11. Projekt „Hepatitis C je naša zajednička briga“ - nositelj Udruga „Hepatos“ - 15.000,00  kn,

 

2.1.12. Projekt „Prevencija i liječenje ovisnosti o alkoholu“ - nositelj Klub liječenih

alkoholičara „Dubrovnik“ - 24.000,00  kn,

 

2.1.13. Projekt „Biram živjeti zdravo“ - Udruga za promicanje zdravog stila života „ANLI“ - 24.000,00 kn,

 

2.1.14. Projekt „Aktivno zlatno doba 65+“ - nositelj Udruga za promicanje zdravog stila života „ANLI“ - 19.000,00 kn,

 

2.1.15. Projekt „Pobijedi sebe“ - nositelj Sportska udruga Škola trčanja Dubrovnik - 12.000,00

kn,

 

2.1.16. Projekt „Redovitom kontrolom do boljeg zdravlja“ - nositelj Društvo za zaštitu od šećerne bolesti - 5.000,00 kn te

 

2.1.17. Ostale tekuće donacije po posebnim zaključcima  - 5.000, 00 kn.

 

 

2. 2. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK     

 

Korisnici: Građani grada Dubrovnika

Potrebna sredstva: 1.000.000,00 kn

Obrazloženje: Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu sufinancirat će se programi Gradskog društva Crvenog u oblastima: organiziranja i animiranja dragovoljnih darivatelja krvi, organiziranja službe prve pomoći, službe traženja, socijalno-humanitarne pomoći, organiziranja akcija solidarnosti, ostvarivanja humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, poštivanja međunarodnog humanitarnog prava, zaštite ljudskih prava, unaprjeđenja i zaštite zdravlja, prevencije bolesti, podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana te poticanja i unaprjeđenja solidarnosti.

Projekt „Psihosocijalna skrb za beskućnike u objektu privremenog prihvatilišta“ sufinancirat će se u iznosu od 150.000,00 kn

Projekt „Klub 65+“ sufinancirat će se u iznosu od 90.000,00 kn te

Projekt “Klub mladih“sufinancirat će se u iznosu od 130.000,00 kn.

Za ostale redovne djelatnosti  planiran je iznos od 630.000,00 kn.

 

2.3.DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK – SUFINANCIRANJE AMBULANTE NA KOLOČEPU

 

Korisnici: Građani i posjetitelji otoka Koločepa

Potrebna sredstva: 325.000,00 kn

Obrazloženje: Temeljem ugovora s Dubrovačko-neretvanskom županijom sufinancirat će se pružanje zdravstvene zaštite na otoku Koločepu, odnosno troškovi liječničkog tima u tamošnjoj ambulanti.

 

2.4. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

Korisnici: Građani Dubrovnika

Potrebna sredstva: 95.000,00 kn

U cilju poboljšanja javno zdravstvenih potreba stanovništva, sufinancirat će se programi i projekti namijenjeni poboljšanju kvalitete života svih dobnih skupina građana.

 

2.5. OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

 

U cilju unaprjeđenja zdravstvene  skrbi za djecu s teškoćama u razvoju sufinancirat će se plaća jednog fizioterapeuta za potrebe  djece korisnika dnevnog boravka udruge Dva skalina.

 Potrebna sredstva: 90.000,00 kn

 

2.6. OPĆA BOLNICA DUBROVNIK – PROJEKT SMANJENJE LISTE ČEKANJA

 

Grad Dubrovnik godinama ulaže u opremanje Opće bolnice Dubrovnik s prvenstvenim ciljem da se smanji lista čekanja pacijenata Opće bolnice na specijalističke preglede. Za tu je namjenu u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano 902.500,00 kuna.

 

2.7. DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK -  AMBULANTA U POVIJESNOJ GRADSKOJ JEZGRI

 

Grad Dubrovnik dodijelio je bez naknade te obnovio i opremio prostor u Androvićevoj ulici za potrebe ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri. Grad iz svog proračuna osigurava sredstva za djelovanje liječničkog tima te za režijske troškove ambulante.

Za troškove funkcioniranja ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri planiran je iznos od 380.000,00 kn.

 

 

3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM  DJECE S 

     TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 3.1.  MJERE IZ STRATEGIJE  ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom grada  Dubrovnika

Obrazloženje: Provođenjem mjera Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom uspostavlja se učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s invaliditetom putem aktivnosti koje će gradski uredi i službe provoditi samostalno ili u suradnji s tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dubrovnika, udrugama osoba s invaliditetom i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Za unaprjeđenje i podršku  provedbe mjera i aktivnosti u 2018. planirana su sredstva u iznosu od 234.000,00 kn.

 

3.2. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

 

Korisnici: osobe koje primaju osobnu invalidninu prema evidenciji  Centra za socijalnu skrb u Dubrovniku

Broj korisnika:180

Potrebna sredstva: 780.000,00 kn

Obrazloženje: Korisnicima osobne invalidnine prema evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik isplaćivat će se mjesečni dodatak u iznosu od 200,00 kn.

 

3.3. CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje su na poludnevnom, dnevnom ili stacionarnom smještaju u Zavodu.

Broj korisnika: 20-30

Potrebna sredstva: 33.000,00 kn

Obrazloženje: Ova mjera odnosi se na poboljšanje uvjeta života korisnika koji su upućeni u Zavod za rehabilitaciju Josipovac. Sufinancirat će se projekt „Zapošljavanjem do bolje skrbi“.

 

3.4. SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Korisnici: Osobe s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica, osobe s teškim motoričkim smetnjama (80% i više tjelesno oštećenje u donjim ekstremitetima) i slijepe osobe s područja Grada Dubrovnika.

Broj korisnika: 50

Potrebna sredstva: 408.500,00 kn

Obrazloženje: Sukladno Strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Grad Dubrovnik sustavno provodi mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihove integracije u zajednicu. Uvažavajući potrebe i probleme  s kojima se susreću osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica i osobe s teškim motoričkim smetnjama, kao i slijepe osobe,  Grad Dubrovnik nabavio je specijalizirano vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Uslugu prijevoza pruža Libertas d.o.o. Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom uređuje se način pružanja usluge prijevoza specijaliziranim vozilom.

 

3.5. ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 

Za potrebe održavanja  liftera na dubrovačkoj plaži Copacabana, liftera na plaži Mandrač i liftera   na kupalištu u Zatonu osiguravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

 

3.6. SUFINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA OSOBA S           

INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

3.6.1. Program „Socijalna skrb za slijepe osobe 2018.“ - nositelj Udruga slijepih  Dubrovačko-neretvanske županije - 65.000,00 kn;

 

3.6.2  Program „Sveobuhvatna briga za osobe s invaliditetom u zajednici i obitelji“  - nositelj Društvo distrofičara, invalida dječje i cerebralne paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije - 73.000,00  kn;

 

3.6.3  Projekt “Pomoć osobama oštećena sluha“ - nositelj Udruga gluhih i nagluhih osoba Dubrovačko-neretvanske županije - 65.000,00 kn;

 

3.6.4. Projekt „Briga i skrb o oboljelima od multiple skleroze“- nositelj Društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije - 80.000,00 kn;

 

3.6.5. Projekt „Upravljanje transporterom za osobe s invaliditetom“ - nositelj Društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije - 65.000,00 kn ;

 

3.6.6. Projekt“ „Uz vašu podršku postajemo ravnopravni članovi zajednice “ - nositelj udruga „Rina Mašera“ - 80.000,00  kn;

 

3.6.7. Projekt „Rastemo u kreativnosti“ - nositelj Udruga za Down sindrom Dubrovačko neretvanske županije - 32.000,00 kn;

 

3.6.8. Projekt „Učim i rastem“ - nositelj Udruga za Down sindrom Dubrovačko neretvanske županije - 37.000,00 kn;

 

3.6.9 . Program „ Dnevni boravak Skalin po skalin“ - nositelj udruga „Dva skalina“ - 161.200,00 kn;

 

3.6.10. Projekt „Sigurno do odredišta“ - nositelj Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama „Poseban prijatelj“ -  22.000,00 kn;

 

3.6.11. Projekt “Dubrovačke posebne radionice“  - nositelj Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama „Poseban prijatelj“ - 29.000,00 kn;

 

3.6.12. Projekt „Vježbajmo zajedno nove metode“ - nositelj Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama  „Poseban prijatelj - 19.000,00 kn;

 

3.6.13.  Manifestacija „Uvodni tečaj Maes terapije“- nositelj Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim  potrebama „Poseban prijatelj „ - 6.000,00 kn;

 

 3.6.14. Ostale tekuće donacije po posebnim zaključcima gradonačelnika  - 13.000,00  kn.

 

 

4.   SKRB O DJECI I MLADIMA

 

4.1  STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

 

Korisnici: učenici i studenti iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Broj korisnika: 10

Potrebna sredstva: 200.000,00 kn

Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli jednokratne novčane potpore učenicima i studentima Grada Dubrovnika utvrđeno je da učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja,  koji ispunjavaju uvjet prihoda iz čl. 13. Odluke o socijalnoj skrbi, dodjeljuju stipendije  za školovanje odnosno studiranje.

 

4.2. SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKE PREHRANE

 

Korisnici: studenti Sveučilišta u Dubrovniku

Broj korisnika: 167

Potrebna sredstva: 199.500,00 kn

Subvencionirat će se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku, sukladno kriterijima Studentskog centra u Dubrovniku, a na temelju ugovora između Grada i Studentskog centra.

 

4.3.   SAVJET MLADIH

 

U  svrhu aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada i unaprjeđenje kvalitete života mladih u lokalnoj zajednici  u 2018. godini planira se  konstituiranje Savjeta mladih.

Za rad Savjeta planiran je iznos od 19.000,00 kn.

 

4.4. STRATEŠKI PROGRAM „MLADI I GRAD SKUPA“

 

Potrebna sredstva: 522.000,00 kn

 

Strateške su koordinate programa:

a)  promidžba kojom se djeca i mladi pohvaljuju i nagrađuju za sudjelovanje u svim aktivnostima, projektima i manifestacijama, koje za njih i s njima organizira Grad Dubrovnik.

b)  inicijative za nove sadržaje koje su rezultat sadržajne i iskrene, a ne deklarativne, suradnje djece i mladih s upravom Grada,

c)   naglašena javna eksponiranost suradnje kao kvalitetnog međusektorskog i unutar-generacijskog partnerstva i uz angažiranje ostalih zainteresiranih ciljnih javnosti kao što su nastavnici, roditelji, umirovljenici, socijalni radnici, aktivisti i volonteri.

 

Naziv programa: „Mladi i Grad skupa“ s jedne strane simbolizira zajedništvo mladih i Grada, a s druge strane upućuje na interakciju i partnerstvo, čime se naglašava ne samo skrb Grada, već i poštovanje koje gradonačelnik i gradska uprava gaje prema djeci i mladima i njihovom pravu da utječu na planove i aktivnosti koje se tiču kvalitete njihova života.

 

Operacionalizacija ovog programa odvija se kroz dva projekta: Razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika i Forum mladih Grada Dubrovnika.

 

U 2017 godini završena je izrada novog strateškog programa Mladi i Grad skupa od 2018. do 2021. te se u 2018. planira prezentacija i donošenje programa na Gradskom vijeću. Program je napravljen u suradnji sa udrugama mladih s dubrovačkog područja i sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju,  obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Projekt razvoj klubova mladih na području grada Dubrovnika

 

Cilj projekta: stručno i financijski pomoći osnivanju i razvoju klubova mladih na području grada Dubrovnika u svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima kao mjesta okupljanja mladih koji će dobiti prostor za zabavu, učenje, druženje i šport u roku dvije godine.

Na ovaj način će se stvoriti jezgra u svakom dijelu grada gdje će mladi moći razvijati svoju kreativnost, neformalno učenje, amaterski šport i rekreaciju te moći izraziti svoje mišljenje kroz diskusije, tribine, okrugle stolove i druge oblike sudjelovanja mladih u zajednici.

Ovaj projekt biti će temelj za snažnu implementaciju programa „Mladi i Grad skupa“ u zajednici.

Također će se stvoriti i temelji za organiziranje novih formalnih i neformalnih skupina mladih prema interesima u području umjetnosti, športa, supkulture te će se time stvoriti mogućnosti za aktivniji život mladih u Dubrovniku

 

Projekt „Forum mladih grada Dubrovnika“

 

Projekt „Forum mladih“ je stožerna manifestacija strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ i predstavlja neposredni rad gradske uprave sa djecom i mladima u razvoju njihove kreativnosti kao uvjeta za zdrav razvoj.

Nedostatak sadržaja za mlade (klubova, centara) i mali broj udruga koje djeluju u području skrbi o djeci i mladima potakli su gradsku upravu na izradu ovog projekta.

Projekt se sastoji od niza manifestacija koje djeluju na podizanju kvalitete života djece i mladih na način da svi dobiju priliku pokazati svoj kreativni rad javnosti. Njihov se rad prikazuje u javnosti kao afirmativno djelovanje te motivira i ostale da pokušaju razviti svoju kreativnost. Istovremeno pokreću se nove udruge i inicijative koje za svako područje umjetničkog i tehničkog kreativnog djelovanja postaju partneri Gradu te u konačnici sami osmišljavaju i unapređuju svaku pojedinu manifestaciju. Ovakav pristup zadovoljava i oba posebna cilja: „Forum mladih“ je i edukativan i preventivan, a  projekt je dio strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ koji postoji od 2007. godine.

Za projekte, akcije i manifestacije namijenjene djeci mladima u okviru strateškog programa „Mladi i Grad skupa“ u  2018. planiran je iznos od  522.000,00 kn.

 

4.5 .  SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA NAMIJENJENIH DJECI,  MLADIMA  I

         OBITELJI

 

Raspodjela sredstava u ovom području osiguravaju se kroz javni poziv i kroz jednokratno izravno sufinanciranje projekata i programa.

 

Potrebna sredstva: 1.140.000,00 kn

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2018. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci, mladima i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci, mladima i obitelji  i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada,  spriječilo razvoj socio-patoloških oblika ponašanja kod djece i mladih te spriječio razvoj ovisnosti.

Ovaj poziv svoje ciljeve osigurava prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj kojima se osigurava skrb za djecu, mlade i obitelj, razvoj volonterstva te lokalnom strateškom programu za djecu mlade pod nazivom Mladi i Grad skupa.

 

Područje skrbi o djeci, mladima i obitelji:

 

1.      Programi, projekti i manifestacije u ovom području provode mjere i preporuke iz Nacionalnog programa za mlade a namijenjeni su:

      aktivnom uključivanju mladih u život zajednice (volonterske akcije, humanitarne akcije itd.);

      programi, projekti i manifestacije participacije mladih u odlučivanju (razvoj Savjeta za mlade);

      neformalno učenje mladih i druge edukacije za mlade;

      programi, projekti i manifestacije razmjene mladih;

      programi, projekti i manifestacije za zapošljavanje mladih;

      savjetovališta za mlade;

      manifestacija proslave Međunarodnog dana mladih.

 

Svi projekti moraju doprinositi razvoju Centra za mlade i provoditi se kroz Centar za mlade za što se traži partnerstvo udruga okupljenih oko Centra za mlade.


4.5.1. projekt „Erasmus Street“ -  nositelj Udruga  Erasmus Student Network - 14.198,00 kn;

 

4.5.2. Projekt „Lov na vještine“  - nositelj Centar za karijere mladih - 28.171,00 kn;

 

4.5.3. Projekt „Promicanje prirodnih znanosti“ - nositelj Udruga za promicanje prirodnih znanosti -  44.958,00 kn;

 

4.5.4. Projekt „Moderni Prometej 2018.“ - nositelj UR institut - 17.900,00 kn;

 

4.5.5. Projekt „Dječje gradsko vijeće“ i „Dječji forum“ - nositelj Društvo naša djeca Dubrovnik - 18.318,00 kn;

 

4.5.6.   Projekt „72 sata bez kompromisa“ - nositelj SKAC Dubrovnik - 14.280,00 kn;

 

4.5.7. Projekt „Savjetovalište za mlade“ – nositelj udruga Maro i Baro - 24.563,00 kn;

 

2.   Programi, projekti i manifestacije provođenja djelatnosti za poslove informativnog centra za mlade

 

4.5.8. Projekt „Info centar za mlade Informadur“ - nositelj udruga Maro i Baro -: 168.880,00 kn;

 

3.   Programi/projekti klubova mladih

 

4.5.9 Projekt „Klub mladih znanstvenika“ - nositelj UR institut - 40.384,00 kn;

 

4.5.10. Projekt „Klub mladih Komolac“ - nositelj Sportska udruga Komolac - 59.219,00 kn:

 

4.5.11 Projekt „Generator Dubrovačke glazbene scene Du music“ - nositelj Udruga Orlando - 73.065,00 kn;

 

4.5.12. Projekt„Klub Dubrovčana“ - nositelj  Udruga studenata Libertas - 66.236,00 kn;   

4.5.13. Projekt „Klub djece i mladih 2018.“ - nositelj Amatersko športsko društvo Orašac - 74.615,00 kn.         

 

4.   Programi/projekti za zaštitu i skrb o djeci i obitelji;

      programski i projektni sadržaji prevencije tretmana nasilja u obitelji,

      programski i projektni sadržaji obiteljskog savjetovališta,

      programi skrbi o djeci i obitelji kojim se potiču zdravi stilovi življenja i kvalitetno roditeljstvo;

 

4.5.14. Projekt „Savjetovalište za žrtve nasilja i psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji“ - nositelj: udruga  Feniks – 13.762,00 kn;

 

4.5.15. Projekt „Kreativnost, ples i zdravlje 2018.“ - nositelj Plesno - rekreacijski studio Dubrovnik - 12.510,00 kn;

 

4.5.16. Projekt „Obiteljsko savjetovalište“ - nositelj Dubrovačka biskupija – 15.761,00 kn;

 

4.5.17. Projekt „Internacionalni susret bračnih i obiteljskih savjetovališta“ - nositelj  Dubrovačka biskupija – 9.759,00 kn;

 

4.5.18. Projekt            „Različitost je naše bogatstvo“ - nositelj Udruga poseban prijatelj - 13.736,00  kn;

 

4.5.19. Projekt „Zajedno smo jači“ - nositelj Udruga poseban prijatelj - 10.077,00 kn;

 

4.5.20. Projekt „Rodin tjedan - Dan prava djeteta“ - nositelj udruga RODA - 7.529,00 kn;

 

4.5.21. Projekt „Dubrovačke obiteljske igre“  - nositelj Udruga Mame iz DU - 5.569,00 kn;

 

4.5.22. Projekt „Sportsko - edukativni programi za djecu od 18 mjeseci do 7 godina“ - nositelj Udruga Sport i Zabava - 5.247,00 kn;

 

4.5.23. Projekt „Cap“ - nositelj udruga  Feniks – 5.605,00 kn;

 

4.5.24. Projekt „Centar za žrtve i svjedoke“ - nositelj  Udruga Deša - 15.312,00 kn;

 

4.5.25 Projekt „m-ljetovanje“ - nositelj SKAC Dubrovnik - 14.224,00 kn

 

 

Programski i projektni sadržaji u sklopu strateškog programa za djecu i mlade pod nazivom „Mladi i Grad skupa“ u dijelu koji se odnosi na amaterske športske aktivnosti, podupiranje zdravih stilova življenja, umjetnički i kreativni rad u kojem su ciljana skupina djeca i mladi;

      programski i projektni sadržaji kulturno umjetničkih i tehničkih manifestacija za djecu i mlade,

      programski i projektni sadržaji za amaterska športska natjecanja i manifestacije promocije športa i zdravih stilova življenja,

 

4.5.26. Projekt „Program L - 2018.“ - nositelj Umjetnička organizacija Genijator: 11.955,00 kn;

 

4.5.27. Projekt „Ardea“ - nositelj udruga Sve je ostalo glazba -12.750,00 kn;

 

4.5.28. Projekt „12. kup Elafita“ - nositelj Udruga Kalamota - 8.300,00 kn;

 

4.5.29. Projekt „Sportska sekcija“ - nositelj Udruga studenata Libertas -15.700,00 kn;    

 

4.5.30. Projekt „Škola plivanja i vaterpola“ - nositelj AŠD Orašac - 15.200,00 kn;

 

4.5.31. Projekt „Valamar Junior open 2018.“ - nositelj         Badmintonski klub Aedium Dubrovnik - 13.961,00 kn;

 

4.5.32. Projekt „Učenje penjanja 2018.“ - nositelj Penjački klub Pauk - 13.986,00 kn;

 

4.5.33.Projekt „Performativnost tišine: Kako zvuči Dubrovnik“ - nositelj Udruga ARTAREA -6.292,00 kn;

 

4.5.34. Projekt „Zvonko Radovanović - ulicama grada“ - nositelj udruga Škola trčanja Dubrovnik - 12.800,00 kn;

 

4.5.35. Projekt  „Yonex Youth international 2018.“ - nositelj Badmintonski klub Aedium Dubrovnik - 11.994,00 kn.

 

6.   Programski i projektni sadržaji promocije i poticanja volonterstva u zajednici među djecom i mladima, kao i edukacije u području razvoja volonterstva u zajednici;

 

4.5.36 Projekt Volonterski centar Dubrovnik – nositelj udruga Bonsai  - 42.220,00 kn;

 

7.   Programski i projektni sadržaji u sklopu nacionalne akcije „Gradovi /općine – prijatelji djece“  pod nazivom „Grad Dubrovnik – prijatelj djece“.

 

4.5.37 Projekt „Mi smo mali Držići“ - nositelj Društvo naša djeca - 84.440,00 kn;

 

4.5.38. Ostale tekuće donacije po posebnim zaključcima gradonačelnika  - 116.524,00 kn.

 

 

5.  SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

 

Stradalnici Domovinskog rata i njihove obitelji posebno su vulnerabilna skupina, kojoj dubrovačka gradska uprava posvećuje posebnu pozornost, ne samo kroz mjere Socijalnog programa, nego i kroz dodjelu stanova i zemljišta za obiteljske kuće hrvatskim ratnim vojnim invalidima, poticanje osnivanja i djelovanja braniteljskih zadruga, pomoć pri zapošljavanju, davanje prednosti kod zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada (ukoliko prihvate najveću ponuđenu cijenu), oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dr.

 

Mjerama Socijalnog programa Grada Dubrovnika posebno su definirane mjere i oblici skrbi o hrvatskim ratnim vojnim invalidima, braniteljima i članovima njihovih obitelji, s naglaskom na stipendiranje učenika i studenata, nabavu ortopedskih pomagala, poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja, pomoći u liječenju i teškim materijalnim situacijama, uređenje grobnica poginulih branitelja, kao i postavljanje liftova za invalide na dubrovačkim plažama Copacabana i Solitudo.

 

Također se razrađuju projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, temeljem objave javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti i ocjene Povjerenstva za vrjednovanje projekata.

 

5.1.   Nabava ortopedskih pomagala                   

                                              

Sudjelovat će se u nabavi ortopedskih pomagala invalidima Domovinskog rata. Grad Dubrovnik pokrit će troškove nabavke ortopedskih pomagala HRVI  koji spadaju na teret osiguranika.

Potrebna sredstva: 95.000,00 kn

 

5.2.Poboljšanje uvjeta stanovanja obiteljima branitelja

 

Braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odobravat će se potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja uz predočenje posebnih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije (vlasnički list, troškovnici).

Potrebna sredstva: 142.500,00 kn

 

5.3.  Stipendiranje učenika i studenata

 

Sukladno Pravilniku o stipendiranju i dodjeli jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/09), Grad Dubrovnik raspisuje natječaj za stipendiranje za svaku školsku godinu za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika iz Domovinskog rata.

 

Pravo na stipendiju ostvaruju:

   djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,

   civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinsko rata s najmanje 50%-tnim stupnjem tjelesnog oštećenja,

   djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece.

 

Pravo na ovu vrstu stipendije ostvaruje 47 učenika na školovanju u Dubrovniku, 11 studenata koji studiraju u Dubrovniku te 43 studenta koji studira izvan Dubrovnika.

Potrebna sredstva: 415.200,00  kuna

 

5.4.  Sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata                         

 

Povjerenstvo za vrjednovanje programa i projekata u području skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata pripremilo je prijedlog raspodjele rezerviranih sredstava. Sukladno tom prijedlogu, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata sufinancirat će se sljedeći programi i projekti iz njihovog djelokruga rada:

 

5.4.1     Program informatičkog obrazovanja branitelja – nositelj udruga BRANITELJI HRVATSKE - 15.000,00 kn;

 

5.4.2     Program  Športske igre - nositelj UDRUGA HRVATSKIH  BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a - 6.000,00 kn;

5.4.3     Program  Fišijada - nositelj UDRUGA HRVATSKIH  BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a  - 4.000,00 kn;

5.4.4.    Program  Grupne seanse - nositelj UDRUGA HRVATSKIH  BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a -  5.000,00 kn;

5.4.5.    Program  Odavanje počasti – nositelj UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (HVIDRA)  -  5.000,00 kn;

5.4.6.    Program  Braniteljski i športski susreti – nositelj UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (HVIDRA)  - 35.000,00 kn;

5.4.7.    Program  Križni put na Srđ – nositelj UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (HVIDRA)  - 5.000,00 kn;

5.4.8.    Program  ŠNIDOR 2018 – nositelj UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA (HVIDRA)  - 5.000,00 kn;

5.4.9.    Program  Proslava osnivanja HRM-a Dubrovnik - nositelj UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKE RATNE MORNARICE - 10.000,00 kn;

5.4.10. Program  Proslava osnivanja HRM-a Split - nositelj UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKE RATNE MORNARICE - 5.000,00 kn;

5.4.11. Program  Putovanje u Vukovar - nositelj UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKE                         

            RATNE MORNARICE - 5.000,00 kn;

5.4.12. Program  Putovanje na obljetnicu osnivanja Slovenskih veterana - nositelj UDRUGA DRAGOVOLJACA HRVATSKE  RATNE MORNARICE  - 5.000,00 kn;

5.4.13. Program  Sjećanje na Domovinski rat - nositelj UDRUGA BOŠNJAKA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE ZA GRAD DUBROVNIK I DUBROVAČKO-NERETVANSKU ŽUPANIJU - 10.000,00 kn;

5.4.14. Program  Da se ne zaboravi - nositelj UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA DNŽ - 16.900,00 kn;

5.4.15. Program Sjećanje na poginule branitelje - nositelj UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA -  20.000,00 kn;

5.4.16. Program Hodočašće  Visovac - nositelj UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - 22.000,00 kn;

5.4.17. Program Stazama naših očeva i muževa - nositelj UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - 22.000,00 kn;

5.4.18. Program Dan logoraša RH - nositelj HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA - 11.000,00 kn;

5.4.19. Program Sudjelovanje u obilježavanju osnutka Otočnog bataljuna Zadar - obljetnica - nositelj UDRUGA DUBROVAČKIH BRANITELJA HRVATSKE RATNE MORNARICE IZ DOMOVINSKOG RATA - 4.700,00 kn;

5.4.20. Program Sudjelovanje u godišnjici deblokade Splita - nositelj UDRUGA DUBROVAČKIH BRANITELJA HRVATSKE RATNE MORNARICE IZ DOMOVINSKOG RATA - 3.300,00 kn;

5.4.21. Program Obilježavanje godišnjice pogibije Hrvatskih branitelja - Lopud - nositelj UDRUGA DUBROVAČKIH BRANITELJA HRVATSKE RATNE MORNARICE IZ DOMOVINSKOG RATA - 4.500,00 kn;

5.4.22. Program  Održavanje tribina o Domovinskom ratu, postavljanje izložbe i prikazivanje filma (uloga dubrovačke policije u Domovinskom ratu) - nositelj POLICIJSKA UDRUGA BRANITELJA  POLICIJSKE UPRAVE  DUBROVNIK 91 - 10.000,00 kn;

5.4.23. Program  Putovima Policije u Domovinskom ratu - nositelj POLICIJSKA UDRUGA BRANITELJA  POLICIJSKE UPRAVE DUBROVNIK 91 - 12.000,00 kn;

5.4.24. Program Oni su naša Hrvatska - nositelj UDRUGA  RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK - REZERVIRANO 28.000,00 kn;

5.4.25. Program Hodočašće  -  Duhovna obnova članstva - nositelj UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK -  7.000,00 kn;

5.4.26. Program Održavanje spomenika poginulim braniteljima   -  Duhovna obnova članstva - nositelj UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK - 10.000,00 kn;

5.4.27. Program  Edukativno – sportske aktivnosti braniteljske populacije  - nositelj UDRUGA       

     HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA -  30.000,00

     kn;

5.4.28. Projekti održavanja i sanacija spomen obilježja palim braniteljima na području Grada i DNŽ u 2018. godini - nositelj UDRUGA BRANITELJA DUBROVNIK - 10.000,00 kn;

5.4.29. Program Sjećanje na Domovinski rat - nositelj UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA - 10.000,00 kn;

5.4.30. Program Sjećanje na Domovinski rat - nositelj UDRUGA PRIPADNIKA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA - 10.000,00 kn;

5.4.31. Program hodočašće u Vukovar. – nositelj UDRUGA ZATONSKI BRANITELJ

     5.000,00 kn.

 

Potrebna sredstva: 351.500,00 kn   

 

5.5. Centar za branitelje                                                                                 

 

Želeći prije svega omogućiti zadovoljavanje što većeg broja potreba sudionika i stradalnika Domovinskog rata, ova je gradska uprava pokrenula osnivanje Centra za branitelje, koji bi pod motom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ omogućio pravnu, administrativnu i psihosocijalnu pomoć na jednom mjestu. Uz navedeno Centar će imati prostorije za sastanke, druženja, radionice i slično. Stalno bi bio uposlen i pravnik, dok bi se stručnjak za psihosocijalnu pomoć angažirao po potrebi.

 

Do ostvarenja Centra za branitelje, kroz ovu proračunsku stavku financiraju se administrativni djelatnici u dvije udruge proistekle iz Domovinskog rata, ali koji obavljaju stručno-administrativne poslove i za druge srodne udruge. Također će se kroz ovu stavku financirati i obilježavanje godišnjica iz Domovinskog rata, izdavaštvo (monografije, knjige, filmovi…), projekti udruga iz Domovinskog rata koji nisu obuhvaćeni sufinanciranjem redovitih programa i projekata te potpore udrugama proisteklim iz Domovinskog rata izvan Dubrovnika.

Potrebna sredstva: 285.000,00 kn

 

5.6. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 

Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđena je mogućnost da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika potpuno ili djelomično oslobodi od plaćanja komunalnog doprinosa članove obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i  članove obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita preko Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za izgradnju građevine odgovarajuće stambene površine sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata koji grade stambenu građevinu veću od odgovarajuće stambene površine, sukladno odredbi članka 43. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine»,broj: 174/04.), plaćaju komunalni doprinos za razliku obujma planirane građevine i odgovarajuće stambene površine.

 

6.  Skrb o udrugama proisteklim iz Drugog svjetskog rata                  

 

Temeljem objave javnog poziva za predlaganje projekta i programa iz ove oblasti, Povjerenstvo za vrjednovanje projekata ocijenilo je sve pristigle prijave te Gradskom vijeću Grada Dubrovnika predložilo sufinanciranje projekata.       

6.1   Program  „125. GODIŠNJICA TITOVA ROĐENJA“ - nositelj udruga Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike hrvatske - Udruga antifašista Dubrovnik - 16.500,00 KN;

6.2   Program  „EPOPEJE NERETVE, SUTJESKE, KOZARE“ - nositelj udruga Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike hrvatske - Udruga antifašista Dubrovnik - 8.000,00 KN;

6.3   Program  „Hodočašće Bleiburg“ - nositelj udruga Hrvatski domobran Dubrovnik  - 40.000,00 KN;

6.4   Program  „Stratišta i Domobransko groblje“ - nositelj udruga Hrvatski domobran Dubrovnik - 6.000,00 KN;

6.5   Program  „SVEČANA AKADEMIJA“ - nositelj udruga Hrvatski domobran Dubrovnik - 31.000,00 kn;

6.6   Program „ODAVANJE POČASTI POGINULIM, TRIBINA I ODRŽAVANJE PROSTORA SPOMENIKA“  - nositelj Udruga „Daksa 1944/45“ - 22.290,00 kn.

 

Potrebna sredstva: 133.000,00 kn   

 

 

r.br.

SOCIJALNA  SKRB, ZDRAVLJE,  osobe s invaliditetom,SKRB O DJECI I MLADIMA, SKRB ZA STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA

2018.

1.

SOCIJALNA SKRB

14.125.900

1.1.

OGRJEV

157.000

1.2.

PUČKA KUHINJA

2.130.000

1.3.

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

950.000

1.4.

DODATAK NA MIROVINU

3.800.000

1.5.

NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA

969.000

1.6.

GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE  SAMOHRANE  RODITELJE

47.500

1.7.

STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADE

19.000

1.8.

POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA

200.000

1.9.

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA OSTALIM SOCIJALNIM KATEGORIJAMA

2.291.700

1.10.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

1.029.000

1.11.

TROŠKOVI POGREBA  SOCIJALNO UGROŽENIMA

47.500

1.12.

BOŽIĆNICA

47.500

1.13.

POTPORA ZA NAJAM STANA MLADIMA

346.700

1.14.

DAR ZA NOVOROÐENO DIJETE

1.330.000

1.15.

 PRIVREMENO PRIHVATLIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE

237.500

1.16.

STRUČNE USLUGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUBROVNIK

36.000

1.17.

HALO POMOĆ

250.000

1.18.

SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

237.500

2.

ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA SKRB

3.584.900

2.1.

PROJEKT DUBROVNIK ZDRAVI GRAD

2.302.400

2.1.1.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKTA IZ PODRUČJA SKRBI O ZDRAVLJU

776.400

2.1.2.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK

1.000.000

2.1.3.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

325.000

2.1.4.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

95.000

2.1.5.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

90.000

2.1.6.

ČLNARINA HRVATSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA

16.000

2.2.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK – PROJEKT SMANJENJE LISTE ČEKANJA

902.500

2.3.

AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI

380.000

3.

POBOLJŠANJE  KVALITETE ŽIVOTA OSOBA  S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

2.252.700

3.1.

MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

234.000

3.2.

NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE

780.000

3.3.

CENTAR ZA REHABILITACIJU JOSIPOVAC

33.000

3.4.

SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

408.500

3.5.

ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

50.000

3.6.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

747.200

4.

SKRB O DJECI I MLADIMA

2.080.500

4.1.

STIPENDIJE  ZA UČENIKE I STUDENTE  IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA

200.000

4.2.

SUBVENCIONIRANJE STUDENTSKE PREHRANE

199.500

4.3.

SAVJET MLADIH

19.000

4.4.

PROGRAM MLADI I GRAD SKUPA

522.000

4.5.

SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA  ZA DJECU , MLADE i OBITELJ

1.140.000

5.

SKRB O STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGI RATNI STRADALNICI

1.289.200

5.1.

NABAVA ORTOPEDSKIH POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA

95.000

5.2.

POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA

142.500

5.3.

STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

415.200

5.4.

SUFINANCIRANJE UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

351.500

5.5.

CENTAR ZA BRANITELJE

285.000

6.

UDRUGE PROISTEKLE IZ DRUGOG SVJETSKOG RATA

133.000

1. – 6.

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

23.466.200

 

KLASA: 550-01/18-01/07

URBROJ: 2117/01-09-18-03

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------